Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

117/1966 Sb. znění účinné od 1. 7. 1990 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

zákonem č. 180/1990 Sb.

1.7.1990

zákonem č. 99/1972 Sb.

1.1.1973

117

 

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1966

o některých důsledcích zanedbávání péče o děti

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Občan, kterému z nemocenského pojištění náležejí přídavky na děti, jakož i každý příjemce přídavků, který má děti v přímém zaopatření, jsou povinni řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a o výchovu těchto dětí a zabezpečit, aby se poskytnutých přídavků používalo výlučně ve prospěch a zájmu dětí, pro které jsou určeny.

§ 2

(1)

Jestliže se výplatou přídavků na děti do rukou dasavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky určeny, zejména jestliže příjemce přídavků na děti zanedbává povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby výplata přídavků na děti do rukou dasavadního příjemce byla zastavena a aby se jich používalo k péči o děti způsobem stanoveným tímto zákonem.

(2)

Stejný návrh podá místní národní výbor také v těch výjimečných případech, kdy dítě povinné školní docházkou bez vážných důvodů nedochází buď vůbec do školy nebo soustavně zanedbává školní docházku a předchozí jednání s občanem, který má dítě v přímém zaopatření, nevedla k nápravě․

§ 3

(1)

Přídavky na děti, jejichž výplata do rukou dosavadního příjemce byla orgánem příslušným k rozhodování o přídavcích na děti zastavena, se poukazují místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je bydliště dítěte. Okresní národní výbor může stanovit, že se přídavky na děti poukazují jinému národnímu výboru.

(2)

Částek takto získaných používá národní výbor ve prospěch dětí, pro něž jsou určeny (např. k úhradě nákladů školního stravování, jiné výživy, ošacení, obutí).

§ 4

(1)

Skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na přídavky na děti a pro jejich výši se i v době, kdy je zastavena výplata do rukou dosavadního příjemce, posuzují tak, jako kdyby k zastavení výplaty nedošlo.

(2)

Mají-li se přídavky na více dětí téhož oprávněného vyplácet do rukou různých příjemců, rozdělí se celková částka připadající na všechny děti stejnou poměrnou částí na každé dítě.

§ 5

(1)

Byla-li zjednána trvalá náprava, navrhne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby přídavky na děti byly vypláceny tomu, kdo má dítě v přímém zaopatření.

(2)

Bylo-li dítě, na něž se přídavky poukazují národnímu výboru, umístěno v ústavu pro péči o děti (dětském domově apod.), převede se výplata přídavků na ústav, v jehož přímém zaopatření dítě je. 1

§ 6

Pro rozhodování podle předchozího ustanovení platí předpisy upravující řízení ve věcech nemocenského pojištění. 2

§ 7

Předchozí ustanovení platí též

a)

o přídavcích na děti ze zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a zabezpečení matky a dítěte a o výchovném poskytovaném v důchodovém zabezpečení,

b)

o výchovném podle předpisů o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil; 4 o návrhu místního národního výboru rozhodují v oborech své působnosti orgány ministerstev národní obrany a vnitra.

§ 8

Dosavadní předpisy o převedení výplaty přídavků na děti nebo výchovného jiné osobě než oprávněnému, zůstávají nedotčeny. 5

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.Poznámky pod čarou:

§ 38 odst. 3 zákona č. 54/1956, o nemocenském pojištění zaměstnanců.

§ 35 až 42 a § 53 opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění uveřejněného vyhláškou č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb., a

§ 14 vyhlášky č. 91/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev.

§ 6 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.

§ 45 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

§ 55 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb.,

§ 93 odst. 1 zákona č. 103/1964 Sb. a

§ 25 ř. 9 vyhlášky č. 105/1964 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 38 odst. 3 zákona č. 54/1956, o nemocenském pojištění zaměstnanců.

2

§ 35 až 42 a § 53 opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění uveřejněného vyhláškou č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb., a

§ 14 vyhlášky č. 91/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev.

4

§ 6 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.

5

§ 45 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

§ 55 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb.,

§ 93 odst. 1 zákona č. 103/1964 Sb. a

§ 25 ř. 9 vyhlášky č. 105/1964 Sb.