Čekejte, prosím...
A A A
111/1966 Sb. znění účinné od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1994

111

 

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy

ze dne 16. prosince 1966,

kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 126/1964 Sb., o styku mezi

dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi

(vlečkové podmínky)

 

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách stanoví:

Čl. I

Vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) se mění takto:

1.

§ 6 - celý text se nahrazuje takto"

§ 6

 

Bezpečnost provozu a používání železničních vozů

 

(1) V zájmu bezpečnosti železničního provozu je vlečkař zejména povinen:

a)

oznámit přípojové stanici každou nehodu a každé poškození vozu na vlečce, zejména vyšinutí vozu a zjištěné závady na voze,

b)

oznámit přípojové stanici zjištěnou závadu na vlečce, která by mohla ohrozit bezpečnost na vlečce,

c)

zachovávat průjezdní průřez a předepsané volné plochy podél kolejí,

d)

řádně zajišťovat vozy proti ujetí,

e)

brzdové spojky vzájemně svěšovat nebo zavěšovat,

f)

zajišťovat předepsaným způsobem všechny odnímatelné součásti na vozech,

g)

pro manipulaci s vozy užívat pouze zařízení schválených ČSD, a to stanoveným způsobem.

(2) Bez předchozího souhlasu přípojové stanice vlečky vlečkař nesmí:

a)

použít vozu železnice po vyložení nebo před naložením zásilky pro místní převozy,

b)

naložit vůz cizích železničních správ po vyložení došlé zásilky opětně k přepravě,

c)

použít nádržkového nebo chladicího vozu pro nakládku jiného než povoleného zboží,

d)

odeslat prázdný nádržkový nebo chladicí vůz ČSD do jiné stanice určení, než jakou stanovila přípojová stanice vlečky․

(3) Za nedodržení některého z uvedených ustanovení vlečkař zaplatí:

za každý vůz podle odst. 1 písm. a), f) Kčs 400,-,

za každou vozovou jednotku podle odst. 2 Kčs 400,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. b), c), g) Kčs 400,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. d) Kčs 100,-,

za každý případ podle odst. 1, písm. e) Kčs 50,-.

2.

§ 8 - celý text se nahrazuje takto:

§ 8

Sledování pobytu vozů na vlečkách

 

(1) Vyžadují-li to provozní poměry železniční stanice a vlečky, ČSD v součinnosti s vlečkařem vypracují a na jeho náklad vydají jednotné technologické postupy práce stanice a vlečky.

(2) Vlečkař i ČSD musí vytvářet podmínky pro nepřetržitou, plynulou vykládku a rovnoměrnou nakládku.

(3) Za dobu pobytu vozů na vlečce vybírají ČSD poplatek podle Tarifu vozových zásilek (TVZ).

(4) Přípojová stanice vykazuje vozy přistavené železnicí na vlečku a opačně a sleduje hospodaření s nimi na vlečce.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Náměstek ministra:

Ing. Filinský v. r.