Čekejte, prosím...
A A A
9/1966 Sb. znění účinné od 1. 3. 1966 do 14. 6. 1995

9

 

VYHLÁŠKA

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

ze dne 4. února 1966

o provádění kontroly a statistiky cen

 

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

Č á s t p r v n í

Kontrola cen (§ 1-6)

§ 1

Úkoly v oblasti kontroly cen

Úkolem orgánů a organizací, které provádějí kontrolu cen, je kontrolovat, zda vývoj cen je v souladu s celospolečenskými zájmy, zda je dodržována stanovená úroveň cen, zda je dodržován předepsaný postup pro tvorbu cen výrobků, výkonů, činností a služeb poskytovaných za peněžitou náhradu socialistickými organizacemi (dále jen ,,výrobky"), zda jsou dodržovány ceny a podmínky, za nichž byly ceny stanoveny. Kontrolní orgány jsou povinny včas signalizovat, působí_li některé ceny negativně na rozvoj národního hospodářství nebo jestliže je porušována cenová disciplína, a navrhovat, popř. provádět opatření k nápravě.

Provádění kontroly cen

§ 2

Kontrolu cen provádějí v rozsahu a způsobem stanoveným touto vyhláškou nadřízené státní orgány a socialistické organizace na všech stupních řízení a orgány pověřené kontrolou cen podle zvláštních předpisů.

§ 3

1.

Nadřízené orgány jsou povinny v rámci své působnosti kontrolovat

tvorbu cen,

dodržování cen a podmínek, za nichž byly ceny stanoveny, a dodržování předpisů o zveřejňování maloobchodních cen,

dodržování stanovené úrovně cen,

vývoj cen a cenových relací, odchylek realizačních cen od směrných limitních cen, vývoj struktury cen a obchodního rozpětí,

dodržování předpisů o evidenci a statistice cen.

2.

Předpisy o koordinaci a metodickém řízení kontroly platí též pro kontrolu cen.

Formy a metody kontroly cen

§ 4

1.

Orgány provádějící kontrolu cen provádějí tuto kontrolu formou prověrek plnění povinností na úseku cen a formou kontrolních rozborů. Kontrola cen se provádí též v rámci periodických revizí hospodaření. 1

2.

Metodické pokyny pro kontrolní činnost platí také pro kontrolu cen.

§ 5

1.

Kontrolní rozbory obsahují podle podmínek a potřeb jednotlivých odvětví národního hospodářství zpravidla

a)

v oblasti velkoobchodních cen zhodnocení vývoje velkoobchodních cen jako změn cen, vlivu cen nových výrobků a účinnosti cen, rozbor vztahu mezi vývojem cen a vývojem složek jejich struktury, rozbor odchylek realizačních velkoobchodních cen od směrných limitních cen;

b)

v oblasti maloobchodních cen zhodnocení vývoje maloobchodních cen a obchodního rozpětí, vzájemných relací cen a jejich účinnosti, vztah mezi maloobchodními cenami, velkoobchodními a obchodními cenami.

2.

Rozsah kontrolních rozborů prováděných na jednotlivých stupních řízení určuje ústřední orgán.

§ 6

1.

Orgány provádějící kontrolu cen ukládají, popř. navrhují v případech porušení cenových předpisů a stanovených cen opatření podle platných předpisů vůči pracovníkům, kteří jejich porušení zavinili.

2.

Odčerpání neoprávněně získaných prostředníků upravují ustanovení § 30 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 81966 Sb., o tvorbě, kontrole a statistice cen.

Č á s t d r u h á

Statistika cen (§ 7-12)

Provádění statistiky cen

§ 7

Výrobní podniky

Výrobní podniky v rozsahu stanoveném nadřízeným orgánem

a)

vedou evidenci velkoobchodních, obchodních a podnikových cen jimi vyráběných výrobků podle kategorií cen a podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků,

b)

vedou časově řady velkoobchodních cen jimi vyráběných výrobků,

c)

vypočítávají průměrné velkoobchodní ceny za určená období u výrobků, u nichž dochází ke změnám cen během sledovaného období (časové průměry cen),

d)

vypočítávají jednoduché, skupinové a oborové indexy velkoobchodních cen; proto sledují ukazatele potřebné k jejich výpočtu,

e)

sledují strukturu velkoobchodních cen vybraných výrobků, sestavují časové řady jejich jednotlivých složek a sledují jejich vývoj pomocí obdobných indexů jako u velkoobchodních cen,

f)

provádějí rozbory vývoje velkoobchodních cen a jejich struktury,

g)

poskytují statistické údaje nadřízenému orgánu.

§ 8

Podniky zahraničního obchodu

Podniky zahraničního obchodu v rozsahu stanoveném ministerstvem zahraničního obchodu

a)

u dovážených a vyvážených výrobků vedou úplnou evidenci velkoobchodních cen podle kategorií, zahraničních cen, rozdílových ukazatelů zboží československého zahraničního obchodu a devizových koeficientů,

b)

sestavují u vybraných výrobků časové řady zahraničních cen a vypočítávají jejich jednoduché a skupinové indexy; proto sledují ukazatele potřebné k jejich výpočtu,

c)

sledují a analyzují vývoj velkoobchodních cen ve vztahu k docíleným cenám franko československé hranice, vztah docílených zahraničních cen k cenám světovým (srovnatelné zboží a srovnatelné teritorium), strukturu cen dovážených a vyvážených výrobků,

d)

u výrobků, které jsou předmětem vývozu a dovozu, opatřují pro oborová ředitelství a výrobní ministerstva v nutném rozsahu světové ceny, docílené ceny franko československé hranice a skutečné rozdílové ukazatele,

e)

provádějí rozbory vývoje cen,

f)

poskytují v předepsaném rozsahu statistické údaje ústředním orgánům.

§ 9

Obchodní podniky

Obchodní podniky a podniky (družstva), které prodávají spotřební výrobky nebo poskytují placené služby a jsou pověřeny působností v tvorbě cen, v rozsahu stanoveném nadřízeným orgánem

a)

vedou evidenci maloobchodních cen jimi prodávaných výrobků podle kategorií cen a podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků,

b)

vedou časové řady maloobchodních cen vybraných výrobků,

c)

vypočítávají jednoduché, skupinové a oborové indexy maloobchodních cen; proto sledují ukazatele potřebné k jejich výpočtu,

d)

dojde_li během sledovaného období ke změně maloobchodních cen, vypočítávají průměrné ceny za sledované období (časové průměry cen), a nejsou_li maloobchodní ceny místně jednotné, vypočítávají z nich též průměrné ceny za podnik (místní průměry cen),

e)

provádějí rozbory vývoje maloobchodních cen.

§ 10

Oborová ředitelství

1.

Oborová ředitelství v rozsahu stanovenému ústředním orgánem

a)

vedou evidenci cen výrobků, které vyrábějí jimi řízené organizace, a evidenci jimi stanovených cen,

b)

vedou časové řady cen (pevných, volných a realizačních cen zařazených do kategorie limitních cen), jakož i další údaje nutné pro výpočet cenových indexů na základě údajů evidovaných v jimi řízených podnicích,

c)

vypočítávají průměry cen výrobků a vedou jejich časové řady,

d)

vypočítávají indexy cen za skupiny výrobků a za celé výrobní obory podle kategorií cen, pokud nejsou tyto indexy vypočítávány podniky,

e)

sledují v potřebném rozsahu strukturu velkoobchodních cen výrobků zařazených do indexů cen ústředně sledovaných, popř. dalších výrobků,

f)

u výrobků, které jsou předmětem vývozu, vedou podle údajů podniků zahraničního obchodu evidenci docílených zahraničních cen franko československá hranice, rozdílových ukazatelů a světových cen,

g)

provádějí rozbory vývoje maloobchodních a velkoobchodních cen a struktury velkoobchodních cen,

h)

poskytují statistické údaje ústředním orgánům.

2.

Tato ustanovení platí přiměřeně také pro řídící národní výbory a krajské svazy družstev.

§ 11

Ústřední orgány

1.

Ústřední orgány

a)

vedou evidenci pevných a limitních cen stanovených v jejich působnosti, popř. podle podkladů z oborových ředitelství,

b)

provádějí rozbory vývoje cen,

c)

stanoví rozsah povinností na úseku statistiky cen pro jimi řízené organizace.

2.

Tato ustanovení platí přiměřeně také pro krajské národní výbory.

3.

Ministerstvo zahraničního obchodu sleduje vývoj vztahů velkoobchodních cen k docíleným zahraničním cenám franko československé hranice na základě vypočteného rozdílového ukazatele u vybraných vyvážených a dovážených výrobků, provádí rozbor dosažených zahraničních cen ve vztahu k světovým cenám a vypočítává cenový index a index fyzického objemu těchto výrobků.

§ 12

Lhůty statistických informací

1.

Evidence cen a časové řady se vedou běžně.

2.

Lhůty pro předkládání státních statistických výkazů stanoví Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a pro plnění ostatních povinností v oblasti statistiky cen příslušný ústřední orgán.

Č á s t t ř e t í

Závěrečná ustanovení (§ 13-14)

§ 13

1.

Výjimky z ustanovení této vyhlášky povoluje podle potřeb řízení jednotlivých odvětví národního hospodářství Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě s příslušnými ústředními orgány.

2.

Zrušují se Zásady kontroly cen v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, vydané býv. ministerstvem státní kontroly (příloha částky 5/1960 Sbírky instrukcí pro výkonné orgány národních výborů).

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1966.

Ministr-předseda:

Majling v.r.Poznámky pod čarou:

Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření (č. 112/1965 Sb․).

Poznámky pod čarou:
1

Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření (č. 112/1965 Sb․).