Čekejte, prosím...
A A A
56/1967 Sb. znění účinné od 1. 7. 1967 do 31. 12. 1988

56

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 10. dubna 1967 o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:

Základní ustanovení

§ 1

(1)

Tímto nařízením se z hlediska péče o zdraví lidu upravuje zacházení s jedy, omamnými látkami a žíravinami a stanoví s tím souvisící ochranná opatření.

(2)

Podle tohoto nařízení jsou

a)

jedy takové látky, které způsobují otravy i v malých nebo opakovaných malých dávkách a jsou uvedeny v seznamech zvláště nebezpečných jedů a ostatních jedů; zvláště nebezpečné jsou takové jedy, pro jejichž vlastnosti mohou vzniknout při zacházení s nimi nebezpečné omyly a záměny nebo jichž může být nebezpečně zneužito,

b)

omamné látky takové látky, u nichž je nebezpečí chorobného návyku nebo vzniku psychických změn nebezpečných společnosti nebo tomu, kdo je požil, a které jsou uvedeny v seznamu omamných látek,

c)

žíraviny takové látky, které místně těžce poškozují tkáně, s nimiž přijdou do přímého styku; jsou to zejména silné kyseliny a zásady.

(3)

Seznamy jedů a omamných látek a jejich změny a doplňky vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů.

(4)

Pokud některá z látek uvedených v předchozích odstavcích je zároveň hořlavinou nebo výbušinou, platí pro ni tytéž předpisy o hořlavinách a výbušinách. 1

§ 2

(1)

Všechny látky, které mají být nově vyráběny nebo dovezeny a jsou určeny k uvedení do oběhu a o nichž lze důvodně předpokládat, že mají vlastnosti jedů nebo omamných látek, musí být s potřebnými údaji a doklady předloženy k posouzení ministerstvu zdravotnictví. Dokud ministerstvo zdravotnictví o látce nerozhodne, musí se s ní zacházet s ohledem na její možné vlastnosti tak, aby nedošlo k jakýmkoli zdravotním závadám a k jejímu zneužití.

(2)

Přípravky obsahující jedy a omamné látky musí být s potřebnými údaji a doklady předloženy před uvedením do oběhu k posouzení ministerstvu zdravotnictví, které může rozhodnout, že přípravek jako celek se bude posuzovat jinak než jednotlivé látky v něm obsažené. Dokud ministerstvo zdravotnictví nerozhodne, vztahují se na přípravek ustanovení platná pro jednotlivé látky v něm obsažené. Tyto přípravky se neuvádějí v seznamech vyhlašovaných podle § 1 odst. 3.

(3)

O posouzení látek a přípravků podle předchozích odstavců jsou povinny žádat, jde-li o látky a přípravky vyráběné v ČSSR, organizace, které tyto látky a přípravky hodlají zavést do výroby, a jde-li o dovážené výrobky, organizace, které je dovážejí.

§ 3

(1)

Orgány, organizace i jednotliví občané jsou povinni zacházet s látkami uvedenými v § 1 tak, aby nebylo poškozeno zdraví lidí, aby nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost, popřípadě biologická hodnota poživatin a předmětů běžného užívání ani ostatní zdravé podmínky života a práce, zejména vzduch, voda a půda, aby nebylo poškozeno zdraví hospodářských zvířat, lovné zvěře a užitečného ptactva, aby nebyla poškozena rostlinná výroba a lesní hospodářství a aby bylo zabráněno zneužití těchto látek.

(2)

Každý, kdo používá látek uvedených v § 1 nebo kdo svou činností může ovlivnit jejich používání jinými osobami, je povinen

a)

používat těchto látek jen v míře nezbytně nutné a vyvarovat se jejich používání tam, kde je možné je nahradit látkami neškodnými nebo aspoň méně škodlivými, popřípadě je povinen v tomto směru ovlivnit jejich používání,

b)

činit v oboru své působnosti všechna opatření potřebná na ochranu před škodlivými účinky těchto látek na zdraví lidí nebo na zdraví zvířat a rostlin, popřípadě podrobit se provádění stanovených opatření.

§ 4

Povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými

látkami

(1)

Výroba, příprava, zpracování, dovoz, vývoz, výdej (prodej) a skladování zvláště nebezpečných jedů a omamných látek, jejich používání a každé jiné zacházení s nimi je dovoleno pouze organizacím, které k tomu mají povolení.

(2)

Povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy vydává

a)

organizacím, které zvláště nebezpečné jedy dovážejí, hlavní hygienik Československé socialistické republiky,

b)

organizacím, které zvláště nebezpečné jedy vyrábějí, krajský hygienik,

c)

ostatním organizacím, pokud nejde o zacházení v rámci povolení podle § 5, okresní hygienik, popřípadě krajský hygienik, jestliže si to v určitých případech vyhradí. Orgán hygienické služby v povolení zároveň stanoví, na které činnosti se povolení vztahuje.

(3)

Povolení k zacházení s omamnými látkami vydává ministerstvo zdravotnictví.

(4)

V ozbrojených silách, bezpečnostních sborech a na železnicích vydávají povolení podle odstavce 2 písm. c) jejich orgány. /2/ Povolení podle odstavce 2 písm. a) a b) vydávají v ozbrojených silách jejich orgány, jen pokud zvláště nebezpečné jedy jsou určeny výhradně pro potřeby ozbrojených sil. V ozbrojených silách a bezpečnostních sborech vydávají jejich příslušné orgány též povolení ke skladování a používání omamných látek.

(5)

Povolení podle odstavce 1 smí být vydáno jen tehdy, mají-li odpovědní pracovníci organizace předepsanou způsobilost a je-li při zacházení se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými látkami zajištěna ochrana zdraví lidí a ochrana zdravého životního prostředí, čítajíc v to spolehlivé zneškodňování zbytků a odpadů obsahujících tyto látky.

(6)

Povolení podle odstavce 1, s výjimkou povolení k dovozu, zahrnuje také oprávnění k opakovanému odběru zvláště nebezpečných jedů a omamných látek.

(7)

Organizace, které nemají povolení podle odstavce 1, a jednotlivé osoby smějí zacházet se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými látkami pouze na základě povolení podle § 5.

(8)

O vydaných povoleních musí orgány, které je vydaly, vést evidenci.

(9)

Vysoké školy, výzkumné a vědecké ústavy a pracoviště, jakož i zdravotnická zařízení nepotřebují povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy, pokud k němu dochází v rámci jejich úkolů a v jejich vlastních zařízeních; jsou však povinny sdělovat krajskému hygienikovi druhy zvláště nebezpečných jedů, kterých používají. S omamnými látkami smějí bez povolení zacházet jen zdravotnická a veterinární zařízení a zdravotnické výzkumné, vědecké a kontrolní ústavy a pracoviště, jakož i další vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště, která určí ministerstvo zdravotnictví, a to pokud je potřebují k plnění svých úkolů.

§ 5

Povolení k jednorázovému odběru zvláště nebezpečných jedů a omamných látek

(1)

Jednorázový odběr zvláště nebezpečného jedu ve stanoveném množství a ke stanovenému účelu může povolit na žádost organizaci nebo jednotlivé zletilé osobě pro její soukromou potřebu okresní hygienik.

(2)

Jednorázový odběr omamné látky ve stanoveném množství a ke stanovenému účelu může povolit na žádost organizaci pro její potřebu ministerstvo zdravotnictví.

(3)

Povolení podle předchozích odstavců se nevydá, jestliže odběratel neposkytuje dostatečnou záruku bezpečného a odpovědného zacházení se zvláště nebezpečným jedem nebo s omamnou látkou.

(4)

O povolení k jednorázovému odběru zvláště nebezpečných jedů a omamných látek vedou orgány, které je vydali, evidenci.

§ 6

Výdej zvláště nebezpečných jedů a omamných látek

Zvláště nebezpečný jed a omamná látka nesmějí být vydány (prodány), darovány ani jinak převedeny na toho, kdo nemá povolení nebo oprávnění podle § 4 nebo 5.

§ 7

Evidence zvláště nebezpečných jedů a omamných látek

(1)

O množství vyrobených zvláště nebezpečných jedů a omamných látek a o dovozu, vývozu, příjmu, stavu zásob, spotřebě a výdeji (prodeji), jakož i o likvidaci zvláště nebezpečných jedů a omamných látek musí být vedena přísná evidence. Pokud je to nutné pro kontrolu množství vyrobených zvláště nebezpečných jedů a omamných látek, musí být vedena přesná evidence i o příjmu a spotřebě surovin pro jejich výrobu.

(2)

Za řádné vedení evidence zvláště nebezpečných jedů a omamných látek odpovídá vedle osoby pověřené vedením této evidence též vedoucí organizace.

§ 8

Hlášení o zacházení s ostatními jedy

Organizace zacházející s ostatními jedy jsou povinny ohlásit svou činnost, druhy používaných jedů a účel jejich použití orgánu hygienické služby a na žádost mu oznámit dalšího odběratele. Tato povinnost se nevztahuje na organizace používající ostatních jedů k účelům chemické analýzy a na organizace a pracoviště uvedené v § 4 odst. 9, pokud jich používají k plnění svých úkolů a ve svých vlastních zařízeních.

§ 9

Hlášení o ošetření některých výrobků s jedy

O ošetření poživatin, krmiv a plodin, popřípadě jejich obalů jedy musí mít organizace doklady, a je-li to třeba z hlediska ochrany zdraví při spotřebě takto ošetřených výrobků, musí být o tom uvědoměn orgán hygienické služby, jde-li o krmiva orgán veterinární služby, a výrobky musí být v tom směru řádně deklarovány.

§ 10

Označování jedů a jiných látek škodlivých zdraví

Všechny obaly látek uvedených v § 1 musí být opatřeny názvem látky a podle povahy látky a jejího účinku i výstražným označením.

§ 11

Způsobilost pracovníků

(1)

Práci se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými látkami smějí vykonávat pouze osoby, které dovršily 18. rok věku, jsou pro tuto práci tělesně a duševně způsobilé a mají potřebnou odbornou způsobilost, přezkoušenou podle potřeby zvláštní komisí ustanovenou krajským národním výborem.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na mladistvé pracovníky a žáky škol, kteří přicházejí do styku se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými látkami při výuce nebo při zaškolování pod odborným vedením a dohledem, jestliže pracoviště je v takovém stavu a práce tak organizována, že zdraví a bezpečnost mladistvých není ohrožena. Při práci se zvlášť nebezpečnými jedy a omamnými látkami musí být u mladistvých zajištěn přímý dohled odpovědné osoby. Osoby pověřené odborným vedením a dohledem nad mladistvými musí mít podle povahy práce potřebnou odbornou způsobilost.

§ 12

Dozor

(1)

Odborný dozor nad ochranou zdraví při zacházení s látkami uvedenými v § 1 vykonávají orgány hygienické služby, pokud však jde o omamné látky, ministerstvo zdravotnictví a krajské národní výbory.

(2)

V zařízeních ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra vykonávají dozor podle odstavce 1 orgány těchto ministerstev.

(3)

Při plnění svých úkolů jsou orgány pověřené dozorem oprávněny též kontrolovat předepsanou evidenci zvláště nebezpečných jedů a omamných látek.

§ 13

Zvláštní oprávnění orgánů

(1)

Orgány hygienické služby a pokud jde o omamné látky, ministerstvo zdravotnictví jsou oprávněny

a)

zakázat používání určitých látek uvedených v § 1 nebo výrobků jimi ošetřených k určitým účelům, popřípadě stanovit, že se jich smí používat jen k některým účelům zvláště vymezeným nebo jen za určitých podmínek,

b)

zrušit povolení vydané podle tohoto nařízení, nejsou-li dodržovány stanovené podmínky,

c)

zakázat používání látek uvedených v § 1 organizacím nebo zakázat jejich používání na určitých pracovištích, zjistí-li při kontrole závažné závady,

d)

nařídit přezkoušení odborné způsobilosti osob činných při zacházení se zvláště nebezpečnými jedy nebo s omamnými látkami zvláštní komisí ( § 11 odst. 1),

e)

zakázat osobám práci s látkami uvedenými v § 1 nebo řízení takové práce, jestliže zjistí, že tyto osoby z neznalosti nebo pro neukázněnost nebo v důsledku svého zdravotního stavu ohrožují při práci zdraví a životy jiných lidí nebo vlastní zdraví,

f)

stanovit zvláštní opatření pro zabezpečení a likvidaci odpadů obsahujících jedy a omamné látky.

(2)

Oprávnění uvedená v odstavci 1 mají v mezích své působnosti též příslušné orgány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a příslušné železniční orgány.

Ustanovení zmocňovací, přechodná a závěrečná

§ 14

Ministerstvo zdravotnictví vydá k provedení tohoto nařízení předpisy o postupu při posuzování látek a přípravků podle - 2, o náležitostech žádostí o toto posouzení, o náležitostech povolení podle tohoto nařízení a žádostí o ně, o zacházení s jedy, omamnými látkami a žíravinami a s tím souvisejících ochranných opatřeních, o označování, hlášení a evidenci takových látek, jakož i o způsobilosti pracovníků a o složení a činnosti zvláštních komisí pro přezkoušení jejich odborné způsobilosti.

§ 15

(1)

Povolení k výrobě, zpracování a přípravě jedů a omamných látek, k jejich dovozu, vývozu, odběru, výdeji (prodeji) a používání vydaná podle dřívějších předpisů zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 1969.

(2)

Pokud ministerstvo zdravotnictví podle dosud platných předpisů rozhodlo, že není jedem přípravek obsahující jed podle tohoto nařízení, zůstává toto rozhodnutí v platnosti do 31. prosince 1970.

(3)

Označení obalů látek uvedených v § 1, dokumentace, návody k používání a prospekty musí být uvedeny v soulad s ustanoveními tohoto nařízení postupně do spotřebování dosavadních zásob, nejpozději do 31. prosince 1968. V případech z hlediska ochrany zdraví zvláště naléhavých musí však být tyto úpravy provedeny dříve; o tom rozhodne hlavní hygienik Československé socialistické republiky a jde-li o omamné látky, ministerstvo zdravotnictví, a stanoví pro to lhůty.

(4)

O posouzení přípravku obsahujícího látku, která je jedem podle tohoto nařízení, která však nebyla jedem podle dosud platných předpisů, jsou organizace povinny požádat podle § 2 nejpozději do 31. prosince 1967.

§ 16

O dovozu, odběru, uschování, balení, označování, výdeji, hlášení a evidenci léčiv platí zvláštní předpisy. Zvláštní předpisy platí též o přípustnosti obsahu některých látek uvedených v § 1 v poživatinách.

§ 17

Zákonné opatření č. 23/1955 Sb․, o jedech a látkách škodlivých zdraví, se podle § 83 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb. zrušuje dnem 1. července 1967.

§ 18

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1967

Lenárt v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 61/1965 Sb., vyhláška č. 82/1965 Sb. a výnos Ústředního báňského úřadu registrovaný v částce 31/1965 Sb.

§ 80 zákona č. 20/1966 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 61/1965 Sb., vyhláška č. 82/1965 Sb. a výnos Ústředního báňského úřadu registrovaný v částce 31/1965 Sb.

2

§ 80 zákona č. 20/1966 Sb.