Čekejte, prosím...
A A A
70/1967 Sb. znění účinné od 28. 6. 1968 do 19. 10. 1971
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 116/1971 Sb.

21.10.1971

zrušeno, zákon byl již dříve zrušen zákonem č. 103/1971 Sb. s účinností od 20. 10. 1971

zákonem č. 103/1971 Sb.

20.10.1971

zrušeno

zákonem č. 85/1968 Sb.

28.6.1968

 

70

 

ZÁKON

ze dne 29. června 1967

o komisích lidové kontroly

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-6)

§ 1

Komise lidové kontroly jsou volené kontrolní orgány, které vykonávají kontrolu za nejširší účasti pracujících.

§ 2

Soustavu komisí lidové kontroly tvoří

a)

Ústřední komise lidové kontroly jako kontrolní orgán Národního shromáždění,

b)

Komise lidové kontroly Slovenské národní rady jako kontrolní orgán Slovenské národní rady a oblastní orgán Ústřední komise lidové kontroly,

c)

komise lidové kontroly národních výborů jako jejich kontrolní orgány.

§ 3

(1)

Ústřední komisi lidové kontroly volí národní shromáždění, Komise lidové kontroly Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada a komisi lidové kontroly národního výboru volí jeho plenární zasedání. Zastupitelský sbor volí komisi lidové kontroly na celé své volební období, a to ze svých poslanců a z dalších občanů. Zvolení členové skládají do rukou předsedy zastupitelského sboru, který je zvolil, tento slib: „Slibuji na svou čest, že budu usilovat o prosazování celospolečenských zájmů a o upevňování státní disciplíny.“

(2)

Zastupitelský sbor a členská schůze (konference) základní organizace Revolučního odborového hnutí mohou odvolat jednotlivé členy komise, kterou zvolili, a na místo odvolaných členů zvolit nové členy.

§ 4

(1)

Komise lidové kontroly vyššího stupně je oprávněna při plnění kontrolních úkolů jí uložených vyžadovat součinnost komisí lidové kontroly nižšího stupně a dávat jim za tím účelem pokyny.

(2)

Komise lidové kontroly vyššího stupně metodicky řídí komise lidové kontroly nižšího stupně.

§ 5

(1)

Komise lidové kontroly zjišťují skutečný stav věci. Vzájemně si pomáhají a při své kontrolní činnosti používají metod, které zajišťují správnost a průkaznost kontrolních zjištění a vedou k předcházení vzniku nedostatků. Opírají se o úzkou součinnost s pracujícími a jejich organizacemi, plně využívají jejich poznatků a zkušeností a vytvářejí si podle potřeby sbor dobrovolných spolupracovníků. Prosazují důsledné odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin a uplatnění odpovědnosti organizací i provinilých osob. Sledují výsledky učiněných opatření až do zjednání skutečné nápravy a dbají o zevšeobecňování dobrých zkušeností. Svou činností nenahrazují orgány řízení.

(2)

Komise lidové kontroly (jejich členové a pracovníci) jsou povinny projednat výsledky kontrolního zjištění s vedoucími kontrolovaných orgánů a organizací a s těmi jejich pracovníky, kteří jsou odpovědni za vznik nebo trvání zjištěných nedostatků, vyžádat si jejich vysvětlivky a prověřit jejich námitky proti správnosti a úplnosti kontrolních zjištění.

§ 6

Kontrolní působnost komisí lidové kontroly se nevztahuje na činnost soudcovskou a prokurátorskou.

ČÁST DRUHÁ

ÚSTŘEDNÍ KOMISE LIDOVÉ KONTROLY (§ 7-12)

§ 7

(1)

Ústřední komise lidové kontroly plní úkoly, které jí uloží Národní shromáždění; za svou činnost odpovídá Národnímu shromáždění.

(2)

Předsednictvo Národního shromáždění schvaluje plán činnosti Ústřední komise lidové kontroly.

(3)

Ústřední komise lidové kontroly podává zprávy o své činnosti Národnímu shromáždění.

§ 8

Ústřední komise lidové kontroly je oprávněna k plnění úkolů uložených Národním shromážděním vyžadovat součinnost ostatních komisí lidové kontroly a dávat jim za tím účelem pokyny.

§ 9

(1)

Ústřední komise lidové kontroly při plnění úkolů uložených Národním shromážděním zejména kontroluje

a)

plnění zákonů a ostatních právních předpisů, usnesení Národního shromáždění a jeho předsednictva a usnesení vlády,

b)

účinnost řídící práce státních orgánu a socialistických organizací při řešení problémů rozvoje národního hospodářství a kultury,

c)

stav a úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících ve státních orgánech a socialistických organizacích,

d)

účinnost práce ostatních kontrolních orgánů.

(2)

Při kontrole plnění zákonů a ostatních právních předpisů, usnesení Národního shromáždění a jeho předsednictva a usnesení vlády Ústřední komise lidové kontroly prověřuje včasnost a úplnost splnění daných úkolů a dává podněty ke změně těch právních předpisů a usnesení, které již neodpovídají potřebám dalšího rozvoje socialistické společnosti.

(3)

Při kontrole účinnosti práce kontrolních orgánů Ústřední komise lidové kontroly zejména provádí rozbory činnosti a organizace jednotlivých článků kontrolního systému ve státní správě a v hospodářství, zevšeobecňuje progresívní metody a formy jejich činnosti a pomáhá v jejich rozšiřování.

§ 10

Ústřední komise lidové kontroly

a)

předkládá Národnímu shromáždění stanovisko k státnímu závěrečnému účtu,

b)

navrhuje na základě zkušeností z kontrolní činnosti Národnímu shromáždění provedení kontrol v jednotlivých odvětvích, oborech neboúsecíchnárodního hospodářství, kultury nebo státní správy,

c)

metodicky řídí kontrolní činnost ostatních komisí lidové kontroly a za tím účelem může vydávat i závazné směrnice,

d)

organizuje a zabezpečuje výzkum v oboru kontroly a výchovu funkcionářů a pracovníků komisí lidové kontroly a v dohodě s příslušnými ústředními orgány i výchovu funkcionářů a pracovníků jiných orgánů a organizací, kteří provádějí kontrolu.

§ 11

(1)

V čele Ústřední komise lidové kontroly je předseda, kterého ze zvolených členů jmenuje a z funkce odvolává president republiky. Předseda Ústřední komise lidové kontroly má postavení vedoucího ústředního orgánu; zúčastňuje se jednání vlády a má právo účastnit se schůzí všech zastupitelských sborů a jejich orgánů.

(2)

Předsedu Ústřední komise lidové kontroly zastupují dva místopředsedové, které ze svých členů volí a z funkce odvolává Ústřední komise lidové kontroly.

§ 12

(1)

Ústřední komise lidové kontroly má odborný aparát.

(2)

Ústřední komise lidové kontroly stanoví organizaci svého aparátu, jmenuje a odvolává jeho vedoucí pracovníky a stanoví směrnice pro jeho práci; v jejich rámci řídí práci aparátu předseda Ústřední komise lidové kontroly.

ČÁST TŘETÍ

KOMISE LIDOVÉ KONTROLY

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADY (§ 13-15)

§ 13

(1)

Komise lidové kontroly Slovenské národní rady plní úkoly v rozsahu určeném Slovenskou národní radou a úkoly, jejichž splnění si v rámci úkolů uložených Národním shromážděním vyžádá Ústřední komise lidové kontroly․

(2)

Komise lidové kontroly Slovenské národní rady odpovídá za svou činnost Slovenské národní radě a za plnění úkolů vyžadovaných Ústřední komisí lidové kontroly též této komisi; v tomto rozsahu jim podává zprávy o své činnosti.

§ 14

Komise lidové kontroly Slovenské národní rady je oprávněna k plnění úkolů uložených Slovenskou národní radou nebo vyžádaných Ústřední komisí lidové kontroly vyžadovat součinnost ostatních komisí lidové kontroly na Slovensku a dávat jim za tím účelem pokyny. Komise lidové kontroly Slovenské národní rady se podílí na metodickém řízení kontrolní činnosti komisí lidové kontroly národních výborů na Slovensku.

§ 15

Postavení, volby, organizaci a úkoly Komise lidové kontroly Slovenské národní rady upraví Slovenská národní rada svým zákonem.

ČÁST ČTVRTÁ

KOMISE LIDOVÉ KONTROLY

NÁRODNÍCH VÝBORŮ (§ 16)

§ 16

Zřizování a volby komisí lidové kontroly národních výborů a jejich působnost upravuje zákon o národních výborech.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVODNÍ KOMISE LIDOVÉ KONTROLY (§ 17-19)

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 20-30)

Oddíl první

Oprávnění komisí lidové kontroly volených

zastupitelskými sbory (§ 20-21)

§ 20

(1)

Komise lidové kontroly volené zastupitelskými sbory, jejich pověření členové a pracovníci jsou oprávněni

a)

požadovat od funkcionářů a pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací, aby vytvořili pro ně nezbytné podmínky pro výkon kontroly, zejména aby jim umožnili vstup do veškerých místností, zařízení a objektů, předložili vyžádané plány, listiny, spisy a jiné doklady, podali ústní nebo písemné zprávy o určitých skutečnostech nebo vysvětlivky o příčinách nedostatků zjištěných kontrolou,

b)

požadovat od funkcionářů a vedoucích pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací, aby zjištěné nedostatky bez průtahů odstranili, navrhovat opatření ke zjednání nápravy a upozorňovat nadřízené orgány na závažné skutečnosti zjištěné kontrolou,

c)

dávat podnět příslušným orgánům a organizacím k provedení potřebných opatření podle výsledku kontroly, zejména k odčerpání neoprávněně získaných prostředků, k uplatnění majetkových sankcí nebo k vyvození zákonných důsledků z osobní odpovědnosti provinilých funkcionářů nebo pracovníků; dávat podněty na ocenění nebo vyznamenání jednotlivců nebo kolektivů za dobře vykonanou práci.

(2)

Komise lidové kontroly volené zastupitelskými sbory jsou oprávněny vyžadovat součinnost jiných kontrolních orgánů při výkonu kontroly a přibírat k účasti na kontrole dobrovolné spolupracovníky.

§ 21

(1)

Všechny orgány a organizace, jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni pomáhat komisím lidové kontroly voleným zastupitelskými sbory, jejich pověřeným členům a pracovníkům v jejich kontrolní činnosti, zejména jim ve stanovených lhůtách předložit vyžádané písemné podklady, podat přesné a úplné zprávy a vysvětlivky a bez průtahů odstraňovat zjištěné nedostatky. Prokáží-li se členové a pracovníci těchto komisí zvláštním pověřením, musí jim být sděleny i skutečnosti tvořící státní tajemství.

(2)

Všechny orgány a organizace jsou též povinny podávat komisím lidové kontroly voleným zastupitelskými sbory ve stanovených lhůtách zprávy o opatřeních provedených k jejich podnětům podaným na základě výsledků provedených kontrol.

Oddíl druhý

Pořádkové pokuty (§ 22)

§ 22

(1)

Člen nebo pracovník komise lidové kontroly volené zastupitelským sborem, pověřený touto komisí, může uložit funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří nesplní povinnost uloženou jim podle ustanovení § 20 odst. 1 písm. a), pořádkovou pokutu do 500,— Kčs. Pořádková pokuta může být uložena i opětovně, nebyla-li taková povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě.

(2)

Ten, kdo pořádkovou pokutu uložil, může ji též prominout.

(3)

Nesplní-li však povinnost uvedenou v odstavci 1 funkcionář kontrolovaného národního výboru, může člen nebo pracovník komise lidové kontroly volené zastupitelským sborem pouze navrhnout tomuto národnímu výboru nebo národnímu výboru vyššího stupně, aby zajistil splnění uložení povinnosti.

Oddíl třetí

Opatření k zabezpečení výsledků kontroly (§ 23-26)

§ 23

Ústřední komise lidové kontroly, Komise lidové kontroly Slovenské národní rady a komise lidové kontroly krajských a okresních národních výborů jsou oprávněny kontrolovaným orgánům a organizacím, které přes upozornění neprovedou bez průtahů opatření potřebná podle výsledku kontroly, ukládat,

a)

aby neprodleně a podle svého uvážení nejvhodnějším způsobem odstranily kontrolou zjištěné závady,

b)

aby až do rozhodnutí příslušných orgánů bylo pozastaveno provádění nezákonného rozhodnutí nebo činnosti, je-li nebezpečí, že by národnímu hospodářství vznikla škoda.

§ 24

(1)

Komise lidové kontroly uvedené v § 23 mohou vedoucím pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří při výkonu funkce zaviněně porušili povinnosti, vyplývající pro ně za zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů, usnesení Národního shromáždění a jeho předsednictva, usnesení vlády, usnesení Slovenské národní rady a jejího předsednictva, obecně závazných nařízení národních výborů a z usnesení jejich plenárních zasedání a rad, nebo kteří přes upozornění neučinili opatření potřebná podle výsledku kontroly anebo učinili opatření nedostatečná, uložit důtku s pokutou až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku vedoucího pracovníka. Důtka s pokutou může být uložena i voleným vedoucím funkcionářům hospodářských organizací. Pokuta připadá státu.

(2)

Při uložení důtky s pokutou se přihlíží zejména k poměru vedoucího pracovníka (funkcionáře) k práci a k socialistickému vlastnictví, k míře zavinění i k jeho osobním a hospodářským poměrům.

(3)

Důtku s pokutou lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy komise lidové kontroly zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

(4)

Pravomocné rozhodnutí o uložení důtky s pokutou může být v zájmu zvýšení výchovného účinku zveřejněno tiskem nebo jiným vhodným způsobem.

(5)

Pravomocné rozhodnutí o uložení důtky s pokutou se zakládá do osobního spisu vedoucího pracovníka (funkcionáře). Nebyl-li vedoucímu pracovníku (funkcionáři) do jednoho roku od doručení tohoto rozhodnutí uloženy důtka s pokutou nebo kárné opatření ani nebyl soudně trestán, vyřadí se rozhodnutí a z osobního spisu, přičemž se vedoucí pracovník (funkcionář) posuzuje, jako by mu důtka s pokutou nebyla uložena; jinak může rozhodnout o vyřazení rozhodnutí z osobního spisu v odůvodněných případech jen komise lidové kontroly, která důtku s pokutou uložila.

§ 25

Komise lidové kontroly volené zastupitelskými sbory mohou, pokud přes upozornění neuplatní příslušné orgány nebo organizace bez průtahů nárok na náhradu škody, podat příslušnému soudu návrh na zahájení řízení o náhradu škody proti odpovědnému funkcionáři nebo vedoucímu pracovníku kontrolovaného orgánu nebo organizace, kterou způsobili zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. O návrhu na zahájení řízení a o postavení komise lidové kontroly v něm platí § 32 a násl. občanského soudního řádu. Náhrada škody přiznaná soudem připadá státu.

§ 26

Komise lidové kontroly neukládá důtku s pokutou příslušníkům ozbrojených sil v činné službě ani nepodává proti nim návrh na zahájení řízení o náhradu škody, ale dává jen podněty příslušnému veliteli (náčelníku) k zahájení kázeňského nebo náhradového řízení.

Oddíl čtvrtý

Členové a dobrovolní spolupracovníci (§ 27-30)

§ 27

(1)

Člen komise lidové kontroly nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech ani na nárocích vyplývajících z pracovního nebo obdobného poměru (člena družstva).

(2)

Organizace, jejímž pracovníkem je člen komise lidové kontroly, je povinna mu umožnit výkon funkce a poskytnout mu za tím účelem potřebné pracovní volno.

§ 28

(1)

Náhradu ušlého výdělku a cestovních a jiných výdajů poskytuje svým členům Ústřední komise lidové kontroly a členům Komise lidové kontroly Slovenské národní rady Slovenská národní rada; výše těchto náhrad se řídí obecně platnými předpisy.1

(2)

Poskytování náhrad členům komisí lidové kontroly národních výborů upravují předpisy platné pro národní výbory.

§ 29

Členové komisí lidové kontroly jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství, o němž se dovědí při své činnosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce. O zproštění této povinnosti rozhoduje komise lidové kontroly.

§ 30

(1)

Dobrovolní spolupracovníci požívají ve svých právech a nárocích z pracovního nebo obdobného poměru ochrany jako členové komise a mají při výkonu kontroly jejich oprávnění v rozsahu daného pověření; vztahují se na ně povinnosti uložené členům komisí.

(2)

Pokud dobrovolní spolupracovníci nemohou plnit úkoly vyplývající z této funkce mimo svou pracovní dobu a organizace, jejichž jsou pracovníky, jim poskytnou ke splnění tohoto úkolu pracovní volno, přísluší jim za tuto dobu náhrada průměrného výdělku. Náhradu poskytuje Ústřední komise lidové kontroly svým dobrovolným spolupracovníkům a v ostatních případech orgán, jehož součástí příslušná komise lidové kontroly je. Náhrada cestovních a jiných výdajů se poskytne dobrovolným spolupracovníkům stejně jako členům komisí.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 31-34)

§ 31

(1)

Komise lidové kontroly, které působí v den nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou komisemi lidové kontroly podle tohoto zákona.

(2)

Pracovníci aparátu krajských a okresních komisí lidové kontroly a komisí lidové kontroly jim na roveň postavených stávají se pracovníky aparátu příslušných komisí lidové kontroly národních výborů.

§ 32

(1)

Při ukládání pořádkové pokuty a důtky s pokutou se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení.

(2)

Řízení o odvoláních proti pořádkovým pokutám, kárným opatřením a peněžitým náhradám, uloženým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních předpisů.

§ 33

(1)

Zrušují se:

1.

pro obor kontroly zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci, ve znění § 3 zákona č. 93/1964 Sb.,

2.

§ 16 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů,

3.

zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 21/1967 Sb., o volbách komisí lidové kontroly.

(2)

Dále se zrušují:

1.

statut orgánů lidové kontroly, uveřejněný pod č. 2/1963 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a registrovaný v částce č. 17/1963 Sbírky zákonů,

2.

výnos Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o vymezení působnosti obvodních komisí lidové kontroly a statistiky v obvodech hlavního města Prahy (čj. 33822/1963 z 22. 5. 1963), registrovaný v částce č. 29/1964 Sbírky zákonů.

§ 34

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.Poznámky pod čarou:

§ 124 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 30 a násl. vl. nař. č. 66/1965 Sb., vyhl. č. 84/1966 Sb. a vyhl. č. 100/1964 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 124 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 30 a násl. vl. nař. č. 66/1965 Sb., vyhl. č. 84/1966 Sb. a vyhl. č. 100/1964 Sb.