Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

97/1967 Sb. znění účinné od 24. 10. 1967 do 31. 1. 1991

97

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 21. září 1967,

kterou se provádějí některá

další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění

 

Ústřední rada odborů stanoví podle § 103 odst. 3 a § 206 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a podle § 20 odst. 1 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění:

§ 1

Dovolená na zotavenou

Do doby trvání pracovního poměru se započítávají pro účely dovolené na zotavenou též tyto doby po 18. roce věku pracovníka:

a)

doba členství v jednotném zemědělském družstvu, i když jde o pracovníka, který pracuje jinde než v zemědělství nebo lesnictví,

b)

doba, po kterou byl občan trvale pracovně činný v v jednotném zemědělském družstvu a nebyl ani jeho členem ani v pracovním poměru k družstvu, pokud tato činnost zakládala účast na sociálním zabezpečení družstevních rolníků,

c)

doba, po kterou žena trvale pečovala o dítě ve věku do tří let a současně byla zaměstnána, pokud jí tato doba nebyla započtena jako doba nepřetržitého zaměstnání podle předpisů platných do 31․ prosince 1965,

d)

doba, po kterou žena pečovala o invalidního nezletilce, který potřeboval stálou péči a nebyl umístěn v ústavu sociální péče.

e)

doba, po kterou pracovník pobíral příspěvek před umístěním, popřípadě před nástupem nového zaměstnání podle příslušných předpisů,

f)

doba vazby (doba výkonu trestu odnětí svobody), bylo-li trestní stíhání proti pracovníkovi zastaveno nebo byl-li obžaloby zproštěn, byť i v pozdějším řízení, a doba výkonu trestu odnětí svobody vykonaného na podkladě zrušeného rozsudku, která přesahuje výměru mírnějšího trestu uloženého v pozdějším řízení.

§ 2

Odpovědnost organizace

Ustanovení zákoníku práce upravující odpovědnost organizace za škody způsobené pracovníkům v pracovním poměru ( § 187, 188, 189, 204 a 205) se vztahují též na pracovníky konající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

§ 3

Nemocenské pojištění

Do doby zaměstnání rozhodné pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění se bez zřetele na to, zda spadají do doby po 18. roce věku pracovníka, započítávají doby uvedené v § 1, pokud již nejsou započitatelné podle platných předpisů.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Pastyřík v. r.