Čekejte, prosím...
A A A
156/1968 Sb. znění účinné od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1987
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 87/1987 Sb.

1.1.1988

zrušena

vyhláškou č. 145/1978 Sb.

1.1.1979

vyhláškou č. 140/1975 Sb.

1.1.1976

Více...

156

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 17. prosince 1968

o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat

 

Ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči (dále jen „zákon“):

Jatečná prasata, ovce a kozy

§ 1

Majitelé prasat, ovcí a koz smějí provést domácí porážku těchto zvířat pro spotřebu ve vlastní domácnosti nebo pro spotřebu ve vlastním závodním stravování, popřípadě pro pohoštění při mimořádných příležitostech (dále jen „domácí porážka“) za podmínek dále stanovených.

§ 2

(1)

Každá domácí porážka prasat, ovcí i koz s výjimkou zdravých jehňat a kůzlat do stáří 3 měsíců (dále jen „jatečných zvířat“) podléhá veterinárnímu vyšetření, které provádí odborně způsobilý veterinární pracovník. 1

(2)

Veterinární vyšetření jatečného zvířete určeného pro spotřebu ve vlastní domácnosti majitele se provede do 3 dnů před poražením (prohlídka za živa); byly-li při takové prohlídce zjištěny zjevné poruchy celkového zdravotního stavu jatečného zvířete, provede veterinární vyšetření veterinární lékař. Okresní národní výbor, popřípadě odborně způsobilý veterinární pracovník může stanovit, že v některých veterinárních obvodech podléhají všechna jatečná zvířata určená pro spotřebu ve vlastní domácnosti jen veterinárnímu vyšetření po poražení (prohlídka masa).

(3)

Jatečná zvířata určená pro spotřebu ve vlastním závodním stravování, popřípadě pro pohoštění při mimořádných příležitostech, musí vždy být veterinárně vyšetřena státním veterinárním lékařem po poražení.

(4)

Jatečná zvířata nutně poražená musí být veterinárně vyšetřena státním veterinárním lékařem nejpozději do 24 hodin po poražení; s masem a orgány jatečného zvířete se naloží podle rozhodnutí státního veterinárního lékaře.

(5)

Jatečná zvířata nemocná nebo podezřelá z nákazy se smí porážet jen na sanitních jatkách nebo na sanitním oddělení svodových jatek.

§ 3

(1)

Majitel jatečného zvířete je povinen do 7 dnů před domácí porážkou požádat nejbližší středisko veterinárního zařízení o veterinární vyšetření jatečného zvířete určeného k domácí porážce; provedení nutné porážky musí být ohlášeno neprodleně.

(2)

Za veterinární vyšetření jatečného zvířete se platí úplata; 2 v případech opakované prohlídky ( § 2 odst. 2) se výše úplaty nezvyšuje.

(3) Majitel jatečného zvířete je povinen místnímu národnímu výboru při hlášení změny ve stavu hospodářských zvířat 3 předložit doklad o provedeném veterinárním vyšetření a současně s ním, nejpozději však do 3 dnů po odevzdání kůže do sběrny kůží, též doklad o odprodeji kůže z poraženého prasete․

§ 4

Jatečný skot a telata

Socialistické organizace mohou pro spotřebu ve vlastním závodním stravování porážet vlastní skot včetně telat, avšak jenom na jatkách nebo na porážecích střediscích schválených okresním veterinárním zařízením, kde se provede veterinární vyšetření před poražením, při poražení a po poražení ( § 10 odst. 1 zákona).

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Zrušují se:

 

1.

vyhláška č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůži z těchto porážek, ve znění vyhlášky č. 100/1965 Sb., o zrušení povinného odprodeje sádla, kromě § 8 odst. 1 věta prvá, odstavec 2 až 6 a § 9, které platí do 31. prosince 1981,

2.

vyhláška č. 131/1958 Ú. l., o úpravě chovu ovčího bravu a o jeho chovných oblastech,

3.

ustanovení § 2324 vyhlášky č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Ministr:

Borůvka v. r.Poznámky pod čarou:

Odborně způsobilý veterinární pracovník je veterinář nebo veterinární technik okresního veterinárního zařízení, pověřený ONV činit opatření podle § 13 odst. 2 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči ( § 1 č. 13 vyhlášky č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči).

Úplata činí, podle cenového rozhodnutí ministerstva zemědělství a výživy, včetně cestovního paušálu u prasat, selat 35,- Kčs, u ovcí a koz 20,- Kčs.

Vyhláška č. 172/1957 Ú. l., o hlášení změn ve stavu některých hospodářských zvířat.

Poznámky pod čarou:
1

Odborně způsobilý veterinární pracovník je veterinář nebo veterinární technik okresního veterinárního zařízení, pověřený ONV činit opatření podle § 13 odst. 2 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči ( § 1 č. 13 vyhlášky č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči).

2

Úplata činí, podle cenového rozhodnutí ministerstva zemědělství a výživy, včetně cestovního paušálu u prasat, selat 35,- Kčs, u ovcí a koz 20,- Kčs.

3

Vyhláška č. 172/1957 Ú. l., o hlášení změn ve stavu některých hospodářských zvířat.