Čekejte, prosím...
A A A
47/1968 Sb. znění účinné od 10. 4. 1968 do 31. 12. 1975

47

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 18. března 1968

o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby

jednotnými zemědělskými družstvy

 

Ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 14 odst. 2, § 38§ 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:

Oddíl I

Společné družstevní podniky (§ 1-15)

§ 1

Účel zřizování společných družstevních podniků

Společné družstevní podniky (dále jen "podniky") mohou být zřizovány ke společnému provozování zemědělské nebo i nezemědělské činnosti.

§ 2

Smlouva o zřízení podniku

(1)

Smlouva o zřízení podniku obsahuje:

a)

názvy všech jednotných zemědělských družstev, popřípadě jiných socialistických organizací (členů), které smlouvu uzavírají,

b)

předmět a rozsah činnosti podniku,

c)

název a sídlo podniku,

d)

způsob řízení podniku,

e)

ustanovení o výši a způsobu poskytování členských podílů jednotlivými členy, o výši úroků z těchto podílů a o účelu a rozsahu jejich použití,

f)

práva a povinnosti členů podniku,

g)

ustanovení o hospodaření podniku.

(2)

Podle povahy a velikosti podniku může smlouva obsahovat ještě další ustanovení.

§ 3

Vznik podniku

(1)

Podnik vzniká dnem schválení smlouvy o zřízení podniku příslušným okresním národním výborem.

(2)

Jsou-li členy podniku organizace se sídlem v různých okresech téhož kraje, podnik vzniká dnem schválení smlouvy o jeho zřízení příslušným krajským národním výborem po vyjádření příslušných okresních národních výborů. Jde-li o členy se sídlem v různých krajích, vzniká podnik dnem schválení smlouvy krajským národním výborem, v jehož obvodu bude sídle podniku.

(3)

Není-li ke smlouvě přiloženo zvláštní povolení příslušných orgánů, potřebné k provozování činnosti podniku podle jiných právních předpisů, vyžádá si okresní (krajský) národní výbor jeho předložení.

(4)

Podnik se zapisuje do podnikového rejstříku.

Organizace a řízení podniku

§ 4

Orgány podniku

(1)

Orgány podniku jsou valná hromada, představenstvo a revizní komise.

(2)

Valná hromada je nejvyšším orgánem podniku. Jejími členy jsou zástupci jednotlivých členů podniku. Zástupce družstva volí (odvolává) členská schůze družstva a je-li členem podniku jiná organizace než družstvo, jejího zástupce jmenuje vedoucí organizace, popřípadě jím zmocněný zástupce.

(3)

Funkční období členů valné hromady, představenstva a revizní komise je čtyřleté.

§ 5

Valná hromada a představenstvo

(1)

Valné hromadě přísluší:

a)

schvalovat hospodářské plány podniku,

b)

schvalovat provozní, organizační a pracovní řád podniku,

c)

schvalovat roční účetní závěrku podniku, vyúčtování a finanční vypořádání se členy podniku,

d)

rozhodovat o rozdělení celkového hrubého důchodu,

e)

rozhodovat o způsobu úhrady případných ztrát podniku,

f)

schvalovat přijímání členů podniku,

g)

volit ze svého středu předsedu a odvolávat jej,

h)

volit a odvolávat členy revizní komise podniku,

ch)

jmenovat ředitele (vedoucího) podniku,

i)

projednávat a usnášet se o výsledku revizní zprávy,

j)

rozhodovat o vyloučení člena podniku,

k)

rozhodnout o zrušení podniku,

l)

rozhodovat o dalších otázkách, jejichž rozhodování si vyhradí.

(2)

Každý člen podniku vysílá jednoho zástupce do valné hromady. V případě, že počet členů valné hromady by byl menší než 9, vyšle každý člen podniku více, avšak stejný počet zástupců tak, aby valná hromada měla nejméně 9 členů.

(3)

Valná hromada může zvolit ze svých členů představenstvo 5 - 9 členné a pověřit je vyřizováním některých záležitostí podniku v období mezi schůzemi valné hromady, které jí jinak přísluší rozhodovat. Předsedou představenstva je vždy předseda valné hromady.

(4)

Valnou hromadu svolává její předseda zpravidla dvakrát do roka, a to alespoň týden předem písemně s určením místa, času a pořadu jednání. Představenstvo svolává jeho předseda nejméně jednou za tři měsíce, přičemž o způsobu svolání platí totéž, co platí o svolání valné hromady. Předseda valné hromady (představenstva) je povinen svolat valnou hromadu (představenstvo) i tehdy, požádá-li o to alespoň jedna třetina zástupců všech členů valné hromady (představenstva) nebo revizní komise.

(5)

Valná hromada se může platně usnášet za účasti nadpoloviční většiny zástupců členů podniku. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců. Při hlasování přísluší každému členu valné hromady jeden hlas. Při rovnosti hlasů platí za přijatý návrh, pro nějž hlasoval předsedající.

(6)

Pro usnášení představenstva platí ustanovení odstavce 5 obdobně.

(7)

Funkce ve valné hromadě (představenstvu) je čestná a jejich členům hradí podnik pouze ušlé odměny za práci a skutečné výlohy spojené s výkonem funkce.

§ 6

Ředitel (vedoucí) podniku

(1)

V čele podniku je ředitel (vedoucí) jmenovaný valnou hromadou. Ředitel (vedoucí)

a)

odpovídá za provádění usnesení valné hromady (představenstva), dodržování mzdové, finanční a plánovací kázně a právních předpisů,

b)

předkládá valné hromadě návrh organizačního, provozního a pracovního řádu, návrhy pětiletých a ročních plánů, a po schválení zajišťuje jejich plnění,

c)

předkládá valné hromadě roční účetní závěrku podniku a dbá na vedení přesného účetnictví,

d)

předkládá valné hromadě návrh rozdělení celkového hrubého důchodu, popřípadě návrh na úhradu ztrát podniku,

e)

zajišťuje a kontroluje řádnou správu a ochranu majetku podniku,

f)

přijímá a propouští pracovníky podniku, stanoví jejich platy, přiznává prémie a odměny,

g)

pečuje o neustálé zvyšování úrovně hospodaření podniku,

h)

pečuje o odbornou kvalifikaci všech pracovníků,

i)

připravuje veškeré ostatní podklady k jednání valné hromady (představenstva).

(2)

Ředitel (vedoucí) je oprávněn požadovat mimořádné svolání valné hromady (představenstva) v případech, kdy to vyžadují naléhavé potřeby podniku.

(3)

Ředitel (vedoucí) jedná jménem podniku ve všech jeho věcech. Písemnosti o právních úkonech, kterými se zakládají práva a povinnosti podniku, předepisuje ředitel a pověřený člen valné hromady (představenstva), pokud valná hromada (představenstvo) k tomu nepověří pouze ředitele (vedoucího); ostatní písemnosti podepisuje ředitel (vedoucí).

(4)

Ředitele (vedoucího) zastupuje v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce. Jmenování zástupce může si však vyhradit valná hromada, popřípadě představenstvo.

(5)

Není-li ředitel (vedoucí) jmenován, vykonává působnost ředitele (vedoucího) předseda valné hromady.

§ 7

Kontrolní činnost

(1)

Revizní komise je kontrolním orgánem podniku a odpovídá pouze valné hromadě. Revizní komise je nejméně tříčlenná; ze svého středu si volí předsedu.

(2)

Členem revizní komise nemohou být členové představenstva a zaměstnanci podniku. Funkce členů revizní komise je čestná; členové revizní komise mají nárok na úhradu ušlé odměny za práci a skutečných výloh s výkonem funkce spojených.

(3)

Revizní komisi svolává její předseda. Revizní komise kontroluje a prověřuje činnost podniku.

(4)

O každé revizi nebo prověrce sepíše revizní komise zprávu, v níž uvede zjištěné závady s návrhem na jejich odstranění. Zprávu předloží valné hromadě (představenstvu) k projednání; jednání se zúčastní též ředitel (vedoucí) podniku.

(5)

Revizní komise je povinna prošetřit každou stížnost týkající se podniku; zjištěné závady projedná ve valné hromadě (představenstvu) za účasti ředitele (vedoucího) podniku.

§ 8

Pracovníci podniku

(1)

Za pracovníky podniku jsou přijímány zpravidla do pracovního poměru osoby především z řad pracovníků členů podniku.

(2)

Jsou-li do podniku přijímáni pracovníci z řad členských družstev, zůstává jejich členství v družstvu zachováno tím, že po dobu trvání pracovní činnosti v podniku jsou dočasně uvolněni z pracovních závazků vůči družstvu. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z členství v družstvu zůstávají nedotčena.

(3)

Odměňování pracovníků podniku se řídí předpisy platnými pro příslušný obor činnosti.

§ 9

Práva a povinnosti členů podniku

(1)

Členové podniku mají tato práva:

a)

vysílat zástupce do valné hromady a zúčastnit se tím řízení podniku,

b)

zúčastnit se výrobních činností podniku v rozsahu stanoveném smlouvou,

c)

podílet se na odběru výrobků, služeb a prací podniku v rozsahu stanoveném smlouvou,

d)

na úrok z členského podílu,

e)

podílet se na rozdělování důchodu podniku,

f)

žádat revizní komisi o přešetření nedostatků v podniku.

(2)

Členové podniku mají tyto povinnosti:

a)

plnit závazky vyplývající ze smlouvy o řízení podniku,

b)

přispívat k úhradě případných ztrát vzniklých v běžném roce a vykazovaných v ročních účetních závěrkách podniku, jakož i k úhradě schodku zjištěného při zrušení podniku, nejvýše však vždy částkou nepřevyšující dvojnásobek členského podílu.

§ 10

Zánik členství

(1)

Členství v podniku zaniká vystoupením, vyloučením nebo zánikem členské organizace nebo zánikem podniku.

(2)

Člen podniku může z podniku vystoupit po předchozí písemné výpovědi.

(3)

Člen může vystoupit z podniku k 31. 12. s roční výpovědní lhůtou.

(4)

Člen podniku může být vyloučen, neplní-li soustavně povinnosti vůči podniku. O vyloučení rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady se vyžaduje nejméně dvoutřetinová většina hlasů všech členů valné hromady.

(5)

Podnik provede nejpozději do 1 roku po zániku členství majetkoprávní vypořádání s bývalým členem; při zániku se provádí vypořádání podle § 15.

§ 11

Hospodaření podniku

(1)

Podnik hospodaří podle hospodářských plánů.

(2)

Podnik hospodaří podle principu hmotné zainteresovanosti na hrubém důchodu.

§ 12

Členské podíly

(1)

Prostředky potřebné pro základní vybavení podniku k jeho uvedení do provozu získává podnik především z členských podílů. Celková částka podílů se rozvrhuje na jednotlivé členy podniku podle výměry jejich půdy, popřípadě podle jiných kritérií stanovených ve smlouvě o vzniku podniku (např. podle počtu předaných základních výrobních prostředků, hodnoty podnikem převzatých úkolů členské organizace).

(2)

Členské podíly skládají členové podniku buď ve formě hmotných prostředků nebo v penězích.

(3)

Ke krytí nákladů hospodaření používá podnik tržeb za výrobky, práce a služby podané nebo provedené pro členy i pro nečleny podniku.

§ 13

Rozdělení hrubého důchodu

(1)

Z hrubého důchodu odvede podnik daně a zaplatí pojistné věcného pojištění, dávky a poplatky, úroky, rozdíl placených a přijatých pokut a penále, manka a jiné neproduktivní výdaje.

(2)

Z hrubého důchodu sníženého o částky placené podle odstavce 1 podnik

a)

přidělí potřebné částky do fondu odměn na krytí základních odměn za práci,

b)

zaplatí úrok z členských podílů,

c)

přidělí potřebné částky do ostatních fondů v podniku zřízených a do fondu odměn na podílovou účast pracovníků podniku na jeho hospodářských výsledcích.

(3)

Zůstatek hrubého důchodu zbyly po úhradách provedených podle předchozích odstavců podnik rozdělí členům zpravidla podle výše jejich členských podílů.

(4)

Nedosáhne-li hrubý důchod výše potřebné k rozdělení, rozhodne valná hromada o doplnění důchodu především z prostředků rezervního fondu, z příspěvků členů ve výši podle jejich členských podílů nebo z úvěru poskytnutého Státní bankou československou.

§ 14

Fondy

Tvorba jednotlivých fondů se řídí předpisy pro zřizování fondů zemědělských organizací.

§ 15

Zrušení podniku

(1)

Podnik může být zrušen na základě rozhodnutí valné hromady. Orgán, který schválil smlouvu o zřízení podniku, může též rozhodnout o jeho zrušení, jestliže podnik porušuje smlouvu nebo právní předpisy. Při zrušení podniku se provede jeho likvidace. Po dobu likvidace užívá podnik svého názvu s dodatkem označujícím likvidaci.

(2)

Orgán, který rozhodl o zrušení podniku, ustanoví likvidátora. Po jeho ustanovení přestávají působit valné orgány podniku. Likvidátor jedná jménem likvidovaného podniku a oznámí likvidaci podniku příslušnému soudu k zápisu do podnikového rejstříku a Státní bance československé.

(3)

Likvidátor sestaví po svém ustanovení ihned likvidační rozvahu podniku. Likvidátor je povinen zajistit řádné vedení účetní evidence podniku v likvidaci.

(4)

Likvidátor dokončuje jednání podniku. Provádí právní úkony nutné a účelné pro správu likvidované majetkové podstaty. Z výtěžku likvidace postupně uspokojí jednotlivé pohledávky v tomto pořadí:

a)

pohledávky nákladů vzniklých při likvidaci,

b)

pohledávky na vrácení neoprávněných majetkových prospěchů,

c)

nedoplatky daní, dávek a poplatků,

d)

ostatní pohledávky.

Převyšuje-li úhrn pohledávek v jednotlivých skupinách částku, která zbývá k rozvrhu, uspokojí tyto pohledávky poměrně.

(5)

Jmění zbylé po úhradě závazků vůči všem věřitelům podniku rozdělí se mezi členy podniku zpravidla podle výše jejich členských podílů. Družstva přidělí tyto částky do fondů, z nichž byly podíly poskytnuty.

(6)

Po skončení likvidace podá likvidátor zprávu o výsledcích likvidace orgánu, který schválil smlouvu o zřízení podniku a předloží příslušnému soudu návrh na výmaz podniku z podnikového rejstříku.

Oddíl II

Přidružená výroba (§ 16-17)

§ 16

Rozhodne-li se družstvo provozovat přidruženou výrobu, uvede ve vlastních stanovách druh, rozsah a místo, kde tato činnost bude provozována.

§ 17

K provozování tohoto druhu přidružené výroby, k němuž je třeba zvláštního povolení podle jiných právních předpisů může družstvo přistoupit jen, získá-li toto povolení (např. k těžbě nerostů).

Oddíl III

Závěrečná ustanovení (§ 18-19)

§ 18

Zrušuje se vyhláška č. 13/1964 Sb․, o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy.

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

v z. Václavů v. r.