Čekejte, prosím...
A A A
132/1969 Sb. znění účinné od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1994

132

 

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro dopravu

ze dne 4. listopadu 1969,

jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy

č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách

 

Federální výbor pro dopravu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

Čl. I

Ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách . se doplňuje pododstavci písm. f) a g) tohoto znění:

 

 

"f)

jsou-li předpisy pro výkon služby v souladu s prvidly technického provozu a zaujímá k nim stanovisko,

g)

jak je uspořádán provoz na dráze a zajišťována bezpečnost osob a věcí a provádí odborná šetření příčin železničních nehod na dráhách celostátních a vlečkách․"

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.

Místopředseda

Fedrálního výboru pro dopravu:

Sloboda v. r.