Čekejte, prosím...
A A A
150/1969 Sb. znění účinné od 1. 2. 1990 do 30. 6. 1990
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 175/1990 Sb.

1.7.1990

zrušen

zákonem č. 159/1989 Sb.

1.2.1990

zákonným opatřením č. 10/1989 Sb.

14.2.1989

Více...

150

 

Z Á K O N

ze dne 18. prosince 1969

o přečinech

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVÁ

Obecná ustanovení (§ 1)

§ 1

Přečin

(1)

Přečinem je zaviněný, pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně a jenž nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu.

(2)

Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není přečinem, i když jinak vykazuje jeho znaky.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní ustanovení (§ 2-12)

§ 2

Pro přečin proti zájmům socialistického hospodářství bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem ččinnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo

a)

poškozuje spotřebitele zejména tím, že předražuje zboží nebo služby nebo je šidí na jakosti, množství nebo váze anebo zboží před spotřebiteli zatajuje nebo váže jeho prodej na odběr jiného zboží,

b)

jako pracovník socialistické organizace v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služby zvýhodňuje spotřebitele, od nichž přijme nebo si dá slíbit úplatek nebo jinou neoprávněnou výhodu,

c)

soustavně provozuje v menším rozsahu neoprávněnou soukromou výrobní nebo jinou výdělečnou činnost za tím účelem, aby získal trvalejší zdroj příjmů,

d)

opatřuje si nebo hromadí předměty potřeby v úmyslu se ziskem je prodat nebo získat jiný neoprávněný prospěch,

e)

skupuje bez potřeby větší množství zboží, kterého je na trhu nedostatek,

f)

jednáním proti předpisům o devizovém hospodářství získá majetkový prospěch nikoliv nepatrný nebo jím způsobí devizovému hospodářství škodu nikoliv nepatrnou,

g)

v úmyslu neoprávněně se obohatit požaduje nebo si dá slíbit za převod bytu, za převod anebo prodej nemovitosti nebo jiné věci větší hodnoty přemrštěnou cenu, popřípadě jinou neoprávněnou výhodu.

§ 3

(1)

Pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo způsobí na cizím majetku škodu nepřevyšující 1 500 Kčs zejména tím, že

a)

přivlastní si věc tím, že se jí zmocní,

b)

přivlastní si věc, která mu byla svěřena,

c)

ke škodě takového majetku se obohatí tím, že uvede někoho v omyl nebo něčího omylu využije,

d)

zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc.

(2)

Pro přečin proti majetku v socialistickém vlastnictví bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 2 000 Kčs,

kdo z nedbalosti způsobem svědčícím o neodpovědném postoji k socialistickému vlastnictví způsobí na takovém majetku škodu nepřevyšující částku 5 000 Kčs.

§ 4

Pro přečin pytláctví bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo kdo loví zvěř nebo ryby v době hájení, pokud vzhledem k výši způsobené škody nejde o trestný čin.

§ 5

Pro přečin proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo

a)

poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží nebo nepřihláší zboží k celní prohlídce nebo nakládá nedovoleným způsobem se zbožím podléhajícím omezení podle celních předpisů a získá tím majetkový prospěch nikoliv nepatrný,

b)

doveze zahraniční tisk ve větším množství, film nebo fonografický záznam, jejichž dovoz je zakázán, anebo tyto věci rozšiřuje,

c)

do ciziny vyveze tisk, film, fonografický záznam nebo jiné věci, jimiž může být ohroženo nebo poškozeno dobré jméno nebo zájem republiky v zahraničí,

d)

závažnějším způsobem poruší předpisy o cestovních dokladech nebo o podmínkách pobytu v cizině, zejména tím, že vyláká cestovní doklad nebo výjezdní doložku na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo nedodrží bez závažných důvodů časovou nebo územní platnost cestovního dokladu nebo výjezdní doložky,

e)

neoprávněně vyveze do ciziny osobní nebo jiné doklady, jejichž vývoz je zakázán nebo k jejichž vývozu je třeba povolení.

§ 6

Pro přečin proti veřejnému pořádku bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs nebo v případech uvedených v ustanovení písmene b) i propadnutím věci, kdo

a)

účastní se akce narušující veřejný pořádek nebo k takové akci vyzývá nebo ji podporuje nebo při ní neuposlechne výzvy veřejného činitele k zachování veřejného pořádku nebo k takovému neuposlechnutí jiného vybízí,

b)

bez povolení vyrobí nebo opatří sobě nebo jinému střelnou zbraň anebo ji přechovává,

§ 7

Pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs, kdo maří nebo ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že

a)

bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest zákazu pobytu, který mu byl uložen soudem, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,

b)

vykonává činnost, která mu byla zakázána, nebo

c)

odmítá se podrobit ochrannému dohledu, ochrannému léčení nebo ochranné výchově, které mu byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, nebo

d)

v úmyslu vyhnout se plnění pracovních úkolů ve výkonu trestu odnětí svobody předstírá onemocnění, svévolně odmítá stravu, poškodí se na zdraví nebo soustavně a bez závažného důvodu odmítá vykonávat přidělenou práci.

§ 8

Pro přečin proti pracovní kázni bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs nebo zákazem činnosti, kdo

a)

odpírá plnit povinnosti vyplývající z jeho služebního postavení nebo pracovního zařazení v úmyslu narušit veřejný pořádek nebo podpořit akce poškozující zájmy socialistické společnosti anebo v témže úmyslu jiného k takovému neplnění povinností vybízí,

b)

porušováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ohrožuje někoho na zdraví nebo jejich porušením někomu přivodí ublížení na zdraví mající za následek kratší pracovní neschopnost,

c)

ohrozí plynulý hospodářský provoz nebo hospodářskou činnost socialistické organizace anebo způsobí škodu tím, že soustavně bez závažného důvodu vynechává pracovní směny nebo předstírá pracovní neschopnost anebo soustavně nebo závažným způsobem porušuje technologickou kázeň nebo jinak porušuje důležité povinnosti z pracovního nebo jiného obdobného poměru,

d)

v úmyslu opatřit sobě nebo jiné osobě či organizaci neoprávněný prospěch porušuje nebo obchází předpisy o vzniku či zániku pracovního nebo jiného obdobného poměru, nebo o odměňování za práci, anebo ve stejném úmyslu zprostředkuje nebo organizuje nájem pracovní síly.

§ 9

(1)

Pro přečin proti socialistickému soužití bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs nebo zákazem činnosti, kdo

a)

nepřístojným chováním, zejména výhrůžkami, urážlivými výroky nebo skutky, pomlouváním, rvačkou, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním naruší socialistické soužití občanů nebo se dotkne jejich důstojnosti a cti, nebo

b)

požije alkoholický nápoj, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit zdraví spoluobčanů nebo bezpečnost majetku, nebo někomu za takových okolností alkoholický nápoj poskytne, přestože byl v posledním roce pro některý čin obdobné povahy postižen anebo v posledních třech letech pro některý z trestných činů obdobné povahy odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu za takový trestný čin propuštěn.

(2)

Pro přečin proti socialistickému soužití bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 2 000 Kčs nebo zákazem činnosti, kdo nezletilým osobám umožňuje požívat alkoholické nápoje a tím ohrožuje jejich tělesný nebo mravní vývoj.

(3)

Pro přečin proti socialistickému soužití bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 5000 Kčs, kdo

a)

padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, anebo kdo užije takového předpisu jako pravého, nebo

b)

poskytne jinému tiskopis lékařského předpisu v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, anebo kdo ve stejném úmyslu takový tiskopis odcizí nebo jinak neoprávněně získá.

§ 10

Pro přečin příživnictví bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo si opatřuje, byť částečně, prostředky k životu nekalým způsobem.

§ 11

Pro přečin podílnictví bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs nebo propadnutím věci, kdo na sebe nebo jiného převede věc hodnoty nikoliv nepatrné, která byla získána přečinem podle § 2 až 5 nebo § 10, anebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

§ 12

(1)

Pro přečin nadržování bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením, kdo pachateli přečinu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu; pomáhá-li však takto pachateli přečinu, na který zákon stanoví mírnější trest, bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2)

Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve prospěch osoby blízké ( § 89 odst. 8 tr. zák.), není trestný, ledaže by tak učinil v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení (§ 13-14)

§ 13

(1)

U přečinů uvedených v tomto zákoně platí obdobně ustanovení obecné části trestního zákona s těmito odchylkami:

a)

nepoužije se ustanovení § 7 o přípravě k trestnému činu,

b)

promlčecí doba trestnosti přečinu činí jeden rok.

(2)

U přečinů uvedených v tomto zákoně platí obdobně ustanovení § 294 odst. 2 trestního zákona.

(3)

Při výkonu trestů a ochranných opatření, uložených v řízení o přečinech, se postupuje podle předpisů, podle kterých se vykonávají tresty a ochranná opatření, uložená v řízení o trestných činech․

§ 14

Přečiny podle tohoto zákona je možno projednat před soudem též spolu s trestným činem téhož obviněného.

ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 15-17)

§ 15

Provinění podle zák. č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech, jakož i provinění podle § 3341 zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, spáchaná před účinností tohoto zákona, projednají národní výbory podle dosavadních předpisů.

§ 16

(1)

§ 6 odst. 1 zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, se slovo "provinění" nahrazuje slovem "přečin".

(2)

Zrušují se

a)

zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech,

b)

§ 5 a § 3341 zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku,

c)

zákon č. 58/1965 Sb., kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.

Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.