Čekejte, prosím...
A A A
90/1969 Sb. znění účinné od 14. 8. 1969

90

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 21. května 1969

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi československou socialistickou

republikou a Hospodářskou unií Benelux

Dne 15. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux.

Podle svého článku XII vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. prosince 1968.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Marko v. r.

Dlouhodobá obchodní dohoda mezi československou socialistickou

republikou a Hospodářskou unií Benelux (čl. 1-12)

Vláda Československé socialistické republiky na straně jedné a

vláda Království nizozemského a

vláda Království belgického jménem vlastním a na základě platných dohod jménem vlády Velkovévodství lucemburského,

jednajíce společně podle Smlouvy o zřízení Hospodářské unie Benelux, podepsané v Haagu dne 3. února 12958 na straně druhé

vedeny přáním podporovat v rámci platných předpisů obchodní styky mezi svými zeměmi na základě zásad rovnosti a vzájemných výhod,

dohodly se takto:

Č l á n e k I

Pro účely této dohody se za výrobky nizozemské, belgické a lucemburské pokládají výrobky, které pocházejí ze zemí Hospodářské unie Benelux; za výrobky československé se pokládají výrobky, které pocházejí z Československé socialistické republiky.

Č l á n e k I I

Listina "A" - dovozy československých výrobků do Hospodářské unie Benelux - a listina "B" - dovozy výrobků Hospodářské unie Benelux do Československa - jsou připojeny k této dohodě.

Tyto Listiny obsahují pro výrobky v nich uvedené množství nebo hodnoty stanovené pro období jednoho roku, počínaje 1. lednem 1967; výměna zboží však není omezena na výrobky uvedené v těchto listinách.

Pro každé další období budou stanoveny vzájemnou dohodou nové listiny "A" a "B", přičemž budou vzaty za základ listiny stanovené pro předchozí roční období a bude přihlédnuto k přáním smluvních stran přispět k rozšíření hospodářských vztahů mezi Hospodářskou unií Benelux a Československou socialistickou republikou.

V případě, že by nebyly sjednány nové listiny "A" a "B" pro druhé anebo třetí období platnosti této dohody, dosavadní roční listiny budou považovány za mlčky obnovené na období jednoho roku, jestliže některá ze smluvních stran je nevypoví dva měsíce před uplynutím doby platnosti.

Č l á n e k I I I

Příslušné úřady smluvních stran budou vydávat ve lhůtě co nejkratší dovozní a vývozní povolení na výrobky uvedené v listinách "A" a "B", pokud jich bude zapotřebí podle platných předpisů, a to nejméně do výše množství nebo hodnoty uvedené pro každou položku.

Smluvní strany potvrzují svou dobrou vůli postupovat při provádění této dohody co možná nejliberálněji.

Č l á n e k I V

Úřady smluvních stran budou i nadále tak jako doposud usnadňovat provádění práce ve mzdě.

Smlouvy, týkající se práce ve mzdě, schválené příslušnými úřady smluvních stran, nebudou podrobeny licenčnímu režimu nebo celním formalitám méně výhodným, než jaké jsou uplatňovány pro takové obchody s jinými zeměmi.

Č l á n e k V

Na platební styk týkající se výměny zboží mezi smluvními stranami se vztahují ustanovení platné platební dohody mezi zeměmi Beneluxu a Československou socialistickou republikou.

Č l á n e k V I

Smlouvy o dodávkách zboží a poskytování služeb týkajících se zahraničního obchodu budou uzavírány z československé strany podniky zahraničního obchodu, které jednají jako samostatné právnické osoby, nebo jinými právnickými osobami, které jsou podle platných předpisů řádně oprávněny provozovat zahraniční obchod.

Č l á n e k V I I

Smíšená komise složená z představitelů zúčastněných vlád se může sejít kdykoliv na žádost některé ze smluvních stran. Smíšená komise je oprávněna kontrolovat uskutečňování této dohody a předkládat smluvním stranám veškeré návrhy vhodné k usnadnění výměny zboží a k odstranění obtíží, které by mohly vzniknout v obchodních vztazích mezi smluvními stranami.

Smíšená komise je dále oprávněna navrhovat pro druhé a třetí roční období platnosti dohody vhodné úpravy v listinách "A" a "B" připojených k této dohodě.

Smíšená komise se bude scházet střídavě v Praze a v Haagu.

Č l á n e k V I I I

Smluvní strany se dohodly pokračovat jako v minulosti ve výměně služeb, zejména pokud jde o mezinárodní dopravu.

Č l á n e k I X

Každá ze smluvních stran může navrhnout zahájení jednání o nové úpravě této dohody, aby mohly být provedeny veškeré užitečné změny. V případě, že by tato jednání, která mají být vedena tak, aby zajistila smluvním stranám rovné výhody, nedospěla ke kladným výsledků do dvanácti měsíců ode dne žádosti o novou úpravu, dohoda se bude považovat za zrušenou.

Č l á n e k X

Tato dohoda bude ratifikována neb schválena příslušnými orgány smluvních stran a listiny o ratifikaci nebo schválení budou uloženy co možná nejdříve u vlády Československé socialistické republiky.

Č l á n e k X I

Pokud jde o Království nizozemské, bude se tato dohoda vztahovat na celé Království, nebude-li nizozemskými ratifikačními listinami stanoveno jinak.

Č l á n e k X I I

Tato dohoda je platná pro období tří let a vstoupí v platnost dnem uložení poslední listiny o ratifikaci nebo o schválení s účinností od 1. ledna 1967.

Smluvní strany se však dohodly, aby v době, než dohoda vstoupí v platnost podle podmínek uvedených v tomto článku, byla prozatímně prováděna od 1. ledna 1967.

Po 31. prosinci 1969 se bude považovat za mlčky obnovenou vždy o jeden rok, jestliže ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím doby platnosti.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno v Praze dne 15. listopadu 1967 ve třech vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za Československou socialistickou republiku:

Hamouz v. r.

 

Za Hospodářskou unii Benelux:

Luns v. r.

LISTINA "A"

Dovozy československých výrobků do Hospodářské unie Benelux

 

 

Množství Hodnota

v tis. Hfl

--------------------

1.

Jateční koně vyjma hříbat 2 500 ks

2.

Sportovní, jezdečtí a malí tažní koně do 145 cm výšky vyjma hříbat 1 000 ks

3.

Chmel Nizozemí 350 t+p.a. Belg - Luc 450 t+p.a.

4.

Cukrovinky bez kakaa, čokoláda a ostatní potraviny obsahující kakao 180 t

5.

Zápalky 12 mil. krabiček

6.

Hydroxid sodný P. M.

7.

Litopon 380 t

8.

Výbušniny P. M.

9.

Organická barviva 400

10.

Sulfitový papír o váze větší než 30 gr/m

1

000 t

11.

Stavební dřevovláknité desky "hardboard", surové 2 850 t

12.

Potištěné tkaniny z nepřetržitých syntetických nebo umělých vláken s výjimkou krep; ostatní potištěné bavlněné tkaniny s obsahem nejméně 85 váhových procent bavlny; potištěné tkaniny ze syntetické nebo umělé stříže jiné než ve směsi hlavně nebo pouze s vlnou nebo jemnou srstí, s výjimkou krep 250

13.

Tkaniny z nepřetržitých vláken syntetických nebo umělých s výjimkou: surových a potištěných, krep a tkanin pro pneumatiky ostatní bavlněné tkaniny s obsahem nejméně 85 váhových procent bavlny s výjimkou: surových, nemercerizovaných a potištěných; 725 tkaniny ze syntetické nebo umělé stříže, jiné než ve směsi hlavně nebo pouze s vlnou nebo jemnou srstí s výjimkou: surových, potištěných a krep

14.

Barvené tkaniny z čistých nepřetržitých vláken umělých s výjimkou látek bílených P. M.

15.

Bavlněná izolační páska v rolích 60

16.

Tkaniny z vlny nebo jemných srstí s výjimkou tkanin pro přikrývky, neuvedených pod položkou 62.01; tkaniny ze syntetické nebo umělé stříže s obsahem méně než 85 váhových procent syntetických nebo umělých vláken ve směsi hlavně nebo pouze s vlnou nebo jemnou srstí s výjimkou látek surových; velury, plyše, bouclé, žinilkové tkaniny (s výjimkou zboží podle položek 55.08 a 58.05): z vlny a z jemných nebo hrubých srstí 200

17.

Rukavice, palčáky a podobné stávkové zboží neelastické a negumované se syntetických nebo umělých materiálů 3 850 tct párů

18.

Dámské punčochy ze syntetických textilních materiálů 1 050 tct párů

19.

Punčochy a ponožky se syntetických

 

textilních materiálů, jiné než dámské P. M.

20.

Spodní stávkové prádlo neelastické,

 

negumované ze syntetických nebo umělých

 

textilních materiálů, z bavlny nebo

jiných

rostlinných textilních vláken 250

21.

Stávkové vrchní ošacení a doplňky

 

neelastické a negumované z bavlny a

 

ostatních textilních rostlinných vláken

včetně

bavlněných tepláků 100

22.

Spodní prádlo pánské, chlapecké, včetně

límců,

náprsenek a manžet, a prádlo dámské,

dívčí

a dětské ze syntetických nebo umělých

 

textilních materiálů nebo jiných textilních

 

materiálů s výjimkou přírodního hedvábí,

 

hedvábné stříže a buretového hedvábí,

vlny

a jemných srstí 100

23.

Prádlo lůžkové, stolní, toaletní a prádlo

pro

domácnost, bavlněné nebo lněné 400

24.

Čisté bavlněné přikrývky P. M.

25.

Textilní surová nepřetržitá umělá vlákna;

odpady

ze surových umělých vláken

 

(nepřetržitých nebo stříže vč. odpadů z

přízí

a látek) P. M.

26.

Stany s výjimkou stanů-hraček 400

27.

Nafukovací matrace 23 000 ks

28.

Pracovní obuv 25 000 párů

29.

ostatní pánská kožená obuv 150 000 párů

30.

Gumové holínky, boty a přezůvky 400 000 párů

31.

Kameninové roury, spojky a ostatní

díly

pro kanalizaci P. M.

32.

Dlaždice a obkládačky nepolévané,

 

nesmaltované a ostatní z kameniny,

fajanse

a jemných hlín 1100

33.

Nádobí, předměty pro domácnost a

 

toaletní potřeby z fajanse a

jemných

hlín 165 t

34.

Porcelánové nádobí, předměty pro

 

domácnost a toaletní potřeby 880 t

35.

Okenní sklo 3 800 t

36.

Brusné sklo 1 000 t

37.

Demižony, lahve a flakony z

 

neopracovaného skla o obsahu od 25 cl

do

2,5 l s výjimkou laboratorních

flakonů

750

38.

Demižony. lahve, flakony, sklenice,

tlakové

potrubí a jiné podobné nádoby

pro

dopravu a obalové účely (s výjimkou

 

neopracovaných laboratorních flakonů),

zátky,

víka a jiné uzávěry: ze skla

 

foukaného nebo lisovaného;

 

skleněné předměty pro stolní, kuchyňské,

 

toaletní a kancelářské účely, pro výzdobu

bytů

a podobné použití (s výjimkou zboží

podle

položky 70.19, kojeneckých lahví a

 

akvarií): ze skla foukaného nebo

lisovaného;

 

 

laboratorní, hygienické a farmaceutické

sklo

(s výjimkou výrobků z taveného

křemene

nebo taveného kysličníku

 

křemičitého a laboratorního skla foukaného

nebo

zpracovávaného nad kahanem): ze skla

 

foukaného nebo lisovaného;

ostatní

výrobky ze skla foukaného nebo

 

lisovaného 1470

39.

Hutní výrobky 6000

40.

Železné nebo ocelové trubky svařované 1 800 t

41.

Železné nebo ocelové trubky bezešvé 4 000 t

42.

Feromangan P. M.

43.

Šrouby do dřeva P. M.

44.

Antimon 100 t

45.

Jízdní kola (s výjimkou tříkolek apod.).

Rámy

pro jízdní kola (s výjimkou pro

 

tříkolky apod.)|;

rámy

smontované s jednou nebo několika

dalšími

součástkami (s výjimkou pro

 

tříkolky apod.) 35 000 ks

46.

Pedály pro jízdní kola 150 000 párů

47.

Osvětlení jízdních kol včetně dynam 12 000 sad

48.

Elektromotory uvedené v položkách

 

85.01.07/30/35 600

49.

Náboje do loveckých zbraní s hladkou

hlavní

50 000 ks

50.

Zavařovací kroužky 25 t

51.

Cestovní kufry a kufříky, krabice na

 

klobouky, dětské kufříky, piknikové

 

kufříky, kufříky pro psaní a šicí

stroje

a podobné kufry a kufříky z

 

vulkanfibru nebo kartonu 130

52.

Dřevěné kolíčky na prádlo 84 000

veletuctů

 

53.

Košíkářské výrobky vyrobené z loupaného

 

vrbového proutí o váze větší než 2,5 kg

za

kus, jakož i vyrobené z neloupaného

 

vrbového proutí o váze větší než 1,5 kg

za

kus s výjimkou ochranných košů na

 

demižony určené pro průmysl P. M.

54.

Kartáčky na zuby;

 

kartáče, smetáky (jiné než tvořící součásti

strojů);

 

štětce

s výjimkou malířských válečků 50

 

 

 

 

LISTINA "B"

Dovozy výrobků Hospodářské unie Benelux do Československa

 

Hodnota

v tis. Hfl

----------

I. Chovné a užitkové materiály živočišného a

rostlinného původu 3 000

Mezi jiným: chovná zvířata, vejce k nakládání

a k násadě, ostatní živá zvířata, živé rostliny,

výrobky květinářské a školkařské a květinové

hlízy a cibule, sadbové brambory, zemědělská a

zahradnická semena včetně lněného semene (z toho

30 % kontrolovaného před sklizní), proutí a

rákosové výrobky, včelí vosk

II. Zemědělské výrobky pro spotřebu 10 000

Mezi jiným: jatečný dobytek, maso všeho druhu

a slanina, zabitá drůbež, čerstvá vejce ve

skořápkách, mlékárenské výrobky včetně másla,

mořské ryby čerstvé, chlazené a mražené, ryby

připravené a rybí fillet solené, sušené, uzené

a mražené, střeva, měchýře, žaludky, ovoce a

čerstvá zelenina, sušená zelenina, olejnatá

semena, kmín a řepka, tuzemský chmel, léčivé

rostliny

III. Výrobky potravinářského průmyslu 5 000

mezi jiným: oleje a tuky živočišné a rostlinné,

surové nebo rafinované včetně sádla, výtažky a

konzervy masové, rybí, zeleninové, ovocné a

ovocná povidla, kakaová hmota a máslo a ostatní

kakaové výrobky včetně diabetických, lihoviny,

čajové směsi, vitamínová krmiva pro dobytek,

bramborový škrob, výrobky z ječmene a z ovsa,

sušenky, kyselé oleje a mastné kyseliny,

mastné alkoholy

IV. Chemické a farmaceutické výrobky 43 000

Mezi jiným: saze, selén, kysličníky olova,

germania a kadmia, soli, kysličníky kobaltu,

chloridy zinku, vápníku, železa a mědi, sírany

zinku, mědi, olova, niklu, bicalciumfosfát

potravinářský a biamonium fosfát, peroxid vodíku,

bilasické stearáty olova, othylenoxid a

propylenoxid, polyacidy, kaprolaktam,

dimethylformamid, organické thiosloučeniny,

přírodní a chemická hnojiva, třísliva, organická

barviva, pigmenty, sklářské frity, barvy, laky,

fermeže a sušidla, tiskařské barvy a barvy pro

smaltování, silice, aromatické esence a směsi,

pomocné přípravky pro průmysl textilní, kožedělný

a papírenský, želatiny, citlivé fotografické,

kinematografické, grafické a röntgenové materiály,

aktivní uhlí, insecticidy, fongicidy a pesticidy,

antioxidanty, plastické hmoty a výrobky z nich,

umělé pryskyřice a iontoměniče, filmová podložka,

antibiotika, léčiva, farmaceutické speciality,

vitamíny

V. Kůže, usně a kožené výrobky 3 500

Mezi jiným: podrážkové a řemenové kůže, svrškové

kůže a jiné obuvnické kůže, řemeny, kožené

průmyslové výrobky, kožená galanterie, obuv

VI. Kaučukové výrobky 2 000

Mezi jiným: řemeny a transportní pásy,

pneumatiky (pláště a duše)

VII. Výrobky ze dřeva 500

Mezi jiným: hry, sportovní nářadí, kuchyňské

nářadí, dřevovláknité a dřevotřískové desky

VIII. Papíry a kartóny a výrobky z nich, polygrafické

výrobky 1 500

Mezi jiným: natírané papíry, barytové papíry,

pergamenový papír, papíry a kartóny ze slámy

IX. textilní suroviny 24 000

Mezi jiným: umělá a syntetická vlákna včetně

kabelů, len třený, výčesky a odpady lnu, vlna

praná a česaná, vlněné výčesky a odpady,

kloboučnická srst a ostatní živočišné chlupy

a srst, hadry a textilní odpad všeho druhu

X. Textilní výrobky 10 000

Mezi jiným: umělohedvábné příze viskosové,

acetátové a triacetátové včetně přízí a látek

pro pneumatiky, příze ze syntetických vláken,

nitě, vlněné příze čisté nebo míchané včetně

vlny na pletení, tkaniny vlněné a ze

syntetických nebo umělých vláken, čisté nebo

míchané, přikrývky, stávkové zboží, konfekce,

provazy, šňůry a lana, plst

XI. Sklo a výrobky ze skla, keramiky a kamene 3 000

Mezi jiným: okenní sklo, zrcadlové sklo,

bezpečnostní sklo, laboratorní sklo,

žáruvzdorné výrobky včetně tavicích kelímků,

osinkové výrobky, přírodní brusné a řezné

kameny, pazourky

XII. Hutní výrobky a feroslitiny 8 500

+ p. a.

XIII. Neželezné kovy a výrobky z nich 16 000

Mezi jiným: měděný drát tažený a válcovaný,

polotovary z mědi, hliníkový drát tažený a

válcovaný, polotovary z hliníku, surové olovo,

surový zinek, polotovary ze zinku

XIV. Výrobky průmyslu kovodělného, strojírenského a

elektrotechnického 55 000

Mezi jiným: výrobky z obecných kovů, mechanické

stroje a přístroje včetně kotlů, pecí, válců do

válcovacích stolic, zemědělských strojů,

textilních strojů, obráběcích strojů, hydraulických

poháněcích strojů, čerpadel, balicích strojů,

přístrojů pro třídění vajec, zařízení a strojů pro

betonáž, kalandrovacích linek, elektrické stroje a

přístroje včetně pecí, přístrojů a materiálu pro

rádio a televizi, elektronek, telefonického a

telekomunikačního zařízení, přístrojů pro spínání

a rozdělování elektrického proudu, domácích přístrojů,

grafické stroje, vědecké, léčebné a chirurgické

přístroje a nástroje, měřicí přístroje, nástroje všech

druhů, lovecké zbraně, investiční zařízení včetně

zařízení pro potravinářský a chemický průmysl,

mrazírenská zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro

veřejné práce včetně železničního zařízení, silničních

vozidel, lodí a námořního zařízení