Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

47/1960 Sb. znění účinné od 27. 4. 1960 do 19. 11. 1964

47

 

Vyhláška

ministra financí a Státní plánovací komise

ze dne 5. dubna 1960

o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování

úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby

 

Ministr financí podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě, podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a Státní plánovací komise podle § 10 odst. 1 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, po projednání s ústředními úřady a některými národními výbory stanoví:

Čl. I

V zájmu dalšího rozvoje družstevní bytové výstavby je účelné umožnit podnikům a jiným organizacím socialistického sektoru, aby poskytovaly družstvům ve větší míře a za výhodnějších podmínek mechanizmy pro bytovou výstavbu a výrobu stavebních hmot. Tím budou vytvořeny lepší předpoklady pro plné využití tvůrčí aktivity pracujících při organizování svépomoci a snižování nákladů na bytovou výstavbu. Podniky a organizace poskytují však takovou zvýhodněnou pomoc, nenaruší-li se tím plnění úkolů uložených jim státním plánem a rozpočtem.

Čl. II

Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 11 odst. 3 zní:

Poskytne-li podnik nebo jiná socialistická organizace družstvu pomoc dodávkami materiálu, půjčením strojů, provedením dopravy apod., fakturuje družstvu tuto pomoc v cenách platných pro státní investiční výstavbu.

Stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky, potřebné pro družstevní bytovou výstavbu nebo pro výrobu stavebních hmot na tuto výstavbu, může však podnik (organizace) půjčit mimo dobu plánovaného nasazení těchto strojů, popř․ zařízení za náhradu skutečných přímých nákladů. Tato náhrada obsahuje i částku odpovídající odpisům příslušných základních prostředků, jestliže se odpisy z nich provádějí podle výkonů, nebo jde-li o motorová vozidla organizací, které nejsou povinny základní prostředky odpisovat. Za případné poškození půjčených základních prostředků odpovídá družstvo podle platných předpisů. Provede-li podnik (organizace) pro družstvo dopravní výkony nebo práce stavebními stroji mimo dobu plánovaného nasazení těchto strojů nebo dopravních prostředků, lze použít ustanovení o výši náhrady obdobně.

 

2.

§ 19 odst. 1 zní:

U podniků, v nichž je zavedena obecná úprava finančního hospodaření, financuje se podniková bytová výstavba

a)

z volných vlastních finančních zdrojů použitelných na financování decentralizované výstavby, jestliže je zajištěno financování potřebného rozvoje podniku;

b)

z příspěvků podnikového fondu pracujících;

c)

z bezúročných půjček zaměstnanců, pro něž se staví byt.

Zajištění potřebného rozvoje podniku podle písm. a) posuzuje orgán podniku přímo nadřízený s přihlédnutím k připomínkám pobočky banky. Nadřízený orgán může však přenést posuzovací pravomoc na přímého investora, který přihlédne k připomínkám pobočky banky.

Podniky s obecnou úpravou financování mohou použít k financování své bytové výstavby všech vlastních finančních zdrojů určených na financování decentralizovaných investic, 1) jde-li o volné zdroje, vyplývající

1.

z překračování plánu

2.

z mobilizačnějšího návrhu plánu.

Jde-li o volné zdroje vyplývající z mobilizačnějšího návrhu plánu, mohou podniky zahrnout schválenou bytovou výstavbu již do svých mobilizačnějších plánů a provádět ji v rámci vlastních prostředků vytvořených na financování decentralizované investiční výstavby.

Volnými vlastními finančními zdroji použitelnými na financování podnikové bytové výstavby rozumí se tedy jak z dlouhodobého normativu vyplývající část přírůstku zisku (zisk) dosaženého nad plán nebo v rámci mobilizačnějšího plánu a z normativu vyplývající část nadplánovaných odpisů, tak i výsledky z prodeje a likvidace základních prostředků, úspory dosažené efektivnějším pořízením decentralizovaných investic, část odměn za úspory na centralizované výstavbě, 2) tržby za materiál těžený při výstavbě a prostředky uvolněné zrychlením obratu oběžných prostředků.

III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Předseda Státní plánovací komise:

inž. Šimůnek v.r.

 

První náměstek ministra financí:

inž. Sucharda v. r.