Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

44/1961 Sb. znění účinné od 6. 5. 1961

44

 

VYHLÁŠKA

ministra financí

ze dne 28. dubna 1961

o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní

bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby

 

Ministr financí stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě, po projednání se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a krajskými národními výbory:

Čl. I

V zájmu nejvyšší hospodárnosti družstevní bytové výstavby je nutno zamezit nesprávný způsob jejího provádění a jen zcela výjimečně připouštět výstavbu domů s méně než 12 byty․ Povolovat takové výjimky se vyhrazuje plénu, popřípadě radě krajského národního výboru.

Čl. II

Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášky č. 47/1960 Sb., se proto mění a doplňuje takto:

§ 4 odst. 2 zní:

"V družstevní bytové výstavbě mohou se stavět pouze vícepodlažní domy 1 nejméně s 12 byty.

Výstavbu bytových domů s menším počtem bytů může povolit pouze plénum, popřípadě rada krajského národního výboru na základě důsledného zdůvodnění a za předpokladu, že

a)

v obci nelze vzhledem k zastavovacímu plánu na žádném místě uskutečnit zástavbu vícepodlažními domy nejméně s 12 byty a

b)

bytový dům družstva, pro který se o výjimku žádá, bude mít nejméně 2 obytná podlaží, jeden společný vchod, společné schodiště a nejméně 4 byty, přičemž všechny byty budou přístupné jedině ze společných chodeb (nebo podest).

Stavební bytová družstva mohou provádět také úpravy nebytových prostorů na byty, bytové nástavby nebo přístavby v existujících budovách organizací socialistického sektoru a výstavbu garáží. Tyto úpravy, nástavby nebo přístavby nejsou omezeny nejmenším počtem bytů, popř. obytných podlaží, které se jejich provedením získají.

Formy družstevní bytové výstavby nelze použít pro výstavbu rodinných domků, 2 a to ani v tom případě, že jde o bytové úpravy, nástavby nebo přístavby. V družstevní bytové výstavbě nelze také provádět jakékoliv pokusné stavby."

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.Poznámky pod čarou:

ČSN 73 0020 "Obytné budovy" (vyhláška Úřadu pro normalizaci č. 55/1955 Ú. l., ve znění vyhl. č. 21/1959 Ú. l.).

Toto ustanovení se vztahuje na rodinné domky jak ve smyslu zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, tak i ve smyslu ČSN 73 0020.

Poznámky pod čarou:
1

ČSN 73 0020 "Obytné budovy" (vyhláška Úřadu pro normalizaci č. 55/1955 Ú. l., ve znění vyhl. č. 21/1959 Ú. l.).

2

Toto ustanovení se vztahuje na rodinné domky jak ve smyslu zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, tak i ve smyslu ČSN 73 0020.