Čekejte, prosím...
A A A
70/1961 Sb. znění účinné od 15. 7. 1961

70

 

VYHLÁŠKA

ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 30. června 1961,

kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti

investiční výstavby

 

Ministr financí podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření rozpočtovými prostředky, a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 190 odst. 1 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, stanoví:

Čl. 1

Ustanovení § 15 vyhlášky č. 179/1959 Ú. l., o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby, se mění a zní takto:

"(1) Nárok na zaplacení přirážek podle § 13 vzniká převzetím dokončených prací (staveb) nebo jejich samostatné části investorem na základě zjištění, že zamýšlených úspor bylo skutečně dosaženo, nebo že k převzetí před smluveným časem plnění [ § 13 písm. c)] skutečně došlo, a pokud jde o zlepšení jiných kvalitativních technickohospodářských ukazatelů, že jich bude dosaženo.

(2) Investor je však povinen, požádá-li ho o to dodavatel ještě v průběhu provádění prací, vyplatit mu jako zálohu 30% předpokládané přirážky, prokáže-li dodavatel, že podmínky pro její přiznání budou splněny․

(3) Právo na přirážku musí být uvedeno v zápise o převzetí." 1

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1961.

První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.

 

Náměstek hlavního arbitra

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.Poznámky pod čarou:

§ 167 odst. 2 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi.

Poznámky pod čarou:
1

§ 167 odst. 2 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi.