Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

85/1961 Sb. znění účinné od 23. 8. 1961 do 4. 1. 1963

85

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 9. srpna 1961

o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů

 

Vycházejíc ze směrnic ústředního výboru komunistické strany Československa upevnit ústřední řízení národních výborů, lépe zajišťovat konkrétní pomoc národním výborům a těsněji koordinovat činnost ministerstev (ústředních orgánů) ve vztahu k národním výborům a zřídit za tím účelem vládní komisi pro národní výbory a Ústřední úřad pro věci národních výborů, předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Ústřední úřad pro věci národních výborů se zřizuje při vládě jako ústřední orgán státní správy.

§ 2

Hlavním úkolem Ústředního úřadu pro věci národních výborů je připravovat pro vládu (její orgány) návrhy týkající se výstavby a činnosti národních výborů a rozpracovávat otázky dalšího rozvoje národních výborů a jejich úlohy ve vyspělé socialistické společnosti. Podle pokynů vlády (jejích orgánů) Ústřední úřad pro věci národních výborů pomáhá národním výborům plnit jejich úkoly a odhalovat vznikající nedostatky a v těsném styku s národními výbory a za pomoci ministerstev (ústředních orgánů) zajišťuje jejich překonání; organizuje výměnu zkušeností z organizátorské a výchovné práce národních výborů, zevšeobecňuje a rozšiřuje kladné zkušenosti z této práce; koordinuje činnost ministerstev ve vztahu k národním výborům, zejména vydávání právních předpisů a směrnic, pořádání celostátních porad a jiných akcí a poskytování pomoci národním výborům při řešení problémů rozvoje jednotlivých odvětví, a plní další úkoly, kterými jej vláda (její orgány) pověří. Při výkonu této činnosti je oprávněn kontrolovat práci národních výborů.

§ 3

(1)

Do působnosti Ústředního úřadu pro věci národních výborů přecházejí z ministerstva vnitra věci v oboru územního členění státu, zajišťování socialistického pořádku národními výbory, dobrovolných organizací a shromáždění, matrik, jakož i organizačně technických příprav voleb, poměrů poslanců a systemizace aparátu národních výborů.

(2)

Na úseku služeb obyvatelstvu a místního průmyslu Ústřední úřad pro věci národních výborů zajišťuje jednotné řešení zásadních otázek metodických, mzdových a cenových, technického rozvoje, přípravy a kvalifikace kádrů a dále též provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o správě bytového majetku.

(3)

Při plnění svých úkolů může Ústřední úřad pro věci národních výborů vydávat na základě zákonů a vládních zařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.

§ 4

V čele Ústředního úřadu pro věci národních výborů je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 5

Působnost a organizaci Ústředního úřadu pro věci národních výborů podrobněji upraví statut, který schvaluje vláda.

§ 6

Ministerstva (ústřední orgány) a národní výbory těsně spolupracují s Ústředním úřadem pro věci národních výborů a poskytují mu potřebnou pomoc při plnění jeho úkolů. Ministerstva jsou povinna s ním projednávat všechna připravovaná opatření týkající se národních výborů.

§ 7

Správa pro rozvoj místního hospodářství se začleňuje do Ústředního úřadu pro věci národních výborů. Vládní nařízení č. 66/1959 Sb․, o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství, se zrušuje.

§ 8

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.