Čekejte, prosím...
A A A
79/1962 Sb. znění účinné od 21. 8. 1962 do 30. 6. 1964

79

 

V L Á D N Í N A Ř Í Z E N Í

ze dne 8. srpna 1962,

kterým se rozšiřuje účinnost zákon ač. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích

mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 69/1958 Sb․, o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:

§ 1

Účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, se rozšiřuje na závazkové poměry vznikající při provádění stavební investiční výstavby (včetně melioračních prací)

a)

jednotných zemědělských družstev,

b)

společných družstevních podniků zřízených podle § 33 a násl. zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, nově zařazené do plánu zemědělské investiční výstavby počínaje rokem 1963, schváleného okresním národním výborem, a to ať jde o dodavatelský způsob výstavby nebo o výstavbu prováděnou svépomocí.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Široký v.r.