Čekejte, prosím...
A A A
45/1963 Sb. znění účinné od 19. 6. 1963 do 30. 6. 1964

45

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství a kultury

ze dne 1. června 1963

o povinných a pracovních výtiscích

 

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvy spotřebního průmyslu, vnitra a financí podle § 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, a podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:

§ 1

(1)

Povinnost odevzdat výtisky k účelům podle této vyhlášky se vztahuje na tiskoviny (odstavec 2), vydané nebo vytištěné

a)

v Československé socialistické republice,

b)

v cizině, má-li nakladatel (vydavatel) sídlo v Československé socialistické republice.

(2)

Tiskovinou podle této vyhlášky se rozumějí zejména knihy, hudebniny a jiné neperiodické publikace 1 , noviny a časopisy 2, rozmnožené tiskem nebo jiným podobným způsobem, jakož i další druhy tiskovin podle dohody mezi ministerstvy školství a kultury a spotřebního průmyslu.

(3)

Povinnost podle této vyhlášky se nevztahuje na

a)

tiskoviny, jež slouží hospodářským a společenským potřebám (vzorníky, ceníky, blankety, rodinná oznámení apod.), obsahují-li výlučně jen údaje shodující se s účelem tiskoviny,

b)

sbírky oběžníků, určené pro vnitřní potřebu a obsahující toliko pokyny úřadů, jiných orgánů státní správy a podniků, jakož i na úřední spisy a jejich součásti,

c)

tiskoviny sloužící vnitřní nebo odbytové potřebě podniků,

d)

tiskoviny rozmnožené psacím strojem nebo rozmnožovacím strojem 3 ,

e)

cenné papíry a cenné známky všeho druhu.

§ 2

(1)

Při každém vydání neperiodické publikace je nakladatelství oprávněno vytisknout nad stanovený náklad 100 výtisků (tzv. přetisk), určených k bezplatnému použití jako

a)

povinné výtisky podle § 3,

b)

pracovní výtisky podle § 4.

(2)

Do přetisku se nezapočítávají výtisky autorské. 4

(3)

Výši přetisku u novin a časopisů stanoví Československé ústředí knižní kultury na návrh vydavatele.

§ 3

Povinné výtisky

(1)

Po dvou povinných výtiscích všech tiskovin obdrží Československé ústředí knižní kultury v Praze a Státní knihovna Československé socialistické republiky v Praze, jeden výtisk Matice slovenská v Martině.

(2)

Kromě výtisků uvedených v odstavci 1 obdrží Československé ústředí knižní kultury v Praze další dva povinné výtisky tiskovin vydaných v českých krajích.

(3)

Vedle příjemců uvedených v odstavci 1 obdrží Slovenské ústředí knižní kultury v Bratislavě tři povinné výtisky tiskovin vydaných na Slovensku.

(4)

Po jednom výtisku všech tiskovin s výjimkou

a)

pohlednic,

b)

učebních osnov,

c)

dvojrozměrných učebních pomůcek,

d)

učebních textů rozmnožovaných pouze pro potřebu jednotlivých škol,

e)

krajského a místního tisku (krajských a okresních novin a závodních časopisů) obdrží dále:

1.

Státní vědecká knihovna v Plzni,

2.

Krajská knihovna v Českých Budějovicích,

3.

Státní vědecká knihovna v Liberci,

4.

Státní vědecká knihovna v Hradci Králové,

5.

Státní vědecká knihovna v Brně,

6.

Státní knihovna v Olomouci,

7.

Státní vědecká knihovna v Ostravě,

8.

Universitní knihovna v Bratislavě,

9.

Krajská knihovna v Banské Bystrici,

10.

Státní vědecká knihovna v Košicích,

11.

Základní knihovna Československé akademie věd v Praze,

12.

Knihovna Slovenské akademie věd v Bratislavě.

(5)

Povinný výtisk novin a časopisů včetně krajského a místního tisku obdrží dále Knihovna Národního muzea v Praze.

(6)

Příjemci uvedení v odstavci 4 pod č. 1 až 10 obdrží dále po jednom povinném výtisku krajského a místního tisku vydaného na území příslušného kraje.

(7)

Československé ústředí knižní kultury stanoví, kterým dalším orgánům a institucím mají být zasílány povinné výtisky tiskovin.

(8)

Celkový počet povinných výtisků neperiodických publikací nesmí překročit 55 výtisků při jednom vydání.

§ 4

Pracovní výtisky neperiodických publikací

(1)

Pracovní výtisky neperiodických publikací jsou určeny pro potřebu nakladatelství

a)

k recenzování, pro členy edičních rad, pro propagaci apod.,

b)

k výměně s ostatními nakladatelstvími v tuzemsku a v zahraničí,

c)

pro archív nakladatelství,

d)

pro nadřízený orgán nakladatelství,

e)

pro vedoucí pracovníky nakladatelství ve funkcích, které určí Československé ústředí knižní kultury.

(2)

Celkový počet pracovních výtisků nesmí přesáhnout u jedné publikace 45 výtisků, při vydání nákladu nižším než 1 000 výtisků 4,5 % z nákladu; jejich počet smí být zvýšen jen o nevyčerpané výtisky povinné ( § 3 odst. 7).

(3)

Nakladatelství je povinno vést evidenci o hospodaření s pracovními výtisky podle pokynů Československého ústředí knižní kultury.

§ 5

Pracovní výtisky novin a časopisů

Rozdělovník pracovních výtisků novin a časopisů stanoví každoročně na návrh vydavatele Československé ústředí knižní kultury.

§ 6

Společná ustanovení

(1)

Povinné výtisky tiskovin vytištěných v Československé socialistické republice zasílá příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1 až 6 tiskárna na náklad a z bilanční kvóty papíru nakladatelství (vydavatele); ostatní povinné a pracovní výtisky (včetně tiskovin vytištěných v cizině) dodává příjemcům nakladatelství (vydavatel).

(2)

Tiskárny jsou povinny zasílat příjemcům povinné výtisky nejpozději současně s odesláním prvních výtisků z tiskárny; výtisky musí být bezvadné a obsahuje-li náklad alespoň zčásti výtisky vázané, musí být dodán též výtisk vázaný.

(3)

Je-li publikace vydávána v několika jazykových verzích, zasílají se povinné výtisky podle § 3 odst. 1 ve všech jazykových verzích; jinak se zasílá povinný výtisk jen jedné jazykové verze, a to jazykové verze nejpřístupnější.

(4)

Neobdrží-li příjemci uvedení v § 3 odst. 1 až 6 povinný výtisk nejpozději se započetím veřejného rozšiřování publikace, mají právo si jej opatřit na náklad organizace, která je povinna výtisk dodat.

(5)

Příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1 až 3 jsou povinny tiskárny zasílat do pátého dne každého měsíce výkazy tiskovin, které vytiskly v uplynulém měsíci. Nakladatelství jsou povinna týmž příjemcům v téže lhůtě zasílat seznamy neperiodických publikací, které vydala v uplynulém měsíci.

§ 7

Závěrečná ustanovení

(1)

Zrušují se

a)

vyhláška č. 62/1950 Ú. l. I, o povinných výtiscích a jejich odevzdávání k účelům úředním a studijním,

b)

ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy, ve znění vyhlášky č. 191/1951 Ú. l. I,

c)

ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla.

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Kahuda v. r.Poznámky pod čarou:

Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 94/1949 Sb․, o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací.

Časopisem se rozumí tiskovina, vydávaná nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a ve schváleném programu, v úpravě typické pro tento druh tiskovin ( § 1 odst. 3 vyhl. č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy).

Ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 192/1958 Ú. l., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o opatřeních týkajících se tiskových a rozmnožovacích strojů a zařízení.

Ustanovení § 10 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla.

Poznámky pod čarou:
1

Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 94/1949 Sb․, o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací.

2

Časopisem se rozumí tiskovina, vydávaná nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a ve schváleném programu, v úpravě typické pro tento druh tiskovin ( § 1 odst. 3 vyhl. č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy).

3

Ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 192/1958 Ú. l., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o opatřeních týkajících se tiskových a rozmnožovacích strojů a zařízení.

4

Ustanovení § 10 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla.