Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

111/1984 Sb. znění účinné od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2006

111

 

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1984

o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5

zákoníku práce

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, a zákona č․ 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 5 se za slova "členů posádek československých námořních lodí" vkládají slova "a příslušníků sborů požární ochrany".

 

2.

§ 101 odst. 1 zní:

"(1) Základní výměra dovolené činí tři kalendářní týdny v kalendářním roce.".

 

3.

V § 101 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

Čl. II

Zákon č. 122/1975 Sb. , o zemědělském družstevnictví, se mění takto:

1.

§ 54 odst. 1 zní:

"(1) Základní výměra dovolené činí tři kalendářní týdny v kalendářním roce.".

 

2.

V § 54 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.