Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19/1984 Sb. znění účinné od 1. 4. 1984 do 31. 12. 1992

19

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 31. ledna 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí

zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

 

Český úřad geodetický a kartografický v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 157/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 6 odst. 1. písm. a) se slova " rozsudek soudu o propadnutí majetku, notářská listina o prodeji nemovitosti" nahrazují slovy "rozsudek soudu, písemná dohoda nebo potvrzení manželů o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, souhlasné prohlášení manželů o tom, že ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepodali návrh na jeho vypořádání soudem, 1 potvrzení státního notářství o prodeji nemovitosti při výkonu rozhodnutí"․

 

2.

V § 6 odst. 1 se za ustanovení písm. c) vkládá ustanovení označené písm. d), které zní:

"d)

jde-li o vydržení osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržení osobního práva odpovídajícího věcnému břemenu, 2 písemné ohlášení občana o změně právního vztahu k nemovitosti, obsahující údaje o nemovitosti podle stavu evidence nemovitostí nemovitostí a doložené osvědčením státního notářství 3 o prohlášení občana o okolnostech, době a nepřetržitosti držby nemovitosti nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu; v osvědčení státní notářství uvede, že ani dotčený vlastník nemovitosti ani místní národní výbor, v jehož obvodu je nemovitost, nevznesli k vzniku uvedeného oprávnění občana výhrady.".

3.

V § 6 odst. 1 se připojuje jako písm. e) další ustanovení, které zní:

"e)

jde-li o zánik omezení vlastnického práva k nemovitosti nebo o zánik omezení práva osobního užívání pozemku: rozhodnutí oprávněného orgánu, listina o nabytí nemovitosti do státního socialistického vlastnictví, registrovaná smlouva o zániku věcného břemene, návrh povinného s úřední listinou o úmrtí oprávněného, popřípadě návrh povinného s listinou o zániku pohledávky.".

4.

V § 6 odst. 2 se na konci připojuje další věta, která zní: " jestliže se listinou zřizuje věcné břemeno, které se vztahuje jen k části pozemku, vyznačí se tato část na geometrickém plánu, který je k listině připojen jako její neoddělitená součást.".

 

5.

V § 10 odst. 1 písm. d) zní:

"d)

vyjadřují se k nabytí osobního vlastnictví k nemovitosti vydržením a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu vydržením,",

dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

Předseda:

Ing. Koubek v.r.Poznámky pod čarou:

§ 149 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

§ 135a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

§ 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.

Poznámky pod čarou:
1

§ 149 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

2

§ 135a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

3

§ 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.