Čekejte, prosím...
A A A
23/1984 Sb. znění účinné od 1. 4. 1984 do 30. 9. 1995

23

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 21. února 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní

dopravy ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 100/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 319§ 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy , ve znění vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 31/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 se za slova " co nejhospodárněji " vkládají slova " prosazovat nejprogresivnější způsob přepravy a balení, jako například rychlodopravu sběrného a kusového zboží, kontejnerů, manipulaci kontejnerů, palet a svazkování;".

 

2.

§ 23 odst. 10 zní:

"(10) Pokud tento přepravní řád nestanoví jinak, anebo pokud mezi plavebním podnikem a přepravcem nebylo dohodnuto jinak, musí být nakládka nebo vykládka lodí prováděna v kteroukoliv denní i noční dobu v pracovních dnech, dnech pracovního klidu a o sobotách (nepřetržitá nakládka a vykládka).".

 

3.

§ 23 odst. 19 zní:

"(19) Provedl-li odesílatel naložení do lodi nebo příjemce vyložení zásilek z lodi v době kratší , než jakou stanoví nakládající nebo vykládající lhůta, poskytne plavební podnik

a)

prémie ve výši 50 procent zdrženého u zboží zahraničního obchodu,

b)

prémii ve výši 210 Kčs při přepravě energetického uhlí, vyloží-li příjemce v jedné osmihodinové směně více lodí, než je stanoveno plánem obsluh, a to za každou vyloženou loď přesahující plán obsluhy,

c)

bonifikaci ve výši 0,50 Kčs va vnitrostátní přepravě za naložení nebo vyložení zboží o sobotách 1) a ve dnech pracovního klidu odesílateli případně příjemci za každou naloženou popřípadě vyloženou tunu zboží; bonifikace náleží z předpokladu, že 1․ plavidlo bylo zcela naloženo a odesílatel odevzdal plavebnímu podniku všechny doklady, které mají provázet zásilku, a podepsal záznam o nakládce do 6 hodin následujícího dne ( § 23 odst. 20), nebo plavidlo bylo zcela vyloženo a příjemce potvrdil příjem zásilek a podepsal záznam o vykládce do 6 hodin následujícího dne ( § 23 odst. 21); 2. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky; 3. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky v den předcházející sobotě nebo dnu pracovního klidu.

Podmínka č. 1 a č. 2 nemusí být splněna, pokud neplnění denní normy nakládky popřípadě vykládky bylo způsobeno plavebním podnikem (nepřistavení plavidla, apod.).

Prémie a bonifikace se neposkytují, jestliže naložení zásilek do lodi nebo vyložení zásilek z lodi bylo prováděno prostřednictvím plavebního podniku anebo jeho zástupcem na účet odesílatele nebo příjemce.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

První náměstek:

Ing. Chovan CSc. v.r.