Čekejte, prosím...
A A A
31/1984 Sb. znění účinné od 1. 9. 1984 do 31. 12. 2004

31

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 2. dubna 1984,

kterým se mění a doplňuje zákon české národní rady o státní správě ve

školství a zákon České národní rady o školských zařízeních

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů ve střediskových obcích, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 3 se v odstavci 2 za slova „zřizují a zrušují“ vkládají slova „podle stanovené sítě [ § 14 odst. 2 písm. b) a c)],“ se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)Sítí škol a školských zařízení se rozumí jejich územní rozmístění s uvedením jejich druhů a typů; u středních škol se v této síti uvádějí studijní nebo učební obory, u středních odborných učilišť, zvláštních odborných učilišť a středisek praktického vyučování též příslušný ústřední orgán a orgán oprávněný zřídit střední odborné učiliště, zvláštní odborné učiliště a středisko praktického vyučování.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

2.

V § 4 se připojuje odstavec 4, který zní:

(4) Ředitel střední školy nebo ředitel zvláštního odborného učiliště zřizuje poradní sbor jako svůj orgán. Členy poradního sboru ředitele střední školy nebo ředitele zvláštního odborného učiliště mohou být jen politicky a odborně vyspělí zástupci socialistických organizací ( organizací průmyslových , zemědělských, organizací vykonávajících obchodní činnost, organizací poskytujících služby, družstevních organizací, kulturních, uměleckých organizací a společenských organizací). Členy poradního sboru ředitele střední školy nebo ředitele zvláštního odborného učiliště mohou být i zástupci místního národního výboru v sídle školy. Poradní sbor pomáhá řediteli střední odborné školy nebo řediteli zvláštního odborného učiliště zejména při řešení otázek přípravy žáků pro povolání, praktického vyučování, výchovy mimo vyučování a materiálního vybavení škol.“.

3.

V § 5 se v odstavci 2 vypouštějí slova „základní devítileté školy“, se v odstavci 3 v první větě vypouštějí slova „nebo základní devítileté školy“.

4.

§ 6 zní:

§ 6

Městský národní výbor

 

(1) Městský národní výbor vykonává mimo působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci ( § 5 odst. 4), též působnost, která podle § 10 jinak přísluší okresnímu národnímu výboru.

(2) Městský národní výbor dále

a)

zřizuje a zrušuje školská zařízení, která slouží školám jím zřizovaným,

b)

zabezpečuje provoz škol a školských zařízeni, která zřizuje.

(3) Městský národní výbor první a druhé kategorie 4) zřizuje a zrušuje

a)

se souhlasem okresního národního výboru městský dům pionýrů a mládeže, městskou stanici mladých techniků, mladých přírodovědců nebo mladých turistů, městské středisko školního stravování, lidovou školu umění a lidovou školu jazyků,

b)

se souhlasem krajského národního výboru základní školu při zdravotnickém zařízení, školu v přírodě a dětský domov.

(4) Městský národní výbor první kategorie zřizuje a zrušuje městské pedagogické středisko, městskou pedagogicko-psychologickou poradnu a technické a materiálové středisko.

__________

4)

§ 10 odst. 3 a 4 zákona o národních výborech.“.

5.

V § 7 se v odstavci 1 v úvodní větě za slovy „zřizuje a zrušuje“ dvojtečka nahrazuje čárkou a připojují se slova „pokud z § 5 odst. 4 a § 6 nevyplývá jinak“, v písmenu b) se vypouštějí slova „pokud z § 5 odst. 4 nevyplývá jinak, základní devítiletou školu“ a v písmenu c) se vypouštějí slova „nebo základní devítiletou školu“, se v odstavci 3 písm. a) na konci připojují slova „a městský národní výbor ( § 6).“.

6.

V § 8 se vypouštějí slova „základní devítileté školy“ a za slova „pokud z § 5 odst. 4“ se připojují slova „a § 6“.

7.

V § 9 se v odstavci 1 v první větě za slova „místní národní výbor ( § 5 odst. 2)“ vkládají slova „a městský národní výbor [ § 6 odst․ 2 písm. b)]“, se v odstavci 2 za slovy „školských zařízení uvedených v § 5 odst. 1“ vyznačuje čárka a vkládají slova „ § 6 odst. 2 písm. a), odst. 3 a 4“.

8.

§ 10 zní:

§ 10

 

Okresní národní výbor rozhoduje o přijetí dítěte do školy, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, odložení začátku povinné školní docházky, 6) o dočasném nebo trvalém osvobození žáka od povinnosti docházet do školy a o jiném způsobu jeho vzdělávání, jestliže žák pro svůj zdravotní stav nemůže tuto povinnost plnit, a o osvobození od povinné školní docházky dítěte, které pro svůj duševní stav není schopno vzdělávání. 7) Příslušný k rozhodování je okresní národní výbor, v jehož územním obvodu dítě plní povinnou školní docházku nebo tuto povinnost má plnit.

__________

6)

§ 34 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

7)

§ 37 školského zákona.“.

9.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1)Krajský národní výbor zřizuje a zrušuje:

a)

střední odborné učiliště, střední odborné učiliště pro mládež vyžadující zvláštní péči, střední odborné učiliště zajišťující pouze teoretické vyučování a zvláštní odborné učiliště, a to pro organizace řízené nebo spravované národními výbory,

b)

gymnázium, střední odbornou školu, konzervatoř, jazykovou školu, školský ústav umělecké výroby a těsnopisný ústav,

c)

základní školu pro žáky smyslově nebo tělesně postižené nebo pro žáky s vadami řeči nebo pro žáky s více vadami nebo pro žáky obtížně vychovatelné, zvláštní školu pro žáky smyslově nebo tělesně postižené nebo pro žáky s vadami řeči nebo pro žáky s více vadami nebo pro žáky obtížně vychovatelné, pomocnou školu, mateřskou školu pro děti smyslově nebo tělesně postižené a mateřskou školu pro děti s vadami řeči,

d)

školská zařízení sloužící školám výše uvedeným pod písmeny a) až c).“,

odstavec 3 zní:

(3) Krajský národní výbor může zřídit základní školu pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků, pokud takovou školu zřizuje ve společné správě se střední školou pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků. 7a) „,

(4) Krajský národní výbor dává souhlas:

a)

ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště zřizovaného generálním ředitelem výrobní hospodářské jednotky nebo orgánem, který plní funkci obdobnou funkci generálního ředitele, popřípadě ředitelem hospodářské organizace, určené příslušným ústředním orgánem,

b)

ke zřízení nebo zrušení střediska praktického vyučování zřizovaného ředitelem (vedoucím) organizace, pro kterou se žáci připravují pro výkon povolání; příslušným je krajský národní výbor, v jehož územním obvodu je nebo má být zřízeno středisko praktického vyučování,

c)

k ustanovení ředitelů škol uvedených v tomto odstavci a vedoucích středisek praktického vyučování a k jejich uvolnění z funkce . 8)

„(5) Krajský národní výbor

a)

může po projednání s orgánem, který zřídil střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, určit v souladu s národohospodářským plánem, že ve středním odborném učilišti nebo ve středisku praktického vyučování budou připravováni žáci i pro jiné organizace, 9)

b)

může zřídit střední odborné učiliště pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštní odborné učiliště i pro přípravu mládeže pro dělnická povolání, která nebude připravována pro určitou organizaci, 9a)

c)

může zřídit středisko praktického vyučování pro přípravu mládeže vyžadující zvláštní péči i pro potřebu organizací, které neřídí ani nespravuje, popřípadě pro přípravu mládeže, která nebude připravována pro určité organizace, 9b)

d)

určuje střední školy, v nichž budou plnit povinnou školní docházku žáci kteří úspěšně ukončili základní školu, nemají ukončenou povinnou školní docházku a nebyli přijati ke studiu ve střední škole , do které se přihlásili nebo přihlášku ke studiu ve střední škole nepodali, ani si nevybrali žádnou školu, kterou jim krajský národní výbor nabídl v rámci volných míst ve středních školách, 9c)

e)

vyjadřuje se ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště, které zajišťuje pouze teoretické vyučování. 9d)

__________

7a)

§ 41 školského zákona.

8)

§ 52 odst. 2 a § 62 odst. 1 školského zákona.

9)

§ 14§ 61 odst. 2 školského zákona.

9a)

§ 30 odst. 3 a § 32 odst. 4 školského zákona.

9b)

§ 61 odst. 2 školského zákona.

9c)

§ 19 odst. 2 školského zákona.

9d)

§ 61 odst. 1 školského zákona. „.

odstavec 4 zní:, se připojuje odstavec 5, který zní:

10.

§ 12 zní:

§ 12

 

Krajský národní výbor odborně vede školy a školská zařízení uvedená v § 11.“.

11.

§ 13 zní:

§ 13

 

Krajský národní výbor hospodářsky zabezpečuje školy a školská zařízení uvedená v § 11 odst. 1 až 3 a odst. 5 písm. b) a c) a plní úkoly organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů pracovníků škol a školských zařízení uvedených v § 11 odst. 1 písm . b) až d), odst. 2 a 3 a odst. 5 písm. b) a c) a učitelů škol uvedených v § 11; ustanovuje ředitele škol a školských zařízení uvedených v § 11 odst. 1 až 3 a odst. 5 písm. b) a vedoucího střediska praktického vyučování uvedeného v § 11 odst. 5 písm. c).“.

12.

V § 14 se nadpis „Ministerstvo školství České socialistické republiky“ předřazuje před číselné označení paragrafu, odstavec 2 písm. f) zní:

f)

stanoví se projednání s příslušnými ústředními orgány podmínky pro přijímání a studium cizinců ve středních školách,“,

se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo školství po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o zřizování, činnosti, organizaci a jednání poradního sboru ředitele střední školy a ředitele zvláštního odborného učiliště.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

13.

Za § 14 se vkládá § 14a, který zní:

§ 14a

 

Při ministerstvu školství se zřizuje Ústřední poradní sbor pro koordinaci výchovy mládeže pro dělnická povolání. Jeho úkolem je vyjadřovat se k zásadním otázkám výchovy mládeže pro dělnícká povolání. Členy tohoto poradního sboru jmenuje ministr školství České socialistické republiky ( dále jen „ ministr školství“) zpravidla podle návrhů vedoucích ústředních orgánů a krajských národních výborů.“.

14.

V § 22 se v odstavci 1 vypouštějí slova „nebo základní devítileté školy“.

15.

Za § 22 se vkládají § 22a a § 22b, které včetně nadpisu zní:

Hodnocení a klasifikace žáků

 

§ 22a

 

(1) Hodnocení a klasifikace žáků základních škol, středních škol a škol pro mládež vyžadující zvláštní péči je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.

(2) Pravidla hodnocení a klasifikace žáků stanoví ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem.

 

§ 22b

 

Vysvědčení vydaná školami ve Slovenské socialistické republice platí i v České socialistické republice.“.

16.

V § 23 se v odstavci 2 v pátém řádku za slova „středních škol“ vkládají slova „nebo zvláštních odborných učilišť“ a na konci odstavce se tečka nahrazuje středníkem a připojují se slova „jde-li a žáka středního odborného učiliště nebo zvláštního odborného učiliště, po projednání s organizací, pro kterou se žák připravuje.“,

(3) Výchovná opatření uvedená v odstavci 2 se mohou ukládat do jednoho měsíce ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl pedagogický pracovník školy příslušný k uložení výchovného opatření, nebo, jde-li o vyloučení ze studia, krajský národní výbor, který školu odborně vede, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil.“.

se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

17.

V § 24 se v odstavci 4 slova „základní devítileté školy“ nahrazují slovy „základní školy nebo základní devítileté školy“ a na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojuje text „pokud je tato zkouška předepsána. Pro přijetí žáka do středního odborného učiliště je potřebné též vyjádření organizace, pro kterou má být žák připravován.“,

(5) V případech, kdy žák úspěšně ukončil základní školu a nemá ukončenou povinnou školní docházku, nebyl přijat ke studiu ve střední škole, do které se přihlásil nebo přihlášku ke studiu do střední školy nepodal, ani si nevybral žádnou školu, kterou mu krajský národní výbor nabídl v rámci volných míst ve středních školách v kraji, zahájí přijímací řízení z vlastního podnětu ředitel střední školy určené krajským národním výborem, v jehož územním obvodu plní nebo má plnit žák povinnou školní docházku.

(6) Jestliže je to z hlediska přípravy žáka uvedeného v odstavci 5 vhodnější, určí na žádost žáka po vyjádření jeho zákonného zástupce střední školu jiný krajský národní výbor v dohodě s příslušným krajským národním výborem 9c) ; v takovém případě zahájí přijímací řízení z vlastního podnětu ředitel takto určené střední školy.“,

se připojuje odstavec 9, který zní:

(9) Ve zvlášť odůvodněných případech může ministr školství pravomocné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve střední škole zrušit a rozhodnout, že uchazeč se přijímá ke studiu ve střední škole; pokud jde o střední zdravotnické školy, přísluší tato pravomoc ministru zdravotnictví České socialistické republiky.“.

se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které zní:

dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8 a v nově označeném odstavci 7 se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „podle odstavce 1“,

18.

V § 26 odst. 1 se za slova „středních škol“ vkládají slova „a zvláštních odborných učilišť“.

19.

Za § 26 se vkládají § 26a a § 26b, které včetně nadpisů zní:

§ 26a

Změna studijního nebo učebního oboru a přestup na jinou školu

 

(1) V prvním a druhém ročníku studia ve střední škole nebo zvláštním odborném učilišti se umožňuje ze závažných důvodů změna studijního nebo učebního oboru; tuto změnu lze vázat na vykonání rozdílové zkoušky. Přestup na jinou školu téhož druhu se umožňuje ve všech ročnících studia ve střední škole nebo ve zvláštním odborném učilišti.

(2) Změna studijního nebo učebního oboru nebo přestup na jinou školu se povoluje v souladu s plánem přípravy pracovníků pro jednotlivé obory.

(3) Změnu studijního nebo učebního oboru v rámci téže školy povoluje ředitel školy; jde-li o žáka středního odborného učiliště nebo zvláštního odborného učiliště, po projednání s organizací, pro kterou se žák připravuje. Přestup na jinou školu povoluje ředitel školy, do které se žák hlásí, po projednání s ředitelem školy,kterou žák navštěvuje; jde-li o žáka středního odborného učiliště nebo zvláštního odborného učiliště, i s organizací, pro kterou se žák připravuje, a pokud v důsledku přestupu na jinou školu má dojít ke změně této organizace, též v dohodě s organizací, pro kterou se má žák připravovat. 14a)

(4) Ministerstvo školství stanoví obecně závazným právním předpisem bližší podmínky o změnách studijního nebo učebního oboru nebo přestupu na jinou školu.

__________

14a)

§ 20 odst. 2 školského zákona.

 

§ 26b

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

 

(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který prospěl.

(2) Žák, který neprospěl v období, kdy plní povinnou školní docházku, opakuje ročník.

(3) Žáku, který neprospěl v některém školním roce po splnění povinné školní docházky, může ředitel školy povolit opakování ročníku. Jde-li o žáka středního odborného učiliště nebo zvláštního odborného učiliště, opakování školního ročníku povoluje po projednání s organizací, pro kterou se žák připravuje.

(4) Podrobnosti o postupu žáka do vyššího ročníku a o opakování ročníku stanoví ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem.“.

20.

Nadpis části páté zní:

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení“.

21.

Pod číselné označení § 32 se vkládá nadpis

Zřizování a správa součásti školy jako mimoškolního výchovného zařízení“.

22.

Za § 32 se vkládají § 32a, § 32b, § 32c, § 32d a § 32e, které včetně nadpisů zní:

§ 32a

Vyučovací jazyk

 

(1) Vyučovacím jazykem je jazyk český nebo slovenský; ve slovenském jazyce se vyučuje ve školách (třídách) určených ministerstvem školství. 16a)

(2) Ve školách nebo ve třídách zřízených pro žáky maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti je vyučovacím jazykem jejich mateřský jazyk. 16a)

(3) Vyučuje-li se ve škole (třídě) v jiném vyučovacím jazyce než českém nebo slovenském, vyučuje se vždy též jazyku českému nebo slovenskému.

__________

16a)

§ 3 školského zákona.

 

§ 32b

Sdružení rodičů a přátel školy

 

(1) K zajištění jednotného výchovného působení školy a rodiny a k plnění výchovně vzdělávacích cílů školy spolupracuje škola nebo školské zařízení úzce s rodiči a socialistickými organizacemi.

(2) Národní výbory dbají, aby se při školách a školských zařízení jimi odborně vedených ustavilo sdružení rodičů a přátel školy (dále jen „sdružení“). Sdružení je socialistickou organizací a ustavuje se na společném shromáždění rodičů a přátel školy.

(3) Úkolem sdružení je pomáhat školám a školským zařízením v jejich výchovně vzdělávací práci, přispívat k jejich spojení se životem a prací lidu a aktivně se podílet na jejich zvelebování a napomáhat tak všestrannému rozvoji dětí a žáků.

(4) Národní výbory usměrňují činnost sdružení, jejich spolupráci se školami a školskými zařízeními, poskytují jim metodickou pomoc a kontrolují hospodaření s prostředky sdružení a správu jejich majetku. V těchto věcech je příslušný národní výbor, který odborně vede školu nebo školské zařízení, při němž je sdružení zřízeno.

(5) Podrobnosti o ustavování a činnosti, jakož i organizaci, hospodaření a zánik sdružení stanoví ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem.

 

§ 32c

Vedlejší hospodářská činnost

 

(1) Školy a školská zařízení mohou se souhlasem národního výboru, který je odborně vede, vykonávat pro socialistické organizace různé práce a činnosti (dále jen „vedlejší hospodářská činnost“). Vedlejší hospodářská činnost musí být v souladu s významem a zaměřením školy a školského zařízení a s jejich kádrovým, prostorovým a přístrojovým vybavením; nelze ji vykonávat na úkor poslání školy a školského zařízení a jejich úkolů.

(2) Prostředky získané vedlejší hospodářskou činností škol a školských zařízení se využívají pro jejich rozvoj.

(3) Ministerstvo školství stanoví obecně závazným právním předpisem bližší podmínky pro vykonávání vedlejší hospodářské činnosti po projednání s ministerstvem financí České socialistické republiky a Českou plánovací komisí.

 

§ 32d

Vyučování za úplatu

 

(1) Občané mohou vyučovat za úplatu (dále jen „soukromé vyučování“), jen pokud jim bylo uděleno povolení; toto povolení uděluje nebo odnímá místní národní výbor, v jehož územním obvodu bude vyučování prováděno.

(2) Podmínky, za kterých se soukromé vyučování povoluje nebo povolení odnímá, výši odměny, jakož i obory, v nichž se může vyučovat, stanoví ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem vnitra České socialistické republiky,ministerstvem kultury České socialistické republiku a Českým cenovým úřadem obecně závazným právním předpisem.

 

§ 32e

Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení

 

Obecné předpisy o správním řízení 16b) se nevztahují na rozhodování podle § 7 odst. 2, § 11 odst. 4, § 23 odst. 1, § 23 odst. 2, nejde-li o rozhodování o podmíněném vyloučení ze studia nebo o vyloučení ze studia, § 24 odst. 5 a 6, jde-li o určení střední školy krajským národním výborem, a § 24 odst. 9.

__________

16b)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).“.

23.

V § 33 se pod číselné označení paragrafu vkládá nadpis Rozsah působnosti zákona“, se před odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči ustanovení vztahující se an základní školy, a na střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči ustanovení vztahující se na střední školy.“,

dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3,se v nově označeném odstavci 2 za slova „školy Sboru národní bezpečnosti“ vkládají slova „a vojsk ministerstva vnitra, školy požární ochrany,“.

24.

Pod číselné označení § 34 se vkládá nadpis „Zrušovací ustanovení“.

25.

Pod číselné označení § 35 se vkládá nadpis „Účinnost“.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 13, § 14 odst. 1 a § 16 odst. 2 se vypouštějí slova „základních devítiletých škol“.

2.

V § 11 odst. 2 a § 20 odst. 1 se vypouštějí slova „nebo základní devítileté školy“.

3.

V § 26 se vypouštějí slova „do základní devítileté školy“.

4.

V § 27 se vypouštějí slova „základní devítileté školy“.

5.

Za § 31 se vkládá díl pátý, který včetně nadpisu zní:

Díl pátý

Příprava pro pracovní uplatnění občanu se změněnou pracovní schopností

 

§ 31a

 

(1) Funkci školských výchovných zařízení plní též zařízení sociální péče, v nichž se občanům se změněnou pracovní schopností poskytuje vzdělání a výcvik pro vhodná pracovní uplatnění podle předpisů o sociálním zabezpečení; tato zařízení mohou plnit též funkci střediska praktického vyučování. 5)

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo školství stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o vzdělávání a výcviku v těchto zařízeních

__________

5)

§ 37 a 38 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.) a § 61 školského zákona.“.

6.

V § 32 se vypouštějí slova „základním devítiletým školám.

7.

V § 33 se za slovy „okresní pedagogickopsychologické poradny“ vyznačuje čárka a vkládají slova „městské pedagogicko-psychologické poradny“.

8.

V § 34 se vypouštějí slova „základní devítileté školy“.

9.

Za § 35 se vkládá § 35a, který včetně nadpisu zní:

§ 35a

Městská pedagogicko-psychologická poradna

 

Městská pedagogicko -psychologická poradna plní úkoly okresní pedagogicko-psychologické poradny v územním obvodu městského národního výboru.“.

10.

V § 36 se v odstavci 1 za slovo „problémy“ vkládají slova „dětí“ a za slova „okresní pedagogickopsychologickým poradnám“ vkládají slova „a městským pedagogicko-psychologickým poradnám“, se v odstavci 2 za slova „okresních pedagogicko-psychologických poraden“ vkládají slova „a městských pedagogicko-psychologických poraden“.

11.

V § 37 odst. 3 se vypouštějí slova „a na základních devítiletých školách“.

12.

Za § 37 se vkládá § 37a, který včetně nadpisu zní:

§ 37a

Městské pedagogické středisko

 

Městské pedagogické středisko plní úkoly okresního pedagogického střediska v územním obvodu městského národního výboru“.

13.

V § 38 se v odstavci 1 na konci připojují slova „a městských pedagogických středisek“, se v odstavci 3 za slova „okresních pedagogických středisek“ vkládají slova „a městských pedagogických středisek“.

14.

v § 41 se v odstavci 2 za slovy „okresní střediska školního stravování“ vyznačuje čárka a vkládají slova „městská střediska školního stravování“, se připojuje odstavec 4, který zní:

(4) Městské středisko školního stravování plní v územním obvodu městského národního výboru úkoly okresního střediska školního stravování.“.

15.

V § 45 se v odstavci 5 tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se slova „jakož i pokusné ověřování dalších školských zařízení.“, se za odstavec 5 připojují odstavce 6 a 7, které zní:

(6) Ministerstvo školství obecně závazným právním předpisem určí školská zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.

(7) Ministerstvo školství může určit druhy školských zařízení, které lze slučovat a jaké bude jejich organizační postavení; o slučování těchto školských zařízení rozhoduje krajský národní výbor se souhlasem národních výborů, které školská zařízení zřídily.“.

Čl. III

Zrušuje se položka č. 26 přílohy B zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby vyhlásilo ve Sbírce zákonů úplné znění

1.

zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony.

2.

zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1984 s výjimkou čl. I bod 17, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona.

Kempný v.r.

Adamec v.r.