Čekejte, prosím...
A A A
42/1984 Sb. znění účinné od 1. 7. 1984 do 31. 12. 1994

42

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 28. března 1984,

kterou se mění vlečkové podmínky

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

Čl. I

Vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb. a č. 2/1980 Sb., se mění takto:

1.

v § 5 odst. 3 a v § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „nehoda“ nahrazuje pojmem „nehodová událost“;

 

2.

v § 6 odst. 2 se vypouští písmeno b), dosavadní písmeno c) a d) se označuje jako písmeno b) a c);

 

3.

v § 6 odst. 3 se částky „400“ nahrazují částkami „1200“, částka „100“ částkou „400“ a částka „50“ částkou „200“;

 

4.

v § 7 odst. 2 se za slova „správce provozu“ vkládá slovo „vlečky“;

 

5.

v § 8 odst. 3 se slova „vozových zásilek (TVZ)“ nahrazují slovy „vlečkových výkonů (TR 62)“;

 

6.

v § 12 odst. 1 se slova „sazebníku vlečkových poplatků, který vydá ministerstvo dopravy jako tarif“ nahrazují slovy „Tarifu vlečkových výkonů (TR 62)“;

 

7.

v § 12 se vypouští odstavec 2, dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2;

 

8.

v § 14 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova „obstarávat cizí přepravní potřeby, tj․ za úplatu“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1984.

Ministr:

Ing. Blažek v. r.