Čekejte, prosím...
A A A
54/1984 Sb. znění účinné od 1. 7. 1984 do 30. 9. 1986

54

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 18. května 1984,

jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní

zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva

zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:

Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 83/1980 Sb., se mění a doplňuje takto:

§

40 odst. 3 zní:

"(3) Kromě případů uvedených v odstavcích 1 a 2 se osvobozuje od cla zboží, s výjimkou motorových vozidel, v ceně až do výše 5000 Kčs, dovážené v cestovním styku osobami s trvalým bydlištěm v tuzemsku, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít․ U spolucestujících manželů a jejich dětí, pokud spolu trvale žijí ve společné domácnosti, se částky stanovené pro osvobození od dovozního cla sčítají.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1984.

Ministr:

Ing. Urban CSc. v.r.