Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

57/1984 Sb. znění účinné od 1. 9. 1984 do 31. 12. 2008

57

 

ZÁKON

ze dne 20. června 1984

o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, a zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 6 odst. 2 písm. c) se za slovo „umělců“ vkládají tato slova: „občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru“.

2.

V § 6 odst. 2 se vypouští ustanovení písmene e). Dosavadní ustanovení písmene f) se označuje jako ustanovení písmene e).

3.

V § 10 odst. 2 se slova „kromě pracovních příjmů nemá jinak zajištěnu obživu a ani nežije“ nahrazují slovem „nežije-li“․

4.

V § 12 odst. 1 se na konci připojují tato slova: „anebo jiné osoby“.

5.

§ 18 odst. 2 zní:

(2) Po skončení povinné školní docházky se dítě považuje za nezaopatřené, nejdéle však do dosažení 26 let, jestliže

a)

se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem anebo předepsaným výcvikem, nebo

b)

se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnán pro nemoc, nebo

c)

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno se soustavně připravovat na budoucí povolání anebo je schopno se na ně připravovat jen za mimořádných podmínek, anebo

d)

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno vykonávat soustavné zaměstnání nebo výkon takového zaměstnání by vážně zhoršil jeho zdravotní stav.“.

6.

§ 19 zní:

§ 19

 

Přídavky podle tohoto zákona nenáleží na dítě, na které náleží výchovné k důchodu nebo kterému se poskytuje invalidní důchod.“.

7.

V § 24 odst. 2 se vypouštějí tato slova: „a že se mu neposkytuje invalidní důchod“.

8.

V § 25 odst. 2 se část věty za středníkem vypouští.

9.

§ 31 se vypouští.

10.

V § 35 se vypouští ustanovení písmene b). Dosavadní ustanovení písmene c) se označuje jako ustanovení písmene b).

11.

V § 36 odst. 2 se vypouštějí tato slova: „které příjmy se zahrnují do vlastního příjmu dítěte.“.

Čl. II

Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 141/1965 Sb., o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 89/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, a zákona č. 148/1983 Sb., o sjednocení sazeb nemocenského, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 20 odst. 3 písm. b) se za slovo „umělců“ vkládají tato slova: „občanů poskytujících věcné plnění a výkony na základě povolení národního výboru“.

2.

V § 20 odst. 3 se vypouští ustanovení písmene F). Dosavadní ustanovení písmene g) se označuje jako ustanovení písmene f).

3.

V § 24 se slova „kromě pracovních příjmů nemá jinak zajištěnu obživu a ani nežije“ nahrazují sloven „nežije-li“.

4.

V § 26 odst. 1 se na konci připojují tato slova: „anebo jiné osoby“.

5.

§ 31 odst. 2 zní:

(2) Po skončení povinné školní docházky se děti uvedené v předchozím odstavci považují za nezaopatřené, nejdéle však do dosažení 26 let, jestliže

a)

se soustavně připravují na budoucí povolání studiem anebo předepsaným výcvikem, nebo

b)

se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc, nebo

c)

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jsou neschopny se soustavně připravovat na budoucí povolání anebo jsou schopny se na ně připravovat jen za mimořádných podmínek anebo

d)

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jsou neschopny vykonávat soustavné zaměstnání nebo výkon takového zaměstnání by vážně zhoršil jejich zdravotní stav.“.

6.

§ 32 včetně nadpisu zní:

§ 32

Vyloučení nároku

 

Přídavky na děti se neposkytují na děti družstevníka, na něž náleží výchovné k důchodu nebo kterým se poskytuje invalidní důchod.“.

7.

V § 34 odst. 2 se vypouštějí tato slova: „a že se mu neposkytuje invalidní důchod“.

8.

V § 37 odst. 3 se vypouští druhá věta.

9.

§ 37 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Ochranná lhůta zaniká ode dne vzniku nároku z nemocenského pojištění, popř. zabezpečení podle jiných předpisů nebo ode dne, od něhož se poskytuje starobní důchod nebo invalidní důchod.“.

10.

V § 142a se vypouští ustanovení písmene b). Dosavadní ustanovení písmene c) se označuje jako ustanovení písmene b).

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v.r.