Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

79/1984 Sb. znění účinné od 1. 9. 1984 do 31. 12. 2008

79

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 22. června 1984

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském

pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského

pojištění občanům ve zvláštních případech

 

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb., a podle § 36 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č․ 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., se mění takto:

1.

§ 46 písm. b) zní:

"b)

žáci středních škol a zvláštních odborných učilišť;".

 

2.

§ 47 zní:

"(1) Pojištění studenta vysoké školy a žáka střední školy a zvláštního odborného učiliště vzniká počátkem školního roku prvního ročníku školy. Jestliže však student (žák) začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, vzniká jeho pojištění dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit. Pojištění však vzniká nejdříve po ukončení osmi roků školní docházky.

(2) Pojištění studenta (žáka) trvá až do konce posledního ročníku školy, jestliže v něm student (žák) vykonal stanovenou závěrečnou zkoušku, pokud po jejím vykonání nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost. Jestliže student (žák) nevykonal tuto zkoušku do konce posledního ročníku školy, trvá jeho pojištění do jejího vykonání, nejdéle však do konce následujícího školního roku, pokud před uplynutím této doby nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost.

(3) Pojištění studenta (žáka) však vždy zaniká přerušením, popřípadě předčasným skončením studia. Pojištění žáka, který skončí studium na střední škole nebo ve zvláštním odborném učilišti dovršením povinné školní docházky, zaniká až uplynutím období školních prázdnin navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky, pokud v této době nevstoupil do trvalého zaměstnání nebo nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost.".

 

3.

V § 55 odst. 1 se na konce připojuje tato věta: "Jde-li o žáky středních nebo zvláštních odborných učilišť, plní tyto povinnosti organizace, k níž je učiliště organizačně přičleněno.".

 

4.

V § 56 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ustanovení § 49, 50 a § 51 odst. 3 a 4 se nevztahují na žáky středních nebo zvláštních odborných učilišť. Pro započitatelný výdělek, nemocenské a výpočet a pro poskytování peněžité pomoci v mateřství platí u těchto žáků přiměřeně ustanovení § 41 až 44.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.

Předseda:

Hoffmann v.r.