Čekejte, prosím...
A A A
9/1984 Sb. znění účinné od 1. 3. 1984 do 16. 11. 1995

9

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 17. ledna 1984

o kontejnerovém přepravním řádu

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku a podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-5)

§ 1

Rozsah platnosti

(1)

Kontejnerový přepravní řád platí pro vnitrostátní přepravu kontejnerových zásilek v kontejnerovém přepravním systému.

(2)

Kontejnerový přepravní řád stanoví jednotné přepravní podmínky a upravuje práva a povinnosti i odpovědnost dopravce a přepravců.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Dopravcem v kontejnerovém přepravním systému je podnik Československá kontejnerová doprava - INTRANS (dále jen "kontejnerový dopravce"). 1

(2)

Kontejnerový přepravní systém je přeprava věcí v kontejnerech železniční, silniční a vodní dopravou podle jednotných přepravních, tarifních, technologických a technických podmínek. Volba přepravní cesty v kontejnerovém přepravním systému (druh dopravy, kombinace druhů dopravy), přísluší kontejnerovému dopravci. V kontejnerovém přepravním systému se používají k přepravě kontejnery ISO řady 1 (dále jen "kontejnery"), které odpovídají podmínkám stanoveným federálním ministerstvem dopravy. 2 Ostatní kontejnery se přepravují mimo kontejnerový přepravní systém podle přepravního řádu toho oboru dopravy, který se k přepravě kontejnerů použije.

(3)

Kontejner může být ve správě kontejnerového dopravce, ve správě, vlastnictví, popřípadě v užívání přepravců. Kontejnery dopravních organizací členských zemí Dohody o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě (dále jen "SUK") 3 se pro účely této vyhlášky posuzují jako kontejnery ve správě kontejnerového dopravce. Kontejnery států, které nejsou členy dohody SUK, popřípadě jejich organizací nebo občanů, se pro účely této vyhlášky posuzují jako kontejnery ve správě, vlastnictví, popřípadě v užívání přepravců.

(4)

Kontejnerovou zásilkou jsou věci v kontejneru podané k přepravě s kontejnerovým přepravním listem. Kontejnerová zásilka je také prázdný kontejner přepravce podaný k přepravě s kontejnerovým přepravním listem. 4

§ 3

Základní povinnosti kontejnerového dopravce a přepravců

(1)

Kontejnerový dopravce i přepravci jsou povinni plánovat, organizovat a provádět přepravy účelně a hospodárně; jsou povinni zabezpečovat neporušenost kontejnerových zásilek a dodržovat stanovené ( § 18) nebo dohodnuté lhůty.

(2)

Kontejnerový dopravce přijímá k přepravě kontejnerové zásilky v kontejnerových překladištích určených federálním ministerstvem dopravy v Přepravním a tarifním věstníku, v objektech, zařízeních, provozovnách, závodech, domech přepravců (dále jen "závod přepravce"), na vlečkách a v železničních stanicích s výpravním oprávněním pro kontejnerové zásilky uvedených v Seznamu železničních stanic ČSSR vydaném federálním ministerstvem dopravy. 5

(3)

Kontejnerový dopravce vyhlásí obvyklým způsobem v kontejnerových překladištích a na jiných vhodných místech území přiléhající ke kontejnerovému překladišti, v němž přijímá kontejnerové zásilky v závodech přepravců (dále jen "atrakční obvod"), stanoví a vyhlásí podrobnosti pro příjem a výdej kontejnerových zásilek v kontejnerovém překladišti, závodě přepravce, zejména z hlediska provádění ložných manipulací, vhodnosti účelové pozemní komunikace, jejího průjezdního průřezu pro silniční návěs apod., popřípadě i doby, ve kterých budou zásilky přijímány a vydávány.

§ 4

Kontejnerové zásilky přepravované za zvláštních podmínek

(1)

V kontejnerech není dovoleno přepravovat věci, které by mohly kontejner poškodit nebo které svými rozměry, hmotností nebo přirozenými vlastnostmi nejsou vhodné pro přepravu v kontejnerech.

(2)

Pro přepravu zvířat, potravin, krmiv a věcí rostlinného nebo živočišného původu platí zvláštní předpisy, 6 k jejich přepravě může být použito jen kontejneru, který odpovídá veterinárním, hygienickým a rostlinolékařským požadavkům a který byl vyčištěn a účinně dezinfikován.

(3)

Nebezpečné věci, na jejichž přepravu se vztahují zvláštní předpisy, 7 není dovoleno přepravovat společně s věcmi, na něž se tyto předpisy nevztahují.

§ 5

Oznámení o omezení přepravy kontejnerových zásilek

(1)

Kontejnerový dopravce je povinen neprodleně vyrozumět přepravce o omezení přepravy kontejnerových zásilek v důsledku havárie nebo přeplnění kontejnerového překladiště, popřípadě když železnice, veřejná silniční doprava nebo plavební podniky vyhlásí zákaz nebo omezení přepravy obvyklým způsobem. Přitom je povinen mu sdělit pravděpodobnou nebo stanovenou dobu omezení přepravy.

(2)

Kontejnerový dopravce je povinen neprodleně vyrozumět přepravce o odvolání omezení.

Č Á S T D R U H Á

PŘEPRAVA KONTEJNEROVÝCH ZÁSILEK (§ 6-23)

§ 6

Objednávka přepravy

(1)

Odesilatel kontejnerové zásilky objedná její přepravu u kontejnerového dopravce písemně na kalendářní týden nejpozději do 12. hodiny středy předcházejícího týdne; může však s kontejnerovým dopravcem dohodnout jiné časové období, popřípadě jiný způsob objednávky.

(2)

Objednávka přepravy musí obsahovat tyto údaje:

a)

název a adresu odesilatele (identifikační číslo organizace),

b)

den, hodinu a místo přichystání prázdného kontejneru k naplnění, jde-li o kontejner kontejnerového dopravce nebo jemu na roveň postavený,

c)

počet a druh požadovaných kontejnerů, jde-li o kontejnery kontejnerového dopravce nebo jim na roveň postavené,

d)

den, hodinu a místo podeje kontejnerové zásilky, jde-li o prázdný kontejner přepravce anebo o zásilku v kontejneru přepravce; dále druh kontejneru přepravce a popřípadě počet kontejnerů přepravce, je-li jich podáno k přepravě více,

e)

místo určení kontejnerové zásilky.

(3)

Kontejnerový dopravce je povinen oznámit odesilateli písemně, dálnopisně, telegraficky nebo telefonicky do 12. hodiny pátku týdne, který předchází časovému období, pro něž objednávka přepravy byla podána, zda objednávku přijímá anebo s jakými výhradami. Kontejnerový dopravce je povinen vést o telefonickém oznámení záznam. Kontejnerový dopravce může s odesilatelem dohodnout jiný způsob nebo dobu podání zprávy o přijetí objednávky přepravy.

(4)

Nemůže-li kontejnerový dopravce přijmout objednávku v celém nebo částečném požadovaném rozsahu pro časové období podle odstavce 1, platnost objednávky se prodlužuje na další časové období, pokud nebyla odesilatelem výslovně omezena.

§ 7

Sjednání přepravní smlouvy

(1)

Přepravní smlouva vzniká přijetím objednávky přepravy nebo převzetím kontejnerové zásilky k přepravě. Převzetí kontejnerové zásilky k přepravě potvrzuje kontejnerový dopravce v kontejnerovém přepravním listu otiskem datového razítka a svým podpisem; odesilateli vydá potvrzený druhopis kontejnerového přepravního listu.

(2)

Odesilatel i kontejnerový dopravce jsou povinni řádně vyplnit tiskopis kontejnerového přepravního listu podle předtisku. Zápisy musí být provedeny průpisem, nesmazatelným písmem a musí být dobře čitelné.

(3)

Odesilatel a kontejnerový dopravce odpovídají za správnost, přesnost a úplnost svých zápisů v kontejnerovém přepravním listu; odesilatel odpovídá i za správnost, přesnost a úplnost dalších listin, které ke kontejnerovému přepravnímu listu připojil.

(4)

Kontejnerový dopravce je oprávněn kdykoliv přezkoumat, zda zápisy odesilatele v kontejnerovém přepravním listu a připojené listiny jsou správné a souhlasí s kontejnerovou zásilkou.

(5)

Odesilatel může měnit své zápisy v kontejnerovém přepravním listu až do doby jeho odevzdání kontejnerovému dopravci. Kontejnerový dopravce smí měnit odesilatelovy zápisy jen na prokazatelný příkaz odesilatele. Oprava musí být provedena tak, aby původní zápis zůstal čitelný. Oprava údajů o hmotnosti zásilky musí být zapsána i slovy. Změny potvrzuje odesilatel, popřípadě kontejnerový dopravce svým podpisem a razítkem.

(6)

Ten, kdo odevzdá kontejnerovému dopravci kontejnerový přepravní list nebo objednávku, se považuje za osobu oprávněnou ke sjednání přepravní smlouvy.

§ 8

Přichystání prázdného kontejneru k naplnění a naplněného

kontejneru k vyprázdnění

(1)

Kontejnerový dopravce je povinen přichystat odesilateli k naplnění kontejner podle objednávky přepravy, a to vyčistěný, nepoškozený, popřípadě dezinfikovaný (dezinsektovaný) a v dobrém technickém stavu. Než začne odesilatel kontejner plnit, je povinen zjistit, zda je vhodný pro přepravu daných věcí. Odesilatel má právo odmítnout poškozený nebo nevhodný kontejner, popřípadě kontejner, který neodpovídá objednávce přepravy. V tomto případě sepíše kontejnerový dopravce za účasti odesilatele o zjištěných závadách všeobecný zápis ( § 27 odst. 6). Kontejnerový dopravce je povinen závadu odstranit nebo neprodleně přichystat jiný vhodný kontejner. Toto ustanovení se nevztahuje na kontejnery přepravce.

(2)

Zjistí-li odesilatel, že je kontejner poškozený nebo nevhodný pro přepravu daných věcí, nebo má jiné závady, které mohou způsobit poškození zásilky a přesto kontejner neodmítne, musí učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození věcí, kontejneru, dopravních prostředků a k ohrožení osob, které s kontejnerem manipulují. Neučinil-li taková opatření a dojde-li ke škodné události, má se za to, že škoda vznikla opomenutím odesilatele, pokud neprokáže opak.

(3)

Odesilatel, který neoprávněně odmítne převzít prázdný kontejner, zaplatí kontejnerovému dopravci poplatek podle tarifu. 8 Kontejnerový dopravce zaplatí odesilateli poplatek podle tarifu, jestliže mu nepřichystá kontejner k naplnění podle objednávky přepravy, nebo přichystá kontejner, který neodpovídá stanoveným požadavkům.

(4)

Kontejner přichystaný k naplnění nebo k vyprázdnění anebo k vyprázdnění a naplnění mimo železniční vůz nejpozději do 16.00 hodin je přepravce povinen, pokud nebylo dohodnuto jinak, přichystat k odeslání kontejnerovému dopravci téhož dne, kdy mu byl předán k naplnění, popřípadě k vyprázdnění. Jinak zaplatí za každý započatý den poplatek podle tarifu. Tato lhůta se nevztahuje na kontejnery přepravce.

(5)

Odesilatel je povinen ohlásit kontejnerovému dopravci přichystání kontejneru ke svozu, pokud není dohodnut pravidelný svoz; jde-li o přepravu, která začíná nebo končí v železniční stanici, je odesilatel povinen ohlásit naplnění nebo vyprázdnění kontejneru kontejnerovému dopravci.

§ 9

Vyrozumění přepravce o přichystání prázdného nebo naplněného kontejneru

(1)

Kontejnerový dopravce je povinen vyrozumět přepravce o přichystání prázdného nebo naplněného kontejneru nejpozději při naložení kontejneru na silniční návěs; jde-li o přepravu, která začíná nebo končí v železniční stanici, vyrozumí přepravce nejpozději 2 hodiny před přichystáním kontejneru na manipulační místo.

(2)

Zpráva o přichystání prázdného nebo naplněného kontejneru se podává telefonicky nebo dálnopisem. Kontejnerový dopravce je povinen vést o telefonickém oznámení záznam. Písemně, telegraficky nebo ústně se podává jen tehdy, není-li telefonické nebo dálnopisné spojení možné. Při telefonickém podávání zprávy platí v pochybnostech o jejím podání záznam kontejnerového dopravce, pokud přepravce neprokáže opak.

(3)

U pravidelných kontejnerových vlaků podává kontejnerový dopravce ještě předhlášku o doběhu kontejnerových zásilek, pokud tak bylo dohodnuto.

(4)

Při pravidelném svozu a odvozu může kontejnerový dopravce s přepravcem dohodnout, že zpráva nebude podávána a že kontejner bude dodán nejbližší obsluhou.

(5)

Je-li zpráva o přichystání prázdného nebo naplněného kontejneru podána opožděně, má přepravce právo na prodloužení lhůty pro vrácení kontejneru, pokud je tato lhůta stanovena nebo dohodnuta, a to o dobu úměrnou zpoždění podané zprávy, nejméně však o dobu, o kterou byla zpráva podána opožděně.

§ 10

Plnění a vyprazdňování kontejneru

(1)

Kontejner plní a vyprazdňuje zásadně přepravce.

(2)

Kontejnerový dopravce sjedná s přepravcem písemnou dohodu o ponechání návěsové soupravy nebo návěsu s kontejnerem v závodě přepravce za účelem naplnění nebo vyprázdnění kontejneru. V dohodě se zejména stanoví lhůty pro plnění nebo vyprázdnění kontejneru a odpovědnost za ponechané prostředky. Za pobyt návěsové soupravy nebo návěsu zaplatí přepravce poplatek podle tarifu nebo dohodnutou paušální částku.

(3)

Začíná-li nebo končí-li přeprava v železniční stanici, plní nebo vyprazdňuje přepravce kontejner na železničním voze. Pro vyprázdnění a naplnění (dvojitá manipulace) platí lhůta 12 hodin. Pro vyprázdnění nebo naplnění a pro složení nebo naložení kontejneru na železniční vůz platí lhůta 6 hodin. Tato stanovená lhůta začíná hodinou, která byla oznámena přepravci ve zprávě o době přichystání vozu. Je-li železniční vůz s kontejnerem přichystán později než bylo oznámeno ve zprávě, lhůta začíná okamžikem přichystání.

(4)

Při nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 3, zaplatí přepravce za pobyt kontejneru na železničním voze, a to za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech pokutu 150 Kčs, ve dnech pracovního klidu, o sobotách 300 Kčs a za pobyt kontejneru na železničním voze cizích železničních správ vyjma vozů OPW pokutu v dvojnásobné výši.

(5)

Lhůty a poplatky za pobyt železničního vozu s kontejnerem na vlečce jsou stanoveny ve zvláštních předpisech. 9

(6)

Kontejnerový dopravce může s přepravcem dohodnout, že přepravce složí a naloží kontejner, který mu byl přichystán v závodě přepravce na návěsu nebo na železničním voze na vlečce nebo v železniční stanici, vlastními prostředky a naplní jej nebo vyprázdní mimo dopravní prostředek.

(7)

Odesilatel je povinen věci, jimiž plní kontejner, řádně zabalit a upravit tak, aby obal nebo úprava vyhovovaly jejich druhu a veškerým podmínkám dané přepravy (doba přepravy, způsob přepravy apod.).

(8)

Odesilatel je povinen naplnit kontejner tak, aby ho nepoškodil, zejména:

a)

nepřekročit maximální brutto hmotnost a maximální přípustné zatížení podlahy odpovídající nosnosti kontejneru, maximální přípustné zatížení čelních stěn a dveří odpovídající 40 % nosnosti kontejneru a bočních stěn odpovídající 60 % nosnosti kontejneru,

b)

rozmístit věci v kontejneru rovnoměrně po celé ploše tak, aby těžiště bylo co nejníže a ve středu kontejneru.

(9)

Pro naplňování a manipulaci s kontejnery dále platí podrobné přepravní podmínky:

a)

o nakládání zboží do železničních vozů, 10

b)

o manipulaci a přepravě kontejnerů v dopravě a u přepravců. 11

(10)

Přepravce je povinen vrátit kontejner vyčistěný, nepoškozený, popřípadě dezinfikovaný (dezinsektovaný). Zjistí-li kontejnerový dopravce závady, nemusí kontejner přijmout, dokud není závada odstraněna. O zjištěných závadách sepíše kontejnerový dopravce všeobecný zápis. Kontejnerový dopravce může s přepravcem dohodnout, že kontejner za něj opraví, vyčistí, popřípadě provede jeho dezinfekci (dezinsekci), a to za poplatek stanovený tarifem včetně poplatku za prostoj dopravního prostředku. Jsou-li při plnění či vyprazdňování kontejneru znečistěny dopravní prostředky nebo prostory v železniční stanici, kde se tyto manipulace provádějí, je přepravce povinen znečistění ihned odstranit, popřípadě dopravní prostředky nebo příslušné prostory dezinfikovat (dezinsektovat). Pokud to přes výzvu neučiní, zaplatí poplatek podle tarifu 8 včetně poplatku za prostoj dopravního prostředku.

§ 11

Plombování kontejneru

(1)

Odesilatel je povinen kontejner po naplnění a před podejem uzavřít a opatřit vlastními plombami předepsaného vzoru. 12 Plombami je povinen opatřit všechny dveře kontejneru a všechny uzavíratelné otvory, jimiž lze vniknout do ložného prostoru kontejneru. Odesilatel odpovídá jak za použití předepsaných plomb, tak za jejich správné zavěšení.

(2)

Kontejnerový dopravce je povinen při převzetí kontejnerové zásilky přezkoumat, zda odesilatel použil předepsané plomby a zda jsou plomby neporušené, jakož i zda čísla či jiné znaky plomb zavěšených na kontejneru souhlasí s údaji o plombách zapsanými v kontejnerovém přepravním listu. Zjistí-li kontejnerový dopravce závady týkající se použití plomb a jejich neporušenosti, požádá odesilatele, aby závady odstranil. Jinak nepřevezme kontejnerovou zásilku k přepravě.

(3)

Zjistí-li kontejnerový dopravce po převzetí kontejnerové zásilky k přepravě, že plomby chybějí nebo jsou poškozeny, přezkouší podle svých provozních možností stav zásilky a kontejner opatří svými plombami. Pokud se v takovém případě nesepisuje komerční zápis podle § 27 odst. 1, sepíše kontejnerový dopravce všeobecný zápis podle § 27 odst. 6, v němž uvede důvod zavěšení nových plomb, jejich znaky, a připojí tento zápis ke kontejnerovému přepravnímu listu. Nelze-li přezkoušet stav kontejnerové zásilky na cestě, poznamená to do všeobecného zápisu.

(4)

Příjemce kontejnerové zásilky je povinen odstranit z kontejneru po jeho vyprázdnění všechny plomby.

§ 12

Ložné manipulace s kontejnery

(1)

Kontejnerový dopravce zabezpečuje v kontejnerovém překladišti:

a)

nakládku kontejnerů na železniční vozy, silniční vozidla a říční plavidla, jakož i jejich složení,

b)

překládku mezi železničními a silničními vozidly a říčními plavidly.

(2)

V závodě přepravce a na vlečce provádí přepravce nakládku a složení kontejnerů svými vlastními prostředky na základě dohody podle § 10 odst. 6.

(3)

Pokud přepravce nemá vlastní prostředky, provede za něj tyto úkony kontejnerový dopravce, a to na základě dohody a za poplatek stanovený tarifem.

(4)

Kontejnery musí být naloženy tak, aby je bylo možno na železničním voze naplnit nebo vyprázdnit.

(5)

Kontejnerový dopravce je povinen zkontrolovat uložení kontejneru na dopravním prostředku ve všech případech, kdy nakládá kontejner odesilatel, aniž by touto kontrolou byla dotčena odpovědnost odesilatele za provedení nakládky.

§ 13

Pravidelné kontejnerové vlaky

(1)

Na vlak s pravidelnou přepravou kontejnerových zásilek mezi kontejnerovými překladišti (pravidelný kontejnerový vlak), si zabezpečuje přepravce pro kontejnerovou zásilku místo předem.

(2)

Pravidelné kontejnerové vlaky vyhlašuje federální ministerstvo dopravy v Přepravním a tarifním věstníku. Kontejnerový dopravce je povinen vývěskou informovat přepravce v atrakčním obvodu kontejnerového překladiště o pravidelném kontejnerovém vlaku.

(3)

Přepravce si zabezpečuje u kontejnerového dopravce místo pro kontejnerovou zásilku telefonicky, dálnopisně, výjimečně telegraficky nebo písemně, do 12. hodiny středy v týdnu předcházejícím týdnu, v němž má být přeprava provedena.

(4)

Pro zabezpečení místa uvede:

a)

údaje o spoji (zejména číslo vlaku, den a dobu odjezdu),

b)

počet a hmotnost kontejnerových zásilek,

c)

místo určení.

(5)

Kontejnerové zásilky pro pravidelný kontejnerový vlak musí být připraveny tak včas, aby byly pohotové pro svoz k danému spoji. Nepřichystá-li přepravce kontejnerové zásilky včas, zaplatí pokutu 500 Kčs za každou kontejnerovou zásilku.

§ 14

Příjem a výdej kontejnerových zásilek v závodě přepravce

(1)

V atrakčním obvodu kontejnerového překladiště přijímá a vydává kontejnerové zásilky kontejnerový dopravce v závodě přepravce a zajišťuje v rámci přepravní smlouvy jejich přepravu svozem do kontejnerového překladiště, popřípadě jejich odvoz z kontejnerového překladiště.

(2)

Kontejnerový dopravce může odmítnout svoz nebo odvoz, jestliže přepravce pro něj nevytvořil ve svém závodě vhodné podmínky, zejména z hlediska bezpečnosti práce, jízdy, ložných manipulací a uložení kontejneru, anebo to nedovoluje technický stav komunikace, povaha vozovky nebo průjezdný profil silnice.

(3)

Kontejnerový dopravce zajistí na žádost přepravce též svoz a odvoz kontejnerových zásilek, které budou v kontejnerovém překladišti dále podány jako kontejnerová zásilka v mezinárodní přepravě, anebo které takto do kontejnerového překladiště došly. O svozu nebo odvozu takové kontejnerové zásilky se sjedná přepravní smlouva zvlášť.

(4)

Kontejnerový dopravce zajišťuje podle místních poměrů 13 svoz a odvoz kontejnerových zásilek v kteroukoliv denní i noční dobu, a to i v sobotu a v den pracovního klidu. Kontejnerový dopravce může za podmínek uvedených v této vyhlášce v atrakčním obvodu kontejnerového překladiště stanovit, že svoz a odvoz v pracovní dny bude zajišťován v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu a v den pracovního klidu do 14.00 hodin; se souhlasem nadřízeného orgánu může vyhlásit i jinou dobu, v níž zajistí svoz a odvoz.

(5)

Kontejnerový dopravce může též vyhlásit pravidelné linky pro svoz a odvoz.

(6)

Přepravce je povinen ve stanovené době podávat a přijímat kontejnerové zásilky. Přepravce je povinen přichystat kontejnerovou zásilku ke svozu a připravit se k převzetí kontejnerové zásilky nebo objednaného prázdného kontejneru tak, aby nezpůsobil zdržení nebo marnou jízdu silničního vozidla. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek podle tarifu.

(7)

Kontejnerový dopravce je povinen se ohlásit přepravci ihned po příjezdu do závodu přepravce.

(8)

Zajišťuje-li nakládku nebo složení kontejneru přepravce, je povinen ihned po skončení těchto manipulací ohlásit kontejnerovému dopravci, že kontejnerová zásilka je připravena ke svozu, nebo že silniční vozidlo (návěs) je připraveno k odjezdu.

(9)

Přepravce potvrzuje výkony provedené při svozu a odvozu v kontejnerovém přepravním listě.

(10)

Dojde-li v kontejnerovém překladišti k tak značnému nahromadění zásilek, že by svoz nebo odvoz kontejnerovým dopravcem znamenal zdržení, lze dohodnout, že svoz nebo odvoz zajistí přepravce vlastními prostředky.

§ 15

Označování kontejnerové zásilky

(1)

Odesilatel je povinen označit kontejnerovou zásilku předepsanou nálepkou.

(2)

Odesilatel uvede na nálepce tyto údaje:

a)

vlastnickou značku a číslo kontejneru,

b)

přesnou adresu příjemce,

c)

celkovou hmotnost kontejneru a kontejnerové zásilky,

d)

místo určení,

e)

přístav určení, končí-li přeprava v přístavu,

f)

stanici určení, končí-li přeprava v železniční stanici.

(3)

Údaje na nálepce musí být zapsány mastnou tužkou trvanlivé modré nebo černé barvy, arabskými číslicemi a tiskacími písmeny vysokými alespoň 15 mm. Adresa odesilatele a druh věcí se na nálepce neuvádí.

(4)

Kontejner naplněný věcmi, jejichž přeprava je povolena jen při splnění zvláštních přepravních podmínek, nebo věcmi vyžadujícími zvláštní pozornost při zacházení, je odesilatel povinen opatřit nálepkami předepsanými těmito podmínkami a nálepkami přikazujícími potřebné zacházení s kontejnerovou zásilkou.

(5)

Odesilatel musí nálepky, jimiž označuje kontejnerovou zásilku umístit na kontejneru ve schránkách pro ně určených a tyto schránky řádně uzavřít, nebo není-li jimi kontejner vybaven, nalepit nálepky přímo na kontejner na místě pro ně určeném, a to neprosakujícím lepidlem, odolným proti povětrnostním vlivům.

(6)

Odesilatel odpovídá za řádné označení nálepkami a za to, že údaje na nálepkách odpovídají údajům v kontejnerovém přepravním listě.

(7)

Není-li kontejnerová zásilka opatřena potřebnými nálepkami, anebo nesouhlasí-li nálepky se zápisy v kontejnerovém přepravním listu, musí odesilatel na výzvu kontejnerového dopravce závadu odstranit. Jinak kontejnerový dopravce nepřijme kontejnerovou zásilku k přepravě.

(8)

Příjemce kontejnerové zásilky je povinen odstranit všechny nálepky z kontejneru týkající se provedené přepravy.

§ 16

Zjišťování hmotnosti kontejnerové zásilky a přetěž

(1)

Odesilatel je povinen zjistit hmotnost kontejnerové zásilky a zapsat do kontejnerového přepravního listu odděleně:

a)

hmotnost věcí uložených v kontejneru včetně obalů, palet a použitých přepravních pomůcek (výztuží, výplní, opěr apod.),

b)

vlastní hmotnost kontejneru,

c)

celkovou hmotnost kontejneru a kontejnerové zásilky.

(2)

Nezapíše-li odesilatel do kontejnerového přepravního listu údaje podle odstavce 1, vrátí mu kontejnerový dopravce přepravní list k doplnění. Nedoplní-li odesilatel kontejnerový přepravní list, nepřijme kontejnerový dopravce kontejnerovou zásilku k přepravě.

(3)

Kontejnerový dopravce je oprávněn přezkoumat údaje o hmotnosti kontejnerové zásilky zapsané odesilatelem.

(4)

Celková hmotnost kontejnerové zásilky nesmí překročit přípustnou brutto hmotnost kontejneru. Zjistí-li kontejnerový dopravce, že brutto hmotnost byla překročena, nepřijme kontejnerovou zásilku k přepravě a požádá odesilatele o vyjmutí přetěže.

(5)

Zjistí-li kontejnerový dopravce přetěž na základě přezkoumání údajů o hmotnosti kontejnerové zásilky, zaplatí odesilatel pokutu 500 Kčs za kontejnerovou zásilku. Při zjištění přetěže v odesílací stanici nebo v kontejnerovém překladišti vyzve kontejnerový dopravce odesilatele, aby přetěž v této stanici nebo v kontejnerovém překladišti vyjmul. Je-li přetěž zjištěna na cestě, vyzve kontejnerový dopravce odesilatele, aby závadu odstranil v místě, kde byla přetěž zjištěna. Byla-li přetěž zjištěna v místě určení, vydá kontejnerový dopravce kontejnerovou zásilku příjemci; právo kontejnerového dopravce uplatnit majetkovou sankci tím není dotčeno.

(6)

Odesilatel je povinen uhradit veškeré náklady, které vzniknou kontejnerovému dopravci v souvislosti s vyjmutím přetěže.

(7)

Má-li být přetěž vyjmuta, je odesilatel povinen tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin ode dne, kdy byl k tomu vyzván. Neučiní-li tak, zaplatí za každý den prodlení pokutu 500 Kčs.

§ 17

Placení přepravného

(1)

Přepravným se rozumí dovozné a poplatky doplňující, stanovené tarifem. 8 Do přepravného lze zahrnout jen poplatky související s přepravní smlouvou. Patří k nim i poplatky, které vzniknou na cestě při změně přepravní smlouvy, poplatky v souvislosti s přepravní překážkou a překážkou při výdeji.

(2)

Odesilatel je povinen zaplatit kontejnerovému dopravci dovozné, veškeré poplatky doplňující a hotové výdaje nezahrnuté v dovozném a poplatcích doplňujících, které vzniknou při podeji kontejnerové zásilky.

(3)

Částky, které odesilatel nemohl zaplatit při podeji kontejnerové zásilky k přepravě (např. dovozné a poplatky doplňující za odvoz kontejnerové zásilky do závodu přepravce), zaplatí příjemce.

(4)

Přepravné, přirážky k dovoznému, poplatky, pokuty a hotové výdaje se platí buď hotově nebo bezhotovostním způsobem.

§ 18

Dodací lhůty

(1)

Kontejnerový dopravce je povinen přepravit kontejnerovou zásilku z místa odeslání na místo určení v dodací lhůtě, kterou tvoří výpravní lhůta a přepravní lhůta. Výpravní lhůta pro všechny přepravní cesty činí 12 hodin. Přepravní lhůta činí při přepravě prováděné pouze:

 

a)

železniční dopravou do 150 tarifních km 24 hodin za každých dalších započatých 200 tarifních km 24 hodin

b)

silniční dopravou za každých započatých 200 tarifních km 12 hodin

c)

vodní dopravou za každých započatých 50 tarifních km 24 hodin.

(2)

V přepravě prováděné více druhy dopravy se stanoví dodací lhůta součtem přepravních lhůt těch druhů dopravy, které se na přepravě podílejí. Výpravní lhůta se však počítá jen jednou.

(3)

Při přepravě prováděné pouze železniční dopravou, jakož i v případě, že se železniční doprava podílí na kontejnerové přepravě prováděné více druhy dopravy, se přepravní lhůta prodlužuje při přepravě:

a)

přes stanice železničních uzlů Plzeň, Ústí nad Labem, Praha, Brno, Ostrava, Žilina, Bratislava o 12 hodin,

b)

po málovýkonných železničních tratích 14 o 12, popřípadě 24 hodin.

(4)

Pro přepravu v pravidelných kontejnerových vlacích platí zvláštní přepravní lhůty, které je kontejnerový dopravce povinen stanovit při zavedení spoje.

(5)

Odesilatel může s kontejnerovým dopravcem dohodnout i jiné přepravní lhůty, a to zejména při podeji ucelených skupin kontejnerových zásilek přepravovaných pravidelně z jednoho místa odeslání do jednoho místa určení.

(6)

Dodací lhůta počíná uplynutím 24. hodiny dne, kdy byla kontejnerová zásilka převzata k přepravě. Jde-li o přepravu v pravidelných kontejnerových vlacích, počíná dodací lhůta uplynutím 24. hodiny dne odjezdu příslušného vlaku.

(7)

Dodací lhůta neplyne:

a)

Je-li kontejnerová zásilka svezena předem s cílem vytvoření uceleného kontejnerového vlaku nebo ucelené skupiny kontejnerových zásilek,

b)

jsou-li po sjednání přepravní smlouvy zjištěny závady nebo nesrovnalosti, které musí odesilatel na výzvu kontejnerového dopravce odstranit,

c)

dojde-li k přepravní překážce, k překážce při výdeji, ke změně přepravní smlouvy či k jiným okolnostem, pro něž nelze z příčin, které nejsou na straně kontejnerového dopravce, pokračovat v přepravě nebo kontejnerovou zásilku vydat příjemci,

d)

je-li nutno během přepravy plnit předpisy a opatření orgánů státní správy.

V případě uvedeném pod písmenem a) pokračuje běh dodací lhůty uplynutím 24. hodiny dne, kdy bylo započato s přepravou kontejnerové zásilky v příslušném kontejnerovém vlaku. V ostatních případech dodací lhůta neplyne po dobu (počet hodin) potřebnou k odstranění příčin, pro něž nebylo možno přepravní smlouvu plnit.

(8)

Pro výpočet dodací lhůty je rozhodná tarifní vzdálenost, za níž se počítá dovozné.

(9)

Dodací lhůta je zachována, je-li před jejím uplynutím kontejnerová zásilka:

a)

dodána na místo určení zapsané v kontejnerovém přepravním listě,

b)

přichystána na všeobecnou nakládkovou a vykládkovou kolej nebo jiné určené místo v železniční stanici a příjemce je o tom vyrozuměn ( § 9),

c)

v železniční stanici určení a přichystána k odběru na místě odevzdávky při nejbližší pravidelné obsluze vlečky.

(10)

Dojde-li kontejnerová zásilka do kontejnerového překladiště určení, z něhož se provádí odvoz před sobotou nebo přede dnem pracovního klidu v době, kdy ji již nelze vzhledem k pracovní době kontejnerového dopravce nebo přepravce odvézt, je dodací lhůta zachována, jestliže kontejnerový dopravce zajistí odvoz kontejnerové zásilky do závodu přepravce v nejbližší pracovní den. Totéž platí pro případ, že dodací lhůta skončí v sobotu nebo v den pracovního klidu.

(11)

Kontejnerový dopravce je povinen zaznamenat důvod a dobu, po kterou dodací lhůta neplyne, do všech dílů kontejnerového přepravního listu na místě pro tento záznam určeném. V případě opomenutí tohoto záznamu může kontejnerový dopravce prokázat důvod a dobu neplynutí dodací lhůty jiným způsobem.

§ 19

Výdej kontejnerové zásilky

(1)

Kontejnerový dopravce je povinen vydat příjemci kontejnerovou zásilku na místě určení zapsaném v kontejnerovém přepravním listu po zaplacení pohledávek váznoucích na zásilce a odevzdat mu na potvrzení kontejnerový přepravní list ( § 17).

(2)

Příjemce potvrdí přijetí kontejnerové zásilky svým podpisem, a je-li příjemcem socialistická organizace, připojí k podpisu razítko organizace s uvedením místa a data výdeje. Kontejnerový dopravce potvrdí výdej kontejnerové zásilky stejným způsobem.

(3)

Kontejnerový dopravce vydá kontejnerovou zásilku a kontejnerový přepravní list tomu, kdo prokáže, že je k přijetí kontejnerové zásilky oprávněn nebo zmocněn.

(4)

Odmítne-li příjemce přijmout kontejnerovou zásilku, kontejnerový přepravní list nebo obojí, postupuje kontejnerový dopravce podle § 22.

(5)

Dojde-li kontejnerová zásilka do železniční stanice nebo kontejnerového překladiště určení bez kontejnerového přepravního listu, avšak podle nálepek na kontejneru lze příjemce zjistit, vyhotoví kontejnerový dopravce (železniční stanice, kontejnerové překladiště) náhradní kontejnerový přepravní list a po potvrzení příjemcem kontejnerovou zásilku vydá, popřípadě zajistí odvoz z kontejnerového překladiště na místo určení.

(6)

Při výdeji kontejnerové zásilky jsou kontejnerový dopravce a příjemce povinni zjistit, zda nechybějí nebo nejsou poškozeny plomby a zda není zevně poškozen kontejner. Chybí-li plomby, jsou-li poškozeny nebo je-li zevně poškozen kontejner, sepíše kontejnerový dopravce všeobecný zápis, popřípadě komerční zápis podle § 27. Dokud kontejnerový dopravce nevyhoví oprávněné žádosti příjemce o sepsání zápisu, nemusí příjemce kontejnerovou zásilku převzít.

(7)

Výdej kontejnerové zásilky organizaci, kterou orgán státní správy nebo soud určí k převzetí zásilky, platí jako výdej příjemci.

(8)

Po převzetí kontejnerové zásilky příjemcem může na jeho žádost kontejnerový dopravce provést její další přepravu na základě nového kontejnerového přepravního listu v témže kontejneru, i když přepravce část věcí z kontejneru vyjmul, obsah doplnil nebo přeložil. Poplatky související s novým podejem zaplatí přepravce podle tarifu.

(9)

Kontejnerový dopravce může uskladnit za poplatek stanovený tarifem zásilku v kontejneru a uzavřít o tom s přepravcem smlouvu o uskladnění.

§ 20

Změna přepravní smlouvy

(1)

Přepravce může v naléhavých případech navrhnout změnu přepravní smlouvy.

(2)

Odesilatel může navrhnout:

a)

vrácení kontejnerové zásilky v místě odeslání,

b)

vrácení kontejnerové zásilky do místa odeslání,

c)

výdej kontejnerové zásilky v jiném místě určení,

d)

výdej kontejnerové zásilky jinému příjemci v původním místě určení.

(3)

Příjemce může navrhnout:

a)

výdej kontejnerové zásilky v jiném místě určení,

b)

výdej kontejnerové zásilky jinému příjemci v původním místě určení.

(4)

Při odvozu kontejnerové zásilky z kontejnerového překladiště do závodu přepravce lze podat návrh na změnu přepravní smlouvy jen do zahájení odvozu kontejnerové zásilky z překladiště.

(5)

Návrh na změnu přepravní smlouvy podává:

a)

odesilatel v odesílacím kontejnerovém překladišti nebo v odesílací železniční stanici mimo kontejnerové překladiště, jde-li o kontejnerovou zásilku podanou k přepravě v této stanici,

b)

příjemce v původním kontejnerovém překladišti určení nebo železniční stanici určení mimo kontejnerové překladiště, jde-li o kontejnerovou zásilku určenou do této stanice.

(6)

Požadovanou změnu přepravní smlouvy uvede přepravce v návrhu, který podává písemně, telefonicky, dálnopisně, telegraficky nebo ústně. Písemný návrh podepíše, a jde-li o socialistickou organizaci, připojí k podpisu razítko organizace; telefonický, telegrafický nebo ústní návrh musí bez zbytečného prodlení potvrdit písemně.

(7)

Podává-li návrh na změnu přepravní smlouvy odesilatel, musí alespoň dodatečně předložit druhopis kontejnerového přepravního listu obsahující tento návrh; návrh podepíše, a jde-li o socialistickou organizaci, připojí razítko organizace. Má-li druhopis kontejnerového přepravního listu ještě kontejnerový dopravce (např. v kontejnerovém překladišti), musí jej neprodleně předat odesilateli k provedení tohoto zápisu.

(8)

Nemůže-li kontejnerový dopravce z provozních či jiných důvodů návrh na změnu přepravní smlouvy provést, vyrozumí neprodleně navrhovatele s udáním důvodu, a to telefonicky, dálnopisně, telegraficky nebo ústně. Kontejnerový dopravce je kromě toho povinen zaznamenat neprovedení změny přepravní smlouvy na písemném návrhu a na druhopisu kontejnerového přepravního listu, pokud byl předložen. Oba doklady vrátí navrhovateli.

(9)

Dojdou-li kontejnerovému dopravci současně návrhy na změnu přepravní smlouvy od odesilatele i příjemce, provede kontejnerový dopravce návrh příjemce, jinak provede ten návrh, který dojde dříve.

(10)

Kontejnerový dopravce je povinen vyrozumět navrhovatele o tom, že byl proveden návrh jiného navrhovatele.

(11)

Změnu přepravní smlouvy zapíše kontejnerový dopravce do kontejnerového přepravního listu přeškrtnutím původních údajů ve všech dílech tak, aby zůstaly čitelné, a zapíše nové údaje podle návrhu na změnu přepravní smlouvy s uvedením názvu, popřípadě jména navrhovatele. Opravu potvrdí razítkem a podpisem.

(12)

Navrhovatel změny přepravní smlouvy je povinen zaplatit za provedení změny poplatek podle tarifu. Při změně místa určení nebo při vrácení kontejnerové zásilky do místa odeslání se počítá dovozné zvlášť do místa, kde byla změna přepravní smlouvy provedena, a zvlášť z tohoto místa do nového místa určení nebo zpět do místa odeslání. Nezaplacené pohledávky kontejnerového dopravce včetně poplatku za prostoj dopravního prostředku s kontejnerem, stanovené tarifem, se zapíší do kontejnerového přepravního listu; zaplatí je příjemce, popřípadě nový příjemce.

(13)

Dojde-li ke změně přepravní smlouvy z příčin na straně kontejnerového dopravce podle proveditelného návrhu přepravce, poplatek doplňující se nepočítá.

(14)

Právo podat návrh na změnu přepravní smlouvy zaniká, jakmile příjemce přijal kontejnerový přepravní list nebo převzal kontejnerovou zásilku.

§ 21

Přepravní překážka

(1)

Vznikne-li po převzetí kontejnerové zásilky přepravní překážka, pro kterou není možno zahájit nebo pokračovat v přepravě kontejnerové zásilky, je kontejnerový dopravce povinen ihned vyrozumět o této překážce telefonicky, dálnopisně, telegraficky nebo ústně odesilatele a požádat jej o proveditelný návrh, jak s kontejnerovou zásilkou naložit.

(2)

Proveditelným návrhem se rozumějí takové dispozice s kontejnerovou zásilkou, které může kontejnerový dopravce provést vzhledem ke svým provozním poměrům, technickým zařízením a technologii.

(3)

Zpráva o přepravní překážce se nepodává:

a)

jde-li o přepravní překážku, která nebude podle předpokladu trvat déle než 24 hodin, a nejde o kontejnerovou zásilku, které by prodloužením doby přepravy hrozilo poškození nebo zkáza,

b)

může-li kontejnerový dopravce provést přepravu po jiné než původně stanovené přepravní cestě objížďkou, oklikou).

(4)

Odesilatel je při vzniku přepravní překážky povinen do 24 hodin od okamžiku, kdy mu byla zpráva doručena, dát proveditelný návrh. Návrh podá tomu, kdo mu podal zprávu o přepravní překážce, a to telefonicky, dálnopisně, telegraficky nebo ústně. Telefonický, telegrafický a ústní návrh musí potvrdit písemně. Nedojde-li kontejnerovému dopravci do 24 hodin po oznámení od odesilatele žádný návrh, nebo dojde-li mu neproveditelný návrh, je kontejnerový dopravce oprávněn odeslat kontejnerovou zásilku zpět na náklady odesilatele, nebo na pokyn orgánů státní správy kontejnerovou zásilku likvidovat nebo odeslat jinému příjemci.

(5)

Zápisem v kontejnerovém přepravním listě může odesilatel předem navrhnout, jak má kontejnerový dopravce při vzniku přepravní překážky postupovat.

(6)

Pomine-li přepravní překážka dříve, než dojde proveditelný návrh odesilatele, pokračuje kontejnerový dopravce v přepravě kontejnerové zásilky podle sjednané přepravní smlouvy a vyrozumí o tom odesilatele.

(7)

Vznikne-li přepravní překážka po změně přepravní smlouvy na návrh odesilatele nebo příjemce, vyžádá si kontejnerový dopravce proveditelný návrh od navrhovatele změny přepravní smlouvy.

(8)

Byla-li zjištěna přepravní překážka v důsledku nesprávného naplnění kontejneru, nedodržení předpisu o nakládce kontejneru nebo nesprávného upevnění nebo zajištění kontejneru na dopravním prostředku z příčin na straně odesilatele, kterou kontejnerový dopravce nemůže odstranit, podá kontejnerový dopravce odesilateli zprávu způsobem uvedeným v odstavci 1 a požádá jej o nápravu.

(9)

Odesilatel může podat též návrh na vydání kontejnerové zásilky jinému příjemci v místě, kde byla přepravní překážka zjištěna. V takovém případě jde o změnu přepravní smlouvy podle § 20.

(10)

Odstraní-li přepravní překážku, k níž došlo z příčin na straně odesilatele, kontejnerový dopravce, má právo na úhradu nákladů souvisejících s jejím odstraněním, jakož i na poplatek za prostoj dopravních prostředků.

(11)

Kontejnerový dopravce je povinen zapsat do kontejnerového přepravního listu veškeré skutečnosti o přepravní překážce, jakož i poplatky a hotové výdaje spojené s odstraněním přepravní překážky. Zejména je povinen zapsat do kontejnerového přepravního listu dobu trvání přepravní překážky.

(12)

Hrozí-li v důsledku přepravní překážky bezprostředně zkáza nebo poškození kontejnerové zásilky vzhledem k její povaze, je kontejnerový dopravce povinen učinit potřebná opatření, aby tomu zabránil, aniž vyčká návrhu odesilatele nebo příjemce. Hrozí-li a lze-li důvodně očekávat, že nastane taková bezprostřední zkáza nebo takové bezprostřední poškození kontejnerové zásilky, které by mělo za následek nemožnost jejího hospodářského využití a kontejnerový dopravce si nemůže vyžádat od přepravce proveditelný návrh k odvrácení této zkázy nebo poškození, může kontejnerový dopravce provést likvidaci kontejnerové zásilky. O učiněných opatřeních je však povinen přepravce vyrozumět.

(13)

Náklady kontejnerového dopravce, které vznikly z příčin na straně přepravce, je povinen uhradit přepravce. Za prostoj dopravního prostředku s kontejnerem z těchto příčin zaplatí přepravce poplatek podle tarifu.

(14)

Při vzniku přepravní překážky způsobené kontejnerovým dopravcem se počítá dovozné vždy po původní přepravní cestě a náklady spojené s odstraněním přepravní překážky hradí kontejnerový dopravce.

§ 22

Překážka při výdeji kontejnerové zásilky

(1)

Překážka při výdeji kontejnerové zásilky vznikne:

a)

odmítne-li příjemce převzít kontejnerovou zásilku,

b)

nelze-li příjemce zjistit,

c)

nemůže-li být kontejnerová zásilka dodána příjemci z jiných příčin.

(2)

Při překážce při výdeji je kontejnerový dopravce povinen ihned vyrozumět o této překážce odesilatele a požádat jej o proveditelný návrh, jak s kontejnerovou zásilkou naložit. Odesilatel je povinen dát proveditelný návrh do 24 hodin od okamžiku, kdy mu byla zpráva o překážce při výdeji doručena.

(3)

Vznikne-li překážka při výdeji po změně přepravní smlouvy na návrh odesilatele nebo příjemce, vyžádá si kontejnerový dopravce proveditelný návrh od navrhovatele změny přepravní smlouvy.

(4)

Pomine-li překážka při výdeji před podáním proveditelného návrhu, vydá kontejnerový dopravce zásilku příjemci a zpraví o tom toho, kdo podal proveditelný návrh, a to telefonicky, dálnopisně, telegraficky nebo ústně.

(5)

Hrozí-li kontejnerové zásilce v důsledku překážky při výdeji bezprostředně zkáza nebo poškození, postupuje kontejnerový dopravce podle § 21 odst. 12.

(6)

Poplatky a hotové výdaje, které vzniknou v důsledku překážky při výdeji, zaplatí odesilatel. Pokud překážka při výdeji pomine, zaplatí je příjemce nebo nový příjemce, jestliže podali návrh na změnu přepravní smlouvy. Za prostoj dopravního prostředku s kontejnerem z těchto příčin zaplatí přepravce poplatek podle tarifu.

(7)

Kontejnerový dopravce je povinen zapsat do kontejnerového přepravního listu veškeré skutečnosti týkající se překážky při výdeji, vzniklé poplatky a hotové výdaje a zejména dobu trvání překážky.

(8)

Není-li možno zjistit odesilatele ani příjemce kontejnerové zásilky, popřípadě nelze-li vydat kontejnerovou zásilku z jiných příčin, kontejnerová zásilka se likviduje.

§ 23

Likvidace kontejnerové zásilky

(1)

Kontejnerový dopravce vyrozumí o zamýšlené likvidaci kontejnerové zásilky přepravce, je-li znám. Dá-li přepravce proveditelný návrh, jak s kontejnerovou zásilkou naložit, ve lhůtě pěti dnů ode dne odeslání zprávy o zamýšlené likvidaci kontejnerové zásilky, popřípadě 24 hodin u snadno zkazitelných věcí, 15 kontejnerový dopravce návrh provede. Náklady vzniklé s provedením návrhu hradí ten, kdo podal proveditelný návrh.

(2)

Nedal-li přepravce proveditelný návrh při vzniku přepravní překážky nebo překážky při výdeji, je kontejnerový dopravce oprávněn provést likvidaci ihned. O jejím provedení je přepravci povinen podat zprávu.

(3)

Zprávu o zamýšlené i provedené likvidaci podává kontejnerový dopravce telefonicky, dálnopisně, telegraficky nebo ústně; podává-li tuto zprávu telefonicky, telegraficky nebo ústně, je povinen ji neprodleně písemně potvrdit.

(4)

Likvidace kontejnerové zásilky se provádí buď převodem organizacím, 16 které jsou oprávněny kontejnerovou zásilku převzít, nebo prodejem a ve výjimečných případech zničením za podmínek stanovených právními předpisy.

(5)

Kontejnerový dopravce je povinen sepsat o likvidaci kontejnerové zásilky zápis, zaznamenat v něm všechny skutečnosti týkající se likvidace a zapsat tyto skutečnosti i do kontejnerového přepravního listu. Nemá-li kontejnerový dopravce kontejnerový přepravní list, poznamená tuto skutečnost do zápisu o likvidaci kontejnerové zásilky.

(6)

Náklady kontejnerového dopravce vzniklé použitím kontejneru, zdržením dopravního prostředku, vyprázdněním kontejneru, uskladněním věcí a podáním zprávy o likvidaci, se hradí z výtěžku této likvidace.

(7)

Výtěžek likvidace odevzdá kontejnerový dopravce po odečtení svých pohledávek a pohledávek orgánů státní správy přepravci, pokud je znám.

(8)

Nestačí-li výtěžek likvidace k úhradě pohledávek kontejnerového dopravce, hradí tyto náklady přepravce.

ČÁST TŘETÍ

ODPOVĚDNOST Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY (§ 24-26)

§ 24

Odpovědnost kontejnerového dopravce za ztrátu, zničení a poškození

kontejnerové zásilky

(1)

Kontejnerový dopravce odpovídá za škody, které vzniknou na kontejnerové zásilce úplnou nebo částečnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to od převzetí této zásilky k přepravě až do jejího vydání.

(2)

Kontejnerový dopravce se zprostí odpovědnosti jen tehdy, byla-li ztráta, zničení nebo poškození způsobeny:

a)

okolnostmi, které kontejnerový dopravce nemohl odvrátit,

b)

odesilatelem nebo příjemcem kontejnerové zásilky, a to zejména nesplněním přepravních podmínek, nesprávným naplněním nebo vyprázdněním kontejneru, nedostatečným zajištěním věcí v kontejneru nebo nenaplněním kontejneru věcmi v množství, počtu a druhů uvedeném v kontejnerovém přepravním listě,

c)

vadností kontejnerové zásilky, zejména vadou věcí, jež tvoří obsah kontejnerové zásilky,

d)

vadností obalu nebo balení, a to zejména tím, že obal chybí, je nedostatečný nebo vzhledem k povaze věcí, jimiž je kontejner naplněn, nevhodný,

e)

zvláštní povahou kontejnerové zásilky, zejména přirozenými vlastnostmi věcí, jimiž je kontejner naplněn.

(3)

Za škodu se nepovažuje úbytek hmotnosti věcí v kontejneru, které ztrácejí hmotnost vzhledem ke své přirozené povaze, jestliže během přepravy nebyl kontejner poškozen tak, aby do něj bylo možno vniknout, anebo nebyly porušeny plomby.

(4)

Důkaz o tom, že k úplné nebo částečné ztrátě kontejnerové zásilky, k jejímu zničení nebo poškození došlo z příčin uvedených v odstavci 2 pod písmenem a), b), c), přísluší kontejnerovému dopravci. Mohlo-li dojít k úplné nebo částečné ztrátě, zničení nebo poškození z příčin uvedených v odstavci 2 pod písmenem d) a e), má se za to, že škoda z nich vznikla. Ten, kdo je oprávněn požadovat náhradu škody, má však právo dokázat, že škoda nevznikla z těchto příčin zcela nebo zčásti.

(5)

Dojde-li kontejner naplněný odesilatelem do místa určení nepoškozený nebo s neporušenými plombami a věci v kontejneru chybí zcela nebo zčásti, má se za to, že škoda nevznikla za přepravy. Ten, kdo je oprávněn požadovat náhradu škody, musí, pokud přesto náhradu požaduje, dokázat, že ke škodě došlo za přepravy.

(6)

Příjemce může pokládat zásilku za ztracenou, jestliže mu nebyla dodána do třiceti dnů od uplynutí dodací lhůty. Byla-li kontejnerová zásilka nalezena až po vyplacení náhrady za ztrátu, nabídne ji kontejnerový dopravce oprávněnému a s jeho souhlasem dopraví kontejnerovou zásilku do původního místa určení nebo do jiného místa, které oprávněný určí, a to bez zaplacení dalšího přepravného a jiných poplatků, pokud vyplacená náhrada byla vrácena. Nepřijme-li oprávněný tuto nabídku ve lhůtě deseti dnů ode dne nabídky učiněné kontejnerovým dopravcem, může kontejnerový dopravce provést likvidaci kontejnerové zásilky podle § 23.

§ 25

Náhrada škody za ztrátu, zničení nebo poškození kontejnerové zásilky

(1)

Náhrada škody za úplnou ztrátu nebo zničení kontejnerové zásilky se vypočte podle ceny uvedené ve faktuře dodavatele. Není-li faktura a oprávněným je socialistická organizace, vypočte se náhrada škody podle ceny stanovené cenovým předpisem a je-li oprávněným občan nebo jiná než socialistická organizace, podle maloobchodní ceny, kterou měla zásilka v době a místě podání k přepravě.

(2)

Při stanovení výše náhrady škody se přihlédne k opotřebení přepravovaných věcí. Ztrátu nebo zničení prázdného kontejneru přepravce hradí kontejnerový dopravce podle zůstatkové hodnoty kontejneru, popřípadě snížené o hodnotu získaného šrotu. Nelze-li cenu určit způsobem stanoveným v odstavci 1, určí se na základě dohody s oprávněným nebo znaleckým posudkem. Náklady znaleckého posudku nese ten, kdo škodu způsobil.

(3)

Při částečné ztrátě nebo poškození kontejnerové zásilky nahradí kontejnerový dopravce částku, o níž byla zásilka znehodnocena.

(4)

Je-li kontejnerová zásilka poškozena tak, že ji lze opravit, určí se její znehodnocení zpravidla podle ceny uvedené ve faktuře za opravu, popřípadě podle dohody nebo znaleckého posudku. Kontejnerový dopravce hradí též přepravné do místa, kde lze opravu provést, a zpět, včetně nutných výdajů za překládku, třídění a úpravu poškozené zásilky. Náhrada škody nemá být vyšší než náhrada za úplnou ztrátu kontejnerové zásilky.

(5)

Kromě náhrady za úplnou nebo částečnou ztrátu kontejnerové zásilky nebo za její zničení zaplatí kontejnerový dopravce oprávněnému částky, které byly zaplaceny za přepravu, a to úměrně podle výše ztráty nebo zničení, pokud tyto částky již nejsou zahrnuty v ceně kontejnerové zásilky.

(6)

Cena kontejnerové zásilky z dovozu se určí podle ceny stanovené pro příslušné věci v tuzemsku a cena vyvážené kontejnerové zásilky podle ceny stanovené federálním ministerstvem zahraničního obchodu.

§ 26

Odpovědnost kontejnerového dopravce a náhrada škody při

překročení dodací lhůty

(1)

Za překročení dodací lhůty je kontejnerový dopravce povinen zaplatit příjemci kontejnerové zásilky na jeho žádost pokutu ve výši 1/10 dovozného za každých započatých 24 hodin, o něž byla dodací lhůta překročena, nejvýše však polovinu dovozného.

(2)

Vznikne-li v souvislosti s překročením dodací lhůty škoda, znamenající úplnou nebo částečnou ztrátu, zničení nebo poškození kontejnerové zásilky, odpovídá kontejnerový dopravce za tuto škodu; přitom se od dodací lhůty odečte doba, po kterou tato lhůta neplyne z příčin na straně přepravce (např. změna přepravní smlouvy, přepravní překážka, překážka při výdeji). Byla-li pak kontejnerovým dopravcem zaplacena oprávněnému náhrada škody za úplnou ztrátu kontejnerové zásilky, nemá právo na pokutu podle odstavce 1; byla-li zaplacena náhrada škody za částečnou ztrátu kontejnerové zásilky, zaplatí kontejnerový dopravce oprávněnému ještě pokutu, avšak jen ve výši úměrné neztracené části kontejnerové zásilky. Náhrada za částečnou ztrátu kontejnerové zásilky spolu s pokutou nemá být vyšší, než činí náhrada za úplnou ztrátu kontejnerové zásilky.

(3)

Za jiné škody způsobené překročením dodací lhůty, než jsou škody na kontejnerové zásilce, odpovídá kontejnerový dopravce jen do výše dovozného.

(4)

Kontejnerový dopravce neodpovídá za překročení dodací lhůty a za škody vzniklé v souvislosti s jejím překročením, pokud byly způsobeny okolnostmi, které nemohl odvrátit.

ČÁST ČTVRTÁ

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV (§ 27-29)

§ 27

Podklady pro uplatňování práv

(1)

Zjistí-li příjemce kontejnerové zásilky při jejím odevzdání kontejnerovým dopravcem zjevnou porušenost nebo neúplnost nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen požádat kontejnerového dopravce nejpozději při převzetí zásilky o sepsání komerčního zápisu.

(2)

Jde-li o úplnou ztrátu kontejnerové zásilky, je kontejnerový dopravce povinen sepsat komerční zápis do 10 dnů ode dne, kdy byla zásilka prohlášena za ztracenou.

(3)

Kontejnerový dopravce je povinen zjistit stav kontejnerové zásilky a sepsat zápis v případě, že zjistí okolnosti nasvědčující ztrátě, zničení nebo poškození kontejnerové zásilky, i bez účasti příjemce.

(4)

Má-li příjemce kontejnerové zásilky námitky proti zápisu, musí je v zápisu uvést.

(5)

Příjemce má právo odmítnout převzetí kontejnerové zásilky, jestliže kontejnerový dopravce nevyhoví jeho odůvodněné žádosti o zjištění stavu zásilky a nesepíše komerční zápis.

(6)

Byl-li v souvislosti s přepravou kontejnerové zásilky poškozen kontejner, dopravní prostředek nebo jejich součásti nebo zjistí-li se okolnosti, které mohou zakládat odpovědnost kontejnerového dopravce nebo přepravce, je kontejnerový dopravce povinen sepsat všeobecný zápis.

§ 28

Uplatňování práv u kontejnerového dopravce

(1)

Odesilatelé a příjemci kontejnerových zásilek nebo osoby, které vstoupily do jejich práv, uplatňují svá práva z přepravy vůči kontejnerovému dopravci takto:

a)

je-li oprávněným socialistická organizace, musí veškerá práva z přepravy nebo práva vzniklá v souvislosti s přepravou reklamovat písemně u kontejnerového dopravce, jinak tato práva zanikají,

b)

je-li oprávněným občan nebo jiná než socialistická organizace, musí uplatnit reklamací u kontejnerového dopravce právo na náhradu škody vzniklé na přepravované kontejnerové zásilce, jinak toto právo zaniká. Jiná práva z přepravy uplatňovat reklamací nemusí a může je uplatnit přímo u soudu.

(2)

Reklamace podle odstavce 1 písm. a) je nutno odeslat do šesti měsíců ode dne vzniku přepravní smlouvy, a jde-li o jiná práva než z přepravní smlouvy, do šesti měsíců ode dne vzniku příslušného práva. Reklamaci podle odstavce 1 písm. b) je nutno uplatnit do šesti měsíců ode dne vydání kontejnerové zásilky příjemci; nebyla-li kontejnerová zásilka vydána, je nutno uplatnit reklamaci do šesti měsíců ode dne převzetí kontejnerové zásilky k přepravě.

§ 29

Náležitosti reklamací a jejich vyřízení

(1)

Práva z přepravy kontejnerových zásilek uplatňuje:

a)

jde-li o náhradu škody za ztrátu nebo zničení kontejnerové zásilky, odesilatel, který předloží druhopis kontejnerového přepravního listu, nebo příjemce, který předloží kontejnerový přepravní list nebo druhopis postoupený mu odesilatelem; při částečné ztrátě nebo poškození kontejnerové zásilky odesilatel nebo příjemce, který předloží kontejnerový přepravní list. V obou případech přepravce předloží i průpis komerčního zápisu, jestliže mu byl vydán,

b)

jde-li o pokutu podle § 26 odst. 1 nebo o náhradu jiné škody než pod písmenem a), vzniklé v souvislosti s překročením dodací lhůty, příjemce, který předloží kontejnerový přepravní list,

c)

jde-li o vrácení přepravného nebo přeplatku přepravného, ten, kdo přepravné nebo přeplatek zaplatil. Odesilatel předloží druhopis kontejnerového přepravního listu, příjemce kontejnerový přepravní list,

d)

jde-li o vrácení pokut a jiných částek nezapsaných v kontejnerovém přepravním listě, ten, kdo předloží doklad o jejich zaplacení.

(2)

Byl-li příjemci vydán místo kontejnerového přepravního listu náhradní přepravní list, předloží oprávněný tento doklad.

(3)

V reklamaci musí oprávněný uvést své požadavky, stručně je zdůvodnit a připojit příslušné doklady, reklamuje-li náhradu škody, připojí též doklad o ceně. Jsou-li připojené doklady neúplné, vyzve kontejnerový dopravce neprodleně oprávněného k jejich doplnění, a to v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než osm dní. Předloží-li oprávněný doklady v této lhůtě, platí, že reklamace byla řádně podána.

(4)

Socialistické organizace nemusí uplatňovat svá práva vůči kontejnerovému dopravci a kontejnerový dopravce vůči nim, jde-li v jednotlivých případech o částku nepřevyšující 30 Kčs. Toto omezení neplatí, jestliže se odůvodněné reklamace soustavně opakují.

(5)

Kontejnerový dopravce je povinen vyřídit podanou reklamaci a zpravit oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do tří měsíců ode dne odeslání reklamace poštou nebo ode dne osobního doručení reklamace. Kontejnerový dopravce vrátí oprávněnému současně předložené doklady.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 30-32)

§ 30

Na přepravu kontejnerové zásilky označené jako vojenská se vztahují zvláštní předpisy.

§ 31

Pozbývá platnosti opatření federálního ministerstva dopravy vyhlášené v Přepravním a tarifním věstníku č. 12/1979.

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1984.

Ministr:

Ing. Blažek v.r.Poznámky pod čarou:

Podle usnesení vlády ČSSR č. 73/1975, ČSKD - INTRANS je výhradním dopravcem pro přepravu kontejnerů ISO řady 1, který objednává výkony u provozovatelů dopravy železniční, silniční, vodní a provádí vyúčtování všech přeprav v kontejnerovém přepravním systému.

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 18/1981 Sb․, o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1977 Sb., o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě.

Vzor kontejnerového přepravního listu vydá federální ministerstvo dopravy v Přepravním a tarifním věstníku.

§ 4 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

Např. zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči, zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

§ 9 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství. § 15 vyhlášky ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy.

Vyhláška č. 5416 1980 PTV.

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

Tarif kontejnerového přepravního systému (TR-61).

Vyhláška ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb. a č. 2/1980 Sb.

Čl. III vyhlášky č. 18051) 1978 PTV, ve znění vyhlášek č. 155/50/1970 PTV a č. 217-8) 1983 PTV (28/11/1983 PTV).

Tarif vlečkových výkonů (TR - 62).

Vyhláška č. 5818) 1965 PTV.

Vyhláška č. 12540) 1976 PTV.

Tarif kontejnerového přepravního systému (TR-61).

Vyhláška č. G 62/42-43/1980 PTV.

Místními poměry se rozumí např. hospodářské smlouvy mezi ČSAD a kontejnerovým dopravcem o poskytování dopravních prostředků a výkonů.

Tarif kontejnerového přepravního systému (TR-61).

Seznam málovýkonných tratí je uveden ve vyhlášce č. 10324) 1964 PTV.

Tarif ČSD pro přepravu vozových zásilek (TVZ).

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

Poznámky pod čarou:
1

Podle usnesení vlády ČSSR č. 73/1975, ČSKD - INTRANS je výhradním dopravcem pro přepravu kontejnerů ISO řady 1, který objednává výkony u provozovatelů dopravy železniční, silniční, vodní a provádí vyúčtování všech přeprav v kontejnerovém přepravním systému.

2

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 18/1981 Sb․, o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení.

3

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1977 Sb., o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě.

4

Vzor kontejnerového přepravního listu vydá federální ministerstvo dopravy v Přepravním a tarifním věstníku.

5

§ 4 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

6

Např. zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči, zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

7

§ 9 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství. § 15 vyhlášky ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy.

Vyhláška č. 5416 1980 PTV.

8

Tarif kontejnerového přepravního systému (TR-61).

9

Vyhláška ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb. a č. 2/1980 Sb.

Čl. III vyhlášky č. 18051) 1978 PTV, ve znění vyhlášek č. 155/50/1970 PTV a č. 217-8) 1983 PTV (28/11/1983 PTV).

Tarif vlečkových výkonů (TR - 62).

10

Vyhláška č. 5818) 1965 PTV.

11

Vyhláška č. 12540) 1976 PTV.

12

Vyhláška č. G 62/42-43/1980 PTV.

13

Místními poměry se rozumí např. hospodářské smlouvy mezi ČSAD a kontejnerovým dopravcem o poskytování dopravních prostředků a výkonů.

14

Seznam málovýkonných tratí je uveden ve vyhlášce č. 10324) 1964 PTV.

15

Tarif ČSD pro přepravu vozových zásilek (TVZ).

16

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.