Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11/1985 Sb. znění účinné od 1. 3. 1985 do 31. 12. 2020

11

 

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 23. ledna 1985,

kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb.,

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

 

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících:

Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, se mění takto:

1.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) Správa soudů vydá znalci (tlumočníkovi) potvrzení opravňující ho k objednávce a převzetí pečeti na jeho náklad.“.

2.

§ 17 zní:

§ 17

Sazba odměn za tlumočnické úkony

 

(1) Odměna za tlumočnický úkon činí:

Pol. 1: Při ústním překladu z cizího jazyka do češtiny nebo slovenš-

tiny, anebo naopak, za jednu hodinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . až 25 Kčs.

Pol. 2: Při ústním překladu z cizího

jazyka do cizího jazyka náleží odměna podle položky 1, zvýšená . . . . . . až o 50 %.

Pol. 3: Při písemném překladu do češtiny nebo slovenštiny

a)

z cizího jazyka, s výjimkou

čínštiny, korejštiny, japon-

štiny a dalších znakových

jazyků, za jednu stránku překladu. ...... . . . . . . . . . . . . až 20 Kčs,

b)

z čínštiny, korejštiny,

japonštiny a dalších zna-

kových jazyků za jeden slovní znak . . . . . . . . . . . . . . až 0,40 Kčs.

Pol. 4: Při písemném překladu z češtiny

do slovenštiny

a)

do cizího jazyka, s výjimkou

čínštiny, korejštiny, japon-

štiny a dalších znakových

jazyků, za jednu stránku překladu ․ . . . . . . . . . . . . . . . až 30 Kčs,

b)

do čínštiny, korejštiny, ja-

ponštiny a dalších znakových jazyků za jeden slovní znak . . . . . . až 0,70 Kčs.

Pol. 5: Při písemném překladu z cizího

jazyka do cizího jazyka náleží odměna podle položky 4, zvýšená . . . . . . až o 50 %.

(2) Při stanovení odměny podle odstavce 1 pol. 1, 2, 3 písm. a), pol. 4 písm. a) a pol. 5 se přihlíží k obtížnosti cizího jazyka, zejména též k tomu, zda jde o jazyk evropského původu nebo o jazyk mimoevropského původu, anebo o jazyk místní.

(3) Za překlady textů z češtiny do slovenštiny nebo naopak činí odměna za jednu stránku překladu až 10 Kčs.“.

3.

§ 18 zní:

§ 18

Přezkoušení překladu

 

(1) Odměna za jazykové přezkoušení překladu činí

a)

u všech jazyků, s výjimkou jazyků uvedených pod písmenem b) a v odstavci 3, za jednu stránku překladu až 5 Kčs,

b)

u čínštiny, korejštiny, japonštiny a jiných znakových jazyků za jeden slovní znak až 0,10 Kčs.

(2) Za jazykové přezkoušení zvlášť odborně náročného překladu činí odměna za 1 stránku překladu až 7 Kčs.

(3) Za jazykové přezkoušení překladu z češtiny do slovenštiny a naopak činí odměna až 1,50 Kčs za jednu stránku.

(4) Za odborné přezkoušení překladu náleží odměna uvedená v odstavcích 1 až 3 zvýšená až o 30 %.

(5) Bylo-li nutno při přezkoušení překladu text překladu převážně nebo zcela přepracovat, může být místo odměn uvedených v předchozích odstavcích poskytnuta odměna až do výše částky nevyplacené z tohoto důvodu tlumočníkovi ( § 27), je-li to pro tlumočníka, který přezkoušení provedl, výhodnější.“.

4.

§ 22 zní:

§ 22

Zvýšení odměny za tlumočnický úkon

 

(1) Odměny za tlumočnický úkon stanovené podle § 17 odst. 1 pol. 1 a 2 lze zvýšit

a)

až o 20 % za tlumočení projevů zvlášť náročných na přesnost nebo odbornost tlumočení,

b)

až o 10 % za tlumočení afrických a asijských jazyků.

(2) Odměny za tlumočnický úkon stanovené podle § 17 odst. 1 pol. 3, 4, 5 a § 17 odst. 3 lze zvýšit

a)

až o 50 %, je-li překlad zvlášť odborně náročný,

b)

až o 30 %, je-li překlad pořizován z magnetofonového nebo jiného zvukového záznamu,

c)

až o 20 % z důvodu jiné náročnosti překladu, zejména jde-li o text těžko čitelný nebo je-li nutné spěšné provedení překladu.

(3) Při tlumočení projevů ve styku s hluchoněmými lze odměnu podle § 17 odst. 1 pol. 1 zvýšit až o 10 %, je-li hluchoněmý stižen duševní poruchou nebo neovládá-li dobře způsob dorozumívání.

(4) Zvýšení podle odstavce 1 písm. a), písm. b) a odstavce 3 lze slučovat; rovněž lze slučovat zvýšení podle odstavce 2 písm. a) až c).“.

5.

§ 24 odst. 2 zní:

(2) Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech (při psaní perličkou po 72 úhozech) včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“.

Čl. II

Tlumočnické úkony vykonané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se odměňují podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1985.

Ministr:

JUDr. Kašpar v. r.