Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

118/1985 Sb. znění účinné od 1. 1. 1986

118

 

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. novembra 1985

o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien

 

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1)

Dodatkové odvody v oblasti cien 1 podľa tohto nariadenia vykonávajú

a)

národné výbory,

b)

rozpočtové a príspevkové organizácie riadené ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi (ďalej len "organizácie").

(2)

Dodatkové odvody prostriedkov získaných porušením cenových predpisov 2 (ďalej len "neoprávnene získané prostriedky") slúžia na odčerpanie prostriedkov, ktoré podľa cenových predpisov organizácii nepatria, a na presadzovanie cenovej disciplíny v organizáciách.

(3)

Dodatkové odvody na odčerpanie prostriedkov na základe cenového znevýhodnenia alebo v dôsledku cenových opatrení 3 sa používajú v prípadoch, keď je táto forma ekonomicky a administratívne vhodnejšia ako zníženie alebo zvýšenie cien.

(4)

Dodatkové odvody organizácie odvádzajú do príslušného rozpočtu. 4

(5)

Dodatkový odvod neoprávnene získaných prostriedkov je splatný do pätnástich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o jeho uložení․ Ak je tento odvod vykonávaný bez rozhodnutia príslušného orgánu, je splatný do pätnástich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli neoprávnene získané prostriedky zistené. V ostatných prípadoch je dodatkový odvod splatný najneskoršie tretí deň pred koncom mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré má byť odvedený. Organizácia je povinná predložiť v lehote splatnosti dodatkového odvodu príslušnému finančnému orgánu výpočet dodatkového odvodu, ak nie je výška odvodu určená v rozhodnutí o jeho uložení.

(6)

Pre správu dodatkových odvodov platia ustanovenia osobitného predpisu. 5

§ 2

Neoprávnene získané prostriedky

(1)

Za neoprávnene získané prostriedky sa považujú prostriedky, ktoré organizácia získala tým, že

a)

dodala výrobok, službu, výkon, prácu alebo nehnuteľnosť (ďalej len "výrobok") za vyššiu cenu,

1.

ktorá nebola správne utvorená pre nový výrobok, alebo pri vykonávaní zmeny ceny výrobku,

2.

ktorá bola pri predaji nesprávne použitá,

3.

pretože neboli dodržané podstatné kvalitatívne alebo dodacie podmienky uvedené v rozhodnutí o cene alebo dohodnuté pri dojednaní ceny,

b)

nakúpila výrobok za nesprávne nižšiu cenu, ktorú sama určila, alebo ktorá bola určená, dojednaná alebo uplatnená podľa jej návrhu, prípadne ohodnotenia, alebo nakúpila výrobok za nesprávne nižšiu cenu, ale pri jeho predaji alebo pri kalkulácii ceny svojho nového výrobku použila platnú vyššiu cenu,

c)

nevykonala dodatkový odvod podľa § 4,

d)

čerpala investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu národného výboru na úhradu nesprávne vyššej ceny podľa písmena a),

e)

dodala výrobok, pre ktorý nebola cena určená alebo dojednaná príslušným orgánom alebo organizáciou, alebo jeho cenu neurčila (nedojednala) v predpísanej forme,6

f)

nevymedzila pri určení (dojednaní) cien podstatné kvalitatívne alebo dodacie podmienky výrobku,

g)

neurčila predbežnú cenu služby alebo opravy podľa osobitného predpisu, 7

h)

cenu navrhla, určila alebo dojednala a nemá v čase určenom osobitnými predpismi 8 predpísané doklady potrebné na overenie správnosti ceny nového výrobku alebo zmeny platnej ceny,

ch)

nesplnila povinnosť predložiť návrh limitu veľkoobchodnej, maloobchodnej alebo kúpnej ceny pre výrobok, ktorý je výsledkom riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky alebo plánu štandardizácie, ak túto povinnosť cenové predpisy ukladajú.

(2)

Ak organizácia cenu nenavrhla ani neurčila (nedojednala), získa neoprávnene prostriedky podľa odseku 1 písm. a) bod 1 a 2 len vtedy, ak

a)

použila vyššiu cenu, než je cena uvedená v cenníku, jeho dodatku alebo v Cenovom vestníku,

b)

použila nesprávnu veľkoobchodnú cenu, pričom bola účastníkom cenového konania a v návrhu veľkoobchodnej ceny sa kalkulovala nesprávne vyššia sadzba pri tvorbe cien ako sadzba uvedená vo vyhláške o cenách alebo v pravidlách pre tvorbu cien stavebných a montážnych prác.

(3)

Neoprávnene získané prostriedky sa určia ako

a)

rozdiel medzi nesprávnou cenou a cenou zodpovedajúcou cenovým predpisom v prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a b); ak ide o obchodné ceny alebo veľkoobchodné ceny s daňou z obratu, prípadne o ceny s daňou z obratu rovnaké pre odberateľské organizácie aj občanov, určia sa z veľkoobchodných cien,

b)

suma nevykonaného dodatkového odvodu v prípadoch podľa odseku 1 písm. c),

c)

podiel zo sumy presahujúcej cenu podľa cenových predpisov zodpovedajúci účasti štátneho rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru na financovaní príslušnej investície v prípadoch podľa odseku 1 písm. d),

d)

3% z vyúčtovanej ceny výrobku v prípadoch podľa odseku 1 písm. e) až h), najviac však 1 mil. Kčs spolu za organizáciu v jednom kalendárnom roku,

e)

3% z ceny príslušnej úlohy plánu rozvoja vedy a techniky alebo plánu štandardizácie v prípadoch podľa odseku 1 písm. ch).

(4)

Neoprávnene získané prostriedky podľa odseku 3 sa vyčíslia za obdobie troch rokov pred prvým dňom mesiaca, v ktorom boli zistené, a ďalej za čas po tomto dátume až do uloženia dodatkového odvodu; pritom sa neprihliada na dátum vykonania zmeny nesprávnej ceny. Za neoprávnene získané prostriedky sa nepovažujú prostriedky získané uplatnením dočasnej ceny, ak bola vyrovnaná podľa osobitných predpisov. 9

(5)

Neoprávnene získané prostriedky sa vyčíslia vyčerpávajúcim spôsobom a ak ho nemožno použiť, uplatní sa výberový spôsob; 10 výberový spôsob určí kontrolný orgán oprávnený na vykonávanie cenovej kontroly podľa osobitných predpisov 11 a v prípade vlastného zistenia organizácie, jej nadriadený orgán. Ak nemožno uplatniť uvedené spôsoby, postupuje sa podľa ustanovenia § 3 ods. 3.

(6)

Ak získa organizácia pri tom istom výrobku prostriedky podľa odseku 1 písm. a) alebo b) a súbežne podľa odseku 1 písm. e) až h), odvedie neoprávnene získané prostriedky podľa toho ustanovenia cenového predpisu, ktorého porušením získala vyššiu sumu.

§ 3

Dodatkový odvod neoprávnene získaných prostriedkov

(1)

Predmetom dodatkového odvodu sú neoprávnene získané prostriedky podľa § 2 po odpočítaní prostriedkov, ktoré

a)

boli vrátené alebo ktoré budú podľa osobitných predpisov 12 vrátené bez meškania, najneskoršie však do dvoch mesiacov odo dňa kontrolného zistenia,

b)

pre porušenie aj iného právneho predpisu 13 boli odvedené do príslušných rozpočtov,

c)

boli vydané alebo ktoré budú podľa osobitného predpisu 14 vydané štátu ako neoprávnený majetkový prospech.

(2)

Pri dodávkach pre investičnú výstavbu podliehajú dodatkovému odvodu neoprávnene získané prostriedky na základe faktúry alebo splátkových listov. Od dodatkového odvodu sa odpočítajú sumy získané v trojročnom období, ktoré boli alebo budú odberateľovi vrátené odpočtom v bezprostredne nasledujúcej splátke alebo faktúre.

(3)

Ak nemožno úhrn neoprávnene získaných prostriedkov zistiť vyčerpávajúcim ani výberovým spôsobom, tvorí dodatkový odvod desaťnásobok neoprávnene získaných prostriedkov preukázaných pri kontrole. Od desaťnásobku sa neodpočítajú prostriedky vrátené podľa osobitných predpisov. 12

(4)

Ak získa organizácia neoprávnene prostriedky podľa § 2 ods. 1 podľa vlastného zistenia, odvedie dodatkový odvod do príslušného rozpočtu bez osobitného rozhodnutia.

(5)

Ak zistí orgán nadriadený organizácii alebo orgán oprávnený na vykonávanie cenovej kontroly, že organizácia získala neoprávnene prostriedky, dodatkový odvod sa zvyšuje o 50% úhrnu neoprávnene získaných prostriedkov podľa § 2. Zvýšenie dodatkového odvodu sa neuplatňuje v prípadoch uvedených v odseku 3 a v § 2 ods. 1 písm. d) až ch).

(6)

Dodatkový odvod vrátane jeho zvýšenia ukladá kontrolný orgán, ktorý zistil porušenie cenových predpisov. Ak na to podľa osobitných predpisov nemá oprávnenie alebo oprávnenie má a dodatkový odvod neuloží, uloží ho Slovenský cenový úrad.

(7)

Dodatkový odvod vrátane jeho zvýšenia sa ukladá kontrolovanej organizácii.

(8)

Vykonaním dodatkového odvodu do príslušného rozpočtu nie sú dotknuté nároky na vrátenie neoprávneného majetkového prospechu.

(9)

Spôsob premietania neoprávnene získaných prostriedkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) do plnenia ukazovateľov plánu, do vzťahov k príslušným rozpočtom a do rozpočtov stavieb určujú príslušné ústredné orgány tak, aby pôsobili rovnako, ako keby k porušeniu cenových predpisov nedošlo.

§ 4

Dodatkové odvody na odčerpanie prostriedkov na základe cenového znevýhodnenia alebo v dôsledku cenových opatrení

(1)

Príslušný cenový orgán 15 môže namiesto cenového znevýhodnenia výrobkov technicky a morálne zastaraných a výrobkov nedosahujúcich určenú akosť alebo efektívnosť, vykonávaného podľa osobitného predpisu 16 alebo rozhodnutia Slovenského cenového úradu, uložiť organizácii dodatkový odvod, a to najviac 30% z ceny príslušného výrobku. Dodatkový odvod sa vypočíta z množstva výrobkov skutočne dodaných od dátumu cenového znevýhodnenia, najmenej však z množstva, ktoré má byť počas cenového znevýhodnenia dodané podľa plánu odbytu a ak nie je tento plán v potrebnom členení zostavovaný, z množstva podľa zmlúv o dodávkach.

(2)

Dodatkový odvod až 30% zo základnej ceny finálneho výrobku môže Slovenský cenový úrad uložiť aj organizácii, ktorá k dodávanému finálnemu výrobku nezabezpečuje nevyhnutne potrebné množstvo náhradných dielcov. Dodatkový odvod sa vypočíta najviac z množstva finálnych výrobkov dodávaných v predchádzajúcom roku, prípadne v dvoch rokoch, keď boli dodávané, ak ide o výrobky, ktoré sa prestali vyrábať alebo dovážať.

(3)

Príslušný cenový orgán môže uložiť dodatkový odvod tých prostriedkov, ktoré organizácia získala ako dôsledok cenových opatrení, najmä v prípadoch zníženia cien nakupovaných surovín, materiálov a výrobkov alebo povolenej odchýlky od podstatných kvalitatívnych alebo dodacích podmienok dodávaného výrobku, na uplatnenie cien rozdielnych pre dodávateľa a odberateľa a v ďalších prípadoch, keď organizácia získa prostriedky bez vlastnej zásluhy.

(4)

Dodatkový odvod podľa odseku 1 sa neukladá za dovážané výrobky a za objem výrobkov dodaných na vývoz.

(5)

Spôsob riešenia dôsledkov uplatnenia dodatkových odvodov v ukazovateľoch štátnych a hospodárskych plánov, v štátnom rozpočte a v rozpočtoch národných výborov a v sústave hmotnej zainteresovanosti organizácií určujú príslušné ústredné orgány tak, aby pôsobili na organizáciu rovnako ako zníženie, prípadne zvýšenie cien.

§ 5

Úľavy z dodatkových odvodov

Slovenský cenový úrad môže so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky na zamedzenie tvrdosti a nezrovnalostí, prípadne ak to vyžaduje spoločenský záujem, povoliť organizáciám úľavy z dodatkových odvodov. Žiadosť musí obsahovať aj rozbor finančnej situácie organizácie.

§ 6

Účinnosť

Podle ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 4/1993 Sb. je toto nařízení od 1. ledna 1993 na území České republiky nepoužitelné.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.

Prof.JUDr.Colotka v.r.Poznámky pod čarou:

§ 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

§ 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 161/1982 Zb.

§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 161/1982 Zb.

§ 2 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

§ 1 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

§ 54 ods. 3 až 7 vyhlášky č. 113/1985 Zb. o cenách.

§ 2 ods. 1 až 3 úpravy Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-1/86 o cenách dojednávaných dohodou uverejnenej v Cenovom vestníku, čiastka 52/1985 (reg. v čiastke 32/1985 Zb.).

§ 36 ods. 6 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

Napr. § 57 ods. 4 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

§ 7 ods. 1 vyhlášky č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

§ 3 ods. 3 úpravy Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-2/86 o cenovej kontrole, registrovanej v čiastke 32/1985 Zb.

Zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.

Zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb.

Zákon SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike.

§ 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona č. 47/1983 Zb.

Vyhláška č. 113/1985 Zb.

§ 123 Hospodárskeho zákonníka.

§ 451 Občianskeho zákonníka.

Napr. § 24 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

§ 456 Občianskeho zákonníka.

§ 123 Hospodárskeho zákonníka.

§ 451 Občianskeho zákonníka.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb.

§ 21 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

2

§ 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 161/1982 Zb.

3

§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 161/1982 Zb.

4

§ 2 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

5

§ 1 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

6

§ 54 ods. 3 až 7 vyhlášky č. 113/1985 Zb. o cenách.

§ 2 ods. 1 až 3 úpravy Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-1/86 o cenách dojednávaných dohodou uverejnenej v Cenovom vestníku, čiastka 52/1985 (reg. v čiastke 32/1985 Zb.).

7

§ 36 ods. 6 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

8

Napr. § 57 ods. 4 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

9

§ 7 ods. 1 vyhlášky č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

10

§ 3 ods. 3 úpravy Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-2/86 o cenovej kontrole, registrovanej v čiastke 32/1985 Zb.

11

Zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.

Zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb.

Zákon SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike.

§ 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona č. 47/1983 Zb.

Vyhláška č. 113/1985 Zb.

12

§ 123 Hospodárskeho zákonníka.

§ 451 Občianskeho zákonníka.

13

Napr. § 24 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

14

§ 456 Občianskeho zákonníka.

15

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb.

16

§ 21 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 113/1985 Zb.