Čekejte, prosím...
A A A
47/1985 Sb. znění účinné od 1. 7. 1985 do 14. 6. 1995

47

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 30. května 1985

o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů

 

Federální statistický úřad podle § 35. odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (dále jen "zákon") stanoví:

§ 1

Touto vyhláškou se zavádí pro oblast sociálně ekonomických informací, 1 pro oblast zabezpečování podkladů pro plánování, podkladů pro sestavování státních rozpočtů a pro účely řízení v národohospodářské sféře závazná jednotná soustava národohospodářských ukazatelů (dále jen "soustava ukazatelů") a stanoví se postup při jejím vytváření.

§ 2

(1)

Národohospodářskými ukazateli (dále jen "ukazatele") se pro účely této vyhlášky rozumějí charakteristiky sociálně ekonomických jevů sloužící k poznávání stavu a k řízení rozvoje ekonomiky společnosti na národohospodářské úrovni.

(2)

Soustava ukazatelů zahrnuje ukazatele zjišťované u organizací, 2 ukazatele ze statických zjišťování prováděných u obyvatelstva a ukazatele vznikající na úrovni orgánů řízení všech stupňů.

§ 3

Soustavy ukazatelů se používá zejména

a)

k zabezpečování podkladů pro sestavení státních plánů rozvoje národního hospodářství a pro kontrolu jejich plnění,

b)

k zabezpečování podkladů pro sestavování státních rozpočtů,

c)

pro analytické a bilanční práce v oblasti sociálně ekonomických informací a v oblasti plánování,

d)

pro hodnocení výsledků činnosti socialistických organizací,

e)

pro poznávání a hodnocení stavu a rozvoje ekonomiky a společnosti na základě statického a účetního výkaznictví a zvlášť organizovaných statistických zjišťování,

f)

pro určování obsahové stránky automatizovaných systému řízení, pro vytváření odpovídajících údajových základen a pro předávání dat mezi orgány a organizacemi na prostředcích výpočetní techniky.

§ 4

Soustava ukazatelů se člení podle jednotné klasifikace národohospodářských ukazatelů. Prvé dva stupně této klasifikace (třídy a skupiny ukazatelů) jsou uvedeny v příloze. 3

§ 5

(1)

Soustavu ukazatelů tvoří dva relativně samostatné okruhy ukazatelů.

(2)

Prvý okruh ukazatelů zahrnuje ukazatele obsažené ve státních plánech rozvoje národního hospodářství a dále ukazatele obsažené v systému státních statistických zjišťování 4 a ve státním účetním výkaznictví a ukazatele vznikající na jejich podkladě nad touto úrovní.

(3)

Druhý okruh ukazatelů zahrnuje další ukazatele pravidelně využívané pro řízení v oboru působnosti jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů.

§ 6

(1)

Ukazatele prvého okruhu, jejich náplň a popis stanoví Federální statistický úřad, federální ministerstvo financí a Státní plánovací komise v součinnosti s věcně příslušnými ústředními orgány. Za tím účelem vypracují uvedené orgány k jednotlivým ukazatelům, jejichž metodika není dlouhodobě určena jiným způsobem, metodické listy, jež budou obsahovat definice a metodiku tvorby ukazatelů (zejména jejich konstrukci nebo výpočet), popřípadě popis navazujících ukazatelů.

(2)

Federální statistický úřad vyhlásí seznam ukazatelů prvého okruhu obsahující název a identifikační kód ukazatelů a vydá tiskem metodické listy ukazatelů.

§ 7

Pro třídění ukazatelů prvého okruhu podle věcných, organizačních, prostorových a dalších hledisek je závazná jednotná soustava sociálně ekonomických klasifikací a číselníků [ § 8 odst. 2 písm. c) zákona]. Podle potřeby zavede Federální statistický úřad specielní číselníky, jimiž bude celostátně sjednoceno třídění ukazatelů podle vybraných hledisek.

§ 8

Ukazatele druhého okruhu stanoví pro obor své působnosti obdobným způsobem ( § 6 a 7) věcně příslušná ministerstva a ostatní ústřední orgány federace a republik (zejména v souvislosti s řešením obsahové stránky jejich automatizovaných systému řízení), a to ve lhůtě, kterou určí ústřední orgán v dohodě s Federálním statistickým úřadem. Zajistí přitom návaznost na ukazatele prvého okruhu.

§ 9

Orgány uvedené v § 6 a 8 odpovídají též za udržování soustavy ukazatelů v aktuálním stavu, a to v rozsahu jimi stanovených částí této soustavy.

§ 10

Pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky, Správu sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a pro Správu sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví Federální statistický úřad z ustanovení této vyhlášky výjimky odůvodněné zvláštním charakterem činnosti těchto orgánů.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.

Předseda

Ing. Mička v. r.

PŘÍLOHA

Jednotná klasifikace národohospodářských ukazatelů

(Třídy a skupiny)

 

Řada Třída

metodických

listů Skupina

 

A Obyvatelstvo

 

AA Stav obyvatelstva

AB Reprodukce obyvatelstva

AC Sňatky a rozvody

AD Narození a potraty

AE Zemřelí a délka života

AF Stěhování obyvatelstva

AG Sociální kolektivy

AH Demografická projekce

 

B Pracovní síly

 

BA Zdroje a potřeba pracovních sil

BB Stav pracovníků

BC Pohyb pracovníků

BD Kvalifikace pracovníků a její zvyšování

BE Využívání pracovního fondu

 

C Přírodní zdroje a životní prostředí

 

CA Půdní fond

CB Zemědělská půda

CC Nezemědělská půda

CD Užitné nerosty

CE Klimatické podmínky

CF Životní prostředí

 

D Základní prostředky

 

DA Stav základních prostředků

DB Pohyb základních prostředků

DC Opotřebení základních prostředků

DD Technickoekonomické charakteristiky

základních prostředků

 

E Zásoby, rezervy a jiný hmotný majetek

 

EA Stav zásob

EB Pohyb zásob

EC Stav a pohyb rezerv

ED Stav a pohyb státních zásob drahých kovů

EE Jiný hmotný majetek a osobní jmění

EF Technickoekonomické charakteristiky zásob a rezerv

 

F Vědeckotechnický rozvoj

 

FA Úkoly vědeckotechnického rozvoje

FB Výsledky úkolů vědeckotechnického rozvoje

FC Vědeckotechnický rozvoj v oblasti řízení

FD Využívání nových druhů surovin a materiálů

FE Vynálezy, patenty a zlepšovatelské hnutí

FF Licence

FG Vědeckotechnická základna

 

G Investiční výstavba

 

GA Příprava investiční výstavby

GB Průběh investiční výstavby

GC Výsledky investiční výstavby

GD Technickoekonomické charakteristiky investiční výstavby

 

H Efektivnost a kvalita

 

HA Efektivnost využití pracovní síly

HB Efektivnost investic

HC Efektivnost využívání základních prostředků

HD Efektivnost využívání materiálových prostředků

HE Efektivnost využívání finančních prostředků

HF Kvalita

 

I Organizační struktura

 

IA Ústavodárné sbory a národní výbory

IB Ústřední orgány federace a republik

IC Socialistické organizace a jiné právnické osoby

ID Orgány a organizace Národní fronty

IE Obce, jejich části a seskupení

 

J Výrobní odvětví

 

JA Společenský produkt a národní důchod

JB Zemědělství

JC Lesnictví

JD Průmysl

JE Geologická činnost

JG Projektová činnost

JH Doprava

JI Spoje

JJ Vnitřní obchod a veřejné stravování

JK Materiálně technické zásobování

JL Nákup zemědělských výrobků

JM Jiné výrobní činnosti

 

K Nevýrobní odvětví

 

KA Bytové hospodářství

KB Ubytovací služby a cestovní ruch

KC Komunální služby

KD Školství

KE Kultura

KF Zdravotnictví

KG Sociální péče

KH Obchodní a technické služby

KI Peněžnictví a pojišťovnictví

KJ Jiné nevýrobní činnosti

 

L Náklady, výnosy

 

LA Náklady v druhovém členění

LB Náklady v kalkulačním členění

LE Výnosy organizací

 

M Užití a rozdělení národního důchodu

 

MA Užití národního důchodu

MB Prvotní rozdělení

MC Znovurozdělení

MD Společenská spotřeba

 

N Finance

 

NB Zdroje a potřeby hospodářských

organizací

ND Úvěrové vztahy

NE Pokladní plán

NF Pojistné vztahy

NG Aktiva organizací

NH Pasíva organizací

 

O Ceny

 

OA Velkoobchodní ceny průmyslu

OB Velkoobchodní ceny stavebních konstrukcí a prací

OC Nákupní ceny zemědělských výrobků

OD Tarify v nákladní dopravě

OE Tarify spojů za výkony pro socialistické organizace

OF Ceny v zahraničním obchodě

OG Maloobchodní ceny zboží

OH Ceny ve veřejném stravování

OI Ceny služeb placených obyvatelstvem

 

P Hmotná a kulturní úroveň obyvatelstva (životní úroveň)

 

PA Peněžní příjmy a výdaje obyvatelstva

PB Úplné důchody a životní náklady

PC Spotřeba nejdůležitějších druhů zboží

PD Úroveň bydlení

PE Vybavenost obyvatelstva předměty dlouhodobého užívání

 

R Sociální rozvoj

 

RA Společenská angažovanost obyvatelstva

RB Pracovní iniciativa obyvatelstva

RC Pracovní podmínky

RD Volný čas a jeho využívání

RE Sociální patologie

 

S Vnější ekonomické, vědeckotechnické a kulturní vztahy

 

SA Smluvní zajištění zahraničního obchodu

SB Realizace zahraničního obchodu

SC Platební bilance běžných položek

SD Platební bilance likvidity

SE Zahraniční majetková bilance

SF Vybrané charakteristiky zahraničního obchodu

SG Mezinárodní hospodářská kooperace a integrace

SH Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce

SF Mezinárodní kulturní spoluprácePoznámky pod čarou:

§ 1 odst. 2 zákona.

Ukazatele vystupující z informační soustavy organizací (vč. ukazatelů zahrnutých do dílčích systému statistických zjišťování - § 16 odst. 3 zákona), ukazatele obsažené v plánovacích podkladech a v podkladech pro sestavování státních rozpočtů.

Jednotnou klasifikaci národohospodářských ukazatelů (do 3. stupně třídění) uveřejní Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.

Včetně těch ukazatelů obsažených v dílčích systémech statistických zjišťování, jež se předkládají orgánům státní statistiky.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 odst. 2 zákona.

2

Ukazatele vystupující z informační soustavy organizací (vč. ukazatelů zahrnutých do dílčích systému statistických zjišťování - § 16 odst. 3 zákona), ukazatele obsažené v plánovacích podkladech a v podkladech pro sestavování státních rozpočtů.

3

Jednotnou klasifikaci národohospodářských ukazatelů (do 3. stupně třídění) uveřejní Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.

4

Včetně těch ukazatelů obsažených v dílčích systémech statistických zjišťování, jež se předkládají orgánům státní statistiky.