Čekejte, prosím...
A A A
74/1985 Sb. znění účinné od 1. 1. 1986 do 30. 6. 2000

74

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 29. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním

řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi

dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi

(vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb.,

o kontejnerovém přepravním řádu

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 57 odst. 1 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb. a č. 152/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 15 odst. 5 se vypouští věta druhá.

 

2.

V § 17 odst. 2 se vypouští slova „a na zaplacení pokuty“.

 

3.

§ 19 se vypouští. 1)

 

4.

V § 21 odst. 1 a 3 se slova „4 Kčs“ nahrazují slovy „10 Kčs.“.

 

5.

V § 21 odst. 2 a 3 se slova „40 Kčs“ nahrazují slovy „100 Kčs.“.

 

6.

§ 21 odst. 9 zní:

(9) Cestující, který neoprávněně nastoupí do vlaku nebo vozu, ve kterém je vnitrostátní přeprava vyloučena, je povinen zaplatit částku 100 Kčs.“.

 

7.

V § 24 odst. 1 se vypouští slova „a jízdní řád.“.

 

8.

§ 24 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) V odůvodněných případech může odesílací stanice povolit výjimku z omezení hmotnosti cestovního zavazadla, lze-li zjistit bez obtíží jeho přepravu po celé přepravní cestě. V těchto případech je odesílací stanice oprávněna sjednat s cestujícím zvláštní podmínky pro přepravu.“.

 

9.

V § 25 se v nadpise vypouští slovo „Pokuty“.

 

10.

V § 33 odst. 6 se slova „pokuty“ nahrazují slovy „jiné částky“.

 

11.

§ 46 včetně nadpisu zní:

§ 46

Pobyt vozů při nakládce a vykládce

 

(1) Odesílatelé jsou povinni nakládat a příjemci vykládat zásilky v kterékoli denní i noční době i ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu (nepřetržitá nakládka a vykládka).

(2) Odesílatelé jsou povinni naložit a příjemci vyložit zásilky a naložený nebo vyložený vůz připravit k odsunutí s největším urychlením, nejpozději však ve stanovených lhůtách. Tyto lhůty počínají hodinou, která byla oznámena přepravci ve zprávě o době přichystání vozu. Je-li vůz přichystán později než bylo oznámeno ve zprávě, počíná lhůta okamžikem přichystání vozu.

(3) Lhůta pro nakládku a vykládku vozů se stanoví na 6 hodin pro jednoduchou manipulaci a 10 hodin pro dvojitou manipulaci.

(4) Ve vyhlášených stanicích s nedostatečným osvětlením všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí se noční doba nevčítá do stanovené lhůty pro nakládku a vykládku vozů.

(5) Železnice může z celospolečenských důvodů vyhlásit neplynutí stanovené lhůty pro nakládku nebo vykládku vozů ve vyhlášených dnech pracovního volna nebo ve dnech pracovního klidu.

(6) Nakládka nebo vykládka je ukončena (vůz připraven k odsunutí), jsou-li provedeny všechny úkony a splněny podmínky stanovené řádem nebo tarifem přepravci․ Přepravce je povinen oznámit stanici, že vůz je připraven k odsunutí. U zásilky podávané k přepravě musí odesílatel odevzdat stanici současně též řádně vyplněný nákladní list včetně příloh v něm zapsaných.“.

 

12.

V § 47 se v odst. 4 vkládá nová první věta, která zní:

(4) Při odstraňování přetěže zaplatí přepravce železnici, překročí-li lhůtu 6 hodin stanovenou pro nakládku, zdržné pole § 49 až do doby jejího odstranění.“.

 

13.

Vkládá se nový § 49, který včetně nadpisu zní:

§ 49

Zdržné a stojné

 

(1) Předrží-li přepravce vůz při nakládce nebo vykládce přes stanovené lhůty, zaplatí železnici za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech zdržné 75 Kčs, ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu zdržné 150 Kčs.

(2) Je-li lhůta pro nakládku a vykládku překročena již v pracovní den přede dnem pracovního volna nebo přede dnem pracovního klidu, účtuje se zdržné 150 Kčs od 0.00 hodin prvního dne pracovního volna nebo prvního dne pracovního klidu. Vznikne-li nárok na zdržné 150 Kčs, účtuje se v této výši až do doby ukončení nakládky nebo vykládky bez ohledu na to, ve který den byla nakládka nebo vykládka ukončena (tj. i v následující pracovní dny).

(3) Zdržné se účtuje též při vzniku překážky při dodání, převezme-li zásilku po jejím odstranění původní příjemce nebo vrátí-li přepravce vozy přichystané k nakládce v prázdném stavu, a to za celou dobu od přichystání do vrácení vozů.

(4) Za každý vůz cizích železničních správ vyjma vozů železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) a za každou i jen započatou hodinu překročení zaplatí přepravce zdržné v dvojnásobné výši.

(5) Drážní správní orgán může po předchozím oznámení na přechodnou dobu zvýšit zdržné až na trojnásobek u vozů určitých řad nebo vlastnických značek v případě ztížených provozních podmínek v určitém místě nebo oblasti anebo v případech, kdy přepravce opakovaně překračuje stanovené lhůty.

(6) Zdržné se neúčtuje v případech, kdy přepravce ukončí nakládku nebo vykládku tak, aby vozy mohly být zařazeny do nejbližšího vhodného vlaku, i když překročil stanovenou lhůtu. To neplatí pro vykládku, je-li vůz přikázán k nakládce jinému přepravci v téže stanici.

(7) Železnice může na žádost přepravce snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovené lhůty pobytu vozů vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které přepravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Železnice může účtované zdržné snížit nebo promítnout, došlo-li k překročení lhůty pobytu vozu v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy; u ojedinělých vozových zásilek výjimečně i tehdy, prokáže-li organizace nebo občané, že učinili ze své strany vše k zajištění včasné nakládky nebo vykládky a že překročení stanovených lhůt nastalo z příčin, které nemohli ovlivnit.

(8) Za zastavení kolejí stanice vozy přepravců, 3) platí přepravce (zařaditel) železnici stojné podle tarifu, pokud nejde o vozy přepravců zařazené do vozového parku cizích železničních správ zúčastněných na Dohodě o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS).

(9) Stojné se platí po dobu od oznámení přepravci ve zprávě o době přichystání vozu do doby, kdy je vůz přichystán později, platí se stojné až do doby skutečného přichystání vozu.

__________

2)

Vozy s označením OPW.“.

3)

Bod 1 a 2 tarifního ustanovení označeného jako Příloha 10 k ŽPŘ Přeprava vozů přepravců.“.

 

14.

§ 53 včetně nadpisu zní:

§ 53

Placení přepravného, přirážek k dovoznému, zdržného a jiných poplatků

 

(1) Odesílatel je povinen zaplatit ihned při podeji zásilky přepravné (dovozné a doplňující poplatky), jakož i případné přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje, které je železnice oprávněna vybrat a které může odesílací stanice vypočítat. Částky, které odesílací stanice nemohla vypočítat, jakož i za přepravy vzniklé rozdíly dovozného, doplňující poplatky popřípadě též přirážky k dovoznému, zdržné, jiné poplatky a hotové výdaje zapsané v nákladním listu, vybere železnice od příjemce.

(2) Přepravné, přirážky k dovoznému, zdržné , jiné poplatky a hotové výdaje železnice se platí buď hotově nebo bezhotovostním způsobem (příkazem k inkasu). Federální ministerstvo dopravy může v dohodě s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou stanovit, kteří přepravci a u kterých zásilek budou vyrovnávat přepravné ústředně a za jakých podmínek.“.

 

15.

§ 67 odst. 2 zní:

(2) Prokáže-li oprávněný, že zpožděným výdejem cestovního zavazadla utrpěl škodu, vyplatí mu železnice na jeho žádost místo částky podle odstavce 1 náhradu škody, nejvýše však do výše zaplaceného jízdného.“.

 

16.

V § 67 odst. 8 se slovo „pokutu“ nahrazuje slovy „zaplacené částky podle odstavce 3,“.

 

17.

V § 68 nadpis zní:

Platby, přeplatky a nedoplatky

 

18.

V § 68 odst. 1 zní:

(1) Jízdné, přepravné, zdržné, stojné, přirážky k dovoznému, doplatky jízdného a jiné částky uvedené v železničním přepravním řádu se platí železnici.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označí jako odstavce 2 a 3.

 

19.

V § 70 odst. 3 písm. b) se vypouští slova „pokut a jiných“.

 

20.

Ve všech ostatních ustanoveních vyhlášky se slovo „pokuta“ nahrazuje slovem „částka“.

Čl. II

Vyhláška ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění vyhlášek č. 111/1966 Sb. a č. 42/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 6 se připojují nové odstavce 4 a 5, které zní:

(4) Vlečkař zaplatí ČSD Kčs 1200 za každý vůz, Kčs 1800 za každý vůz cizích železničních správ, Kčs 1500 za každý vůz železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) naložený bez předchozího souhlasu ČSD. Kromě toho ČSD mohou vůz naložený bez předchozího souhlasu odmítnout převzít k přepravě a vlečkař je povinen vůz neprodleně vyložit.

(5) Vlečkař zaplatí ČSD Kčs 1200 za každý vůz, který přichystá k odsunu z vlečky, neuvedený do předepsaného stavu (např. nevyčistěný, neuzavřený nebo bez všech oddělitelných součástek vozební výstroje nebo přepravních pomůcek).

__________

2)

Vozy s označením OPW.“.

 

2.

V § 8 se za odst. 3 vkládají nové odstavce 4 až 10, které zní:

(4) Lhůty pobytu vozu na vlečce stanoví ČSD podle rozvrhu pravidelných obsluh vlečky a s přihlédnutím k provozním poměrům v přípojové (tarifní) stanici a na vlečce, nikoli však zpravidla delší než 8 hodin. Nepřichystá-li vlečkař v takto ČSD stanovené lhůtě vůz na odevzdávkovém místě, zaplatí ČSD za každou i jen započatou hodinu překročení v pracovních dnech zdržné Kčs 75, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu zdržné Kčs 150. Zdržné se účtuje až do hodiny pravidelné obsluhy, k níž byl vůz přichystán k odsunu. Vznikne-li nárok na zdržné ve výši Kčs 150, účtuje se v této výši až do hodiny pravidelné obsluhy, k níž byl vůz přichystán k odsunu.

(5) Zdržné se neúčtuje v případech, kdy vlečkař sice nepřichystá vozy k odsunutí ve stanovené lhůtě, ale přichystá je k nejbližší pravidelné obsluze, která následuje po uplynutí této lhůty. Jestliže stanovená lhůta končí v době pravidelné obsluhy, musí být vozy přichystány k odsunutí k této obsluze.

(6) Za každý vůz cizích železničních správ vyjma vozů železnic socialistických zemí zařazených do společného parku železničních vozů 2) a za každou i jen započatou hodinu překročení stanovené lhůty pobytu zaplatí vlečkař zdržné v dvojnásobné výši.

(7) Pobyt ložených a prázdných vozů určených k přistavení na vlečku a zadržených ve stanici určení nebo v jiné stanici z příčin na straně vlečkaře jde k tíži vlečkaře. Doba pobytu ve stanici určení počíná plynout od nejbližší pravidelné obsluhy, kterou mohly být vozy přistaveny na vlečku, a je ukončena dobou jejich přichystání na vlečku nejbližší pravidelnou obsluhou po oznámení vlečkaře, že přistavení vozů je možné; v jiné stanici dobou jejich zadržení až do jejich odsunutí, nejdéle však 6 hodin po oznámení, kdy přípojová stanice dostala od vlečkaře souhlas k přistavení vozů. Za tuto dobu se účtuje zdržné.

(8) ČSD mohou po předchozím oznámení na přechodnou dobu zvýšit zdržné až na trojnásobek u vozů určitých řad nebo vlastnických značek v případě ztížených provozních podmínek v přípojové (tarifní) stanici nebo v oblasti, anebo v případech, kdy vlečkař opakovaně překračuje stanovenou dobu pobytu vozu na vlečce.

(9) ČSD mohou povolit propočet zdržného za celé měsíční období. V případě, kdy v konkrétním měsíci průměrný pobyt vozů na vlečce nepřekročil stanovenou lhůtu, zdržné se u vozů zařazených do propočtu neúčtuje.

(10) ČSD mohou na žádost vlečkaře snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovené lhůty pobytu vozu vzniklo jako přímý následek havarijních poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které vlečkař nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. ČSD mohou účtované zdržné snížit nebo prominout, došlo-li k překročení lhůty pobytu vozu na vlečce v důsledku neodvratitelných událostí živelné povahy.

__________

2)

Vozy s označením OPW.“.

 

3.

V § 8 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 11.

 

4.

V § 12 odst. 2 se připojuje druhá věta, která zní: „Náhrady, zdržné a jiné poplatky se platí bezhotovostním způsobem (příkazem k inkasu).“.

 

5.

Ve všech ustanoveních vyhlášky se slovo „pokuta“ nahrazuje slovem „částka“.

Čl. III

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 10 odst. 3 se připojuje na konci tato věta: „Ve vyhlášených stanicích s nedostatečným osvětlením všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí se pro vyprázdnění nebo naplnění a pro složení nebo naložení kontejneru nevčítá noční doba. 4)

__________

4)

Noční dobou se rozumí v měsících listopadu, prosinci, lednu a únoru doba od 17.00 hod. do 6.00 hod. a v ostatních měsících doba od 21.00 hod. do 6.00 hod. Hodiny 17.00 a 21.00 spadají do noční doby a hodina 6.00 do denní doby.„.

 

2.

V § 10 odst. 4 se slovo „pokutu“ nahrazuje slovem „zdržné“, slova „150 Kčs“ se nahrazují slovy „75 Kčs“ a slova „300 Kčs“ se nahrazují slovy „150 Kčs“.

 

3.

V § 10 odst. 4 se připojují na konci tyto věty: „Zdržné se neúčtuje v případech, kdy přepravce přichystá kontejner na železniční vůz k odsunutí tak, aby mohl být zařazen do nejbližšího vhodného vlaku, i když překročil stanovenou lhůtu. Tato úleva se neposkytuje v případě, kdy kontejner je určen k naplnění jiným odesílatelem v téže stanici.“.

 

4.

V § 10 se za odst. 4 vkládá nový odst. 5, který zní:

(5) Kontejnerový dopravce může na žádost 5) přepravce snížit účtované zdržné až o 50 %, pokud překročení stanovených lhůt vzniklo jako přímý následek poruch nakládacích a vykládacích zařízení, které přepravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Kontejnerový dopravce může účtované zdržné a poplatky stanovené tarifem při přichystání kontejneru mimo železniční vůz snížit nebo prominout, došlo-li k překročení stanovených lhůt v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy a výjimečně u ojedinělých kontejnerových zásilek i tehdy, prokáže-li organizace nebo občané, že učinili ze své strany vše k zajištění vyprázdnění nebo naplnění, popřípadě složení nebo naložení kontejneru, a že překročení stanovených lhůt nastalo z příčin, které nemohli ovlivnit.

__________

5)

Žádost o snížení nebo prominutí zdržného a poplatků podávají přepravci u příslušné železniční stanice.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označí jako odstavce 6 až 11.

 

5.

V § 13 odst. 5 se slovo „pokutu“ nahrazuje slovem „částku“.

 

6.

V § 16 odst. 5 a 7 se slovo „pokutu“ nahrazuje slovem „částku“.

 

7.

§ 17 odst. 4 zní:

(4) Přepravné, přirážky k dovoznému, poplatky doplňující stanovené tarifem, zdržné, hotové výdaje a jiné částky se platí buď hotově nebo bezhotovostním způsobem.“.

 

8.

V § 26 odst. 1 a 2 se slovo „pokutu“ nahrazuje slovem „částku“.

 

9.

V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „pokutu“ nahrazuje slovem „částku“.

 

10.

V § 29 odst. 1 písm. d) se vypouští slova „pokut a jiných“.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Ministr:

Ing. Blažek v. r.