Čekejte, prosím...
A A A
97/1985 Sb. znění účinné od 1. 1. 1986 do 14. 6. 1995

97

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 29. října 1985

o jednotné klasifikaci zaměstnání

 

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:

§ 1

Jednotná klasifikace zaměstnání 1 (dále jen "klasifikace") je základním řídícím nástrojem pro určování, sledování a analýzu profesní struktury obyvatelstva, pro plánování a statistické hodnocení plnění plánovaných úkolů v oblasti pracovních zdrojů a rozdělení pracovních sil.

§ 2

Předmětem klasifikace je vykonávaná konkrétní činnost jednotlivé osoby představující pro činnou osobu zdroj pracovních příjmů (nejde-li o osobu mimo trvalé pracovní zařazení - třída 0).

§ 3

Klasifikace se závazně používá zejména v operativní evidenci 2 o pracovních silách, v údajových základnách organizací, 3 pro účely řízení a plánování a pro statistické zjišťování v oblasti pracovních sil a sociálního zabezpečení.

§ 4

(1)

V oblasti upravené klasifikací mohou orgány a organizace pro užití přesahující úroveň informační soustavy jedné organizace vydávat za vlastní obor působnosti účelové nomenklatury jen po projednání s Federálním statistickým úřadem, a to i v případech, kdy orgány jsou oprávněny vydávat účelové nomenklatury ve své na základě zmocnění v obecně závazných právních předpisech.

(2)

Účelovou nomenklaturou se pro účely této vyhlášky rozumí vyjmenování, případně dílčí utřídění určitého okruhu zaměstnání odchylné od třídění použitého v klasifikaci, určené pro speciální potřebu některých orgánů nebo organizací.

(3)

Při vydávání účelových nomenklatur je třeba podle jejich povahy vyjádřit návaznost jejich položek na kódy zaměstnání v klasifikaci.

(4)

V odůvodněných případech může věcně příslušný ústřední orgán požádat Federální statistický úřad o povolení k využití neobsazených položek klasifikace pro vlastní potřebu anebo pro potřebu podřízených organizací; takovým povolením je pro jednotnou údajovou základnu organizací podmíněno použití 4 volné kapacity kódů v číselnících těch prvků, pro které je závazně určeno třídění podle klasifikace.

§ 5

Pro vyjádření vztahů mezi skupinami zaměstnání v 1. až 5. třídě klasifikace a obory vzdělání 5 se zavádí tabulka vztahů tvořící IV. část klasifikace.

§ 6

Výjimky z ustanovení § 3 a 4 této vyhlášky pro jednotlivé orgány a organizace může povolit v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.

§ 7

Zrušují se:

1.

vyhláška Federálního statistického úřadu č. 129/1971 Sb․, o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů,

2.

výnos Federálního statistického úřadu ze dne 4. 12. 1972 (čj. 16275/1972) o doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů uveřejněný v částce 15/1972 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 32/1972 Sb.,

3.

výnos Federálního statistického úřadu ze dne 20. 9. 1973 (čj. 16447/1973) o doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů uveřejněných v částce 12/1973 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 3/1974 Sb.,

4.

výnos Federálního statistického úřadu ze dne 14. 10. 1975 (čj. 18359/1975) o dalším doplnění jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů uveřejněný v částce 13/1975 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 38/1975 Sb.,

5.

výnos Federálního statistického úřadu ze dne 7. 9. 1977 (čj. 4098-708-032/1977), kterým se mění a doplňuje jednotná klasifikace zaměstnání, uveřejněný v částce 11/1977 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 28/1977 Sb.

§ 8

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Předseda:

Ing. Mička v. r.Poznámky pod čarou:

Jednotnou klasifikaci zaměstnání (4. vydání) vydává Federální statistický úřad jako část 7 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha 1, Tržiště 9.

§ 2 písm. e) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Oddíl VI nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

Vyhláška FSÚ a FMF č. 173/1980 Sb., o jednotné údajové základně organizaci. Výnos FSÚ ze dne 22. prosince 1980 (čj. 3151/80) o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce, mezd a sociálních věcí uveřejněný v částce 14 - 15/1980 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 12/1981 Sb. vč. změny - výnos FSÚ ze dne 21. 4. 1983 (čj. 882/83-41).

§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 173/1980 Sb.

Vyhláška FSÚ č. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborů vzdělání.

Poznámky pod čarou:
1

Jednotnou klasifikaci zaměstnání (4. vydání) vydává Federální statistický úřad jako část 7 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha 1, Tržiště 9.

2

§ 2 písm. e) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Oddíl VI nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

3

Vyhláška FSÚ a FMF č. 173/1980 Sb., o jednotné údajové základně organizaci. Výnos FSÚ ze dne 22. prosince 1980 (čj. 3151/80) o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce, mezd a sociálních věcí uveřejněný v částce 14 - 15/1980 Zpravodaje ústředních statistických orgánů a oznámený v částce 12/1981 Sb. vč. změny - výnos FSÚ ze dne 21. 4. 1983 (čj. 882/83-41).

4

§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 173/1980 Sb.

5

Vyhláška FSÚ č. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborů vzdělání.