Čekejte, prosím...
A A A
1/1986 Sb. znění účinné od 1. 2. 1986 do 23. 11. 1990

Dnem 1. února 1986 nabyla účinnosti pouze ustanovení § 1 odst. 3 a § 4 odst. 2. Všechna ostatní ustanovení nabyla účinnosti dnem 24. května 1986.

1

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 23. ledna 1986

o národních výborech v okrese Ústí nad Labem

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

(1)

V městě Ústí nad Labem je Národní výbor města Ústí nad Labem; je řízen Severočeským krajským národním výborem.

(2)

Území města Ústí nad Labem se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní výbory, které jsou řízeny Národním výborem města Ústí nad Labem.

(3)

Městské obvody v městě Ústí nad Labem vytvoří před všeobecnými volbami do národních výborů v roce 1986 Městský národní výbor v Ústí nad Labem po projednání se Severočeským krajským národním výborem a Okresním národním výborem v Ústí nad Labem.

(4)

V městě Ústí nad Labem nepůsobí místní národní výbory.

§ 2

(1)

Národní výbory v městě Ústí nad Labem si stanoví počty svých poslanců se zřetelem na počet obyvatel a rozsah své působnosti tak, aby

a)

Národní výbor města Ústí nad Labem měl nejméně 80 poslanců,

b)

obvodní národní výbory měly nejméně

-

30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

-

40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

-

60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

-

80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

(2)

Rada Národního výboru města Ústí nad Labem má 15-18 členů. Rada obvodního národního výboru v tomto městě má 8-15 členů.

§ 3

V okrese Ústí nad Labem není okresní národní výbor; jeho působnost na území města Ústí nad Labem mají Národní výbor města Ústí nad Labem a obvodní národní výbory, na ostatním území okresu má tuto působnost Národní výbor města Ústí nad Labem.

§ 4

(1)

Nestanoví-li toto zákonné opatření jinak, vztahují se na Národní výbor města Ústí nad Labem a na obvodní národní výbory v tomto městě ustanovení zákona o národních výborech a ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů, inspekce veřejného pořádku národních výborů, oblastní plánování, územní plánování a stavební řízení, 1 která platí pro národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech.

(2)

Volby do Národního výboru města Ústí nad Labem řídí městská volební komise Národní fronty a volby do obvodních národních výborů v tomto městě místní volební komise Národní fronty.

(3)

Pokud Národnímu výboru města Ústí nad Labem přísluší působnost krajského národního výboru podle zvláštních předpisů, 2 vykonává ji pouze na území města Ústí nad Labem.

§ 5

(1)

Do doby než budou zvoleny nebo zřízeny orgány Národního výboru města Ústí nad Labem a orgány obvodních národních výborů, plní jejich úkoly orgány dosavadního Městského národního výboru v Ústí nad Labem a ve věcech patřících dosud do působnosti Okresního národního výboru v Ústí nad Labem orgány dosavadního okresního národního výboru.

(2)

Rozhodnutí Městského národního výboru v Ústí nad Labem vydaná před účinností tohoto zákonného opatření přezkoumává podle správního řádu 3 Severočeský krajský národní výbor.

§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem konání všeobecných voleb do národních výborů v roce 1986 s výjimkou ustanovení § 1 odst. 3 a § 4 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. února 1986.

Kempný v. r.

 

Korčák v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 69/1967 Sb․, o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).

Nařízení vlády ČSR č. 151/1982 Sb., o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů.

Nařízení vlády ČSR č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, ve znění nařízení vlády ČSR č. 153/1982 Sb.

Nařízení vlády ČSR č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování, ve znění nařízení vlády ČSR č. 138/1983 Sb.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Příloha C zákona ČNR č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 69/1967 Sb․, o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 31/1983 Sb.).

Nařízení vlády ČSR č. 151/1982 Sb., o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů.

Nařízení vlády ČSR č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů, ve znění nařízení vlády ČSR č. 153/1982 Sb.

Nařízení vlády ČSR č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování, ve znění nařízení vlády ČSR č. 138/1983 Sb.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

2

Příloha C zákona ČNR č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).