Čekejte, prosím...
A A A
51/1986 Sb. znění účinné od 1. 10. 1986 do 31. 1. 1991

51

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 14. srpna 1986,

kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s Federálním cenovým úřadem, federálním ministerstvem dopravy, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem spojů a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 22 odst. 3, § 25 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 2, § 42 odst. 2, § 44 odst. 2, § 47 odst. 6, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3, § 60 odst. 2, § 61 odst. 4, § 66 odst. 5, § 67 odst. 4, § 77 odst. 3, § 78 odst. 5, § 81 odst. 7 a § 110 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:

H L A V A P R V N Í

CELNÍ KONTROLA (§ 1-3)

§ 1

Provádění celní kontroly

(1)

Příslušník celní správy rozhodne, zda celní kontrolu provede kontrolou dokladů a písemností anebo kontrolou dopravních a průvodních listin anebo celní prohlídkou.

(2)

Celní prohlídka se může provádět u všeho zboží podléhajícího celní kontrole, pokud touto vyhláškou nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Československá republiky vázána, není stanoveno jinak.

(3)

Výběrová nebo namátková celní prohlídka může být vnější nebo vnitřní, úplná nebo částečná.

(4)

Při výběrové celní prohlídce se prohlíží zboží, které je pro takovou prohlídku předem určeno. Při namátkové celní prohlídce se prohlíží zboží, které je pro takovou prohlídku určeno náhodně.

(5)

Úplná vnější nebo úplná vnitřní celní prohlídka se provede zejména v případech, kdy jsou pochybnosti o tom, že údaje o zboží jsou v příslušných dokladech správně nebo úplně uvedeny. Částečná vnější nebo částečná vnitřní celní prohlídka se omezí na takové množství zboží, aby bylo možno se s dostatečnou jistotou přesvědčit, že údaje o zboží jsou v příslušných dokladech správně a úplně uvedeny.

(6)

Při vnější celní prohlídce se zjišťuje hrubá hmotnost, počet nákladových kusů, jejich značky a čísla a zda přiložená celní závěra není porušena. Při vnitřní celní prohlídce se zjišťuje druh, množství a jakost zboží.

(7)

Účastník celního řízení nemá na rozsah celní prohlídky vliv. Účastník celního řízení může však celnici navrhnout provedení úplné vnější nebo úplné vnitřní celní prohlídky, jestliže se jejím provedením usnadní další celní řízení.

(8)

Při celní kontrole může být v případech, kdy přepravované zboží bylo zajištěno celní závěrou, uznán jako důkaz o obsahu zásilek nebo zavazadel podrobný seznam zboží potvrzený celními orgány v zemi vývozu.

§ 2

Odebírání vzorků

(1)

Celnice nebo účastník celního řízení mohou po zahájení celního řízení odebrat vzorky zboží jen v nutném množství k zajištění jeho totožnosti, určení nomenklaturního a sazebního zařazení zboží a ke zjištění jeho vlastností.

(2)

Celnice může odebrat vzorky zboží jen za přítomnosti účastníka celního řízení a s jeho souhlasem. Účastník celního řízení může odebrat vzorky zboží jen se souhlasem celnice.

(3)

Celnice vydá účastníkovi celního řízení potvrzení o odebrání vzorků zboží. Odebrané vzorky zboží, které nebyly k danému účelu spotřebovány, vrátí celnice účastníkovi celního řízení.

(4)

Celnice může požadovat zaplacení cla ze vzorků zboží odebraných účastníkem celního řízení.

§ 3

Pracovní doba celnic

Pracovní doba celnic se stanoví s přihlédnutím k potřebám osob a organizací, zejména dopravních organizací a pošty. Celnice, u níž není zavedena nepřetržitá pracovní doba, zajistí provedení celního řízení i mimo pracovní dobu u snadno zkazitelného zboží, živých zvířat a spěšného zboží nebo pokud to povaha zboží nebo jiné okolnosti vyžadují.

H L A V A D R U H Á

OSVOBOZENÍ OD CELNÍ PROHLÍDKY (§ 4-7)

§ 4

(1)

Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převáží prezident Československé socialistické republiky, předseda a místopředsedové Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, předseda a místopředsedové Sněmovny lidu, předseda a místopředsedové Sněmovny národů, předseda, místopředsedové a členové vlády Československé socialistické republiky, předseda Federálního statistického úřadu, předseda Správy federálních hmotných rezerv, předseda Státní banky československé, předsedové a místopředsedové České národní rady a Slovenské národní rady, předsedové, místopředsedové a členové vlád České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, předsedového Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, předsedové Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, generální prokurátoři Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, předsedové nejvyšších soudů Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, hlavní arbitři Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, předseda Federálního úřadu pro tisk a informace, předseda Českého úřadu pro tisk a informace, předseda Slovenské ho úřadu pro tisk a informace a členové doprovodu těchto osob.

(2)

Celní prohlídce nepodléhá dále zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převážejí poslanci Federální shromáždění Československé socialistické republiky, České národní rady, Slovenské národní rady, velvyslanci, vyslanci a chargé ď affaires Československé socialistické republiky akreditovaní v cizině, jakož i členové jejich rodiny, cestují-li s nimi společně.

§ 5

Celní prohlídce nepodléhají zboží, která při cestách z ciziny a do ciziny převážejí

a)

hlavy cizích států, předsedové vlád cizích států a jejich náměstkové, členové vlád cizích států, předsedové a náměstkové předsedů zákonodárných sborů cizích států a členové jejich doprovodu,

b)

předsedové a členové cizích delegací přijíždějících na diplomatické konference svolávané do Československé socialistické republiky,

c)

diplomatický personál misí pověřených v Československé socialistické republice,

d)

cizí diplomatičtí zástupci působící mimo území Československé socialistické republiky, cestují-li do ní nebo jí projíždějí,

e)

konzulární úředníci konzulárních úřadů cizích států působící v Československé socialistické republice, pokud jsou konzulárními úředníky z povolání a nejsou československými státními občany,

f)

členové rodin osob uvedených pod písmeny a) až e),

g)

jiní příslušníci cizích států mající diplomatický statut,

h)

diplomatičtí a konzulární kurýři (dále jen "kurýři") cizích států.

§ 6

(1)

Osvobození od celní prohlídky se týká též zavazadel osob uvedených v § 4 a 5, která jsou dopravována v časové souvislosti s cestou těchto osob, a to i když jsou dovážena nebo vyvážena jiným dopravním prostředkem, než kterým tyto osoby cestují.

(2)

Osvobození od celní prohlídky se nevztahuje na případy, kdy jsou vážné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz, vývoz nebo průvoz je zakázán nebo omezen. Celní prohlídka musí být provedena v přítomnosti osoby uvedené v § 4 a 5 nebo jejího zmocněnce.

§ 7

(1)

Celní prohlídce nepodléhá zapečetěná diplomatická pošta a konzulární zavazadlo (dále jen "diplomatická pošta"), kterou veze kurýr týmž dopravním prostředkem, kterým cestuje. Kurýr se musí vykázat seznamem, jejž vyhotovil a razítkem opatřil úřad, který diplomatickou poštu odesílá. V seznamu musí být uveden počet kusů diplomatické pošty a druh obalu.

(2)

Celní prohlídce nepodléhá zapečetěná diplomatická pošta dopravovaná jinak než kurýrem; musí však být doprovázena seznamem, jejž vyhotovil a razítkem opatřil úřad, který diplomatickou poštu odesílá. V seznamu musí být uveden počet kusů diplomatické pošty, druh obalu a adresa úřadu nebo orgánu, jemuž je pošta určena.

(3)

Diplomatická pošta může obsahovat pouze diplomatické písemnosti nebo předměty určené k úřední potřebě mise.

H L A V A T Ř E T Í

CELNÍ KONTROLA V ŽELEZNIČNÍ, SILNIČNÍ, LETECKÉ A VODNÍ DOPRAVĚ

A V POŠTOVNÍM STYKU (§ 8-25)

Celní kontrola zboží dopravovaného dopravními organizacemi

§ 8

(1)

K provedení celní kontroly je dopravní organizace povinna předat pohraniční celnici seznam nákladu, seznam zavazadel, seznam zásob, seznam inventáře dopravního prostředku a jiné doklady o dopravovaném zboží.

(2)

Ve vodní dopravě může být požadováno předložení plánu plavidla.

§ 9

(1)

Seznam nákladu obsahuje tyto údaje: zemi imatrikulace dopravního prostředku, druh dopravního prostředku, imatrikulační značku, místo, kde je evidován, a místo, kde bylo zboží naloženo, jména, bydliště a sídla odesílatelů a příjemců zboží, zemi určení, množství a druh dopravovaného zboží podle měr a pojmenování obvyklého v obchodě, a je-li zboží zabaleno, též počet kusů, značky, čísla a druh obalu nákladových kusů. Celnice může stanovit, které údaje nemusí být v seznamu nákladu uvedeny. Pošta seznam nákladu nepředkládá.

(2)

Seznam zavazadel obsahuje údaje o množství a druhu dopravovaných zavazadel, jméno a bydliště vlastníka zavazadla. Celnice může stanovit, kdy seznam zavazadel nemusí být předkládán nebo které údaje nemusí být uvedeny.

(3)

Seznam zásob dopravního prostředku obsahuje údaje o zásobách potravin, nápojů, tabákových výrobků a jiných zásobách určených na cestu, popřípadě též o zařazení dopravního prostředku, není-li zapsáno v seznamu inventáře.

§ 10

V železniční dopravě nahrazuje seznam nákladu železniční vlakový soupis a přechodový seznam vozů naložených zbožím. seznam zavazadel a spěšnin nahrazuje přechodová soupiska. Vlakový soupis nebo přechodový seznam nemusí být odevzdán, přiveze-li vlak pouze prázdné vozy, jež jsou již zařazeny do vozového parku. Železniční vozy nezařazené do vozového parku železničních správ se zapisují do vlakového soupisu nebo přechodového seznamu tak, jako vozy naložené. U sběrných vozů je dráha povinna dodat celnici seznam zásilek v jednotlivých vozech. Seznam inventáře se v železniční dopravě nevyžaduje.

§ 11

Seznam nákladu, seznam zavazadel a seznam inventáře se nevyžadují, přistane-li plavidlo nebo letadlo na krátkou dobu z technických důvodů. např. k doplnění zásob, odstranění závad nebo, aby vystoupili cestující.

§ 12

Nakládá-li se vyvážené zboží na dopravní prostředek ve vodní nebo silniční dopravě i vnitrozemské celnice, odevzdá jí dopravní organizace seznam nákladu dvojmo; jedno vyhotovení je určeno pro vnitrozemskou celnici a druhé pro pohraniční celnici.

Celní kontrola v dopravních prostředcích hromadné osobní dopravy
při přestupu státních hranic

§ 13

Cestující, kteří cestují v dopravním prostředku hromadné osobní dopravy a členové posádek dopravních prostředků osobní a nákladní dopravy jsou povinni předložit svá zavazadla k celní kontrole včas, aby mohla být ukončena v době pro ni určené.

§ 14

Cestující může na celním přechodu při vstupu do tuzemska opustit dopravní prostředek před skončením celního řízení a při výstupu do ciziny po skončení celního řízení jen se souhlasem příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 15

V celním prostoru pohraniční celnice se v době provádění celního řízení mohou kromě cestujících zdržovat jen pracovníci konající službu u dopravních prostředků. Jiné osoby se mohou v celním prostoru zdržovat jen se souhlasem příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 16

Dokud trvá celní prohlídka plavidla ve vodní dopravě, je zakázán jakýkoliv styk s břehem a s jinými plavidly; kromě členů posádky plavidla smějí na plavidlo vstupovat jiné osoby jen při výkonu úřední povinnosti, a to s vědomím příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 17

Dojde-li k havárii nebo nouzovému přistání dopravního prostředku na celní cestě, je dopravní organizace povinna sdělit to bez zbytečného odkladu nejbližší celnici.

§ 18

Doprovod dopravních prostředků

(1)

Rozhodne-li celnice na žádost dopravní organizace o doprovodu dopravního prostředku k zajištění celní kontroly, dopravní organizace dopraví příslušníky celní správy na stanovené místo a zpět, případně jim poskytne náhradu jízdného.

(2)

Plavební organizace dále poskytne doprovázejícím příslušníkům celní správy bezplatné ubytování, otop, světlo a za náhradu i stravu.

§ 19

Dovoz poštovních zásilek

(1)

Dovážené poštovní zásilky mohou být dopravovány bez celní závěry.

(2)

Pošta předkládá dovážené poštovní zásilky k celnímu řízení vnitrozemské celnici s výjimkou dopisnic, psaní a slepeckého tisku, z jejichž vnější úpravy je patrno, že obsahují pouze písemné sdělení.

(3)

Zkazí-li se obsah poštovních zásilek nebo jejich části při dopravě v tuzemsku před propuštěním do volného oběhu v tuzemsku, projedná pošta tuto okolnost s celnicí, která je příslušná k propuštění zásilky.

(4)

Bylo-li poškození nebo zkažení zásilek zpozorováno u pošty, u které se provádí celní řízení, zjistí stav zásilek tato pošta spolu s celnicí.

(5)

Pokud pošta vyjme a zničí zkažené zboží, které by mohlo ohrozit lidské zdraví nebo poškodit jiné zásilky, je povinna o tom vyrozumět příslušnou celnici.

(6)

Pokud pošta podle zvláštních předpisů prodá poštovní zásilky, které byly celnicí propuštěny do volného oběhu v tuzemsku, uhradí z výtěžku prodeje především náklady prodeje, poštovní poplatky a dále clo a jiné poplatky na zásilkách váznoucí.

(7)

Pošta může odmítnout provádět úkony za účastníka celního řízení, jestliže to pokládá z provozních nebo jiných závažných důvodů za nutné anebo jestliže účastník celního řízení nedodá potřebné doklady nebo nesdělí potřebné údaje.

(8)

Zásilky, u nichž pošta za účastníka celního řízení neprovádí úkony, odevzdá celnici na potvrzení a odevzdání oznámí adresátovi. Celnice propustí takové zásilky jen tehdy, potvrdí-li pošta na poštovní dokladu, že zásilky mohou být adresátovi vydány.

(9)

Zásilky, u nichž pošta za účastníka celního řízení úkony neprovádí, může adresát odmítnout, jen dokud je na celnici neotevře.

§ 20

(1)

Clo ze zboží dováženého v poštovních zásilkách vybírá pošta od účastníka celního řízení při dodání zásilky. Bez vybrání cla dodá pošta zásilku účastníkovi celního řízení jen tehdy, povolila-li celnice odklad úhrady cla.

(2)

Pošta odesílá vybrané clo beze srážky dobírkovými celními poukázkami na účet. Ústřední celní správy u Státní banky československé. Pošta odpovídá za to, že vybrané clo uvedené na dobírkové celní poukázce bude v plné výši a včas Ústřední celní správě poukázáno.

§ 21

Vrácení zásilek

(1)

Má-li být vrácena do ciziny zásilka, jejíž propuštění do volného oběhu v tuzemsku obstarávala dopravní organizace nebo pošta, je dopravní organizace nebo pošta povinna předložit zásilku se všemi celními a jinými doklady celnici k provedení celního řízení.

(2)

Bylo-li ze zboží vyměřeno clo, předloží dopravní organizace nebo pošta zásilku té celnici, která je do volného oběhu v tuzemsku propustila.

§ 22

Vývoz poštovních zásilek

(1)

Balíky a cenná psaní může odesílatel podat k poštovní přepravě do ciziny jen tehdy, prokáže-li se potvrzením, že je celnice propustila k vývozu.

(2)

Listovní zásilky do ciziny, které kromě písemného sdělení obsahují i zboží, k jehož vývozu je třeba povolení, může odesílatel podat k poštovní přepravě až poté, kdy je předložil celnici a celnice je propustila k vývozu.

(3)

Listovní zásilky do ciziny může odesílatel podat k poštovní přepravě, aniž je předtím předložil celnici, pokud obsahují pouze zboží, k jehož vývozu není třeba povolení; taková zásilka musí být doprovázena celní prohláškou 1 o vyváženém zboží.

(4)

Listovní zásilky, které nejsou opatřeny potvrzením celnice, že byly propuštěny k vývozu, předkládá pošta k provedení celní kontroly před jejich výstupem do ciziny.

(5)

Ostatní listovní zásilky může odesílatel podat k poštovní přepravě do ciziny, aniž je před tím předložil celnici.

Povinnosti dopravních organizací a pošty

§ 23

Úkony pracovníků dopravních organizací a pošty

(1)

Při celním řízení, které se provádí na návrh dopravní organizace nebo pošty, vykonávají pomocné práce pracovníci dopravní organizace nebo pošty.

(2)

Za pomocné práce se považuje nakládání, skládání nebo překládání zboží, dodání zboží na váhu, přemísťování zboží do revizních místností, otevírání a zavírání ložených i prázdných dopravních prostředků a kontejnerů, nákladových kusů, vybalování a zabalování zboží, přistavování žebříků, můstků, pojízdných schodišť, poskytování dopravy člunem v říčním přístavu apod. Za pomocné práce se nepovažuje otevírání a zavírání listovních zásilek, na něž se vztahuje listovní tajemství.

(3)

Nemohou-li pracovníci dopravních organizací a pošty vykonávat pomocné práce při celním řízení sami, jsou dopravní organizace a pošta povinny zařídit jejich provedení na svůj náklad podle pokynů celnice.

(4)

O školení pracovníků pověřených dopravní organizací a poštou k obstarávání úkonů, s nimiž je celní řízení spojeno, pečují orgány celní správy v dohodě s dopravními organizacemi a poštou.

§ 24

Místnosti, prostory a pomůcky potřebné k celnímu řízení

(1)

Provádí-li se pravidelně celní řízení dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží v prostorách dopravních organizací nebo pošty, zajistí dopravní organizace nebo pošta pro celnice potřebné místnosti.

(2)

Místnosti a prostory potřebné k celnímu řízení a uskladnění zboží se určí na takovém místě, aby pracovní postup celnice a orgánů s ní spolupracujících byl co nejúčelnější.

(3)

O způsobu uzavírání místností sloužících k celnímu řízení a uskladňování zboží se dohodne dopravní organizace nebo pošta s celnicí.

(4)

Dopravní organizace nebo pošta udržují v dobrém stavu místnosti, které odevzdaly k užívání celnici, uklízejí je, vytápějí a osvětlují, a to pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, za náhradu skutečných vlastních nákladů dopravních organizací nebo pošty.

(5)

Dopravní organizace nebo pošta opatří na svůj náklad v dohodě s celnicí pomůcky a zařízení potřebné k provádění celního řízení, např. váhy, žebříky, pojízdné schody, lampy, bezpečnostní lampy, nástroje a řádné osvětlení celních prostorů pro celní kontrolu.

§ 25

Jízdní řády

(1)

Dopravní organizace oznámí pohraničním celnicím jízdní řád všech dopravních prostředků přestupujících státní hranici podle jízdních řádů a každou jeho změnu dříve, než nabude jízdní řád nebo jeho změna účinnosti.

(2)

Zavedení mimořádných vlaků, letadel nebo jiných dopravních prostředků, odřeknutí nebo zpoždění dopravních prostředků o více než půl hodiny oznámí dopravní organizace včas pohraniční celnici.

(3)

Dojde-li u pohraniční celnice k nahromadění dopravních prostředků v železniční, letecké a vodní dopravě, určí provozovatel dopravy pořadí celní kontroly. Stane-li se tak u pohraniční celnice v silniční dopravě, určí pořadí celnice; propustí přednostně zejména sanitní dopravní prostředky s nemocnými nebo raněnými, dopravní prostředky , zařízení a jiné předměty určené pro poskytnutí pomoci při zdolávání požárů a likvidaci báňských, železničních a jiných podobných havárií, živá zvířata a snadno zkazitelné zboží, dopravní prostředky osob používajících v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit a autobusy pravidelné dopravy.

H L A V A Č T R T Á

CLO (§ 26-55)

O d d í l p r v n í

Vyměřování cla z obchodního zboží a neobchodního zboží (§ 26-31)

§ 26

(1)

Z obchodního zboží pocházejícího ze států,

a)

s nimiž má Československá socialistická republika sjednanou doložku nejvyšších výhod, se vyměří clo podle smluvních celních sazeb,

b)

na které se vztahuje preferenční clo, se clo vyměří ve výši stanovené příslušnými předpisy Československé socialistické republiky,

c)

s nimiž byla sjednána dohoda o vzájemném úplném nebo částečném osvobození zboží od cla, se clo nevyměří nebo se vyměří podle snížených celních sazeb.

(2)

Za obchodní zboží pocházející z určitého státu se považují jeho přírodní suroviny, přírodní plodiny a výrobky zemědělské a průmyslové. Bylo-li však toto zboží dále podstatně zpracováno nebo upraveno v jiném státě, považuje se za zboží pocházející z tohoto jiného státu.

(3)

Obchodní zboží tuzemského původu vracející se z ciziny, u něhož nebylo upuštěno od vybrání cla, se propouští za použití smluvních sazeb.

§ 27

(1)

Má-li být z dováženého obchodního zboží vyměřeno smluvní clo podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) nebo clo preferenční podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. b) nebo jestliže účastník celního řízení navrhuje, aby se clo podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) nevyměřilo nebo vyměřilo podle nižších celních sazeb, je účastník celního řízení povinen prokázat zemi původu.

(2)

Má-li být vyměřeno smluvní clo podle § 26 odst. 1 písm. a), postačí k průkazu doklady doprovázející zboží faktury nebo korespondence. Nepovažuje-li celnice takový průkaz za postačující, prokáže účastník celního řízení správnost údajů osvědčením o původu zboží vydaným cizozemským orgánem příslušným k jeho vydání v zemi původu zboží, prohlášením o původu zboží nebo osvědčením o místním názvu.

(3)

Má-li být vyměřeno preferenční clo podle § 26 odst. 1 písm. b), prokáže účastník celního řízení původ zboží osvědčením o původu zboží, které je ověřeno orgánem příslušným pro jeho vydání v zemi původu zboží.

(4)

Navrhuje-li účastník celního řízení, aby se clo podle § 26 odst. 1 písm. c) nevyměřilo nebo vyměřilo podle nižších celních sazeb, prokáže původ zboží způsobem stanoveným příslušnou mezinárodní dohodou o vzájemném úplném nebo částečném osvobození zboží od cla, osvědčením o původu zboží, které je ověřeno orgánem příslušným pro jeho vydávání v zemi původu zboží nebo prohlášením o původu zboží.

(5)

Nemůže-li účastník celního řízení prokázat původ zboží při předložení návrhu na celní řízení, vyměří celnice clo z obchodního zboží podle ustanovení § 26 odst. 1 a stanoví přiměřenou lhůtu k předložení dokladů. Nebudou-li požadované doklady ve stanovené lhůtě předloženy, vyměří celnice doplatek cla podle všeobecné celní sazby.

§ 28

(1)

Obchodní zboží se zařadí podle celního sazebníku a vysvětlivek k celnímu sazebníku. Není-li obchodní zboží jmenováno v celním sazebníku a neobsahuje-li celní sazebník a vysvětlivky k celnímu sazebníku směrnice pro jeho zařazení, zařadí se jako obchodní zboží, jemuž se nejvíce podobá povahou, způsobem výroby a účelem, k němuž má být použito.

(2)

Na návrh účastníků celního řízení se zvlášť zařazuje příslušenství obchodního zboží, které patří do různých sazebních čísel celního sazebníku.

§ 29

(1)

Vyměřuje-li se clo z obchodního zboží podle ceny, je základem skutečná cena obchodního zboží. Skutečná cena obchodního zboží je cena, za níž bylo obchodní zboží v zemi obchodní za normálních obchodních okolností koupeno nebo prodáno.

 

 

(2)

Součástí skutečné ceny obchodního zboží při dovozu jsou přímé obchodní náklady vzniklé v zahraničí spojené s dopravou na státní hranice Československé socialistické republiky. Za přímé obchodní náklady se považuje dopravné, skladné, pojistné, provize, věcné náklady při montáži v zahraničí včetně cestovních a místních výloh, náklady za přejímku a kontrolu, náklady za legalizaci faktur, konzulární poplatky, úroky z devizových úvěrů, manka zboží v rámci norem, podíly na ceně zboží z výrobních licencí, objevů a vynálezů, ochranných známek a průmyslových vzorů.

(3)

Součástí skutečné ceny obchodního zboží nejsou vnitřní daně postihující toto zboží v zemi obchodní, od nichž bylo dovážené obchodní zboží osvobozeno, nebo jež byly nebo budou vývozci vráceny. Cena obalu není součástí skutečné ceny obchodního zboží, pokud se obal propouští odděleně od obchodního zboží a je-li účtován zvlášť.

§ 30

(1)

Vyměřuje-li se clo sazbou stanovenou podle hmotnosti, bere se za základ hmotnost hrubá, čistá nebo vlastní.

(2)

Hrubá hmotnost je hmotnost zboží s obalem nutným pro jeho dopravu (dopravní obaly) a všemi ostatními obaly (vnitřní obaly).

(3)

Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s vnitřním obalem.

(4)

Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu.

§ 31

(1)

Clo ze zboží téhož sazebního čísla se nevyměří, nečiní-li více jak 10 Kčs. Úhrnná částka cla se zaokrouhluje na celé koruny, a to při haléřové částce do 50 haléřů včetně směrem dolů a při haléřové částce nad 50 haléřů směrem nahoru.

(2)

Nedoplatek na cle se nevyměří, nečiní-li více než 10 Kčs.

O d d í l d r u h ý

(§ 32)

§ 32

Odklad úhrady cla

(1)

Celnice mohou povolit odklad úhrady cla nejdéle na dobu dvou let. Socialistickým organizacím mohou celnice povolit odklad úhrady cla nejdéle na dobu tří měsíců.

(2)

Z odkladu úhrady cla se platí úroky ve výši 2,5 % za rok z částky, jejíž úhrada byla odložena, a to po dobu odkladu úhrady cla, po případě bylo-li clo zaplaceno před uplynutím této doby, až do dne jeho zaplacení.

(3)

Ze cla, jehož úhrada byla odložena, se úroky neplatí z částky, rovnající se složené celní jistotě nebo byl-li odklad úhrady cla povolen na dobu nepřesahující 14 dní.

(4)

Nezaplatí-li účastník celního řízení clo v den splatnosti nebo v poslední den odkladu úhrady cla, je povinen platit úroky z prodlení ve výši 5 % jistiny za rok, a to za dobu od prvního následujícího dne až do dne zaplacení.

(5)

Úroky z odkladu úhrady cla a úroky z prodlení úhrady cla jsou součástí cla.

O d d í l t ř e t í

(§ 33)

§ 33

Prominutí a snížení cla

(1)

Clo se promine, jestliže zboží

a)

bylo před propuštěním do volného oběhu zcela zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci, nebo

b)

propuštěné do volného oběhu bylo před předáním příjemci při dopravě prováděné dopravní organizací nebo poštou zcela zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci, nebo

c)

bylo se souhlasem celnice a pod celním dohledem zcela zničeno.

(2)

Clo se sníží, jestliže

a)

zboží bylo po podání návrhu na celní řízení před jeho propuštěním do volného oběhu zničeno nebo poškozeno následkem nehody nebo vyšší moci tak, že nemůže být požito k původnímu účelu, nebo

b)

se změnila povaha zboží propuštěného do volného oběhu před dodáním příjemci tak, že by podléhalo nižšímu clu, než jaké bylo vyměřeno, nebo

c)

se zjistí, že zboží v poštovní zásilce propuštěné do volného oběhu a dodané příjemci je částečně zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno.

(3)

Na žádost účastníka celního řízení může orgán celní správy zvážit, zda promine nebo sníží clo i v jiných případech, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, pokud jsou pro to sociální, zdravotní nebo jiné důvody hodné zřetele, popřípadě jestliže by vzhledem k druhu, množství a jakosti a povaze zboží, účelu dovozu a způsobu nabytí zboží v cizině jeho vybrání vedlo k tvrdosti.

O d d í l č t v r t ý

Osvobození od dovozního cla (§ 34-55)

§ 34

Zboží pro potřebu hlav cizích států

Od cla je osvobozeno všechno zboží dovážené pro potřebu hlav cizích států a členů jejich domácnosti v souvislosti s jejich pobytem v tuzemsku.

§ 35

Oficiální dary, čestné ceny a vyznamenání

Dary hlav cizích států, cizích vlád a jejich členů, mezinárodních organizací jejichž členem je Československá socialistická republika, a jiných veřejných činitelů a úřadů jiných států a jejich oficiálních institucí, jakož i čestné ceny a vyznamenání jsou osvobozeny od cla, bude-li darování nebo udělení prokázáno osvědčením na povrchu čestné ceny nebo oficiálního daru nebo potvrzením dárce, československého zastupitelského úřadu v cizině, ústředního orgánu Československé socialistické republiky, České socialistické republiky, Slovenské socialistické republiky nebo jiného československého orgánu, který může takové darování nebo udělení osvědčit.

Zboží pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit

§ 36

Zboží dovážené pro diplomatický personál a konzulární úředníky, pokud nejsou československými státními příslušníky, je osvobozeno od cla s podmínkou, že bude použito pro vlastní potřebu těchto osob nebo pro potřebu členů jejich rodin, bydlících s nimi ve společné domácnosti.

§ 37

(1)

Zboží dovážené pro diplomatické a konzulární úřady v Československé socialistické republice je osvobozeno od cla s podmínkou, že bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.

(2)

Osvobození od cla se vztahuje též na zboží dovážené pro nově zřizované diplomatické a konzulární úřady v Československé socialistické republice s podmínkou, že bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.

§ 38

Za podmínek uvedených v § 36 a § 37 je osvobozeno od cla zboží dovážené pro mezinárodní organizace působící v Československé socialistické republice a jejich členy a pracovníky, požívají-li výsad a imunit podle mezinárodních smluv.

§ 39

Celní řízení se provede na ústní návrh doložený potvrzením adresáta majícího nárok na osvobození od cla, úřadu nebo organizace, že zboží bude použito pro potřebu adresáta nebo pro potřebu členů jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, popřípadě pro úřední potřebu.

§ 40

Neobchodní zboží v cestovním styku a zásilkách

(1)

Cestujícím a členům posádek dopravních prostředků s trvalým pobytem v cizině je osvobozeno od cla zboží dovážené k osobní spotřebě (cestovní potřeby), pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá osobním poměrům a délce cesty; v tomto rámci jsou osvobozeny od cla nejvýše 2 litry vína, 1 litr lihovin, 250 ks cigaret nebo tomu odpovídajícímu množství jiných tabákových výrobků, 1000 ks loveckých nábojů brokových a 50 ks loveckých nábojů do kulovnice. Cestujícím a členům posádek, jejichž pobyt v tuzemsku netrval déle než dva dny, se osvobození od cla snižuje u vína, lihovin, cigaret nebo tomu odpovídajícího množství tabákových výrobků, loveckých nábojů brokových a kulových na polovinu.

(2)

Cestujícím a členům posádek dopravních prostředků s trvalým pobytem v tuzemsku je osvobozeno od cla zboží k osobnímu užívání, např. oděv, obuv a prádlo, které si v cizině opatřili k uspokojování naléhavých osobních potřeb a zboží jim prokazatelně propuštěné do volného oběhu v cizině, dovážené v nezměněném stavu zpět, a dále nejvýše dva litry vína, 1 litr lihovin, 250 ks cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků. Cestujícím a členům posádek, jejichž dočasný pobyt v cizině netrval déle než dva dny, se osvobození od cla snižuje u vína, lihovin, cigaret nebo tomu odpovídajícího množství jiných tabákových výrobků na polovinu.

(3)

Kromě případů uvedených v odstavci 1 se osvobozuje od cla zboží dovážené v cestovním styku s osobami s trvalým pobytem v cizině v ceně až do výše 1000 Kčs.

(4)

Kromě případů uvedených v odstavci 2 je s výjimkou motorových vozidel osvobozeno od cla zboží v ceně až do výše 5000 Kčs dovážené v cestovním styku osobami s trvalým bydlištěm v tuzemsku, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít. U spolucestujících manželů a jejich nezaopatřených dětí, pokud spolu trvale žijí ve společné domácnosti, se částky stanovené pro osvobození od cla sčítají.

(5)

Od cla je dále osvobozeno neobchodní zboží

a)

dovážené v zásilkách v ceně až do výše 300 Kčs; zboží dovážené v zásilkách zpět z ciziny v nezměněném stavu bezprostředně po jejich odeslání, bylo-li toto zboží prokazatelně propuštěno do volného oběhu v cizině,

b)

které českoslovenští státní příslušníci při dočasném služebním pobytu v mimoevropských státech trvajícím nejméně jeden rok zasílají nejvýše třikrát do roka prostřednictvím pošty, dopravních nebo obchodních organizací pro nezaopatřené děti a manžela žijící s nimi ve společné domácnosti v Československé socialistické republice a pro osoby, k nimž mají vyživovací povinnost, zdržující se též v tuzemsku, v ceně až do výše 2000 Kčs u jedné zásilky,

c)

které českoslovenští státní příslušníci při dočasném služebním pobytu v evropských státech trvajícím nejméně jeden rok, zasílají jednou za rok prostřednictvím pošty, dopravních nebo obchodních organizací pro nezaopatřené děti a manžela žijící s nimi ve společné domácnosti v Československé socialistické republice a pro osoby, k nimiž mají vyživovací povinnost, zdržující se též v tuzemsku, v ceně až do výše 2000 Kčs,

d)

dovážené do Československé socialistické republiky, které si osoby s trvalým pobytem v tuzemsku zakoupily za devizové prostředky při dočasném pobytu v cizině od československých organizací nebo jejich složek,

e)

dovážené do Československé socialistické republiky československými organizacemi a jejich složkami, které je používaly při výkonu své činnosti v cizině,

f)

dovážené ústředními orgány Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(6)

Osvobození od cla na alkoholické nápoje, cigarety a jiné tabákové výrobky se poskytuje pouze osobám starším 18 let.

(7)

Dováží-li se zboží, jehož cena převyšuje částku stanovenou pro osvobození od cla, vyměří se clo u takového zboží jen z té částky,která převyšuje cenu stanovenou pro bezcelný dovoz zboží.

Stěhované svršky

§ 41

(1)

Stěhovanými svršky se rozumí zboží k osobnímu užívání, jehož stěhující se osoba užívala k vlastní potřebě ve své domácnosti, např. zařízení bytu, motorová nebo jiná vozidla, zvířata, zboží k osobní spotřebě a zboží k výkonu povolání, např. stroje, přístroje, nástroje včetně nástrojů hudebníků a jiných umělců.

(2)

Od cla jsou osvobozeny stěhované svršky cizích státních příslušníků, kteří se po trvalém pobytu v cizině stěhují k trvalému pobytu do tuzemska, za předpokladu, že jejich množství je přiměřené potřebě stěhujících se osob a za podmínek dále uvedených.

(3)

Zboží k osobní spotřebě je osvobozeno od cla v množství odpovídajícím průměrné roční spotřebě.

(4)

Pro přiznání osvobození od cla není rozhodné, po jakou dobu byly stěhované svršky používány a zda mají známky upotřebení.

(5)

Stěhující se osoby předloží celnici dvojmo vyhotovený seznam stěhovaných svršků. Dále jsou povinny prokázat, že byly v cizině hlášeny k trvalému pobytu a že se stěhují k trvalému pobytu nebo výkonu svého povolání v tuzemsku.

(6)

Nárok na osvobození od cla přísluší jen na svršky dovážené nejdříve šest měsíců před přistěhováním a nejpozději do dvou let po přistěhování. Stěhované svršky dovážené postupně se osvobozují od cla za podmínky, že při dovozu jejich první části budou celnici oznámeny další stěhované svršky, pro které bude uplatňován nárok na osvobození od cla.

(7)

Členové diplomatického personálu, konzulární úředníci a pracovníci mezinárodních organizací, kteří používají výsad a imunit, jakož i další osoby, které se na území Československé socialistické republiky dlouhodobě zdržují k výkonu dovolené činnosti podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána, mohou dovážet stěhované svršky bez cla postupně po dobu svého přidělení v Československé socialistické republice.

§ 42

(1)

Československým státním příslušníkům vracejícím se z trvalého pobytu v cizině k trvalému pobytu v tuzemsku jsou osvobozeny od cla stěhované svršky v rozsahu a za podmínek uvedených v § 41.

(2)

Československým státním příslušníkům, kteří se vracejí z ciziny po dočasném pobytu trvajícím nejméně jeden rok, jsou osvobozeny od cla stěhované svršky, které do ciziny vyvezli, a zboží, s výjimkou motorových vozidel, které si za pobytu v cizině opatřili, pokud je dovážejí v množství k přiměřenému uspokojování svých osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků své rodiny žijících s nimi ve společné domácnosti nebo osob, k nimž mají vyživovací povinnost.

(3)

Osvobození od cla uvedené v odstavci 2 se vztahuje jen na stěhované svršky a zboží dovážené nejpozději šest měsíců po ukončení pobytu v cizině. Stěhované svršky a zboží dovážené postupně, nejdříve však po jednoročním dočasném pobytu v cizině, jsou osvobozeny od cla za podmínky, že všechny stěhované svršky a zboží, pro které bude uplatňován nárok na osvobození od cla, budou s jejich seznamem předloženy téže celnici.

§ 43

Darované zboží

(1)

Od cla jsou osvobozeny léky, léčebné, ortopedické a protetické pomůcky darované z ciziny v množství přiměřeném potřebě obdarovaného nebo osob žijících s ním ve společné domácnosti.

(2)

Od cla jsou osvobozeny, s výjimkou motorových vozidel, též svatební dary darované osobami s trvalým nebo dočasným pobytem v cizině, trvajícím nejméně jeden rok, osobám s trvalým nebo dočasným pobytem v tuzemsku u příležitosti sňatku, určené k přiměřenému uspokojování jejich osobních potřeb. Osvobození od cla se vztahuje jen na svatební dary dovezené nejdříve tři měsíce před uzavřením sňatku a nejpozději do šesti měsíců po uzavření sňatku.

§ 44

Zděděné zboží

(1)

Osvobození od cla se vztahuje na všechno dovážené zboží, které osoby bydlící v tuzemsku nabyly děděním nebo odkazem.

(2)

Nabytí zděděného nebo odkázaného zboží se prokazuje potvrzením orgánu, který dědictví projednal nebo seznamem zděděného nebo odkázaného zboží ověřeným tímto orgánem. Nabytí zděděného nebo odkázaného může být též prokázáno potvrzením československého orgánu, který vykonává devizový dohled, nebo potvrzením československého zastupitelského úřadu v cizině.

(3)

Nárok na osvobození od cla zanikne, nebude-li zděděné nebo odkázané zboží dovezeno do dvou let poté, kdy dědic nabyl možnosti s tímto zbožím nakládat.

§ 45

Zboží určené k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně

výchovným, tělovýchovným, výcvikovým, vyšetřovacím, léčebným

a služebním účelům

(1)

Od cla je osvobozeno zboží dovážené k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, tělovýchovným, výcvikovým, vyšetřovacím a léčebným účelům pro výzkumné ústavy, školy a výchovná zařízení, kulturní a kulturně výchovné organizace, tělovýchovné a branné organizace, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.

(2)

Od cla jsou osvobozeny pomůcky zasílané mezinárodními organizacemi a konferencemi nebo jejich úřady pro služební potřebu orgánů státní správy, jakož i pro organizace poskytující nebo zprostředkující dopravní služby.

§ 46

Literární, vědecká a umělecká díla

(1)

Od cla jsou osvobozeny literární, vědecká a umělecká díla, např. rukopisy díla, opční výtisky publikací, výtvarné návrhy, zvukové záznamy, pokud jsou zasílány k užití těchto děl podle autorsko-právní smlouvy, sjednané příslušnou socialistickou organizací.

(2)

Od cla jsou osvobozena umělecká díla vytvořená československými umělci za jejich přechodného pobytu v cizině a jimi dovážená, pokud předloží celnici písemné prohlášení, že dovážené dílo vytvořili za svého pobytu v cizině.

§ 47

Zboží v pohraničním styku

(1)

Od cla jsou osvobozeny sklizeň a jiný užitek z pohraničních hospodářství, užitek a přichovaná mláďata domácích zvířat na těchto hospodářstvích, úlovek rybářů v pohraničních vodách, jakož i předměty denní potřeby pohraničních obyvatelů v pohraničním styku.

(2)

Pohraničním hospodářstvím se rozumí hospodářství, jehož část leží poblíže hranic v tuzemsku a část poblíže hranic v sousedním státě.

§ 48

Pohonné látky, mazací oleje a tuky k provozu dopravního prostředku

(1)

Od cla se osvobozují pohonné látky, mazací oleje a tuky nutné k provozu dopravního prostředku, které se dováží týmž dopravním prostředkem v nádržích pevně zabudovaných v dopravním prostředku.

(2)

Pohonné látky, mazací oleje a tuky dopravované v rezervních nádobách se osvobozují od cla v množství přiměřeném délce cesty a spotřebě dopravního prostředku.

(3)

Od cla se též osvobozují pohonné látky, mazací oleje a tuky dovážené cizozemskými dopravními organizacemi pro vlastní dopravní prostředky. Toto osvobození se nevztahuje na pohonné látky, mazací oleje a tuky pro silniční dopravní prostředky.

§ 49

Zboží k zásobování cestujících a posádek dopravních prostředků

Zboží k uspokojování osobních potřeb cestujících a členů posádek dopravních prostředků v průběhu dopravy provozované organizacemi oprávněnými k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti mezinárodní dopravy je osvobozeno od cla v rozsahu stanoveném mezinárodními smlouvami, kterými je Československá socialistická republika vázána.

§ 50

Potřeby pro zahraničně hospodářskou činnost

Od cla jsou osvobozeny dokumenty, informativní materiál, vzorky a preparáty, které nelze dokumentací nahradit, propagační a náborový materiál dovážený v přiměřeném množství, pokud jsou nutné k uzavírání nebo plnění smluv v oblasti zahraničně hospodářské činnosti. 2

§ 51

Zboží pro obchodní zastupitelství

(1)

Od cla je osvobozeno dovážené zboží nezbytné k zajištění obvyklého provozu obchodních zastupitelství zahraničních osob při jejich dovolené činnosti v Československé socialistické republice.

(2)

Osvobození od cla uvedené v odstavci 1 může být odepřeno nebo sníženo pro obchodní zastupitelství zahraničních osob, jejichž stát neposkytuje osvobození od cla ve stejném rozsahu pro podobné organizační složky československých právnických osob v zahraniční.

§ 52

Vrácené obaly

(1)

Od cla jsou osvobozeny zpět dovážené obaly tuzemského původu, v nichž bylo vyvezeno zboží.

(2)

Od cla jsou osvobozeny též obaly, které jsou dováženy náhradou za tuzemské obaly téhož druhu, v nichž bylo vyvezeno zboží.

§ 53

Rakve a urny

Od cla jsou osvobozeny rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky, rakve a urny zasílané k převozu tělesných pozůstatků, jakož i květinové ozdoby a drobné ozdobné předměty zasílané u příležitosti pohřbu nebo zasílané na hroby.

§ 54

Zboží důležité pro trestní řízení

Zboží důležité pro trestní řízení je osvobozeno od cla, potvrdí-li tuto okolnost příslušný prokurátor, soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení.

§ 55

Společná ustanovení o osvobození od dovozního cla

Nárok na osvobození od cla nutno uplatnit při podání návrhu na propuštění zboží do volného oběhu.

H L A V A P Á T Á

CELNÍ ŘÍZENÍ (§ 56-75)

Návrh na celní řízení

§ 56

(1)

Návrh celního řízení obsahuje nezbytné údaje k provedení celního řízení, zejména

a)

jméno a bydliště (sídlo) účastníka celního řízení,

b)

jméno a bydliště (sídlo) zástupce účastníka celního řízení v případě, že účastník celního řízení je zastoupen,

c)

jméno a bydliště (sídlo) odesílatele a příjemce zboží,

d)

počet, druh, značky a čísla nákladových kusů,

e)

počet, druh, čísla dopravních prostředků,

f)

množství zboží podle měřítek stanovených celním sazebníkem, jakož i podle měřítek uvedených v dovozním nebo vývozním povolení,

g)

označení druhu a povahy zboží podle pojmenování v celním sazebníku; patří-li pod označení zboží v celním sazebníku více jeho druhů, je nutno uvést pojmenování obvyklé v obchodě,

h)

cenu zboží,

ch)

zemi původu při dovozu

i)

zemi určení při vývozu,

j)

účel dovozu nebo vývozu,

k)

u záznamního oběhu požadovanou lhůtu ke zpětnému dovozu nebo ke zpětnému vývozu,

l)

požadované osvobození od cla,

m)

seznam připojených dokladů.

(2)

Návrh na celní řízení pro obchodní zboží obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 tyto údaje:

a)

číslo obchodního případu

b)

druh placení a měnu,

c)

zemi obchodní,

d)

označení druhu a povahy obalu podle pojmenování v celním sazebníku a nejsou-li v něm pojmenovány, podle pojmenování obvyklého v obchodě.

(3)

Celnice může požadovat, aby písemný návrh na celní řízení byl podán na předepsaném tiskopise a může přijmout návrh na celní řízení prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací. Celnice může přijmout návrh na celní řízení již před předložením zboží k provedení celního řízení.

§ 57

S návrhem na celní řízení musí být předloženy nezbytné doklady k provedení celního řízení, zejména

a)

povolení příslušného orgánu, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

b)

dopravní a průvodní listiny, je-li zboží na tyto doklady dopravováno,

c)

osvědčení o původu zboží, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu nebo vývozu zboží a k vyměření smluvního cla,

d)

osvědčení veterinární, fytokaranténní a jiná obdobná osvědčení, je-li takové osvědčení třeba k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

e)

doklad o ceně zboží.

§ 58

(1)

Celnice může přijmout ústní návrh na celní řízení při dovozu, vývozu nebo průvozu neobchodního zboží.

(2)

Celnice může rovněž přijmout ústní návrh na celní řízení při dovozu, vývozu nebo průvozu obchodního zboží v případech, kdy to povaha věci dovoluje.

Provádění celního řízení

§ 59

(1)

Celní řízení mimo celní prostor se provádí, je-li odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li se tím doprava zboží nebo je-li to jinak naléhavé a neruší-li se tím pravidelná činnost celnic.

(2)

Požádá-li účastník celního řízení o provedení celního řízení mimo celní prostor, oznámí celnici přibližné množství zboží a jeho druh podle pojmenování obvyklého v obchodě a navrhne dobu, kdy má být celní řízení provedeno, jakož i dodatečné změny v těchto údajích.

(3)

Celnice provede celní řízení mimo celní prostor za předpokladu, že v době navržené účastníkem celního řízení budou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.

§ 60

(1)

Celnice rozhodne, zda a za jakých podmínek propustí zboží do vázaného oběhu, jak má být zajištěna jeho totožnost, zda a v jaké výši má být složena celní jistota. Nepředloží-li účastník celního řízení vhodný návrh na způsob složení celní jistoty, stanoví jej celnice.

(2)

Totožnost zboží se zajišťuje podle povahy zboží a účelu dovozu nebo vývozu přiložením celní závěry, otiskem úředního razítka, pečetí, přesným popisem, vyobrazením, odebráním vzorků, sepsáním továrních značek a výrobních čísel nebo jiným vhodným způsobem.

(3)

Cizozemské celní závěry, značky, čísla nebo jiná označení uvedená na zboží a v průvodních dokladech potvrzených celními orgány jiných států je možno uznat za podmínky, že pro zajištění totožnosti zboží poskytují spolehlivou záruku.

(4)

Neobchodní zboží nacházející se ve vázaném oběhu může být zcizeno nebo s ním jinak nakládáno jen se souhlasem celnice.

 

 

 

(5)

Při propuštění zboží do vázaného oběhu stanoví celnice lhůtu k jeho opětovnému předložení celnici nebo ke zpětnému vývozu nebo dovozu.

(6)

Na návrh účastníka celního řízení může celnice propustit zboží z vázaného oběhu ke zpětnému vývozu nebo dovozu, nebo do volného oběhu. Vázaný oběh je možno rovněž ukončit za podmínky, že se účastník celního řízení vzdá zboží ve prospěch státu nebo celnice vysloví souhlas se zničením zboží nebo jeho znehodnocením na náklad účastníka celního řízení. Celnice může přijmout vzdání se zboží ve prospěch státu, nevzniknou-li tím žádné náklady, kromě nákladů souvisejících s jeho prodejem.

Záznamní oběh v tuzemsku

§ 61

Do záznamního oběhu v tuzemsku lze propustit zejména

a)

zboží na nejistý prodej a na ukázku,

b)

zboží k pokusům, k napodobení nebo vyzkoušení,

c)

zboží k výkonu povolání,

d)

zboží k osobnímu užívání cestujících a členů posádek dopravních prostředků,

e)

literární, vědecká a umělecká díla k užití a na ukázku,

f)

zboží pro výstavy a veletrhy,

g)

zboží k soutěžím a závodům,

h)

vzorky zboží,

ch)

dopravní prostředky,

i)

dobytek na pastvu nebo k vykonávání polních a jiných prací,

j)

vratné obaly, palety a kontejnery,

k)

zboží k přepracování, úpravě nebo opravě,

l)

jiné zboží k dočasnému používání.

§ 62

(1)

Za zboží k osobnímu užívání cestujících a členů posádek dopravních prostředků se považuje například oděv, prádlo, obvyklé osobní šperky, hodinky, a to i z drahých kovů, kufry, aktovky, filmové a fotografické přístroje, lovecké zbraně, cestovní radiopřijímače a televizory, magnetofony, dětské kočárky, vozíky pro nemocné, skládací a jiné sportovní čluny, jiná sportovní výstroj, s výjimkou motorových vozidel.

(2)

Pokud zboží uvedené v odstavci 1 odpovídá osobním poměrům cestujícího nebo člena posádky dopravního prostředku, délce a účelu cesty, celnice propustí toto zboží do záznamního oběhu bez celní jistoty nejdéle na dobu jednoho roku.

§ 63

(1)

Cizozemské dopravní prostředky a kontejnery, které jsou vlastnictvím cizozemských provozovatelů dopravy a vstupují do tuzemska, se propouštějí do záznamního oběhu na dobu nezbytnou.

(2)

Motorová vozidla silniční dopravy určená k dopravě osob a zboží, účelová motorová vozidla nebo kombinovaná, jakož i vozidla silniční dopravy, která nejsou motorovými vozidly a kterých se používá k dopravě osob a zboží, jedoucí po vlastní ose, se propouštějí do záznamního oběhu na dobu jednoho roku.

(3)

Celnice může lhůtu stanovenou v odstavci 2 prodloužit v případech, kdy záznamní oběh motorového vozidla silniční dopravy je nutný z důvodu prodloužení pobytu cizího státního příslušníka na území Československé socialistické republiky a československých státních příslušníků v cizině. Celnice tuto lhůtu může rovněž prodloužit v případech, kdy to vyžadují hospodářské a jiné zájmy československých socialistických organizací.

§ 64

(1)

Přepravní pomůcky a náhradní součástky, které tvoří výstroj dopravních prostředků, se propouštějí do záznamního oběhu s podmínkou, že jich nebude použito k jinému účelu.

(2)

Náhradní součástky, jež cizozemská dopravní organizace zasílá k opravě svých dopravních prostředků a kontejnerů zdržujících se dočasně v tuzemsku, se propouštějí do záznamního oběhu v tuzemsku s podmínkou, že jich nebude použito k jinému účelu.

§ 65

Speciální příslušenství dopravních prostředků a kontejnerů s nimi dopravované se propouští do záznamního oběhu jako dopravní prostředky a kontejnery.

§ 66

Jestliže zboží má být propuštěno do záznamního oběhu k přepracování, úpravě nebo opravě, stanoví celnice podmínky, za kterých se práce pro tyto účely provedou. Při stanovení podmínek se může vycházet z výroby na zkoušku nebo z posudku znalce, přičemž se uvede druh, množství a jakost zboží, které má být získáno po provedených pracích.

§ 67

Záznamní oběh v cizině

(1)

Celní kontrola nad zbožím v záznamním oběhu v cizině se provádí pomocí dokladů.

(2)

K celnímu řízení, v němž se rozhoduje o propuštění zboží ze záznamního oběhu v cizině do volného oběhu v cizině, nepožaduje celnice předložení zboží.

(3)

Jinak platí o záznamním oběhu v cizině přiměřeně ustanovení o záznamním oběhu v tuzemsku.

§ 68

Poukazování zboží

(1)

Poukázané zboží se zajišťuje zpravidla celní závěrou, pokud povaha zboží nebo způsob dopravy přiložení celní závěry nevylučují. Přiložená celní závěra se může odstranit z poukázaného zboží jen se souhlasem celnice.

(2)

Celní závěra může být kusová nebo prostorová; kusová celní závěra se přikládá na zboží nebo obal, prostorová celní závěra na zařízení uzavírající prostor dopravního prostředku. Prostory dopravních prostředků se zajišťují závěsnou závěrou. Obaly, v nichž se nachází zboží, se mohou zajistit pečetí nebo celními známkami.

(3)

Přiložení celních závěr na dopravní prostředky, kontejnery a na obaly nebo zboží se vyznačí v celních a jiných dokladech.

(4)

V železniční dopravě může být upuštěno od přiložení celní prostorové závěry, je-li prostor dostatečně zajištěn železniční závěrou.

(5)

Nelze-li celní závěru bezpečně přiložit, musí být poukázané zboží v průvodních listinách náležitě popsáno.

§ 69

Překládání a přebalování poukázaného zboží

(1)

Zboží, zajištěné prostorovou celní závěrou, může být překládáno na jiný dopravní prostředek jen za celního dohledu.

(2)

Zboží, zajištěné kusovou celní závěrou, pečetí nebo celními známkami, může být překládáno na jiný dopravní prostředek bez celního dohledu.

(3)

Dopravní organizace může, je-li to za dopravy z mimořádných důvodů třeba, přebalit některé poukázané nákladové kusy. Přebalení poznamená v přepravní listině.

§ 70

Výstup zboží do ciziny

(1)

Pohraniční celnice, u níž má vstoupit do ciziny zboží propuštěné k vývozu jinou celnicí, zjistí celní prohlídkou, zda zboží odpovídá průvodním a jiným dokladům a zda přiložené prostorové nebo kusové celní závěry jsou neporušeny.

(2)

Vnitřní celní prohlídka se provede tehdy, jsou-i celní závěry porušeny, nebo je-li důvodné podezření, že obsah zásilky byl změněn, nebo že bylo se zbožím nakládáno nedovoleným způsobem.

(3)

Neshledá-li při celní prohlídce závady, potvrdí pohraniční celnice v přiložených dokladech výstup zboží do ciziny.

(4)

Pošta nepředkládá pohraniční celnici poštovní zásilky propuštěné k vývozu vnitrozemskou celnicí; výstup těchto zásilek do ciziny potvrzuje v příslušných dokladech pošta.

§ 71

Pátrání po poukázaném zboží

(1)

Zjistí-li poukazovací celnice, že poukázané zboží nebylo přijímací celnici předloženo vůbec, nebo že bylo předloženo jen zčásti, zašle pátrací dopis tomu, kdo byl povinen zboží předložit přijímací celnici k celnímu řízení.

(2)

Ten, kdo měl předložit poukázané zboží přijímací celnici k provedení celního řízení, je povinen sdělit poukazovací celnici důvody, pro které tak nemohl učinit.

(3)

Dopravní organizace, která měla poukázané zboží předložit přijímací celnici, je povinna opatřit pro poukazovací celnici příslušné doklady, a je-li toho třeba, též vzorky zboží.

(4)

Bylo-li zboží podle výsledku pátrání předloženo jiné celnici nebo zničeno nebo spotřebováno nebo uvedeno svévolně do volného oběhu v tuzemsku, učiní poukazovací celnice příslušná opatření.

Uskladňování zboží

§ 72

(1)

Zboží dovezené z ciziny a zboží propuštěné celnicí k vývozu může být uskladněno v provozním skladu dopravní organizace nebo pošty, popřípadě v místnostech a prostorách, jež dopravní organizace nebo pošta určí v dohodě s celnicí k uskladňování zboží podléhajícímu celní kontrole.

(2)

Provozní sklady musí být zařízeny tak, aby se daly bezpečně uzavřít. Uzavírá je dopravní organizace a pošta; celnice může přikládat spoluzávěru.

(3)

Ukládá-li se do provozního skladu dopravní organizace zboží, jež má být podrobeno celnímu řízení, zjistí celnice počet nákladových kusů a jejich značky, čísla druh obalu a hrubou hmotnost.

(4)

Účastník celního řízení, dopravní organizace a pošta jsou oprávněny s vědomím celnice se zbožím v provozním skladu účelně nakládat, například zboží prohlížet, přebalovat, nově označovat, dělit, čistit, doplňovat, dolévat, denaturovat a brát z něho vzorky. Při provádění těchto úkonů je nutno dbát celních předpisů.

(5)

Nemá-li celnice dostatek prostorů pro zboží uskladňované z vlastního podnětu, umožní jí dopravní organizace a pošta uskladňovat zboží ve svém provozním skladu.

§ 73

Podmínky stanovené pro uskladňování zboží v provozních skladech platí přiměřeně i pro uskladňování zboží v celních skladech, jakož i ve skladech celnic.

§ 74

Sazebník skladného

(1)

Za uskladnění zboží ve skladech celnic se platí skladné ve výši 1 % z ceny uskladněného zboží za první započatý měsíc, nejméně však 10 Kčs a nejvýše 1000 Kčs.

(2)

Uskladňují-li se ve skladech celnic listiny , doklady, dokumentace a jiné písemnosti, platí se skladné za první započatý měsíc ve výši 10 Kčs za každou skladovou položku.

(3)

Za uskladnění zboží ve skladech celnic na dobu delší než jeden měsíc se platí dvojnásobek skladného uvedeného v odstavcích 1 a 2.

(4)

Úhrnná částka skladného se zaokrouhluje na celé koruny, a to při haléřové částce do 50 haléřů včetně směrem dolů a při haléřové částce nad 50 haléřů směrem nahoru.

§ 75

Přepravní styk

Účastník celního řízení je povinen předložit k nahlédnutí jak výstupní, tak i vstupní pohraniční celnici doklad, z něhož je patrno, že jde o tuzemské zboží, které se dopravuje přes území jiného státu.

H L A V A Š E S T Á

POSTUP PŘI PRODEJI A JINÉM NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM (§ 76)

§ 76

(1)

Zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích, zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech a přečinech spáchaných při dovozu, vývozu a průvozu zboží, jakož i zboží, jehož se účastník celního řízení vzdal ve prospěch státu, je v prozatímní správě celnic.

(2)

Prodej, popřípadě jiné nakládání se zbožím uvedeným v odstavci 1 se řídí předpisy o prozatímní správě národního majetku. 3

 

(3)

Ustanovení uvedená v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na věci a jiné hodnoty podle předpisů o devizovém hospodářství, pokud byly celním přestupkem získány.

H L A V A S E D M Á

USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ (§ 77-81)

§ 77

Zlato pro průmyslové účely

Zlatem pro průmyslové účely se rozumí zlato, které se dováží, vyváží nebo prováží výhradně jako obchodní zboží pro průmyslové přepracování, úpravu nebo zpracování.

§ 78

Rozhodování o nomenklaturním sazebním a tárovém zařazení zboží

(1)

Návrh na rozhodnutí o nomenklaturním, sazebním a tárovém zařazení zboží se podává písemně; k němu se připojí potřebné vzorky, nebo není-li to vzhledem k povaze zboží možné, vyobrazení a technický popis zboží.

(2)

Každý návrh se může týkat jen jednoho druhu zboží. V návrhu je třeba uvést všechny údaje, jež mohou mít vliv na sazební zařazení zboží nebo na výši táry, zejména údaje o složení, způsobu výroby, způsobu a účelu upotřebení a o původu zboží.

(3)

Vyžádá-li si federální ministerstvo zahraničního obchodu k správnému posouzení věci znalecký posudek, hradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku navrhovatel.

§ 79

Pro účely této vyhlášky se cenou neobchodního zboží rozumí i jeho celní hodnota. 4

§ 80

Zrušují se tyto vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu:

 

a)

vyhláška č. 119/1974 Sb․, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.,

b)

vyhláška č. 83/1980 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.,

c)

vyhláška č. 54/1984 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.

§ 81

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.

Ministr:

Ing. Urban CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

Celní prohláškou se rozumí v tomto případě zelená celní nálepka Cl.

§ 4 písm. a) až e) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 86/1977 Sb., o prozatímní správě národního majetku.

§ 2 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami.

Poznámky pod čarou:
1

Celní prohláškou se rozumí v tomto případě zelená celní nálepka Cl.

2

§ 4 písm. a) až e) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

3

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 86/1977 Sb., o prozatímní správě národního majetku.

4

§ 2 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami.