Čekejte, prosím...
A A A
69/1986 Sb. znění účinné od 3. 11. 1986

69

 

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 22. října 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových

příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky stanoví podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí:

Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

"§ 1

 

(1) Touto vyhláškou se upravuje poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům, kteří se přistěhují z ostatního území Československé socialistické republiky

a)

do vymezeného území pohraničí České socialistické republiky a nastoupí na důležitá, předem stanovená pracovní místa, které je nutno přednostně obsadit v zájmu komplexního rozvoje tohoto území (dále jen "stanovená místa") nebo

b)

do vymezeného území při západní hranici Československé socialistické republiky v okrese Cheb, Tachov, Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov (dále jen "vymezené území při západní hranici ČSSR") a vstoupí tam do pracovního (členského) poměru.

(2) Pro účely této vyhlášky platí vymezení pohraničního území a rozdělení tohoto území do tří kategorií obsažené v příloze k opatření vlády České socialistické republiky k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality 1) a vymezení území při západní hranici Československé socialistické republiky obsažené v příloze k opatření vlády České socialistické republiky k řešení ekonomického a sociálního rozvoje vybraných území při západní hranici ČSSR․ 2)

__________

1)

Toto opatření vlády bylo schváleno usnesením vlády ČSR č. 84 ze dne 15. dubna 1970 a je uveřejněno v Ústředním věstníku ČSR, ročník 1970, částka 4.

2)

Toto opatření vlády bylo schváleno usnesením vlády ČSR ze dne 18. března 1986 č. 84 a je uveřejněno v Ústředním věstníku ČSR, ročník 1986, částka 4.".

2.

§ 5 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní:

"(4) Ve vymezeném území při západní hranici ČSSR s výjimkou stabilizovaných středisek osídlení 3) se poskytuje náborový příspěvek ve všech organizacích ve výši 15 000 Kčs.

(5) Náborový příspěvek lze poskytnout pouze jednou, a to podle odstavců 1 až 3 nebo podle odstavce 4.

__________

3)

Stabilizovaná střediska osídlení jsou uvedena v příloze č. 2 usnesení vlády ČSR ze dne 18. března 1986 č. 84, uveřejněné v Ústředním věstníku ČSR, ročník 1986, částka 4.".

3.

§ 7 zní:

"§ 7

 

(1) Náborové příspěvky podle § 5 odst. 1 až 3 se vyplácejí doosídlencům ve lhůtách a částkách uvedených v příloze této vyhlášky.

(2) Náborový příspěvek podle § 5 odst. 4 se vyplácí doosídlencům, kteří sjednali pracovní (členský) poměr se dnem nástupu do práce nejdříve od 1. března 1986, a to ve lhůtách a částkách uvedených v příloze této vyhlášky pro poskytování náborového příspěvku v I. kategorii pohraničního území v zemědělských, lesních a stavebních organizacích a v organizacích pro výrobu stavebních hmot.

(3) Doosídlenci, který prokáže, že si po přesídlení do pohraničního území zakoupil bytové zařízení, může organizace se souhlasem okresního národního výboru vyplatit druhou splátku nebo její část dříve, než je stanoveno v příloze této vyhlášky.".

4.

Za § 12 se vkládá § 13, který zní:

"§ 13

 

Doosídlencům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. b) se poskytne náborový příspěvek a jiné výhody za podmínek stanovených v části III. a V. vyhlášky.".

5.

§ 13 se označuje jako § 14 a doplňuje se odstavcem 3, který zní:

"(3) Příslušná částka náborového příspěvku náležející doosídlencům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. b) při nástupu do zaměstnání a náhrady jiných výhod jim náležejících se poskytnou nejpozději do čtyř týdnů ode dne účinnosti této vyhlášky.".

6.

§ 14 se označuje jako § 15.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Vaněk CSc. v. r.

 

Ministryně:

RSDr. Baumruková v. r.