Čekejte, prosím...
A A A
1/1988 Sb. znění účinné od 1. 2. 1988 do 30. 4. 1990

1

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 24. listopadu 1987

o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 489a odst. 2 a § 397 odst. 4 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, a podle § 22b odst. 1 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy:

ČÁST I

OBECNÁ A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-9)

§ 1

(1)

Na základě povolení místního národního výboru, obvodního národního výboru nebo městského národního výboru (dále jen „národní výbor“) za podmínek stanovených tímto nařízením může občan za účelem uspokojování hmotných potřeb ostatních občanů poskytovat za úplatu občanům, popřípadě organizacím věcná plnění a výkony včetně prodeje zboží a přípravy pokrmů a nápojů (dále jen „služby“).

(2)

Budou-li služby poskytovány v prodejně, provozovně nebo zařízení socialistické organizace (dále jen „provozovna“), uděluje na žádost občana povolení národní výbor v místě provozovny; v ostatních případech uděluje povolení národní výbor v místě, kde má občan stanoviště pro poskytování služeb. Platnost povolení není omezena územním obvodem národního výboru, který povolení vydal.

(3)

Povolení podle tohoto nařízení nelze udělit

a)

k provádění záručních oprav,

b)

k poskytování služeb, které jsou vyhrazeny socialistickým organizacím nebo které poskytují občané podle jiných obecně závazných právních předpisů.1

(4)

Ustanovení obecně závazných právních předpisů, pokud vyžadují k provozování některých činností zvláštní způsobilosti,2 zůstávají nedotčena.

§ 2

(1)

Povolení lze udělit bezúhonnému občanovi staršímu 18 let, který má, pokud to povaha služby vyžaduje, potřebnou odbornou kvalifikaci, popřípadě i zdravotní způsobilost.

(2)

Občan může poskytovat služby za pomoci manžela, manželky, dětí, pokud ukončili povinnou školní docházku, rodičů, druha nebo družky, důchodců a jiných občanů vykonávajících tuto činnost vedle svého hlavního zaměstnání.

(3)

Osoby uvedené v odstavci 2 musí být bezúhonné, a vyžaduje-li to povaha služby, musí mít i potřebnou zdravotní způsobilost.

§ 3

(1)

V žádosti o udělení povolení občan uvede:

a)

své jméno a příjmení, provozovnu nebo stanoviště pro poskytování služeb, číslo občanského průkazu a rodné číslo,

b)

druh služby, o jejíž povolení žádá,

c)

návrh na stanovení prodejní (provozní) doby.

(2)

K žádosti občan přiloží:

a)

doklad o odborné kvalifikaci, pokud to povaha služby vyžaduje, popřípadě doklad o zvláštní způsobilosti (§ 1 odst. 4),

b)

potvrzení o zdravotní způsobilosti a zdravotní průkaz,3 stanoví-li to pro provozovanou činnost obecně závazný právní předpis,

c)

kladné vyjádření socialistické organizace, v jejíž provozovně hodlá služby poskytovat.

(3)

Žádá-li občan o povolení poskytovat služby za pomoci osob uvedených v § 2 odstavci 2, musí žádost obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a doklady uvedené v odstavci 2 písm. b).

(4)

Národní výbor může upustit od předložení dokladu o odborné kvalifikaci u občana, který má přiměřenou praxi a zkušenosti v příslušné činnosti.

§ 4

(1)

Národní výbor udělí povolení zpravidla na dobu neurčitou. V povolení stanoví:

a)

druh povolených služeb,

b)

den zahájení poskytování služeb,

c)

stanoviště pro poskytování služeb, nebudou-li služby poskytovány v provozovně,

d)

provozní dobu, je-li to účelné, nebo při prodeji zboží, přípravě pokrmů a nápojů minimální prodejní dobu, popřípadě též uzavírací hodinu,

e)

při prodeji pokrmů, nápojů a občerstvení kategorii a skupinu,

f)

jména a příjmení osob, které mohou pomáhat při poskytování služeb,

g)

okruh organizací, mají-li jim být poskytovány jiné služby než prodej zboží a příprava pokrmů a nápojů,

h)

popřípadě další podmínky k poskytování služeb.

(2)

Mají-li být služby poskytovány v provozovně, národní výbor v povolení dále uvede provozovnu, kterou socialistická organizace poskytující služby může přenechat občanovi k dočasnému užívání.

(3)

Národní výbor může občanovi v povolení uložit, aby ve stanovené lhůtě uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout v souvislosti s poskytováním některých služeb.

(4)

Národní výbor zašle opis povolení národnímu výboru, který spravuje daň z příjmu obyvatelstva, a národnímu výboru, který provádí sociální zabezpečení.

§ 5

Občan, kterému bylo uděleno povolení, je povinen:

a)

poskytovat služby v souladu s povolením a s obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují na služby uvedené v povolení,

b)

vydat stvrzenku o rozsahu poskytnuté služby a o zaplacení ceny za ni.

§ 6

(1)

Na zhotovování věcí na zakázku, na opravy a úpravy věcí poskytované podle tohoto nařízení se vztahují ustanovení § 2, 3, 5 a § 7 odst. 3 vyhlášky ministerstev vnitra, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a výživy, obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu č. 66/1979 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb.

(2)

Při poskytování služeb podle tohoto nařízení občan poskytující službu:

a)

není vázán lhůtami, které jsou stanoveny pro provedení služby4 a pro odstranění vady poskytnuté služby,5

b)

je povinen odstranit vady poskytnuté služby ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem; nedojde-li k dohodě o lhůtě k odstranění vady poskytnuté služby, je povinen tuto vadu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze služby a okolnostem jejího poskytování,

c)

vydává v případě přijetí věcí k opravě, úpravě nebo ke zhotovení věci na zakázku písemné potvrzení o přijetí objednávky;6 v ostatních případech jen na žádost zákazníka. Je-li služba poskytnuta na počkání, toto potvrzení nevydává.

§ 7

Občan poskytující služby je povinen vést průkazné záznamy o příjmech a výdajích a uchovávat tyto doklady po dobu pěti let.

§ 8

(1)

Občan poskytuje služby a nakupuje zboží k poskytování služeb za ceny podle cenových předpisů a cenových rozhodnutí příslušných orgánů a organizací.

(2)

Zboží určené k prodeji a k přípravě pokrmů a nápojů získává občan:

a)

nákupem od socialistické organizace, která mu provozovnu přenechala k dočasnému užívání,

b)

nákupem od výrobní, odbytové nebo obchodní organizace,

c)

v souladu s obecně závaznými právními předpisy7 od občanů z jejich vlastní drobné zemědělské výroby nebo ze sběru lesních plodů a z vlastní drobné zemědělské výroby a sběrem lesních plodů.

§ 9

(1)

Národní výbor může povolení odejmout:

a)

jestliže občan povolení bez závažných důvodů nevyužívá nebo neprovozuje-li činnost v rozsahu a za podmínek stanovených v uděleném povolení, anebo porušuje-li povinnosti stanovené tímto nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy,

b)

z jiných důvodů, které vylučují možnost poskytovat služby.

(2)

V rozhodnutí o odnětí povolení stanoví národní výbor též lhůtu potřebnou pro ukončení poskytování služeb.

(3)

Národní výbor zašle opis rozhodnutí o odejmutí povolení národnímu výboru, který spravuje daň z příjmu obyvatelstva a národnímu výboru, který provádí sociální zabezpečení.

ČÁST II

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBČANY V PROVOZOVNÁCH

PŘENECHANÝCH K DOČASNÉMU UŽÍVÁNÍ (§ 10-12)

§ 10

Socialistická organizace poskytující služby může přenechat podle zvláštních předpisů8 svou provozovnu k dočasnému užívání občanovi, kterému bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení.

§ 11

(1)

Smlouva o přenechání provozovny k dočasnému užívání upravuje zejména:

a)

druh, popřípadě rozsah poskytování služeb a den jeho zahájení [§ 4 odst. 1 písm. b)],

b)

podmínky dočasného užívání provozovny a způsob jejího označení,

c)

výši úhrady za přenechání provozovny k dočasnému užívání včetně úhrady nákladů spojených s jejím provozem,

d)

rozsah vedení evidence související s poskytováním služeb,

e)

seznámení občana s předpisy, které se vztahují k poskytovaným službám, a předání těchto předpisů občanovi,

f)

způsob kontroly majetku přenechaného k dočasnému užívání,

g)

způsob majetkového vypořádání při skončení dočasného užívání provozovny,

h)

další náležitosti stanovené zvláštními předpisy.9

(2)

Socialistická organizace poskytující služby zašle opis smlouvy o přenechání provozovny k dočasnému užívání národnímu výboru uvedenému v § 1 odst. 2.

§ 12

(1)

Poskytování služeb je ukončeno:

a)

dohodou mezi občanem a socialistickou organizací,

b)

výpovědí ze strany občana nebo organizace z důvodů a ve lhůtách dohodnutých ve smlouvě o přenechání provozovny k dočasnému užívání,

c)

uplynutím doby, na kterou bylo dočasné užívání provozovny sjednáno,

d)

z jiných důvodů, které trvale vylučují možnost poskytovat služby.

(2)

Ukončením poskytování služeb podle odstavce 1 zaniká platnost povolení uděleného podle tohoto nařízení. Socialistická organizace poskytující služby oznámí ukončení poskytování služeb občanovi, národnímu výboru, který občanovi vydal povolení, národnímu výboru, který spravuje daň z příjmu obyvatelstva, a národnímu výboru, který provádí sociální zabezpečení.

ČÁST III

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 13-17)

§ 13

Důchodové a nemocenské zabezpečení občanů poskytujících služby podle tohoto nařízení upravují obecně závazné právní předpisy.10

§ 14

Poskytování služeb v rozporu s tímto nařízením se postihuje podle obecně závazných právních předpisů.11

§ 15

Povolení k poskytování služeb vydaná občanům podle dosavadních předpisů12 se považují za povolení podle tohoto nařízení.

§ 16

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1982 Sb․, o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1988.

Adamec v. r.Poznámky pod čarou:

Např. zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 118/1975 Sb., o advokacii,

zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (příl. A pol. 1, příl. B pol. 7),

zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu,

zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, nařízení vlády České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru,

vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona,

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

§ 273 odst. 1 a § 281 odst. 1 občanského zákoníku.

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

Např. § 397 a násl. občanského zákoníku,

§ 13 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku,

§ 14 odst. 4 směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1984 Věstníku ČSSD, o hospodaření s majetkem organizací spotřebního družstevnictví.

Např. § 397 a násl. občanského zákoníku,

§ 13 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku,

§ 14 odst. 6 směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1984 Věstníku ČSSD, o hospodaření s majetkem organizací spotřebního družstevnictví.

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci.

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

Poznámky pod čarou:
1

Např. zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 118/1975 Sb., o advokacii,

zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, ve znění pozdějších předpisů,

zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (příl. A pol. 1, příl. B pol. 7),

zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu,

zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, nařízení vlády České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru,

vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona,

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

2

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

3

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

4
5

§ 273 odst. 1 a § 281 odst. 1 občanského zákoníku.

6
7

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

8

Např. § 397 a násl. občanského zákoníku,

§ 13 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku,

§ 14 odst. 4 směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1984 Věstníku ČSSD, o hospodaření s majetkem organizací spotřebního družstevnictví.

9

Např. § 397 a násl. občanského zákoníku,

§ 13 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku,

§ 14 odst. 6 směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1984 Věstníku ČSSD, o hospodaření s majetkem organizací spotřebního družstevnictví.

10

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci.

12

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.