Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11/1988 Sb. znění účinné od 1. 3. 1988 do 31. 3. 2012

11

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 22. ledna 1988

o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky

 

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)

Zdravotnická zařízení evidují

a)

ukončení těhotenství narozením živého nebo mrtvého dítěte anebo potratem,

b)

úmrtí dítěte do 168 hodin po porodu a

c)

úmrtí matky související s těhotenstvím, porodem nebo potratem, k němuž došlo do 42 dnů po ukončení těhotenství (dále jen "úmrtí matky").

(2)

Na podkladě evidence podle odstavce 1 provádějí zdravotnická zařízení v součinnosti s okresními a krajskými odborníky pro příslušné obory rozbory za účelem zlepšení úrovně léčebně preventivní péče o matku a dítě.

Základní pojmy

§ 2

(1)

Narozením živého dítěte se rozumí jeho úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestliže dítě projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost

a)

500 g a vyšší anebo

b)

nižší než 500 g, přežije-li 24 hodin po porodu.

(2)

Známkami života se rozumějí dech nebo akce srdeční nebo pulsace pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva, i když pupečník nebyl přerušen nebo placenta nebyla porozena.

§ 3

Narozením mrtvého dítěte se rozumí úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestliže plod neprojevuje ani jednu ze známek života a má porodní hmotnost 1000 g a vyšší.

§ 4

(1)

Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž

a)

plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1000 g a pokud jí nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 28 týdnů,

b)

plod projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu,

c)

z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice.

(2)

Potratem se rozumí též ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů. 1

§ 5

Hlášení o narození

Hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte podávají zdravotnická zařízení 2 a postupují přitom podle předpisů o matrikách. /3/ Hlášení se podává vedle národního výboru pověřeného vedením matrik též okresnímu odborníkovi pro obor pediatrie příslušnému podle místa trvalého pobytu matky.

§ 6

Hlášení o úmrtí

Hlášení o narození mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte do 168 hodin po porodu a úmrtí matky podávají zdravotnická zařízení 4 a postupují přitom podle předpisů o matrikách. 5 Hlášení se podává vedle národního výboru pověřeného vedením matrik

a)

v případě narození mrtvého dítěte a úmrtí dítěte do 168 hodin po porodu též okresním odborníkům pro obor pediatrie a pro obor gynekologie a porodnictví příslušným podle místa trvalého pobytu matky,

b)

v případě úmrtí matky též neprodleně krajskému odborníkovi pro obor gynekologie a porodnictví příslušnému podle místa trvalého pobytu matky.

§ 7

Hlášení o potratu

Ukončení těhotenství potratem podle § 4 odst. 1 a ukončení mimoděložního těhotenství se hlásí stejným způsobem jako se hlásí umělé přerušení těhotenství. 1,6

§ 8

Ukončení těhotenství s více plody

Při ukončení těhotenství s více plody se posuzuje pro účely hlášení každý plod zvlášť. Rozhodující jsou kritéria uvedená v § 2 až 4.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1.

vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 194/1964 Sb., o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky,

2.

směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 1964 čj. ST-181-23.12.64 č. 4/1965 Věst.MZ o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1988.

Ministr:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb․, o umělém přerušení těhotenství.

Tiskopis Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu Obyv 2-12 "Hlášení o narození".

§ 4 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví.

Tiskopis SEVT 14 105 0 "List o prohlídce mrtvého".

§ 54, 5557 vyhlášky č. 22/1977 Sb.

Zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb․, o umělém přerušení těhotenství.

Tiskopis SEVT 14 331 0 "Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení potratu".

Poznámky pod čarou:
1

Zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb․, o umělém přerušení těhotenství.

2

Tiskopis Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu Obyv 2-12 "Hlášení o narození".

4

§ 4 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví.

Tiskopis SEVT 14 105 0 "List o prohlídce mrtvého".

5

§ 54, 5557 vyhlášky č. 22/1977 Sb.

6

Tiskopis SEVT 14 331 0 "Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení potratu".