Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

188/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

188

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1988,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušeno

Čl. II

zrušeno

Čl. III

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

§ 447a zní:

"§ 447a

 

Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.".

 

2.

Za § 507b se vkládá nový § 507c, který včetně nadpisu zní:

"§ 507c

Přechodné ustanovení k úpravě náhrady za ztrátu na důchodu

účinné od 1․ ledna 1989

 

Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.".

Čl. IV

zrušeno

Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.