Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

194/1988 Sb. znění účinné od 19. 7. 1990 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 297/1990 Sb.

19.7.1990

zákonem č. 166/1990 Sb.

10.5.1990

zákonem č. 83/1990 Sb.

1.5.1990

Více...

194

 

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1988

o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

 

Sociálně ekonomický rozvoj Československé socialistické republiky, zvyšování efektivnosti ekonomiky v zájmu vyšší úrovně tvorby materiálních a duchovních hodnot pro život a práci lidu a uskutečňování komplexní přestavby hospodářského mechanismu vyžaduje nové vymezení úlohy ústředních orgánů státní správy, které působí na úrovni federace a tvoří společně s ústředními orgány státní správy republik nedílnou součást jednotného výkonného řídícího centra.

Posláním jednotného výkonného řídícího centra je zabezpečovat ve spolupráci všech jeho federálních a republikových součástí jednotnost státní politiky a na základě socialistické hospodářské soustavy jednotnost řízení ekonomiky a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky a proporcionální rozvoj obou republik.

K dosažení uvedených cílů se usneslo Federální shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

FEDERÁLNÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, V JEJICHŽ ČELE STOJÍ ČLEN

VLÁDY ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY (§ 1-107)

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-18)

§ 1

Federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (dále jen "federální ministerstva") vykonávají v oblastech jim svěřených státní správu v rozsahu působnosti federace: Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě jednotné státní politiky Československé socialistické republiky a ve své působnosti ji uskutečňovat.

§ 2

Federální ministerstva jako součást jednotného výkonného řídícího centra odpovídají ve své působnosti za jednotné zabezpečování strategických cílů a záměrů hospodářského a sociálního rozvoje . Základní funkce řízení hospodářského a sociálního rozvoje uplatňují prostřednictvím kompletních státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky (dále jen "státní plány"), obecně závazných právních předpisů, cílevědomého zdokonalování hospodářského mechanismu a usměrňování vývoje ekonomiky.

§ 3

(1)

Federální ministerstva se ve věcech národohospodářského plánování podílejí na tvorbě souhrnné prognózy a stanovení dlouhodobých cílů a základních, směrů vědeckotechnického, hospodářského a sociálního rozvoje a na vypracování návrhů státních plánů.

(2)

Federální ministerstva v případech stanovených zákonem plní úkoly při uskutečňování státních plánů a při usměrňování vývoje ekonomiky.

(3)

Federální ministerstva analyzují vývoj plnění záměrů, cílů a proporcí státního plánu v oblasti své působnosti. Při usměrňování vývoje ekonomiky uplatňují, popřípadě navrhují uplatnění nástrojů národohospodářského řízení v souladu se státním pětiletím plánem, a to podle povahy své působnosti buď při plnění průřezových funkcí, nebo při řízení národohospodářských odvětví a komplexů.

§ 4

Federální ministerstva se ve věcech státní finanční a cenové politiky podílejí na tvorbě koncepcí finanční a cenové politiky a činí opatření pro jejich zabezpečení, vypracovávají podklady pro návrh státního rozpočtu federace a návrh plánu vývoje cen, vypracovávají podklady pro návrhy finančně ekonomických nástrojů a kontrolují ve své působnosti dodržování finanční a cenové kázně.

§ 5

Federální ministerstva se ve věcech vědeckotechnického a investičního rozvoje podílejí na tvorbě koncepce vědní a vědeckotechnické politiky včetně oblasti průmyslových práv a koncepce státní investiční politiky a zabezpečují jejich uskutečňování. Podílejí se na základě zákona tvorbě a schvalování technických norem, na provádění státního zkušebnictví a na zvyšování jakosti výrobků, prací a služeb.

§ 6

Federální ministerstva se podílejí na vypracování koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a zabezpečují podmínky pro její uskutečňování.

§ 7

(1)

Federální ministerstva se podílejí na tvorbě koncepce státní politiky zaměstnanosti, státní mzdové politiky, produktivity práce a efektivního využívání pracovních sil a na jejím uskutečňování; zpracovávají podklady pro návrhy pravidel usměrňování mzdových prostředků a provádějí mzdovou kontrolu.

(2)

Federální ministerstva se podílejí na tvorbě státní sociální politiky a pečují o rozvoj sociálních činností organizací zejména na úseku bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a péče o pracovní podmínky pracujících.

§ 8

Federální ministerstva se v oblasti vnějších ekonomických vztahů podílejí na tvorbě koncepce zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, zejména socialistické ekonomické integrace, a na jejím uskutečňování.

§ 9

(1)

Federální ministerstva vytvářejí podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a hospodářské soutěže a přijímají protimonopolní opatření.

(2)

Federální ministerstva jsou zakladateli státních podniků, vykonávají vůči nim funkci orgánů hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem a kontrolují jejich hospodářskou a sociální činnost.

(3)

Federální ministerstva zřizují podle zvláštních předpisů další socialistické organizace; za podmínek stanovených v těchto předpisech řídí a kontrolují jejich činnost.

(4)

Federální ministerstva jako zakladatelé, popřípadě zřizovatelé socialistických organizací jsou povinna dbát o racionální organizační strukturu výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny a o její soulad s hlavními směry rozvoje národního hospodářství.

(5)

Federální ministerstva poskytují socialistickým organizacím informace o stavu a záměrech vývoje ekonomiky odvětví a oborů, o stavu a tendencích vývoje světové ekonomiky a o záměrech sociálního rozvoje, vývoje s životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji.

(6)

zrušen

§ 10

(1)

Federální ministerstva v oblasti své působnosti sledují a vyhodnocují uplatňování a působení nástrojů hospodářského mechanismu a předkládají návrhy na jejich zdokonalování.

(2)

Federální ministerstva vykonávají v oblasti své působnosti kontrolu jako nedílnou součást své řídící, organizátorské a koncepční činnosti․

§ 11

Federální ministerstva pečují na svém úseku o náležitou právní úpravu patřící do působnosti federace. Připravují návrhy zákonů Federálního shromáždění a nařízení vlády Československé socialistické republiky. Na základě zákonů Federálního shromáždění a v jejich mezích vydávají obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněna. Sledují a v rámci své působnosti kontrolují, jak se tyto předpisy uplatňují, vyhodnocují jejich účinnost a přijímají potřebná opatření.

§ 12

Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce v hospodářské a vědeckotechnické oblasti i v dalších oblastech. Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 13

Federální ministerstva odpovídají ve své působnosti za úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti Československé socialistické republiky. V rozsahu stanoveném zákonem činí opatření nutná k zabezpečení potřeb ozbrojených sil a k přípravě státních orgánů, socialistických organizací a občanů k obraně. Připravují potřebné návrhy a předkládají je vládě Československé socialistické republiky, popřípadě Radě obrany státu.

§ 14

(1)

Federální ministerstva se aktivně podílejí na plnění úkolů jednotného výkonného řídícího centra; přitom jsou povinna vzájemně úzce spolupracovat, vyměňovat si informace a podklady a koordinovat svoji činnost s cílem dosáhnout jednotného, komplexního, efektivního a účinného zabezpečování cílů a záměrů hospodářského a sociálního rozvoje.

(2)

Federální ministerstva jsou povinna o své činnosti pravidelně informovat veřejnost.

§ 15

(1)

Federální ministerstva jsou povinna soustavně spolupracovat s příslušnými orgány republik zejména při přípravě, tvorbě a realizaci jednotné státní hospodářské a sociální politiky, návrhů zákonů Federálního shromáždění a dalších obecně závazných a právních předpisů, mezinárodních smluv, nástrojů hospodářského mechanismu, opatření k usměrňování vývoje ekonomiky a dalších významných opatření vlády Československé socialistické republiky. Využívají jejich rozborů, koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví a jiných podkladů. Opírají se o jejich zkušenosti a zabývají se jejich podměty.

(2)

Federální ministerstva při plnění úkolů ve věcech patřících do společné působnosti federace a republik a při zabezpečování dalších významných úkolů socialistického státu jsou povinna postupovat v úzké součinnosti s ústředními orgány státní správy republik a to zejména v těch oblastech výkonu státní správy a plnění průřezových funkci v jednotném řídícím centu, kde je tato součinnost potřebná pro úspěšnou realizaci strategických záměrů a cílů jednotné státní politiky Československé socialistické republiky. Za tím účelem zejména:

a)

společně s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy státních plánů a státních rozpočtů;

b)

v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy koncepcí finanční a cenové politiky, vědní a vědeckotechnické politiky a státní investiční politiky, tvorby a ochrany životního prostředí, státní politiky zaměstnanosti a státní mzdové politiky výživy lidu a zahraničně obchodní politiky ve věcech zabezpečujících uspokojování potřeb vnitřního trhnu v republikách a potřeb odvětví řazených republikovými orgány;

c)

ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy zásad státní politiky v oblastech uskutečňování základních funkcí socialistického státu, především v oblasti zahraniční politiky, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu ve věcech týkajících se zabezpečení potřeb republik;

d)

ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy koncepcí státní politiky národohospodářských komplexu, odvětví a oborů ve věcech týkajících se potřeb odvětví řízených orgány republik.

(3)

Federální ministerstva sledují plnění úkolů vyplývajících z jednotného uplatňování státní politiky federace a dbají v součinnosti s příslušnými orgány republik a zevšeobecňování pozitivních zkušeností a o odstraňování případných nedostatků. Projednávají s nimi opatření, která je třeba v tomto směru učinit.

(4)

Federální ministerstva mohou vyžadovat podklady a další údaje, které potřebují pro svou činnosti, od příslušných orgánů republik. V rozsahu a způsobem stanoveným tím to zákonem a zvláštními předpisy mohou po dohodě s orgány republik požadovat podklady a další údaje od socialistických a jiných organizací v působnosti republik. Federální ministerstva poskytují příslušným orgánům republik podklady a další údaje, potřebné pro jejich činnost.

§ 16

(1)

V zájmu jednotného zabezpečování státní politiky federace dbají federální ministerstva v dohodě s orgány republik o souladný rozvoj těch oblastí, které patří do působnosti republik. Federální ministerstva vytvářejí podmínky pro koordinaci řešení otázek společného zájmu, které vyplývají z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace na celém území Československé socialistické republiky.

(2)

V zájmu efektivního rozvoje jednotné československé ekonomiky zabezpečují federální ministerstva v souladu se státními plány i potřeby odvětví řízených orgány republik. Odvětví jednotné československé ekonomiky, řízená orgány republik, zabezpečují v souladu se státními plány též potřeby odvětví řízených federálními orgány.

§ 17

(1)

V zájmu jednotného uskutečňování státní politiky na celém území Československé socialistické republiky zabezpečují členové vlády Československé socialistické republiky spolu s příslušnými členy vlád republik vzájemnou součinnost a koordinaci.

(2)

Členové vlády Československé socialistické republiky projednávají návrhy opatření v oblasti společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik před jejich předložením vládě Československé socialistické republiky se členy vlád republik, pokud se jich navrhovaná opatření dotýkají; nedosáhne-li se dohody, informují vládu Československé socialistické republiky, která rozhodne.

§ 18

(1)

Federální ministerstva informují veřejnost o návrzích závažných opatření týkajících se zejména životní úrovně, ochrany zdraví, sociálních a kulturních potřeb občanů.

(2)

Federální ministerstva plní své úkoly v součinnosti s Československou akademií věd, využívají ve své činnosti poznatků dalších vědeckých institucí a pracovišť vědeckovýzkumné základny a zapojují je zejména do prací na řešení problémů koncepcí povahy.

HLAVA DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (§ 19-107)

Federální ministerstvo pro strategické plánování

§ 19

Federální ministerstvo pro strategické plánování je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro dlouhodobou strategii hospodářského a sociálního rozvoje.

§ 20

(1)

Federální ministerstvo pro strategické plánování společně s ústředními orgány pro národohospodářskou strategii republik a ve spolupráci s ústředními orgány federace a republik koordinuje přípravu strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2)

Federální ministerstvo pro strategické plánování v procesu přípravy a tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky vypracovává zejména návrhy:

a)

základních směrů, věcných a systémových podmínek hospodářského a sociálního rozvoje a státní politiky strukturálních změn;

b)

koncepcí rozvoje vědy a vědeckotechnické politiky;

c)

koncepce ekonomického zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu;

d)

dlouhodobých koncepcí zapojení československé ekonomiky do světové ekonomiky;

e)

hlavních záměrů v oblasti životních podmínek a životní úrovně obyvatelstva.

§ 21

Federální ministerstvo pro strategické plánování vyhodnocuje uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i opatření přijatá k její realizaci a jejich účinnost.

§ 22

zrušen

Federální výbor pro životní prostředí

§ 23

Federální výbor pro životní prostředí je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast životního prostředí.

§ 24

(1)

Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a dalšími federálními ústředními orgány státní správy a ústředními orgány státní správy republik zpracovává návrh státní ekologické politiky a způsoby její realizace. Po projednání ve vládách republik předkládá návrh této politiky vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2)

Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a s dalšími ústředními orgány federace a republik způsob realizace státní ekologické politiky, zejména:

a)

navrhuje programy realizace státní ekologické politiky, včetně vybraných staveb k ochraně životního prostředí, převážně financovaných z rozpočtu federace;

b)

koordinuje v návaznosti na mezinárodní dohody celostátní informační systém o životním prostředí;

c)

podněcuje a podporuje řešení vybraných vědeckých a technických problémů v oblasti životního prostředí;

d)

navrhuje ekonomické nástroje realizace státní ekologické politiky.

(3)

Federální výbor pro životní prostředí koordinuje plnění úkolů na úseku územního plánování a stavebního řádu ve věcech, které se svými důsledky dotýkají obou republik, anebo které se dotýkají zájmů sousedních států.

(4)

Federální výbor pro životní prostředí uskutečňuje mezinárodní spolupráci v působnosti federace a koordinuje mezinárodní spolupráci v působnosti republik.

(5)

Federálnímu výboru pro životní prostředí podléhá státní dozor nad jadernou bezpečností.

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

Federální ministerstvo zahraničních věcí

§ 30

Federální ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast zahraniční politiky.

§ 31

Federální ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy Československé socialistické republiky k ostatním státům a k mezinárodním organizacím. Řídí, koordinuje a zabezpečuje provádění zahraniční politiky Československé socialistické republiky. Dbá o uplatňování zájmů zahraniční politiky Československé socialistické republiky v činnosti všech orgánů federace i republik.

§ 32

Federální ministerstvo zahraničních věcí

a)

zajišťuje ochranu práv a zájmů Československé socialistické republiky a jejich občanů v zahraničí;

b)

řídí československé zastupitelské úřady v zahraničí;

c)

plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států Československé socialistické republice a v zahraničí;

d)

plní úkoly při správě majetku československého státu v zahraniční.

§ 33

Federální ministerstvo zahraničních věcí plní v rozsahu stanoveném vládou Československé socialistické republiky úkoly při zabezpečování mezinárodních styků ve věcech, které patří do výlučné působnosti republik.

§ 34

Federální ministerstvo zahraničních věcí

a)

koordinuje, popřípadě zabezpečuje přípravu sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv;

b)

zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána;

c)

sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo národní obrany

§ 35

Federální ministerstvo národní obrany je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro zabezpečování obrany Československé socialistické republiky a orgánem pro řízení a vedení Československé lidové armádě a pro řízení civilní obrany.

§ 36

Federální ministerstvo národní obrany odpovídá za uskutečňování koncepce branné politiky Československé socialistické republiky a navrhuje potřebná opatření vládě Československé socialistické republiky, Radě obrany státu a prezidentu Československé socialistické republiky jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil.

§ 37

Federální ministerstvo národní obrany vypracovává

a)

návrh zásad řízení obrany Československé socialistické republiky a koordinuje činnost ústředních orgánů a socialistických organizací při přípravě k obraně;

b)

návrh komplexního plánu výstavby Československé lidové armády;

c)

základní úkoly přípravy občanů k obraně Československé socialistické republiky a navrhuje opatření k jejich realizaci;

d)

koncepcí, zaměření a hlavní úkoly civilní obrany.

§ 38

Federální ministerstvo národní obrany

a)

řídí výstavbu Československé lidové armády a zabezpečuje její všestrannou připravenost a nepřetržité velení vojskům;

b)

rozpracovává použití Československé lidové armády za branné pohotovosti státu a řídí vojenskou zpravodajskou službu;

c)

zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru Československé socialistické republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem;

d)

vypracovává opatření k zabezpečení Československé lidové armády všemi druhy výzbroje, bojové techniky a materiálu; provádí u dodavatelských organizací kontrolu jakosti výrobků určených pro zabezpečení obrany státu.

§ 39

Federální ministerstvo národní obrany

a)

organizuje a provádí opatření k mobilizaci Československé lidové armády, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřebu ozbrojených sil Československé socialistické republiky;

b)

povolává občany Československé socialistické republiky k plnění branné povinnosti a v rozsahu své působnosti stanoví způsob výkonu této povinnosti.

Federální ministerstvo vnitra

§ 40

Federální ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 41

(1)

Federální ministerstvo vnitra vypracovává návrh koncepce bezpečnostní politiky Československé socialistické republiky a ve vymezeném rozsahu zabezpečuje její uskutečňování.

(2)

Federální ministerstvo vnitra řídí ve vymezeném rozsahu Sbor národní bezpečnosti a je orgánem pro velení Pohraniční stráži a vojskům ministerstva vnitra.

§ 42

Federální ministerstvo vnitra při uskutečňování bezpečností politiky

a)

připravuje zaměření hlavních úkolů Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra;

b)

připravuje zásady organizace Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra;

c)

stanoví zásady jednotného výkonu služby ve Sboru národní bezpečnosti a zabezpečuje rozvoj metod a prostředků bezpečnostní práce a jejich sjednocování;

d)

stanoví zásady soustavy politické a odborné přípravy příslušníků Sboru národní bezpečnostní, Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra;

e)

stanoví zdravotnické zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra;

f)

vytváří předpoklady pro účast organizací a občanů na realizaci bezpečnostní politiky.

§ 43

Federální ministerstvo vnitra navrhuje vládě Československé socialistické republiky

a)

opatření k jednotnému provádění bezpečnostní politiky;

b)

základní zásady organizační výstavby a celkové početní stavy Sboru národní bezpečnosti a Pohraniční stráže.

§ 44

Federální ministerstvo vnitra plní úkoly při ochraně státních hranic Československé socialistické republiky.

§ 45

(1)

Federální ministerstvo vnitra zabezpečuje výkon státní správy ve věcech

a)

vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území Československé socialistické republiky a povolování pobytu cizinců;

b)

státních hranic, jejich vyměřování, vyznačování, udržování a vedení hraničního dokumentárního díla;

c)

zrušen

d)

státní symbolů Československé socialistické republiky.

(2)

Federální ministerstvo vnitra navrhuje právní úpravu ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství a kontroluje její dodržlování a metodicky řídí a kontroluje šifrovou službu.

§ 46

Federální ministerstvo vnitra zajišťuje zamezení přepravy, dovozu a šíření věcí zahraničního původu, jejichž obsah je v rozporu s právem chráněnými zájmy nebo porušuje mezinárodní smlouvy.

§ 47

Federální ministerstvo vnitra zajišťuje jednotnou telekomunikační síť Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra.

§ 48

zrušen

Federální ministerství financí

§ 49

Federální ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy československé socialistické republiky pro oblast financí a cen.

§ 50

Federální ministerstvo financí odpovídá za tvorbu koncepce finanční a rozpočtové politiky Československé socialistické republiky a ve vymezeném rozsahu zabezpečuje její uskutečňování.

§ 51

Federální ministerstvo financí

a)

vypracovává zásady finanční a rozpočtové politiky Československé socialistické republiky na pětileté období jako součást přípravy pětiletého státního plánu;

b)

navrhuje vládě Československé socialistické republiky rámcové zásady dotační a odpisové politiky, jakož i pravou odvodů, daní a poplatků ve vymezeném rozsah;

c)

navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu způsobu zabezpečení příjmů státního rozpočtu federace, čerpání jeho výdajů a vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik a úpravu zásad rozpočtového hospodaření.

§ 52

(1)

Federální ministerstvo financí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a)

ve spolupráce se Státní plánovací komisí návrh pětiletého rozpočtového výhledu federace;

b)

návrh státního rozpočtu federace;

c)

návrh státního závěrečného účtu federace.

(2)

Federální ministerstvo financí předkládá vládě Československé socialistické republiky přehled o souhrnu pětiletých rozpočtových výhledů, státních rozpočtů a státních závěrečných účtů za Československou socialistickou republiku.

(3)

Federální ministerstvo financí

a)

vypracovává návrh finanční části státních plánů (ve vazbě na úhrnný finanční plán);

b)

provádí rozbory finančního hospodaření za Československou socialistickou republiku podle podkladů poskytovaných federálními orgány a orgány republik v rozsahu dohodnutém s ústředními orgány státní správy republik pro finance.

(4)

Federální ministerstvo financí vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o způsobu odpisování základních prostředků všech socialistických organizací.

§ 53

zrušen

§ 54

Federální ministerstvo financí zajišťuje jednotné provádění a uplatňování zákon" Federálního shromáždění o obvodech a daních, jakož i zákonů o poplatcích, které mají vztah k zahraniční nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.

§ 55

Federální ministerstvo financí

a)

vykonává dohled nad prováděním devizového monopolu Československé socialistické republiky;

b)

navrhuje vládě Československé socialistické republiky ve spolupráci s federálním ministerstvem zahraničního obchodu a federálním ministerstvem zahraničních věcí koncepci a ekonomické podmínky v oblasti poskytovaných a přijímaných vládních úvěrů ve vnějších vztazích; společně s federálním ministerstvem zahraničního obchodu zabezpečuje jejich uskutečňování;

c)

se Státní bankou československou předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na úpravy devizového hospodářství.

§ 56

Federální ministerstvo financí předkládá se Státní bankou československou vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad pro stanovování kursů československé koruny k cizím měnám.

§ 57

Federální ministerstvo financí zajišťuje zpracování finančních, měnových a devizových otázek vyplývajících z účasti Československé socialistické republiky v Radě vzájemné hospodářské pomoci a připravuje návrhy na postup československých delegací v orgánech Rady vzájemné hospodářské pomoci v těchto otázkách.

§ 58

Federální ministerstvo financí navrhuje a v rozsahu zmocnění daného vládou Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí, Federálním cenovým úřadem a Státní bankou československou finančně ekonomické nástroje v zahraničním obchodě a způsob uplatňování finančně ekonomických vztahů souvisejících s prováděním zahraničního obchodu, pokud ovlivňují státní rozpočty; rozpočtuje tyto vztahy a zabezpečuje jejich uplatňování ve vztahu k organizacím s řízeným federálními orgány.

§ 59

(1)

Federální ministerstvo financí

a)

určuje jednotné zásady organizace a výkonu finanční kontroly;

b)

provádí revize hospodaření federálních orgánů, federálních fondů a organizací řízených federálními orgány.

(2)

Federální ministerstvo financí stanoví podmínky pro výkon auditorské činnosti u podniků se zahraniční majetkovou účastí a pověřuje osoby nebo organizace výkonem funkce auditorů.

§ 60

(1)

Federální ministerstvo financí vykonává působnost ve věcech účetnictví, rozpočetnictví, kalkulací a účetního výkaznictví včetně dohledu v rozsahu stanoveném zákonem.

(2)

Federální ministerstvo financí odpovídá za koncepci a rozvoj soustavy informací pro státní rozpočty a její propojení s ostatními celostátními informačními soustavami.

§ 60a

Federální ministerstvo financí odpovídá za tvorbu koncepce cenové politiky Československé socialistické republiky a v rozsahu své působnosti zabezpečuje její uskutečňování.

§ 60b

Federální ministerstvo financí vypracovává

a)

zásady cenové politiky jako součást přípravy státního pětiletého plánu a zabezpečuje její jednotné provádění;

b)

souhrnné podklady pro státní plány v oblasti cen a návrhy plánů vývoje cen.

§ 60c

Federální ministerstvo financí navrhuje vládě Československé socialistické republiky

a)

pravidla státního řízení cen,

b)

ceny a cenové limity (dále jen "ceny") výrobků výkonů, prací a služeb (dále jen "výrobky") a změny cen, jejichž stanovení si vláda Československé socialistické republiky vyhradí.

§ 60d

Federální ministerstvo financí vydává na základě tohoto zákona a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky obecně závazné právní předpisy pro tvorbu, změny, kontrolu a evidenci cen.

§ 60e

(1)

Federální ministerstvo financí

a)

řídí a koordinuje přípravu a uskutečňování opatření vlády Československé socialistické republiky v oblasti cen;

b)

provádí rozbory vývoje a působení cen;

c)

určuje, které podklady potřebné pro státní řízení cen předkládají orgány a organizace.

(2)

Federální ministerstvo financí

a)

stanoví ceny národohospodářsky významných výrobků v rozsahu určením vládou československé socialistické republiky;

b)

schvaluje změny cen v rozsahu a za podmínek stanovených vládou Československé socialistické republiky;

c)

může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit jiné orgány a po předchozí dohodě s příslušnými ústředními orgány i organizace stanovením nebo sjednáním cen výrobků, popřípadě jejich změny;

d)

ukládá organizacím na základě zvláštních předpisů obvody prostředků do státního rozpočtu.

§ 60f

Federální ministerstvo financí koordinuje plány a stanoví rozhodující úkoly v kontrole cen; má právo vyžadovat od orgánů republik s cenovu působností provedení zvláštních cenových kontrol k ověření správnosti podkladů předkládaných organizacemi pro cenová opatření.

§ 60g

Federální ministerstvo financí odpovídá za koncepci a rozvoj soustavy informaci pro státní řízení cen a její propojení s ostatními celostátními informačními soustavami.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

§ 61

Federální ministerstvo zahraničního obchodu je ústředním orgánem státní správy československé socialistické republiky pro oblast hospodářských styků se zahraničím.

§ 62

(1)

Federální ministerstvo zahraničního obchodu odpovídá za tvorbu koncepce zahraničně obchodní politiky Československé socialistické republiky a zajišťuje její provádění ve styku s příslušnými orgány jiných států.

(2)

Federální ministerstvo zahraničního obchodu řídí a kontroluje provádění zahraničně obchodní politiky československé socialistické republiky.

(3)

Federální ministerstvo zahraničního obchodu zajišťuje ve spolupráci s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou soulad zahraničně obchodní politiky s devizovou politikou.

§ 63

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v souladu se zásadami státní cenové politiky a se zahraničně obchodní politikou pravidla pro provádění cenové politiky v zahraničně obchodní oblasti.

§ 65

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů. Zvláštní složkou federálního ministerstva zahraničního obchodu pro výkon této působnosti je Ústřední celní správa.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

§ 66

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast práce, mzdové a sociální politiky.

§ 67

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá za tvorbu koncepce a zásad politiky zaměstnanosti, produktivity práce, efektivního využívání, mzdové politiky a sociální politiky Československé socialistické republiky a dbá o jejich uskutečňování.

§ 68

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovává souhrnné podklady pro státní plány v oblasti práce, mzdové a sociální politiky.

§ 69

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy

a)

jednotných zásad pracovněprávních vztahů;

b)

zásad sociálních a personálních činností organizací, rozvoje účasti, pracujících na řízení a uzavírání kolektivních smluv;

c)

podmínek k vytváření plné zaměstnanosti, k systému regulace rozmísťování pracovních sil a k vytváření společensky potřebných pracovních míst;

d)

rozsahu a podmínek odborné přípravy a zaměstnávání cizích státních příslušníků v Československé socialistické republice a zásad zaměstnávání československých občanů v zahraničí.

§ 70

(1)

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a)

návrhy jednotných zásad mzdové politiky včetně usměrňování mzdového vývoje a hodnotí jejich účinnost;

b)

návrhy zásad poskytování naturálních požitků a náhrad výdajů spojených s výkonem práce.

(2)

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí upravuje ve vztahu k federálním orgánům a organizacím řízeným federálními orgány poskytování odměn občanům mimo pracovní poměr, pokud to nepatří do působnosti jiného orgánu.

§ 71

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy směřující k plnění úkolů federace v oblasti sociální politiky, zejména ve věcech důchodového a nemocenského zabezpečení, sociální péče, společenské péče o rodinu a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj populace.

Federální ministerstvo hospodářství

§ 72

Federální ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje a realizaci státní hospodářské, zejména strukturální politiky.

§ 73

Federální ministerstvo hospodářství

a)

v úzké součinnosti s příslušnými orgány republik koordinuje přípravu státní strukturální, zejména průmyslové, energetické, zemědělské, výživové a surovinové politiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky;

b)

rozpracovává koncepci státní investiční politiky včetně její realizace a zabezpečení státní expertizy u investičních akcí, u nichž mají být použity finanční zdroje z rozpočtu federace;

c)

formuluje státní podnikatelské záměry a priority, vyhlašuje konkursní řízení na státní zakázky a obecně podporuje podnikatelskou činnost;

d)

navrhuje a koordinuje programy a projekty k realizaci státní vědeckotechnické politiky včetně způsobů jejich financování, nákupu licencí a zabezpečení soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací;

e)

při realizaci stabilizační politiky uplatňuje v mezích stanovených zákonem vůči jednotlivým subjektům nástroje přímé regulace;

f)

předkládá vládě návrhy na použití prostředků přímé zahraniční pomoci a koordinuje a vyhodnocuje návrhy na umístění zahraničních investic.

§ 74

(1)

Federální ministerstvo hospodářství vypracovává koncepci tvorby a využívání státních hmotných rezerv.

(2)

Federální ministerstvo hospodářství navrhuje při tvorbě a realizaci hospodářské politiky opatření potřebná pro zabezpečení obrany a bezpečnosti státu.

§ 75

Federální ministerstvo hospodářství dále

a)

zajišťuje v oblasti energetiky mezinárodní spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky a v návaznosti na ni stanoví zásady rozvoje zařízení pro přenos elektrické energie;

b)

stanoví zásady rozvoje tranzitní soustavy zemního plynu v souladu s mezinárodními závazky České a Slovenské Federativní Republiky;

c)

organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy;

d)

vykonává v rozsahu stanoveném zákonem státní správu ve věcech výroby, dovozu a uvádění do oběhu prostředků k ochraně rostlin, ochrany práv k odrůdám rostlin a plemenům zvířat;

e)

zabezpečuje jednotné provádění státního zkušebnictví a normalizace a dále řešení mezinárodních normalizačních úkolů.

§ 76

Federální ministerstvo hospodářství schvaluje na úseku těžby a zpracování radioaktivních surovin projektování a financování geologických prací podle zvláštních předpisů, přezkoumává a schvaluje výpočty jejich zásob a vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o jejich klasifikaci, odpisech a evidenci.

§ 77

Federální ministerstvo hospodářství na základě tohoto zákona vydává obecně závazné právní předpisy na úseku

a)

vědeckotechnického rozvoje, výzkumné a vývojové základny;

b)

projektové přípravy staveb, státní expertizy a vyhodnocování staveb;

c)

investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti.

Federální úřad pro hospodářskou soutěž

§ 78

Federální úřad pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže.

§ 79

Federální úřad pro hospodářskou soutěž dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže stanovených zvláštním zákonem.

§ 80

(1)

Federální úřad pro hospodářskou soutěž

a)

sleduje vývoj soutěže na trhu a provádí rozbory trhu z hlediska hospodářské soutěže;

b)

sleduje hospodářskou činnost podnikatelských subjektů, aby nedocházelo ke zneužívání jejich monopolního nebo dominantního postavení;

c)

zjišťuje případy narušení hospodářské soutěže a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem rozhoduje o nápravě a postihu.

(2)

Federální úřad pro hospodářskou soutěž v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem

a)

schvaluje smlouvy o sloučení podnikatelských subjektů nebo jejich hospodářských činností nebo o spolupráci týkající se hospodářské soutěže;

b)

přijímá protimonopolní opatření.

§ 81

zrušen

§ 82

zrušen

§ 83

zrušen

§ 84

zrušen

Federální ministerstvo dopravy a spojů

§ 85

Federální ministerstvo dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast dopravy stanovenou tímto zákonem a pro oblast spojů.

§ 86

Federální ministerstvo dopravy a spojů odpovídá za tvorbu koncepce dopraví a spojové politiky Československé socialistické republiky a v rozsahu své působnosti zabezpečuje její uskutečňování. Federální ministerstvo dopravy a spojů vypracovává ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány návrh programu snižování dopravní náročnosti národního hospodářství.

§ 87

Federální ministerstvo dopravy a spojů organizuje a řídí jednotnou soustavu spojů, železniční dopravu, civilní letectví, říční dopravu, pokud zabezpečuje též zahraniční přepravu, a správu dálnic.

§ 88

(1)

Federální ministerstvo dopravy a spojů na základě zvláštních předpisů

a)

stanoví podmínky technické způsobilosti dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních a spojových zařízení a postup a podmínky pro schvalování jejich typů;

b)

stanoví podmínky způsobilosti pracovníků k výkonu činnosti v dopravě a ve spojích.

(2)

Federální ministerstvo dopravy a spojů koordinuje zapojení československé dopravní a spojové soustavy do mezinárodní dopravní a spojové sítě.

§ 89

Federální ministerstvo dopravy a spojů v rámci stanovených zásad státní cenové politiky stanoví mezinárodní tarify v dopravě a spojích, předkládá návrhy vnitrostátních tarifů a cen v dopravě a ve spojích a po schválení je vyhlašuje.

§ 90

Federální ministerstvo dopravy a spojů stanoví

a)

na základě zákona pravidla provozu v jednotlivých druzích dopravy s výjimkou pravidel silničního provozu;

b)

jednotná pravidla pro výkon poštovního, telekomunikačního a radiokomunikačního provozu a provozu poštovní novinové služby a činností s tím souvisejících.

§ 91

Federální ministerstvo dopravy a spojů řídí odbornou přípravu a zabezpečuje mobilizační a bojovou připravenost železničního vojska.

§ 92

Federální ministerstvo dopravy a spojů řídí ozbrojené sbory v dopravě.

§ 93

Federální ministerstvo dopravy a spojů vydává poštovní známky a jiné poštovní ceniny a vykonává dozor nad jejich provedením a tiskem.

§ 94

(1)

Federální ministerstvo dopravy a spojů řídí a vykonává přímo nebo prostřednictvím organizací pověřených na základě zákona státní správou a státní odborný dozor ve věcech

a)

drah celostátních a vleček;

b)

civilního letectví;

c)

dálnic;

d)

vnitrozemské a námořní plavby;

e)

pošt;

f)

telekomunikací;

g)

radiokomunikací;

h)

dodržování přidělených kmitočtů nebo kmitočtových pásem.

(2)

Federální ministerstvo dopravy a spojů vykonává přímo nebo prostřednictvím organizací pověřených na základě zákona státní odborný technický dozor ve věcech všech drah, vnitrozemské plavby, civilního letectví a zařízení jednotné telekomunikační sítě.

(3)

Federální ministerstvo dopravy a spojů plní funkce námořního úřadu Československé socialistické republiky, speciálního stavebního úřadu pro dálnice, leteckého úřadu Československé socialistické republiky a státní inspekce telekomunikací.

(4)

Federální ministerstvo dopravy a spojů zřizuje pro řízení spojů nezbytné orgány, které ve stanoveném rozsahu vykonávají správní a hospodářské funkce na území republik.

Federální ministerstvo kontroly

§ 95

Federální ministerstvo kontroly je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast kontroly.

§ 96

(1)

Federální ministerstvo kontroly kontroluje federální ústřední orgány státní správy, orgány jim podřízené, organizace jimi zřízené nebo založené a organizace zřízené federálním zákonem.

(2)

Federální ministerstvo kontroly kontroluje podle pokynů vlády

a)

jak jsou plněny povinnosti vyplývající ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření na jejich základě vydaná;

b)

úroveň vyřizování stížností, podnětů a petic občanů a závažné z nich prověřuje.

(3)

Při výkonu kontrolní činnosti federální ministerstvo kontroly zkoumá zákonnost, účelnost a hospodárnost.

§ 97

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v oblasti obrany a ve věcech bezpečnosti svěřených do působnosti federace plnění povinností vyplývajících organizacím ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 98

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s věcně příslušnými federálními ústředními orgány státní správy, zda jakost výrobků, prací a služeb státních podniků jimi založených odpovídá obecně závazným právním předpisům a opatřením vydaným na jejich základě a technickým normám, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a ochrany dobrého jména tuzemské produkce v zahraničí.

§ 99

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s příslušnými orgány republik u orgánů a organizací řízených orgány republik v případech uvedených v § 97, jak jsou prováděna opatření federálních orgánů.

§ 99a

Kontrolní působnost podle § 96 vykonává federální ministerstvo kontroly v obdobném rozsahu vůči organizacím pověřeným zákonem Federálního shromáždění plněním úkolů v oblasti státní správy.

§ 99b

Kontrolní působnost federálního ministerstva kontroly se nevztahuje na činnost politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací a orgánů, družstev a dalších družstevních organizací, jakož i jiných nestátních organizací s výjimkou kontroly nakládání s prostředky poskytnutými jim ze státního rozpočtu federace, popřípadě z federálních účelových fondů.

§ 99c

Federální ministerstvo kontroly

a)

v oblasti působnosti federace usměrňuje činnost orgánů na úseku kontroly;

b)

koordinuje svoji činnost s ostatními ústředními orgány státní správy vykonávajícími kontrolu a s příslušnými orgány republik pro kontrolu;

c)

upozorňuje ostatní státní orgány na porušování zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 99d

Federální ministerstvo kontroly podle požadavků předsednictva Federálního shromáždění

a)

předkládá zprávy o poznatcích ze své kontrolní činnosti;

b)

provádí kontrolu pro plnění úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů, zejména v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu a státního závěrečného účtu federace a s prošetřováním stížností, návrhů a petic podaných Federálnímu shromáždění;

c)

opatřuje podklady pro kontrolní činnost Federálního shromáždění, jeho orgánů a poslanců a vyjadřuje se k těmto podkladům.

Federální cenový úřad

§ 100

zrušen

§ 101

přečíslován na § 60a

§ 102

přečíslován na § 60b

§ 103

přečíslován na § 60c

§ 104

přečíslován na § 60d

§ 105

přečíslován na § 60e

§ 106

přečíslován na § 60f

§ 107

přečíslován na § 60g

ČÁST DRUHÁ

DALŠÍ FEDERÁLNÍ ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (§ 108-120)

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 108)

§ 108

Na působnost federálních ústředních orgánů státní správy uvedených v této části zákona se přiměřeně vztahují ustanovení § 1 až 16 a § 18 tohoto zákona.

HLAVA DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (§ 109-120)

Federální statistický úřad

§ 109

Federální statistický úřad je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast sociálně ekonomických informací.

§ 110

(1)

Federální statistický úřad vykonává působnost v oblasti sociálně ekonomických informací o všech odvětvích národního hospodářství a o všech úsecích společenského života v rozsahu stanoveném zákonem.

(2)

Federální statistický úřad zajišťuje propojení jednotné soustavy sociálně ekonomických informací s ostatními celostátními informačními soustavami a zajišťuje vzájemnou koordinaci tvorby, propojení a funkce všech celostátních informačních soustav; přitom postupuje v součinnosti s ústředními orgány, které tyto informační soustavy řídí.

Federální úřad pro tisk a informace

§ 111

zrušen

§ 112

zrušen

Správa federálních hmotných rezerv

§ 113

Správa federálních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro plánování, tvorbu, ochraňování a používání federálních hmotných rezerv, pro úkoly na úseku státních rezerv vytvářených v rámci hospodářských mobilizačních příprav národního hospodářství a pro tvorbu koncepcí, analýzu a usměrňování oběhových procesů v národním hospodářství.

§ 114

(1)

Správa federálních hmotných rezerv v součinnosti se Státní plánovací komisí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a)

návrhy nomenklatury, cílových a nesnižitelných stavů materiálů federálních hmotných rezerv;

b)

návrhy pravidel tvorby, ochraňování, financování, rozmísťování, používání a kontroly federálních hmotných rezerv;

c)

návrhy pravidel plánování, rozpočtování, financování, ochraňování, obhospodařování, používání a kontroly státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství.

(2)

Správa federálních hmotných rezerv

a)

pověřuje socialistické organizace určené ústředními orgány státní správy k ochraňování federálních hmotných rezerv;

b)

rozhoduje podle pravidel stanovených vládou Československé socialistické republiky a zápůjčkách federálních hmotných rezerv socialistickým organizacím;

c)

používá podle pravidel stanovených vládou Československé socialistické republiky federální hmotné rezervy při konjunkturálních výkyvech cen na světových trzích.

(3)

Správa federálních hmotných rezerv analyzuje vývoj oběhu zboží, usměrňuje a koordinuje rozvoj skladování, manipulace s materiálem a balení.

Federální úřad pro vynálezy

§ 115

Federální úřad pro vynálezy je ústředním orgánem státní správy československé socialistické republiky pro oblast průmyslových práv objevů a zlepšovacích návrhů.

§ 116

Federální úřad pro vynálezy

a)

navrhuje cíle a zásady jednotné státní politiky v oblasti průmyslových práv včetně zahraniční a vypracovává návrh koncepce rozvoje v oblasti průmyslových práv a opatření k jejímu zabezpečení;

b)

rozhoduje o udělení ochrany na předměty průmyslových práv;

c)

vede ústřední fond světové patentové literatury a zajišťuje budování, výměnu a zpřístupňování fondu informací z oblasti průmyslových práv.

Federální úřad pro normalizaci a měření

§ 117

Federální úřad pro normalizaci a měření je ústředním orgánem státní správy československé socialistické republiky pro oblast technické normalizace, měrové služby a státního zkušebnictví.

§ 118

Federální úřad pro normalizaci a měření

a)

řídí technickou normalizaci, měrovou službu a státní zkušebnictví v rozsahu stanovením zákonem a vypracovává celostátní koncepce rozvoje těchto činností;

b)

řídí tvorbu státních technických norem a tyto schvaluje;

c)

zabezpečuje jednotnost a přesnost stanovených měřidel a měření a soustavné zvyšování jejich technické úrovně a zabezpečuje výkon státní měrové služby v rozsahu stanoveném zákonem;

d)

zabezpečuje výkon státního zkušebnictví, řídí a kontroluje činnost státních zkušeben a stanoví státním zkušebnám povinnost zadávat některé speciální zkoušky jiným organizacím.

Československá komise pro atomovou energii

§ 119

(1)

Československá komise pro atomovou energii je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast atomové energie.

(2)

Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Československé komise pro atomovu energii jmenuje a dovolává vláda Československé socialistické republiky.

§ 120

Československá komise pro atomovu energii

a)

vypracovává podklady z oblasti mírového využívání jaderné energie pro návrhy státní vědní a vědeckotechnické politiky včetně návrhů na její zabezpečení;

b)

podílí se na vypracování návrhu československého jaderného programu a jeho zabezpečení; v rámci této činnosti zabezpečuje potřeby národního hospodářství v izotopové produkci a vybraných přístrojích jaderné techniky;

c)

vykonává státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných zařízení podle zvláštních předpisů;

d)

vykonává státní dozor nad jadernými materiály včetně jejich kontroly a evidence;

e)

v rozsahu své působnosti zabezpečuje závazky Československé socialistické republiky z mezinárodních smluv týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných zařízení.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 121-127)

§ 121

Podrobnější vymezení úkolů federálních ministerstev a dalších federálních ústředních orgánů státní správy, zásad jejich činnosti a vnitřní organizace upraví statuty, které schvaluje vláda Československé socialistické republiky.

§ 122

Federální ministerstva a další federální ústřední orgány stání správy se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a usneseními vlády Československé socialistické republiky a jejího předsednictva.

§ 123

Federální ministerstva a další federální ústřední orgány státní správy dbají, aby stavy jejich pracovníků odpovídaly stanoveným působnostem a aby se přiměřeně skládaly z občanů obou republik, a vytvářejí pro to všestranné podmínky.

§ 124

Ustanovení § 52 odst. 4, § 75, 77 a 104 o vydávání obecně závazných právních předpisů na základě tohoto zákona pozbývají účinnosti dnem 31. prosince 1992.

§ 125

Pokud se v dosavadních právních předpisech užívá názvů Úřad pro vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření, rozumí se jimi Federální úřad pro vynálezy a Federální úřad pro normalizaci a měření.

§ 126

Zrušuje se:

1.

§ 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 69/1964 Sb., o Správě státních hmotných rezerv;

2.

§ 12 odst. 1, druhá věta a odst. 2 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci;

3.

§ 5 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb.;

4.

§ 4 odst. 3 zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu;

5.

zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. a zákonů č. 149/1979 Sb. a č. 115/1983 Sb.;

6.

§ 142 odst. 1, § 143144 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech;

7.

zákon č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách.

§ 127

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 7 zákona č. 82/1990 Sb.1.4.1990