Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

228/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1991

228

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1988,

kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 41 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.:

§ 1

Z obchodního zboží se vyměřuje clo ze základu a podle sazeb stanovených celním sazebníkem obchodního zboží uvedeným v příloze 1 k tomuto nařízení. 1

§ 2

(1)

Základem pro vyměření cla z obchodního zboží je celní hodnota, kterou se rozumí převodní hodnota. 2

(2)

Při určení převodní hodnoty se k ceně nepřipočtou tyto výlohy vztahující se k dodání zboží na státní hranice:

a)

dovozné a poplatky doplňující,

b)

výlohy na nakládání, vykládání a manipulaci spojenou s dopravou zboží,

c)

výlohy na pouštění,

d)

úroky pouze 1․ pokud nejsou součástí ceny skutečně placené, nebo která má být zaplacena za zboží, 2. jestliže finanční ujednání bylo uzavřeno písemně, 3. pokud kupující může prokázat, bude-li o to požádán, že zboží je prodáváno za cenu prohlašovanou jakožto cenu, která je skutečně placena anebo má být placena, anebo že požadovaná úroková míra nepřevyšuje obvyklou úrokovou míru při podobných operacích v okamžiku, kdy k finanční úhradě dochází.

§ 3

Pokud je cena nebo hodnota, která slouží jako základ pro určení celní hodnoty, vyjádřena v zahraniční měně, přepočte se tato měna na československé koruny podle kursu uvedeného v kursovním lístku, který vydává Státní banka československá, platného v době podání návrhu na celní řízení na propuštění zboží do volného oběhu.

§ 4

Pokud celnice povolí účastníkovi celního řízení nakládat se zbožím před jeho propuštěním, 3 stanoví lhůtu a způsob sdělení celní hodnoty.4

§ 5

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1980 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Adamec v. r.Poznámky pod čarou:

Celní sazebník obchodního zboží se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů.

Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

§ 70 celního zákona č. 44/1974 Sb.

Článek 13 Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

Poznámky pod čarou:
1

Celní sazebník obchodního zboží se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů.

2

Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

3

§ 70 celního zákona č. 44/1974 Sb.

4

Článek 13 Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).