Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

231/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 1989 do 31. 12. 2010

231

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd

České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd

Slovenské socialistické republiky

ze dne 7. prosince 1988

o správních poplatcích

 

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. (dále jen "zákon"):

Vyměřování a placení správního poplatku

§ 1

(1)

Orgány státní správy (dále jen "správní orgány") vyměřují a vybírají správní poplatky (dále jen "poplatky") za úkony, které jsou jako předměty poplatků stanoveny v sazebníku poplatků (dále jen "sazebník"), jenž je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha.

(2)

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo rozpětím anebo procentem ze základu poplatku.

(3)

Základem poplatku stanoveného procentem je maloobchodní cena nebo hodnota předmětu úkonu, platná v místě a v čase jeho provedení. Poplatník sdělí maloobchodní cenu nebo hodnotu předmětu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neučiní-li tak, zjistí správní orgán cenu nebo hodnotu předmětu úkonu na náklady poplatníka.

(4)

Základ poplatku stanoveného procentem se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny dolů.

§ 2

(1)

Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření před provedením úkonu.

(2)

Poplatky stanovené v sazebníku procentem z maloobchodní ceny nebo hodnoty předmětu úkonu se vyměřují před provedením úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.

(3)

Poplatky stanovené v sazebníku rozpětím a poplatky za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen, 1 se vyměřují po provedení úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.

(4)

Poplatky, které jsou podle § 6 odst. 2 této vyhlášky příjmem rozpočtu národního výboru, se platí převodem z účtu u banky nebo spořitelny nebo v hotovosti 2 na účet příslušného národního výboru. Poplatky podle položek 12 písm. g) oddílu B a 27, 28, 29, 31, 33 a 40 oddílu C sazebníku lze platit též kolkovými známkami.

(5)

Poplatky, které nejsou příjmem rozpočtu národního výboru, se platí kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000 Kčs, s výjimkou poplatků placených u československých zastupitelských úřadů a poplatků placených socialistickými organizacemi, které mohou být, jsou-li vyšší než 100 Kčs, placeny i převodem z účtu u banky nebo spořitelny a s výjimkou poplatků placených devizovými cizozemci na hraničních přechodech Československé socialistické republiky.

(6)

Poplatky, které se neplatí kolkovými známkami a nejsou příjmem rozpočtu národního výboru, se platí převodem z účtu u banky nebo spořitelny nebo poštovní poukázkou na účet státního rozpočtu československé federace nebo státního rozpočtu příslušné republiky zřízený pro příslušnou okresní (obvodní nebo městskou) finanční správu.

(7)

Federální ministerstvo financí nebo ministerstva financí, cen a mezd republik mohou v jednotlivých případech povolit placení poplatků na účet správního orgánu, který poplatek vyměřuje, a stanovit lhůty, v nichž je správní orgán povinen vybrané poplatky odvést na účet státního rozpočtu československé federace nebo státního rozpočtu příslušné republiky zřízený pro příslušnou okresní (obvodní nebo městskou) finanční správu.

§ 3

Měna

(1)

Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v československých korunách s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 3.

(2)

Československé zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem ze základu, v té měně, ve které je vyjádřen základ poplatku.

(3)

Poplatky, které jsou stanoveny pevnou částkou nebo rozpětím, vyměřují československé zastupitelské úřady v československých korunách, ale vybírají je v měně státu, v němž mají své sídlo. Československý zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo; tato měna však musí být znamenána v kursovním lístku Státní banky československé v části "neobchodní kurs - valuty".

(4)

Přepočet československých korun na zahraniční měnu a naopak se provádí neobchodním kursem příslušné měny podle kursovního lístku Státní banky československé platného v době vyměření poplatku.

§ 4

Osvobození

(1)

Kromě orgánů osvobozených od poplatků podle § 10 odst. 1 zákona a osob osvobozených v rozsahu uvedeném v položkách sazebníku a kromě osvobození zakotvených v mezinárodních ujednáních, kterými je Československá socialistická republika vázána, jsou od poplatků dále osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření v Československé socialistické republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunit, za předpokladu, že nejsou československými státními občany, a že je zaručena vzájemnost. 3

(2)

Kromě úkonů osvobozených v rozsahu uvedeném v položkách sazebníku a kromě osvobození zakotvených v mezinárodních ujednáních, kterými je Československá socialistická republika vázána, jsou od poplatků dále osvobozeny úkony:

a)

k provádění československých obecně závazných právních předpisů o nemocenském zabezpečení, zabezpečení matky a dítěte a o sociálním zabezpečení;

b)

k provádění československých obecně závazných předpisů o obraně státu;

c)

související s převody nemovitostí nebo s bezúplatnými převody movitého majetku v osobních nebo soukromém vlastnictví do vlastnictví socialistického;

d)

v řízení o přihlášce k vynálezu se žádostí o udělení autorského osvědčení nebo úkony v řízení o přihlášce průmyslového vzoru se žádostí o udělení osvědčení na průmyslový vzor;

d)

ve věci uděleného autorského osvědčení na vynález nebo osvědčení na průmyslový vzor, pokud o ně žádá autor nebo dědic․

(3)

V rozsahu uvedeném v položkách sazebníku jsou správní orgány zmocněny poplatek snížit, zvýšit, popřípadě od jeho vybrání upustit.

§ 5

Vrácení poplatku

(1)

Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne o vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, jestliže nedošlo k provedení úkonu nebo k věcnému projednávání bez zavinění poplatníka, anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen.

(2)

Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne o vrácení částky, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více než byl povinen nebo o kterou byl zaplacený poplatek dodatečně na žádost poplatníka snížen nebo prominut. Žádost o snížení nebo prominutí poplatku se neprojednává, nepřesahuje-li částku 30,- Kčs.

(3)

Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne na žádost poplatníka, zda a jaká část zaplaceného poplatku se vrátí, nedošlo-li vinou poplatníka k provedení úkonu, za který byl poplatek zaplacen. Správní orgán může vrátit nejvýše 65 % z částky zaplacené na poplatek. Vrácené částky se zaokrouhlují na celé Kčs dolů. Žádost o vrácení poplatku se neprojednává a poplatek se nevrátí, nepřesahuje-li částku 30,- Kčs.

(4)

Poplatek (přeplatek) se nevrátí po uplynutí tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl poplatek zaplacen.

Věcná příslušnost a rozpočtové určení

§ 6

(1)

Poplatky uvedené v oddílech A a B sazebníku stanoví ministerstvo financí, cen a mezd Československé socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky. Poplatky uvedené v oddílu C sazebníku stanoví federální ministerstvo financí, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky. Poplatky uvedené v oddílu D sazebníku stanoví federální ministerstvo financí.

(2)

Poplatky podle oddílu A, podle položek 10, 12 a 13 oddílu B a podle položek 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36 a 40 oddílu C sazebníku jsou příjmem rozpočtů národních výborů, pokud úkon, za který je poplatek vybírán, provádí národní výbor, s výjimkou poplatků, které vybírají v těchto případech československé zastupitelské úřady. Poplatky podle položky 12 písm. g) oddílu B a podle položek 27, 28, 29, 31, 33 a 40 oddílu C sazebníku jsou příjmem národního výboru, který úkon provedl, pokud jsou placeny na účet příslušného národního výboru; v případě placení kolkovými známkami jsou tato poplatky i poplatky podle ostatních položek sazebníku příjmem státního rozpočtu příslušné republiky.

(3)

Poplatky podle ostatních položek oddílu C jsou příjmem státního rozpočtu příslušné republiky nebo státního rozpočtu československé federace podle příslušnosti správního orgánu, který úkon provádí.

(4)

Poplatky podle položek oddílu D sazebníku jsou příjmem státního rozpočtu československé federace s výjimkou poplatků placených kolkovými známkami.

Dohlídky

§ 7

(1)

V rámci výkonu státní správy se finanční správy přesvědčují dohlídkami u správních orgánů federace a republik s výjimkou národních výborů o správnosti a včasnosti vyměření a placení poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu československé federace nebo státního rozpočtu příslušné republiky.

(2)

Obdobně postupují národní výbory, jde-li o poplatky, které jsou příjmem rozpočtů národních výborů.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 8

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno před 1. lednem 1989, se vyměřují a vybírají podle sazeb uvedených ve vyhlášce č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb. a vyhlášky č. 17/1986 Sb., s výjimkou uvedenou v položce 13 oddílu B a v oddílu D v poznámkách k části III sazebníku.

§ 9

Zrušují se:

 

a)

vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 17/1986 Sb.;

b)

výnos ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 153/22 844/1987 ze dne 23.12.1987 o osvobození od správních poplatků, registrovaný v částce 26/1987 Sb.;

c)

nařízení ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 13 ze dne 26.6.1978, kterým se určuje výše správních poplatků za vydání povolení k vycestování do ciziny, registrované v částce 21/1978 Sb.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Ministr financí ČSSR:

Ing. Stejskal v. r.

Ministr financí, cen a mezd ČSR:

Ing. Nikodým v.r.

Ministr financí, cen a mezd SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Příloha k vyhlášce č. 231/1988 Sb.

SAZEBNÍK POPLATKŮ

 

O D D Í L A

Poznámky k oddílu

 

1. Poplatky podle položek tohoto oddílu vybírají národní výbory.

 

2. Národní výbor bezprostředně nadřízený národnímu výboru příslušnému k vyměření nebo vybrání

poplatku může v jednotlivých odůvodněných případech k zamezení nebo zmírnění tvrdosti,

popřípadě z důvodu obecného zájmu snížit nebo prominout poplatek vybíraný podle tohoto oddílu.

 

Položka 1

 

Schválení výměny (dohody o výměně) dvou bytů nebo dvou bytových prostor Kčs 20,-

 

Poznámka:

 

Za schválení výměny (dohody o výměně) dalšího bytu nebo nebytového prostoru vybere správní orgán 20,-

Kčs za každý další byt.

 

Položka č. 2

 

Povolení změny:

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení

rozvedeného manžela na předešlé příjmení ......................................Kčs 20,-

b) jména nebo příjmení v ostatních případech ..............Kčs 500,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením

rozvedeného manžela, že přijímá opět předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1

měsíce po nabytí právní moci k rozhodnutí o rozvodu.

 

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo

změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

 

Poznámky:

 

1. Oprava jména a příjmení osoby v případě transsexuality se považuje za změny v důsledku

nesprávného zápisu v matrice.

 

2. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden

poplatek.

 

3. Podle písmene e) této položky se vybere poplatek za povolení změny příjmení dítěte

svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo

na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče

nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

 

Položka 3

 

a) Povolení uzavřít manželství u jiného než

příslušného národního výboru .............................Kčs 100,-

b) Uzavření manželství jiným než příslušným

národním výborem .........................................Kčs 300,-

c) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou

dobu nebo mimo úředně určenou místnost ...................Kčs 300,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby, jejichž život je přímo ohrožen, a občané

těžce zdravotně postiženi, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP-P.

 

2. Od poplatku podle písm. a) a b) této položky jsou osvobozeni snoubenci, kteří uzavírají manželství u národního výboru příslušného podle místa přechodného pobytu v místě pracoviště jednoho z nich.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky se vybere jen od jednoho ze snoubenců.

 

2. Poplatek podle této položky se vybere i od cizinců, 4) kteří mají na území Československé

socialistické republiky povolen trvalý pobyt.

 

4) § 1 odst. 3 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.

 

Položka 4

 

a) Uzavření manželství mezi cizinci, kteří mají na území Československé socialistické republiky

povolen jiný než trvalý pobyt ..........................Kčs 500,-

b) Uzavření manželství mezi československým státním občanem nebo cizincem, který má na území

Československé socialistické republiky povolen trvalý pobyt, a cizincem, který má na území

Československé socialistické republiky povolen

jiný než trvalý pobyt ..................................Kčs 250,-

 

Položka 5

 

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti

a) pro československé státní občany .......................Kčs 50,-

b) pro cizince ............................................Kčs 300,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle této vyhlášky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve

studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní

náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby ustanovené jako myslivecká

stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové

lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností,

a členové lesní stráže - důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako

pracovní povinnost.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do Československé

socialistické republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády Československé socialistické

republiky, České socialistické republiky, Slovenské socialistické republiky. Federálního

shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady, ústředních výborů politických stran nebo

jsou hosty Českého nebo Slovenského mysliveckého svazu, bylo-li pozvání těchto hostů schváleno

příslušnými ministerstvy.

 

Poznámka:

 

Od cizinců, kteří mají na území Československé socialistické republiky povolen trvalý pobyt se

vybere poplatek podle písmene a) této položky.

 

Položka 6

 

Vydání rybářského lístku ..................................Kčs 30,-

- pro mládež do 15 let ....................................Kčs 10,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve

studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování

rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská

stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.

 

Položka 7

 

Udělení oprávnění k provozování artistické

činnosti občanů ...........................................Kčs 400,-

 

Položka 8

 

Vydání povolení:

a) občanům k poskytování služeb, k prodeji zboží nebo jiné činnosti .....................................Kčs 100,-

b) ke kácení stromů rostoucích mimo les

- občanům ..............................................Kčs 20,-

- organizacím ..........................................Kčs 500,-

 

Zmocnění:

 

1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na čtvrtinu, jestliže povolení je

vydáno na dobu kratší 5 dnů.

 

2. Správní orgán může poplatek podle písmene b) této položky zvýšit až na pětinásobek sazby v

případě, že se jedná o více jak pět stromů.

 

Položka 9

 

Vydání povolení občanům k provádění prací na projektové dokumentaci stavby (vždy jen pro určitou

stavbu):

a) jsou-li investory organizace (kromě národních výborů) ................................................Kčs 300,-

b) jsou-li stavebníku občané a jde-li o:

- rodinný domek nebo objekt individuální rekreace nad 16 m2 zastavěné plochy ...........................Kčs 300,-

- garáž s jedním stáním ................................Kčs 100,-

- garáž s více než jedním stáním .......................Kčs 100,- a Kčs 50,- za každé druhé a další stání

- rekonstrukce, nástavby a přístavby a úpravy při stavebních nákladech rozpočtovaných nad

20 tis. Kčs ..........................................Kčs 200,-

c) jsou-li stavebníky občané a jde-li o stavby neuvedené v písmenu b) nebo o osazení stavby do

terénu, napojení na příslušné inženýrské sítě ( kanalizace, elektřina apod.) schválených

typových podkladů, vyhlášených opakovatelných a vzorových projektů a katalogových řešení anebo

jsou-li investory národní výbory .......................Kčs 50,-

 

Poznámky:

 

1. Jde-li o vydání povolení k provádění prací na projektové dokumentaci hromadných nebo

skupinových garáží pro socialistické organizace, vybe re se poplatek podle písmene a) této položky.

 

2. Jde-li o vydání povolení k provádění prací na projektové dokumentaci vlastní stavby, popř.

stavby příbuzných v řadě přímé, vybere se poplatek podle písmene c) této položky.

 

3. Zahrnuje-li povolení k provádění prací na projektové dokumentaci stavby projektování více

samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je

stanovena pro některý z objektů uvedených v povolení.

 

O D D Í L B

Poznámka k oddílu

 

Poplatky podle položek tohoto oddílu vyměřují a vybírají národní výbory a správní orgány

republik.

 

Položka 10

 

vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí

o využití území ...........................................Kčs 50,-

 

Poznámka:

 

Je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí, vybere se poplatek

podle položky 25 oddílu C.

 

Položka 11

 

Udělení státního občanství Československé socialistické republiky ...................................Kčs 300,-

 

Poznámka:

 

Správní orgán vybere poplatek podle této položky jen jednou, uděluje-li státní občanství

Československé socialistické republiky jednou listinou manželům a jejich dětem mladším 15 let.

 

Položka 12

 

Podání žádosti

a) o zrušení práva užívat byt nebo část bytu ve prospěch vlastníka rodinného domku nebo o zrušení

práva užívat část bytu ve prospěch uživatele bytu..........Kčs 100,-

b) o souhlas s užíváním bytu nebo jeho části k jiným účelům než k bydlení

- občanům ..............................................Kčs 300,-

- organizacím ..........................................Kčs 5000,-

c) o vyslovení souhlasu s nabytím československého státního občanství cizinkou, která uzavřela

manželství s československým státním občanem ...........Kčs 50,-

d) o provedení registrace k výcviku řidičů silničních motorových vozidel ..........................Kčs 200,-

e) o vydání propustky do hraničního pásma nebo prodloužení její platnosti .............................Kčs 20,-

f) o vydání výjimky z ochranných podmínek chráněných území

- občanům ..............................................Kčs 50,-

- organizacím ..........................................Kčs 500,-

g) o nahlédnutí do matrik .................................Kčs 10,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeny osoby, kterým je propustka vystavena

za účelem výkonu zaměstnání, a děti do 15 let.

 

2. Od poplatku podle písmene f) této položky jsou osvobozeni žadatelé provádějící v chráněném

území vědeckovýzkumnou činnost a činnost v zájmu ochrany území.

 

Zmocnění:

 

 

Správní orgán může poplatek podle písmene f) této položky zvýšit až na pětinásobek sazby podle

významu území a závažnosti zásahu.

 

Položka 13

 

a) Povolení věcné loterie, nebo tombol z herní jistiny ................................................10 %,

nejméně Kčs 50,-

b) Povolení provozování hracích přístrojů za každý přístroj .......................................Kčs 1000,-

c) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.), z výher docílených provozovatelem ......10 %, nejméně Kčs 1000,-

 

Zmocnění:

 

Jde-li o povolení provozování hracích přístrojů na zahraniční měnu, zvýší se poplatek podle písmene b)

na trojnásobek.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí bez vyměření na ústní nebo písemnou výzvu,

provádí-li úkon národní výbor.

 

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vyměřuje až po provedení úkonu, a to

každoročně za předchozí rok, po celou dobu platnosti vydaného povolení.

 

3. Poplatky podle této položky se vyměřují a vybírají podle vyhlášky platné v době vydání povolení.

 

Položka 14

 

Vydání zbrojního průkazu, prodloužení jeho platnosti, zápis každé další zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí do zbrojního průkazu ......................................Kčs 20,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni vojáci z povolání a vojáci v další službě,

příslušníci Sboru národní bezpečnosti, sborů nápravné výchovy, Lidových milic, členové

Pomocné stráže VB, pomocníci Pohraniční stráže, pokud se nejedná o zbraně pro lovecké účely.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby uvedené pod bodem 1 osvobozeni k položce

5 oddílu A, jedná-li se o zbraně používané pro lovecké účely.

 

Položka 15

 

Vydání povolení k nákupu, k převodu vlastnictví nebo půjčení zbraně, speciálního expanzního

přístroje nebo jejich hlavních částí a střeliva ...........Kčs 20,-

 

Osvobození:

 

Osvobození uvedená v položce 14 tohoto oddílu a pod bodem 2 v položce 5 oddílu A platí obdobně.

 

Položka 16

 

a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozu jednorázové střelnice ,.....................................Kčs 100,-

b) Vydání souhlasu ke zřízení stálé střelnice .............Kčs 50,-

c) Vydání souhlasu k provozu stálé střelnice ..............Kčs 50,-

d) Vydání povolení ke střelbě z historických zbraní mimo schválené střelnice ........................Kčs 100,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle písmen b) a c) této položky jsou osvobozeny socialistické organizace vyvíjející,

vyrábějící nebo opravující zbraně a střelivo, jde-li o střelnice zřizované ke zkouškám zbraní a střeliva.

 

Položka 17

 

Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel ...........Kčs 20,-

 

Položka 18

 

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla (jednotlivého) sestaveného ze

součástek nebo po přestavbě, jde-li o:

a) motocykl nebo moped o objemu válců motoru do

50 m3, postranní nebo přívěsný vozík k motocyklu .................................. ....Kčs 500,-

b) ostatní motocykly nebo motorové tříkolky - rikši .......................................Kčs 2000,-

c) automobil nebo zemědělský anebo lesnický kolový traktor .........................Kčs 4000,-

d) přívěs nebo návěs anebo zvláštní vozidlo 5) ............Kčs 1000,-

 

5) Část třetí vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Zmocnění:

 

1. Poplatek podle písmen b) až d) této položky sníží správní orgán na 100 Kčs, jsou-li držiteli motorových vozidel občané těžce zdravotně postižení, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P nebo jde-li o motorová vozidla, u nichž je provedena zvláštní úprava ovládacích mechanismů přizpůsobená pro občany těžce zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 

2. Správní orgán vybere poplatky podle této položky ve výši 25 % sazby v případech, jedná-li se o schvalování technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě.

 

3. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po odcizení.

 

Poznámky:

 

1. Podle této položky se vybere poplatek též v případech , schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které bylo trvale vyřazeno z evidence nebo bylo dovezeno jednotlivě z

ciziny.

 

2. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání příslušných dokladů a státní poznávací značky pro motorové nebo přípojné vozidlo.

 

Položka 19

 

a) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel ..........Kčs 50,-

b) Zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu ..........................Kčs 10,-

c) Vydání státní poznávací značky za zničenou, ztracenou nebo poškozenou a vydání státní poznávací značky při převodu vozidla do obvodu jiného dopravního inspektorátu VB bez změny

velitetele vozidla .......................................Kčs 20,-

d) Vydání trvalé zvláštní manipulační státní poznávací značky a trvalé zvláštní manipulační

státní poznávací značky pro zkušební účely .............Kčs 50,-

e) Podání žádosti o dočasné vyřazení vozidla z evidence .............................................Kčs 200,-

 

Zmocnění:

 

Správní orgán může v odůvodněných případech zvýšit poplatek podle písmene b) této položky až do výše

desetinásobku.

 

Poznámka:

 

1. Správní orgán nevybere poplatek za zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu,

vybral-li již poplatek podle položky 18 nebo 21 tohoto oddílu.

 

2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybere za každou jednotlivou tabulku státní poznávací značky.

 

Položka 20

 

Zápis prvního držitele:

a) automobilu nebo přípojného vozidla nebo zemědělského nebo lesnického kolového traktoru .........Kčs 100,-

b) motocyklu nebo motorové tříkolky - rikši ...............Kčs 20,-

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání státní poznávací značky.

 

2. Poplatek podle této položky se vybere i za zápis motorového nebo přípojného vozidla,

jehož provozovatelem bylo federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra a životního pro středí České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky nebo federální ministerstvo národní obrany.

 

Položka 21

 

Zápis změny držitele motorového nebo přípojného vozidla (i s provedením úprav v příslušných dokladech)

a) u motocyklů

- objemu válců motoru do 50 m3 .........................Kčs 20,-

- ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorových tříkolek - rikš .................................................Kčs 100,-

b) u automobilu nebo zemědělského anebo lesnického kolového traktoru ...........................Kčs 400,-

c) u přípojného vozidla ...................................Kčs 200,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozen zápis změny držitele v důsledku

- nabytí a vypořádání dědictví,

- úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu,

- zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

 

Poznámky:

 

1. Za zápis změny názvů organizace, která je držitelem vozidla z důvodů sloučení nebo

rozdělení organizací se poplatek podle této položky nevybere.

 

2. Poplatníkem za zápis změny držitele je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

 

3. Poplatek podle této položky sníží správní orgán o 50 %, převádí-li se motorové vozidlo upravené

pro řízení těžce zdravotně postižených občanů anebo je-li poplatníkem občan těžce zdravotně

postižený, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 

Položka 22

 

Povolení individuálního výcviku řidičů k získání oprávnění k řízení motorového vozidla:

a) motocyklů o objemu válců motoru do 50 m3 ...............Kčs 200,-

b) ostatních motocyklů o objemu válců motoru nad 50 m3 ..............................................Kčs 500,-

c) motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3500 kg ....................................Kčs 800,-

d) motocyklů a motorových vozidel (do 3500kg) pro téhož žadatele .....................................Kčs 1000,-

 

Poznámka:

 

Povoluje-li správní orgán individuální výcvik k získání oprávnění k řízení pro občany těžce zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P, sníží poplatek podle této položky na čtvrtinu sazby.

 

O D D Í L C

Poznámky k oddílu

 

1. Poplatky podle položek tohoto oddílu vyměřují a vybírají národní výbory, správní orgány republik a správní orgány federace.

 

2. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgány zejména podle rozsahu, doby trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu.

 

Položka 23

 

Vydání průkazu (osvědčení) náhradou za průkaz (osvědčení) ztracený, zničený, poškozený nebo

neupotřebitelný ...........................................Kčs 50,-

 

Zmocnění:

 

Správní orgán může snížit v odůvodněných případech poplatek podle této položky na pětinu sazby nebo

zvýšit na dvojnásobek sazby.

 

Položka 24

 

Vydání osvědčení o tuzemském právu ........................Kčs 25,- až 3000,-

 

Poznámky:

 

1. Správní orgán stanoví poplatek ve výši 25,- Kčs za každou jen započatou hodinu pracovní doby

nutné pro vypracování osvědčení, nejvýše však 3000,-Kčs.

 

2. Doručuje-li se osvědčení o tuzemském právu do ciziny, vybere poplatek podle této položky československý zastupitelský úřad.

 

Položka 25

 

Vydání stavebního povolení: 6)

a) ke stavbám pro bydlení (bytové domy, domy, rodinné domky) .........................................Kčs 100,-

b) ke změnám staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy),

k jiným stavbám plnícím doplňkovou funkci k rodinnému domku nebo stavbě pro individuální

rekreaci ( s výjimkou drobných staveb ), k přípojce na stávající rozvodnou síť pro stavby

pro bydlení nebo pro stavby pro individuální rekreaci ..............Kčs 50,-

c) ke stavbám garáží s jedním stáním ......................Kčs 100,-

- s více než jedním stáním (je-li stavebníkem občan) .....................................Kčs 100,- a 50,-

za druhé i každé další stání

d) ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty)

- nepřesahuje-li zastavěná plocha 16 m2 ................Kčs 100,-

- přesahuje-li zastavěná plocha 16 m2 ..................Kčs 400,-

e) k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám a ke stavebním úpravám nebytových objektů, jsou-li

stavebníky organizace, při rozpočtovém nákladu:

do 1,5 mil. Kčs včetně .................................Kčs 500,-

nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně ..................Kčs 1000,-

nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně ...................Kčs 2000,-

nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně .................Kčs 3000,-

nad 100 mil. Kčs .......................................Kčs 5000,-

f) ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště, je-li vydáváno samostatné

stavební povolení ......................................Kčs 300,-

 

6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku jsou osvobozena bytová družstva, pokud se jedná o stavby uvedené pod písmenem

a), jejich změny (nástavby, přístavby, stavební ní úpravy) a přípojky na stávající rozvodnou síť, drážní podniky, pokud se jedná o stavby uvedené pod písmeny e) a f), jejichž povolování je upraveno předpisy o dráhách.

 

2. Od poplatku jsou osvobozeny stavby pozemních komunikací, vodohospodářských děl, plynárenské

zařízení a energetická díla (s výjimkou přípojek) a jiné produktovody, stavby, jejichž povolování je upraveno předpisy o civilním letectví, předpisy o telekomunikacích nebo o ské činnosti, dále sadové úpravy a stavby hřišť a sportovišť.

 

3. Od poplatku za vydání stavebního povolení ke

změnám staveb pro bydlení jsou osvobozeni

né těžce zdravotně postižení, držitelé průkazů

ZTP nebo ZTP-P, anebo občané, kterým byl

poskytnut příspěvek na úpravu bytu. 7)

 

7) § 42 vyhlášky č. 151/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon SNR o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

§ 42 vyhlášky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

 

Poznámky:

 

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden

poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

 

2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní rekreace se posuzují jako nebytová výstavba.

 

Položka 26

Vydání povolení: 6)

 

a) ke změně užívání bytového objektu určeného k trvalému bydlení na objekt užívaný

k individuální rekreaci ................................Kčs 200,-

b) k jiným změnám užívání stavby ..........................Kčs 100,-

c) k odstranění stavby (zboření stavby), k terénním úpravám a těžebním pracím .....................Kčs 50,-

d) k umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení ..................................Kčs 20,-

 

Poznámka:

 

Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním řízením o vydání stavebního povolení vybere

státní orgán poplatek podle položky 25 tohoto oddílu.

 

Položka 27

 

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob..............................................Kčs 10,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska),

československé banky a Československý červený kříž.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm

uváděné.

 

2. Doručuje-li se potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob do ciziny, vybere poplatek podle

této položky československý zastupitelský úřad.

 

Položka 28

 

Ověření:

a) podpisu na listině nebo ne jejím stejnopise za každý podpis ...........................................Kčs 10,-

b) úředních razítek a úředních podpisů ....................Kčs 60,-

c) úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace) ......................................Kčs 100,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných

k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých

jiných účastnících národního boje za osvobozemí.

 

Položka 29

 

Ověření opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, listin

a spisů a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově za každou započatou stránku

- v českém nebo slovenském jazyce .........................Kčs 10,-

- v cizím jazyce ......................................... Kčs 20,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření opisu nebo kopie listiny, které je třeba pro evidenci nemovitostí, vedenou příslušným orgánem geodézie a kartografie. Na těchto listinách musí být vyznačen účel, k němuž byly

vyhotoveny.

 

2. Osvobození uvedené v položce 28 zde platí

obdobně.

 

Poznámka:

 

Za ověření pro československé státní občany prováděné v oblastech obývaných národností maďarskou,

německou, polskou nebo ukrajinskou (rusínskou) v jejich jazyce se vybere poplatek podle této položky

ky ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

 

Položka 30

 

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z

podnětu účastníků řízení ..................................Kčs 25,- až 250,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné v obecném zájmu, např. při živelných pohromách a

nehodách.

 

Poznámky:

 

1. Správní orgán stanoví poplatek ve výši 25,- Kčs za každou jen započatou hodinu pracovní doby

nejvýše však ve výši 250,- Kčs za celé místní šetření (komisionální řízení).

 

2. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání

rozhodnutí zpoplatněného podle položky 25 nebo 26 tohoto oddílu.

 

3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i takové šetření,

které musel provést správní orgán za účelem vyřízení podání, i když účastník řízení o ně výslovně nežádal, nebo které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

 

4. Poplatek podle této položky vybírají i orgány celní správy za celní řízení prováděné mimo celní prostor a orgány Státní plavební správy.

 

Položka 31

 

Vydání osvědčení o československém státním občanství ......Kčs 10,-

 

Poznámka:

 

Doručuje-li se osvědčení (potvrzení o československém státním občanství) do ciziny, vybere poplatek podle

této položky československý zastupitelský úřad.

 

Položka 32

 

Propuštění ze státního svazku Československé socialistické republiky ...................................Kčs 500,-

až 35 000,-

 

Poznámky:

 

1. Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku Československé socialistické

republiky se vyměří ve výši dolní hranice sazby této položky.

 

2. Doručuje-li se listina o propuštění do ciziny, vyměří a vybere poplatek podle této položky

československý zastupitelský úřad.

 

3. Listina o propuštění ze státního svazku Československé socialistické republiky se předá

(doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky.

 

4. Poplatek podle této položky vyměří a vybere správní orgán v rozpětí 500,- až 5000,- Kčs,

pokud byl již zaplacen poplatek za povolení k vystěhování z Československé socialistické republiky.

 

Položka 33

 

Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství .....Kčs 20,-

 

Poznámka:

 

Doručuje-li se osvědčení do ciziny, vybere poplatek podle této položky československý zastupitelský úřad.

 

Položka 34

 

Vydání povolení k provozování:

a) silniční dopravy osob nebo nákladů pro československého nebo zahraničního provozovatele 8)

- k provedení jedné přepravy ...........................Kčs 50,- až 4000,-

- k provedení více přeprav nebo na určité časové období Kčs 200,- až 12 500,-

- na hraničních přechodech k provedení jedné přepravy ..Kčs 100,- až 5000,-

b) vnitrostátní zasílatelství 8) ..........................Kčs 200,- až 2000,-

 

8) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozena povolení k přepravám osob na

pracoviště při lesních a zemědělských pracích, a to včetně povolení k přepravám více než 6

osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu, povolení k

nepravidelným přepravám osob při zajišťování brigádnických prací a povolení k nepravidelným

přepravám osob a tělovýchovného inventáře, je-li tím zajišťován rozvoj tělovýchovy a sportu.

 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozena povolení k provozování městské

hromadné dopravy, povolení k provozování taxislužby organizacemi v působnosti národních výborů.

 

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozena povolení vydávaná pro československého provozovatele zajišťujícího vybrané integrační akce stanovené vládou Československé socialistické republiky v

návaznosti na příslušné mezivládní smluvní dokumenty.

 

Zmocnění:

 

1. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků. 9)

 

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo sazbu poplatku snížit. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní politiky, může horní hranici sazby poplatku podle písmene

a) této položky zvýšit až na trojnásobek.

 

3. Za dodatečné vydávané povolení může správní orgán zvýšit horní hranici sazby poplatku až na dvojnásobek.

 

9) Vyhláška č. 155/1988 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků.

 

Poznámky:

 

1. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek i za vydání povolení k provozování

přepravy více než 6 osob v ložném prostoru motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu.

 

2. Za schválení technické způsobilosti motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu k

přepravě více než 6 osob v ložném prostoru s provedením záznamu do dokladů se vybere poplatek podle položky 19 písmene b) oddílu B.

 

Položka 35

 

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací při přepravách zvlášť těžkých

nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy: 10)

 

10) § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

 

A: Při vnitrostátní dopravě:

 

1. u dopravy v obvodu jednoho okresu:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry ..........................................200,- Kčs

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně ...............600,- Kčs

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení ...........2000,- Kčs

 

2. u dopravy v rámci jednoho kraje:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry .....600,- Kčs

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně ..............1200,- Kčs

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení ..................3000,- Kčs

 

 

 

3. u dopravy nad rámec kraje:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry ....1800,- Kčs

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně ..............3000,- Kčs

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení ..............6000,- Kčs

 

B. Při mezinárodní dopravě v rámci mezinárodní dopravy:

 

1. zahraničnímu dopravci při dopravě:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry, pokud šířka nepřesáhne 3,5 m ....................2500,- Kčs

 

celková hmotnost v t

do 60

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150

I

 

 

 

 

 

a do 200

sazba v Kčs

3000

6000

10 000

15 000

20 000

30 000

 

překročení max. povoleného tlaku na nápravu v % 11)

3-10

11-20

21-30

31-40

II

 

 

 

 

sazba v Kčs

5000

15 000

30 000

60 000

 

celková šířka v mm

nad 3500

nad 4000

nad 4500

nad 5000

III

 

 

 

 

sazba v Kčs

3000

6000

10 000

15 000

 

Celkový poplatek I + II + III

 

11) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb.

 

2. tuzemskému dopravci při přepravě:

a) přesahující pouze největší přípustné rozměry .......1800,- Kčs

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně .................3000,- Kčs

c) o celkové hmotnosti nad 60 t .......................6000,- Kčs

 

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B připočte 15 000,- Kčs.

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských

strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

 

2. Osvobození uvedené v položce 34 pod bodem 3

platí zde obdobně.

 

Zmocnění:

 

1. Správní orgán může poplatek podle písmene B této to položky snížit nebo od jeho vybrání upustit

na základě vzájemnosti. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní politiky, může horní hranici sazby poplatku zvýšit až na dvojnásobek.

 

2. Za dodatečně vydávané povolení může správní orgán zvýšit sazbu poplatku až na dvojnásobek.

 

Položka 36

 

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic nebo místních komunikací 12) ..........................Kčs 200,- až 1000,-

 

12) § 11 odst. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Sb.

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení k pořádání kulturních nebo sportovních podniků celostátního významu.

 

Zmocnění:

 

Správní orgán může v odůvodněných případech snížit, popřípadě prominout poplatek podle této položky.

 

Položka 37

 

Vydání povolení k vývozu, převozu nebo dovozu

- každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí ..............................Kčs 100,-

- střeliva ................................................Kčs 20,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do Československé

socialistické republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády Československé socialistické

republiky, České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky, Federálního

shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady, ústředních výborů politických

stran, nebo jsou hosty Českého nebo Slovenského mysliveckého svazu, bylo-li pozvání těchto hostů

chváleno příslušnými ministerstvy. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní

mezinárodních akcí plánovaných Ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy ve sportovní střelbě.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané jako ceny ve

střeleckých nebo podobných soutěžích.

 

Poznámky:

 

1. Provádí-li se úkon v cizině, vyměří a vybere poplatek podle této položky československý

zastupitelský úřad.

 

2. Kromě poplatku podle této položky podléhá vývoz i poplatku podle položky 62 oddílu D části I.

 

Položka 38

 

Odborný posudek na projekty technických zařízení, parních kotlů, tlakových nádob, zdvihadel a

silnoproudých elektrických zařízení .................................Kčs 300,- až 3000,-

 

Poznámka:

 

Poplatek se stanoví ve výši 300,- Kčs a za druhou a každou další jen započatou hodinu pracovní doby

nutné pro vypracování posudku se zvyšuje o 25,- Kčs, nejvýše však do výše 3000,- Kčs za celý

posudek.

 

Položka 39

 

Povolení udělovaná podle zákona o devizovém hospodářství ..............................................50 % až 150 %

nejméně 20,- Kčs

 

Poznámka:

 

Poplatek podle této položky vybírá správní orgán jen za povolení v neobchodní oblasti udělovaná

výhradně v zájmu poplatníka.

 

Položka 40

 

Vydání druhého a dalšího stejnopisu za každou jen započatou stránku listu rodného, oddacího nebo

úmrtního nebo opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků.

evidencí, listin nebo spisů ..................................Kčs 10,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku vybíraného podle této položky národním výborem jsou osvobozeny církve a náboženské

společnosti.

 

O D D Í L D

Poznámky k celému oddílu

 

1. Poplatky podle položek tohoto oddílu vyměřují a vybírají správní orgány federace.

 

2. Výši poplatku v rámci sazby stanovené rozpětím určí správní orgán zejména podle rozsahu, doby

trvání, obtížnosti a závažnosti úkonu.

 

Č Á S T I

 

Položka 41

 

Podání žádosti:

a) o vydání cestovního dokladu ............................Kčs 10,- až 300,-

b) o urychlené vydání cestovní dokladu

ke služební cestě ......................................Kčs 10,- až 400,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle písmene a) této položky, jde-li o služební cesty, jsou osvobozeny Ústřední výbor

komunistické strany Československa, Výbor pro řízení stranické práce v České socialistické

republice, Ústřední výbor Komunistické strany Slovenska, ústřední výbory Svazarmu, ústřední

orgány společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Ústřední rada

odborů, Česká odborová rada a Slovenská odborová rada.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

 

2. Doručuje-li se cestovní doklad do ciziny, vyměří a vybere poplatek podle této položky československý zastupitelský úřad.

 

Položka 42

 

Povolení k vycestování do ciziny ..........................Kčs 20, až 400,-

 

Osvobození:

 

1. Od poplatku je osvobozeno povolení k vycestování do ciziny dětem ve věku do 15 let.

 

2. Od poplatku je osvobozeno povolení k vycestování za účelem služební (pracovní) cesty do ciziny.

 

Zmocnění:

 

1. Správní orgán může snížit poplatek až na polovinu osobám, které nejsou výdělečně činné (studenti,

učni, důchodci atd.).

 

2. Překročí-li poplatník délku pobytu v cizině, podle níž byla před výjezdem stanovena výše

poplatku, je povinen doplatit částku odpovídající skutečné délce pobytu. Správní orgán může v tomto

případě zvýšit poplatek až na dvojnásobek.

 

3. Správní orgán může snížit poplatek až na polovinu dolní hranice sazby při vycestování do stanovených

států.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek se platí bez vyměření při každé cestě nejpozději před překročením státních hranic

vylepením kolkové známky do celního a devizového prohlášení, které je nedílnou součástí cestovního

dokladu.

 

2. Výše poplatku se řídí podle územní platnosti povolení vydaného k vycestování do ciziny a délce

pobytu v cizině.

 

3. Poplatek podle této položky platí též ciziny, kteří mají na území Československé socialistické

republiky povolen trvalý pobyt.

 

Položka 43

 

Povolení k vystěhování z Československé socialistické

republiky ..............................................Kčs 500,- až 30 000,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno povolení k vystěhování z Československé socialistické republiky dětem ve

věku do 15 let, pokud není vydáván samostatný cestovní doklad k vystěhování.

 

Zmocnění:

 

Správa pasů a víz Sboru národní bezpečnosti může v jednotlivých případech rozhodnout o vrácení

zaplaceného poplatku, vyžaduje-li to společenský zájem, i když byl již úkon proveden.

 

Poznámky:

 

1. Doručuje-li se povolení k vystěhování z Československé socialistické republiky do ciziny, vyměří a vybere poplatek podle této položky československý zastupitelský úřad.

 

2. Správní orgán vyměří poplatek podle této položky i cizinci, který měl na území Československé socialistické republiky povolen trvalý pobyt a opouští území Československé socialistické republiky trvale.

 

3. Vydává-li správní orgán dětem do 15 let samostatný cestovní doklad k vystěhování, vyměřuje poplatek podle této položky ve výši dolní hranice sazby.

 

4. Povolení k vystěhování z Československé socialistické republiky se předá (doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky.

 

Položka 44

 

Prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního dokladu

a provedení změn v cestovním dokladu ......................Kčs 10,- až 50,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno prodloužení nebo rozšíření, cestovního dokladu jedná-li se o

služební (pracovní) cesty do ciziny.

 

Zmocnění:

 

Správní orgán může od vybrání poplatku upustit zejména v případech, kdy cesta nemohla být

nastoupen ve stanovené lhůtě bez zavinění poplatníka.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

 

2. Provádí-li se úkon v cizině, vyměří a vybere poplatek podle této položky československý zastupitelský úřad.

 

Položka 45

 

Povolení nebo prodloužení pobytu cizinci ..................Kčs 10,- až 150,-

 

Zmocnění:

 

Správní orgán může od vybrání poplatku upustit na základě vzájemnosti nebo z důvodů obecného zájmu,

popřípadě může poplatek zvýšit až na pětinásobek horní hranice sazby.

 

Poznámka:

 

Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

 

Položka 46

 

Vydání pohraniční propustky (malý pohraniční styk) mimo území Československé socialistické republiky

- jednorázové .............................................Kčs 10,-

- stálé ...................................................Kčs 50,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky dětem ve věku do 15 let a osobám, kterým

je pohraniční propustky vystavena za účelem výkonu zaměstnání.

 

Položka 47

 

a) Vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla Státní plavební správou náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný ........................................Kčs 100,-

b) Vydání cestovního dokladu, průkazu Povolení k pobytu pro cizince, námořnické knížky nebo

průkazu způsobilosti člena posádky československé námořní lodě náhradou za doklad (průkaz) ztracený,

zničený, poškozený nebo neupotřebitelný ..........Kčs 10,- až 500,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle písmene b) této položky jsou osvobozeny Ústřední výbor Komunistické strany

Československa, Výbor pro řízení stranické práce v České socialistické republice, Ústřední výbor

komunistické strany Slovenska, ústřední výbory Svazarmu, ústřední orgány společenských organizací

v ekonomické působnosti Národní fronty a Ústřední rada odborů, Česká odborová rada a Slovenská

odborová rada.

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

 

2. Doporučuje-li se doklad (průkaz) do ciziny, vyměří a vybere poplatek podle této položky

československý zastupitelský úřad.

 

Položka 48

 

a) Zápis plavidla do československého námořního rejstříku ..............................................Kčs 50,-

b) Výmaz plavidla z československého námořního rejstříku ..............................................Kčs 50,-

 

Položka 49

 

Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla

pro plavbu na moři ........................................Kčs 200,-

 

Položka 50

 

Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři

- do 5 m délky včetně .....................................Kčs 200,-

- nad 5 m délky ...........................................Kčs 400,-

 

Poznámka:

 

Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla do evidence a ověření

technické způsobilosti plavidla.

 

Položka 51

 

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla .....................Kčs 100,-

b) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního

plavidla ve vnitrozemské plavbě ........................Kčs 50,-

 

Položka 52

 

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro

- malá plavidla do délky 5 m včetně

bez motoru ...........................................Kčs 100,-

s motorem ............................................Kčs 200,-

nad délku 5 m

bez motoru ...........................................Kčs 300,-

s motorem ............................................Kčs 400,-

- přívozní plavidla ....................................Kčs 400,-

- ostatní plavidla a plovoucí zařízení .................Kčs 500,-

b) Vydání nebo prodloužení mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu.........Kčs 50,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno vydání nebo prodloužení dokladu pro plavidlo nebo plovoucí zařízení státní

nebo družstevní organizace, je-li využíváno výhradně k hospodářské činnosti v rámci schváleného výrobního programu.

 

Poznámky:

 

1. Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího

zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

 

2. Správní orgán může zvýšit poplatek na trojnásobek, pokud plavidlo podléhající evidenci

nebylo včas přihlášeno.

 

Položka 53

 

a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho malého plavidla a povolení ke

stavbě tohoto plavidla .................................Kčs 400,-

b) Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při individuálních

stavbách malých plavidel ...............................Kčs 600,-

c) Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové konstrukce .......................Kčs 100,-

d) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla ...............................................Kčs 600,-

e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel a plovoucích zařízení .........................Kčs 800,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno vydání dokladu pro státní nebo družstevní organizace, bude-li plavidlo nebo

plovoucí zařízení využíváno nebo vyráběno výhradně v rámci schváleného výrobního programu organizace.

 

Zmocnění:

 

Za dodatečné vydání dokladu může správní orgán zvýšit poplatek až na trojnásobek.

 

Položka 54

 

Vystavení zvláštního povolení k plavbě ....................Kčs 400,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební plavbu.

 

Položka 55

 

Zápis změny provozovatele plavidla ........................Kčs 200,-

 

Položka 56

 

Vydání nebo prodloužení povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy osob nebo nákladů

udělené zahraničnímu podniku (podnikateli) ................Kčs 5000,-

 

Zmocnění:

 

Správní orgán může poplatek podle této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě

vzájemnosti nebo z důvodů obecného zájmu.

 

Položka 57

 

a) Zápis civilního letadla nebo leteckých pozemních zařízení do československého leteckého rejstříku ....................................Kčs 500,-

b) Výmaz civilního letadla nebo leteckých pozemních zařízení z československého leteckého rejstříku ........Kčs 50,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle položek 57 až 60 jsou osvobozeny Československé aerolinie a Slovair.

 

Položka 58

 

Vydání povolení o provozní způsobilosti civilního letiště .....................................Kčs 1000,- až 5000,-

 

Položka 59

 

Vyhlášení leteckých ochranných pásem ..................Kčs 1000,- až 5000,-

 

Položka 60

 

Vydání souhlasu ke správě 13) (vlastnictví) civilního letadla nebo k provozu civilního

letadla ...................................................Kčs 500,-

 

13) § 6 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb., (úplné znění č. 127/1976 Sb.).

 

Položka 61

 

Vydání individuálního osvědčení o letové a provozní způsobilosti amatérské stavby

- motorových letadel ......................................Kčs 5000,-

- kluzáků a balónů ........................................Kčs 3000,-

- ultralehkých letadel ....................................Kčs 2500,-

- závěsných kluzáků .......................................Kčs 1000,-

 

Zmocnění:

 

Za dodatečné vydání osvědčení může správní orgán zvýšit poplatek až o 50 % .

 

Položka 62

 

a) Vydání povolení k neobchodnímu vývozu věcí .............3 % - 150 %, nejméně Kčs 20,-

b) Prodloužení platnosti povolení k neobchodnímu vývozu ..................................Kčs 20,-

c) Prodloužení platnosti celního dokladu před uplynutím jeho platnosti ..........................Kčs 10,-

d) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány současně s přestupem zboží ......................Kčs 10,-

e) Dodatečné prodloužení platnosti celního dokladu nebo ověřování obchodních dokladů pro zahraniční

orgány po přestupu zboží ...............................Kčs 50,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeny mezinárodní nevládní organizace se

sídlem v Československé socialistické republice, Československý červený kříž a Ústřední výbor

Národní fronty Československé socialistické republiky, jedná-li se o neobchodní vývoz věcí v rámci jejich činnosti.

 

Zmocnění:

 

1. Správní orgán může poplatek podle písmene a) této položky snížit nebo od jeho vybrání upustiti na základě vzájemnosti.

 

2. Ústřední celní správa federálního ministerstva zahraničního obchodu může v jednotlivých případech rozhodnout o vrácení zaplaceného poplatku, vyžaduje-li to společenský zájem, i když byl již úkon proveden, popřípadě došlo i k jeho realizaci.

 

Poznámka:

 

Poplatek podle písmene a) této položky se platí nejpozději při vývozu věcí a základ poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Položka 63

 

Vydání potvrzení pro dovoz a průvoz radiových stanic ..........................................Kčs 150,-

 

Poznámky:

 

1. Poplatek podle této položky se vybere jen v případech, kdy nebylo vydáno československými

spoji povolení k provozování nebo předání radiové stanice.

 

2. Provádí-li se úkon v cizině, vyměří a vybere poplatek podle této položky československý

zastupitelský úřad.

 

Položka 64

 

Vydání nebo prodloužení povolení

- ke zřízení obchodního zastupitelství zahraničním

osobám 14) ..............................................Kčs 1200,- až 15 000,-

- k zahraničně obchodní činnosti ..........................Kčs 1200,- až 15 000,-

- k poskytování zahraničně hospodářských služeb ...........Kčs 1200,- až 15 000,-

 

14) § 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.).

 

Osvobození:

 

Od poplatku jsou podle této položky jsou osvobozeny československé socialistické organizace

a podniky se zahraniční majetkovou účastí zřízené podle československých právních předpisů.

 

Zmocnění:

 

Podle zásady vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu může správní orgán od vybrání poplatku podle

této položky upustit nebo jej snížit. V odůvodněných případech může správní orgán zvýšit

horní hranici sazby poplatků podle této položky až do výše dvojnásobku.

 

Poznámka:

 

Poplatek podle této položky je splatný před registrací povolení.

 

Položka 65

 

Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemene zvířat .......................................Kčs 500,-

 

Položka 66

 

Šlechtitelské osvědčení

a) za prvních 5 let .......................................Kčs 3000,-

b) za další 3 roky ........................................Kčs 2000,-

c) za každý další rok .....................................Kčs 800,-

 

Poznámky:

 

1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.

Šlechtitelské osvědčení se předá po zaplacení poplatku.

 

2. Poplatek za další třiroky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského

osvědčení.

 

3. Poplatky za každý rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti

šlechtitelského osvědčení.

 

Položka 67

 

Zápis převodu šlechtitelského osvědčení ...................Kčs 400,-

 

Položka 68

 

Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení ................Kčs 300,-

 

Č Á S T I I

 

Konzulární poplatky

Zmocnění k části II

 

1. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou

sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti, z důvodu obecného zájmu nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

 

2. Československý zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu skutečných výdajů spojených s provedením úkonu.

 

Poznámky k části II

 

 

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají federální ministerstvo zahraničních

věcí, československé zastupitelské úřady a další správní orgány, pokud tak stanoví jednotlivé položky.

 

2. Československé zastupitelské úřady a federální ministerstvo zahraničních věcí, mohou podle

zmocnění k této části postupovat i při vyměřování a vybírání poplatků podle položek oddílu C a oddílu D části I.

 

Položka 69

 

Udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti .........................................Kčs 30,- až 2000,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku jsou osvobozena víza udělovaná

- do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost,

- významným osobám.

- dětem do 15 let,

- státním příslušníkům rozvojových států Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky, kteří do

Československé socialistické republiky přijíždějí na pozvání Ústřední rady odborů nebo

ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky.

 

Poznámky:

 

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky i za povolení k cestě do Československé

socialistické republiky.

 

2. Poplatek podle této položky vybírají též útvary pasů a víz Sboru národní bezpečnosti a orgány

pasové kontroly.

 

3. Za udělení výjezdního víza za účelem trvalého opuštění (vystěhování) z Československé

socialistické republiky pro cizince, který měl na území Československé socialistické republiky

povolen trvalý pobyt, vyměří správní orgán poplatek podle položky 43 tohoto oddílu. Vízum

se předá (doručí) až po zaplacení poplatku.

 

4. Poplatek podle této položky je splatný bez vyměření před provedením úkonu.

 

Položka 70

 

Uzavření manželství před československým zastupitelským úřadem .................................Kčs 300,- až 1800,-

 

Osvobození:

 

Od poplatku jsou podle této položky osvobozeni českoslovenští státní občané zdržující se služebně

v zahraničí.

 

Položka 71

 

Podání žádosti u československého zastupitelského

úřadu .................................................Kčs 20,- až 1200,-

 

Poznámka:

 

Podle této položky se nepostupuje, je-li za žádaný úkon vyměřován a vybírán poplatek podle jiné

položky této části nebo podle položek v části I nebo položek oddílu C.

 

Položka 72

 

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení

o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) z vybrané částky

(ceny) nebo z hodnoty dědictví .........................2 %, nejméně 50,- Kčs

 

Poznámky:

 

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění

pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek podle položky 71 této části.

 

2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví snížené o honorář právního zástupce.

 

Položka 73

 

Úřední úschova

 

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů z částky nebo ceny předmětu

za každý rok ............................................1 %, nejméně 100,- Kčs

- listin nebo spisů za každý rok ..........................Kčs 100,-

 

Položka 74

 

Sepsání písemností o právních úkonech, zejména smluv, závětí, plných mocí apod. ......................Kčs 50,- až 600,-

 

Poznámka:

 

Poplatek se nevybírá za vyplnění tiskopisů pasových, vízových a dalších, které slouží k úřední

potřebě či k potřebě československého zastupitelského úřadu.

 

Položka 75

 

Vidování listin bez ověřování .........................Kčs 40,- až 150,-

 

Položka 76

 

Ověření

- podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis .....................................Kčs 40,- až 150,-

- úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)....................................Kčs 60,- až 600.-

 

Položka 77

 

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření ........Kčs 60,- až 150,-

b) Ověření správnosti opisu (fotokopie) ...............Kčs 50,- až 125,-

c) Ověření správnosti překladu ........................Kčs 50,- až 125,-

 

Položka 78

 

a) Vystavení a doručení matričního dokladu.............Kčs 50,- až 600,-

b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření .....................................Kčs 50,- až 150,-

 

Položka 79

 

Vyhotovení překladu spisového materiálu

I. do jazyka českého nebo slovenského ...............za každou i započatou stránku

Kčs 50,- až 125,-

II. z jazyka českého nebo slovenského ................za každou i započatou stránku

Kčs 60,- až 150,-

III. z jednoho cizího jazyka do druhého ...............za každou i započatou stránku

Kčs 100,- až 250,-

IV. z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak Kčs 5,-

V. do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak Kčs 5,-

 

Č Á S T I I I

Zmocnění k části III

 

Úřad pro vynálezy a objevy může stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od jeho vybrání na

základě vzájemnosti nebo z důvodů obecného zájmu.

 

Poznámky k části III

 

1. Poplatky za úkony provedené Úřadem pro vynálezy a objevy se platí ve výši stanovené

vyhláškou platnou v době splatnosti poplatku.

 

2. Poplatky za patent na vynález podle položky 86 se platí ve výši stanovené vyhláškou platnou v době udělení patentu rozhodnutím Úřadu pro vynálezy a objevy, které obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za patent na vynález pro další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené vyhláškou platnou v době, ve které je platba skutečně provedena. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy počátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nové vyhlášky, musí poplatek platit ve výši stanovené touto vyhláškou. Případný rozdíl doplatí do konce lhůty splatnosti. Případný přeplatek se vrátí poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců, je pro zvýšení poplatku na dvojnásobek rozhodná sazby stanovená vyhláškou platnou v době, kdy měl být poplatek

zaplacen v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

 

Položka 80

 

Vydání každé jen započaté stránky stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih,

úředních záznamů, rejstříků, listin nebo spisů ............Kčs 100,-

 

Položka 81

 

Vydání stejnopisu osvědčení zápisu ochranné známky, výpisu nebo potvrzení z rejstříku

ochranných známek .........................................Kčs 40,-

 

Vynálezy

 

Položka 82

 

a) Podání přihlášky, v níž se žádá o udělení patentu ................................................Kčs 600,-

b) Žádost o navrácení lhůty ...............................Kčs 300,-

c) Zveřejnění přihlášky vynálezu ..........................Kčs 400,-

 

Položka 83

 

Vydání popisu vynálezu k patentu ..........................Kčs 3000,-

 

Položka 84

 

a) Žádost o odklad zveřejnění přihlášky

- za prvé tři měsíce odkladu ...........................Kčs 150,-

- za každý další měsíc odkladu .........................Kčs 100,-

b) Zápis licence k patentu a převodu patentu do rejstříku ...................................Kčs 500,-

c) Žádost o určení, zda vyřešení technického problému spadá do rozsahu určitého autorského

osvědčení nebo patentu .................................Kčs 3000,-

 

Položka 85

 

Vydání povolení k prodloužení lhůty v řízení

- za první a druhé prodloužení ............................Kčs 40,-

- za třetí a další prodloužení ............................Kčs 150,-

 

Položka 86

 

Patent na vynález:

a) za prvních pět let .....................................Kčs 4000,-

b) za další tři roky ......................................Kčs 3000,-

c) za devátý rok ..........................................Kčs 1000,-

d) za desátý a každý další rok se poplatek uvedený po písmenem c) zvyšuje ročně vždy o .......................Kčs 300,-

 

Poznámky:

 

1.

a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný předem, nejdéle do šesti měsíců po dni, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabylo právní moci.

b)

Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti patentu.

c)

Poplatky za devátý a každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

 

2. Jestliže lhůty uvedené pod bodem 1 písmen b) a

c) prošly přede dnem, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabylo právní moci, jsou poplatky v

těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod

bodem 1 písmeno a).

 

3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod bodem 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v

další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

 

Položka 87

 

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ........................................Kčs 200,-

 

Položka 88

 

Řízení o návrhu na zrušení autorského osvědčení nebo patentu a řízení o žádosti na vyznačení

závislosti autorského osvědčení nebo patentu ..........Kčs 20,- až 4000,-

 

Poznámka:

 

Poplatek podle této položky vyměřuje správní orgán před provedením úkonu.

 

Položka 89

 

a) Návrh na přihlášení vynálezu do zahraničí ..............Kčs 50,-

b) Návrh na odvolání přihlášky vynálezu podané v zahraničí .....................................Kčs 50,-

c) Návrh na upuštění od ochrany udělené na vynález v zahraničí ...........................................Kčs 50,-

d) Žádost o zápis změny jména, názvu nebo sídla přihlašovatele vynálezu se žádostí o patent

nebo majitele patentu ..................................Kčs 50,-

 

Průmyslové vzory

 

Položka 90

 

a) Podání

- jednoduché přihlášky průmyslového vzoru se žádostí o udělení patentu (vyřešení jedné vnější úpravy) .......................................Kčs 600,-

- hromadné přihlášky průmyslového vzoru se žádostí o udělení patentu (1 až 20 vyřešení vnějších úprav téhož výrobku)

- za každé vyřešení vnější úpravy výrobku

obsažené v přihlášce .................................Kčs 500,-

b) Žádost

- o zápis licence a převodu patentu na průmyslový vzor do rejstříku ....................................Kčs 500,-

- o určení, zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvědčení nebo patentu na

průmyslový vzor ......................................Kčs 500,-

- o odklad zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ................................................Kčs 100,-

- o prodloužení doby platnosti patentu na průmyslový vzor ......................................Kčs 600,-

- o zápis změny jména, názvu nebo sídla

přihlašovatele průmyslového vzoru se žádostí o patent nebo majitele patentu .......................Kčs 50,-

c) Zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ................Kčs 100,-

d) Návrh na zrušení osvědčení nebo patentu na průmyslový vzor .....................................Kčs 300,-

e) Žádost o navrácení lhůty ...............................Kčs 100,-

f) Vydání povolení o prodloužení lhůty

- za první a druhé prodloužení lhůty ...................Kčs 20,-

- za třetí a další prodloužení lhůty ...................Kčs 100,-

g) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) .....................................Kčs 40,-

 

Položka 91

 

a) Návrh na přihlášení průmyslového vzoru do zahraničí ...........................................Kčs 50,-

b) Návrh na odvolání přihlášky průmyslového vzoru podané v zahraničí ...............................Kčs 50,-

c) Návrh na upuštění od ochrany udělené na průmyslový vzor v zahraničí ............................Kčs 50,-

 

Ochranné známky a označení původu

 

Položka 92

 

a) Podání přihlášky

- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb ..........................................Kčs 900,-

- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb ..........................................Kčs 1000,-

- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy ................................................Kčs 100,-

b) Žádost

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky..........Kčs 900,-

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky ...........Kčs 1000,-

- o obnovu zápisu ochranné známky, podanou po uplynutí ochranné doby, nejpozději však došesti měsíců od tohoto data ..........................Kčs 1200,-

- o zápis převodu nebo přechodu práva k ochranné známce do rejstříku ..................................Kčs 200,-

- o převod přihlášky ochranné známky ...................Kčs 100,-

- o zápis licence k ochranné známce do rejstříku........Kčs 100,-

- o prohlášení ochranné známky za proslulou ............Kčs 2000,-

- o změnu v ochranné známce, o změnu názvu, jména, příjmení, sídla, bydliště, předmětu činnosti majitele ochranné známky, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky .................Kčs 50,-

c) Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku..............Kčs 300,-

d) Žádost

- o mezinárodní zápis ochranné známky ..................Kčs 100,-

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky ...............................................Kčs 100,-

- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky ...............................Kčs 100,-

- o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu názvu, jména, příjmení, sídla, bydliště

majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně

zapsané ochranné známky ..............................Kčs 50,-

 

Položka 93

 

a) Podání přihlášky označení původu .......................Kčs 600,-

b) Žádost

- o zápisu dalšího uživatele označení původu ...........Kčs 600,-

- o zrušení označení původu nebo o zrušení zápisu uživatele označení původu ............................Kčs 300,-

- o změnu názvu, jména, příjmení, sídla nebo bydliště uživatele označení původu ...................Kčs 50,-

c) Žádost o mezinárodní zápis označení původu .............Kčs 100,-

 

Položka 94

 

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ........................................Kčs 40,-

 

Poznámka:

 

Poplatky podle položky 92 písmene d) a položky 93 písmene c) jsou vybírány za úkony prováděné podle

Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, případně podle Lisabonské

dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové

organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

 

Č Á S T I V

Zmocnění k části IV

 

Úřad pro normalizaci a měření může zvýšit poplatek až na dvojnásobek v případech, kdy o povolení bylo

žádáno opožděně.

 

Položka 95

 

Povolení dovozu měřidla ...................................Kčs 200,-

 

Položka 96

 

Povolení úředního ověření měřidla v cizině ................Kčs 200,-

 

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Předmět

 

Všeobecná (vnitřní) správa Položka

 

Potvrzení, opisy a výpisy .....................................27, 40

Ověření podpisu, razítka, neúředního opisu nebo výpisu ........28, 29

Náhradní doklady ..............................................23, 47

Změna jména ...................................................2

Sňatky ........................................................3, 4, 33

Výměna bytů, zrušení práva užívání bytu .......................1, 12

Rybářský lístek ...............................................6

Lovecký lístek, zbraně, střelivo, dovoz, vývoz nebo převoz zbraně, střelnice.......................................5, 14 až

16, 37

Povolení tombol, loterie, sázkových her, hracích přístrojů.....13

Povolení k provozování služeb, prodeje a jiných činností.......7, 8

Československé státní občanství, tuzemské právo ...............11, 12,

24, 31, 32

Stavební povolení, změna užívání objektu, místní šetření, územní rozhodnutí, projektová činnost .........................9, 10,

25, 26, 30

 

Doprava

 

Řidičské průkazy, technická způsobilost motorového vozidla, změna v dokladech, zápis do evidence,

individuální řidičský výcvik, registrace výcviku řidičů atd. ...................................................12, 17

až 33

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ................36

Povolovací řízení v silniční dopravě ..........................34, 35

Odborné posudky ...............................................38

Říční a námořní doprava .......................................47 až 55

Letectví ......................................................56 až 61

 

Celní a pasové řízení

 

Neobchodní vývoz věcí a celní a devizové řízení ...............30, 39,

40, 62

Dovoz, nebo průvoz radiových stanic ...........................63

Cestovní doklady, vystěhování, pobyt cizinců v ČSSR ...........41 až 47

 

Řízení československých zastupitelských úřadů a FMZV ..........24, 27,

31, 33,

37, 41,

43, 44,

47, 63,

69 až 79

 

Ŕízení u Úřadu pro vynálezy a objevy Vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky a

označení původu ...............................................80 až 94

 

Úřad pro normalizaci a měření

Měřidla .......................................................95, 96

 

Povolení zahraniční činnosti ..................................64

 

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

Ochrana odrůd rostlin a plemen zvířat .........................65 až 68Poznámky pod čarou:

§ 7 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960.

§ 15 vyhlášky č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960.

2

§ 15 vyhlášky č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

3

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.