Čekejte, prosím...
A A A
76/1988 Sb. znění účinné od 1. 7. 1988 do 30. 6. 1997

76

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 5. května 1988

o pěstitelském pálení ovoce

 

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:

§ 1

Účelem vyhlášky je stanovit podmínky pro výrobu ovocných destilátů z jádrového a peckového ovoce (dále jen "ovoce") a hroznů révy vinné z vlastní sklizně pěstitelů.

§ 2

(1)

Pěstitelem je pro účely této vyhlášky občan, který na vlastním pozemku, na pozemku v osobním užívání nebo na pozemku, který je oprávněn užívat z jiného právního důvodu, vypěstoval ovoce nebo hrozny révy vinné. Za pěstitele se považuje i člen nebo pracovník družstevní zemědělské organizace a státní zemědělské organizace, který od takové organizace odkoupil ovoce a hrozny révy vinné podle zvláštních předpisů.

(2)

Výrobním obdobím je doba jednoho roku, a to od 1. července do 30. června.

(3)

Surovinou jsou ovoce, hrozny révy vinné jakož i šťávy a odpady z jejich zpracování v čerstvém i zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné příměsi.

§ 3

(1)

Výroba ovocného destilátu může být zahájena na základě žádosti o zpracování suroviny, kterou je pěstitel povinen předložit lihovarskému závodu 1 nebo jiné socialistické organizaci oprávněné k výrobě lihu /2/ (dále jen "lihovar") nejpozději do 15. listopadu běžného roku na předepsaném tiskopisu, 3 a to pro celé výrobní období. Pěstitel je povinen v žádosti uvést důvody, pro které ho lze považovat za oprávněného pěstitele podle § 2 odst. 1.

(2)

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou nebo uvedení nesprávných údajů v žádosti o zpracování suroviny se stíhá podle obecných předpisů o projednávání přestupků.

§ 4

(1)

Pěstitel má právo nechat si vyrobit z vlastní suroviny v každém výrobním období nejvýše 15 litrů alkoholu 4 ve formě ovocného destilátu pro potřebu svoji a své domácnosti. 5

(2)

Množství ovocného destilátu přesahující 15 litrů alkoholu vykoupí lihovar nebo se může ponechat pěstiteli za podmínek stanovených v předpisech o dani z obratu. 6

(3)

Destilát vyrobený podle odstavců 1 a 2 nesmí být předmětem prodeje.

(4)

Pokud pěstitel neodveze výpalky na svůj náklad, je povinen lihovaru uhradit náklady za jejich odvoz.

§ 5

(1)

Lihovar je povinen vydat provozní řád a vyvěsit jej na přístupném místě.

(2)

Lihovar vede evidenci žádostí po dobu tří let.

(3)

Vzorky ovocného destilátu odebrané z kontrolních měřidel jsou lihovary povinny převést státnímu podniku určenému ministerstvem zemědělství a výživy ČSR.

§ 6

Zrušuje se vyhláška č. 12/1964 Sb․, o pěstitelském pálení ovoce, ve znění vyhlášky č. 85/1965 Sb., kterou se mění vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Ministr:

Ing. Vaněk CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 4 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem.

Tiskopis rozešle MZVž ČSR příslušným lihovarům.

§ 1 odst. 4 vyhlášky č. 16/1972 Sb.

Zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 4 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem.

3

Tiskopis rozešle MZVž ČSR příslušným lihovarům.

4

§ 1 odst. 4 vyhlášky č. 16/1972 Sb.

5
6

Zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.