Čekejte, prosím...
A A A
10/1989 Sb. znění účinné od 14. 2. 1989

10

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 14. února 1989

k ochraně veřejného pořádku

 

V zájmu ochrany veřejného pořádku se předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, usneslo na tomto zákonném opatření:

Čl. I

V ustanovení § 156a trestního zákona se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok".

Čl. II

Ustanovení § 6 zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech, se mění a doplňuje takto:

1.

slova "tři měsíce" se nahrazují slovy "šest měsíců";

 

2.

částka "5 000 Kčs" se nahrazuje částkou "20 000 Kčs";

 

3.

za ustanovení písmene b) se připojuje ustanovení písmene c) tohoto znění:

"c)

vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachovávání veřejného pořádku․".

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.