Čekejte, prosím...
A A A
171/1989 Sb. znění účinné od 1. 1. 1990 do 14. 6. 1995

171

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1989,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb.,

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně

ekonomických informací

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se vypouštějí slova „a orgány středního článku řízení“ a na konci se připojují slova „ve znění zákona č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb..

2.

§ 2 zní:

§ 2

 

Český statistický úřad je ústředním orgánem státní správy republiky pro oblast sociálně ekonomických informací.“.

3.

V § 3 se v odstavci 1 v uvozovací větě za slovo „tyto“ vkládá slovo „oblastní“.

4.

§ 4 odst. 1 zní:

(1) V čele krajské správy a Městské správy v Praze je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu; v čele okresního a městského (obvodního) oddělení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel příslušné krajské správy (Městské správy v Praze).“.

5.

§ 6 se vypouští.

6.

§ 7 odst. 1 písm. g) a h) zní:

g)

realizuje v republice jednotnou koncepci rozvoje výpočetní techniky pro zpracování sociálně ekonomických informací v orgánech státní statistiky,

h)

vytváří podmínky pro účelné zpracování sociálně ekonomických informací pro potřeby jiných organizací, působí k sjednocování technických a programových prostředků pro zpracování sociálně ekonomických informací v republice,“.

7.

§ 7 odst. 1 se doplňuje písmenem k), které zní:

k)

uděluje souhlas k použití technických nosičů dat a dálkového přenosu dat pomocí prostředků výpočetní a jiné techniky při poskytování sociálně ekonomických informací 1) .“.

8.

§ 7 odst. 2 se doplňuje písmenem d), které zní:

d)

při vytváření celostátně platných integračních a unifikačních nástrojů ke vzájemné koordinaci tvorby, propojení a funkce všech celostátních informačních soustav.“.

9.

V § 9 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Český statistický úřad předkládá vládě republiky zprávy o vývoji národního hospodářství, životní úrovně a společnosti v republice․“.

Dosavadní text § 9 se označuje jako odstavec 2.

10.

§ 10 se doplňuje písmeny g) a h), která zní:

g)

přidělují identifikační čísla organizacím se sídlem v územním obvodě své působnosti a jejich vnitřním organizačním jednotkám,

h)

udělují souhlas k použití technických nosičů dat a dálkového přenosu dat pomocí prostředků výpočetní a jiné techniky při poskytování sociálně ekonomických informací. 1)

__________

1)

§ 3a zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.„.

11.

§ 11 zní:

§ 11

 

(1) Okresní oddělení plní na úrovni okresu vůči okresním národním výborům a jiným orgánům s okresní územní působností a vůči organizacím se sídlem na území okresu úkoly uvedené v § 10 písm. a) až e) a v písm. h).

(2) Okresní oddělení určují rodné číslo obyvatelům Československé socialistické republiky ve svém územním obvodu podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem. 2

__________

2)

§ 23 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.„.

12.

§ 12 zní:

§ 12

 

Finanční orgány republiky pro účely tohoto zákona jsou ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, finanční správy a národní výbory.“.

13.

§ 13 zní:

§ 13

 

(1) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky v souladu s jednotnou metodikou stanovenou federálním ministerstvem financí organizuje, usměrňuje a zajišťuje rozvoj účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví v ústředních orgánech republiky, národních výborech a v organizacích v působnosti těchto orgánů. Při plnění těchto úkolů zejména

a)

rozpracovává metodická opatření federálního ministerstva financí, vyžadují-li to potřeby republiky, a zajišťuje jednotný postup při jejich provádění,

b)

zabezpečuje, aby informační soustava v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a v účetním výkaznictví působila k zvyšování hospodárnosti a k posílení finanční a rozpočtové kázně, systému ekonomické kontroly a ochrany národního majetku,

c)

zabezpečuje dohled nad informační soustavou organizací, případně jej vykonává. 3)

(2) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky spolupracuje při stanovení jednotné metodiky oborů účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví s federálním ministerstvem financí. 4)

__________

3)

§ 14 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

4)

§ 14 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb.„.

14.

Za § 13 se vkládají nové § 13a a § 13b, které zní:

§ 13a

 

Finanční správy vykonávají dohled nad informační soustavou organizací v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví.

 

§ 13b

 

Národní výbory

a)

usměrňují rozvoj účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví v rozsahu své působnosti,

b)

vykonávají dohled nad informační soustavou organizací v oborech účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace a účetního výkaznictví u těch organizací, u nichž jim přísluší výkon státní správy na úseku daní, odvodů a poplatků,

c)

dohlížejí na to, jak občané, kterým udělily povolení k poskytování věcných plnění a výkonů, plní podle zvláštních předpisů 5) svoji povinnost vést průkazné záznamy o této činnosti.

__________

5)

§ 7 nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.„.

 

 

15.

V § 14 odst. 1 v první větě se slova „s ministerstvem financí“ nahrazují slovy „s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky“.

16.

V § 14 odst. 2 písm. b) se slova „v podřízených organizacích“ nahrazují slovy „v organizacích v jejich řídící působnosti“.

17.

V § 14 odst. 3 se slova „ústřední orgány státní správy a vrcholné orgány družstev a společenských organizací, krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy republiky, svazy družstev, ústřední republikové orgány společenských organizací,“.

18.

V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:

(4) Úkoly ústředního orgánu vyplývající z tohoto zákona a zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb., pro národní výbory plní krajské národní výbory.“.

19.

Nadpis oddílu V zní:

O d d í l V

Úkoly národních výborů“.

20.

Nadpis uvedený pod § 15 se vypouští.

21.

Dosavadní text § 15 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které zní:

(2) Národní výbory dále

a)

soustřeďují a zpracovávají informace zjišťované jejich prostřednictvím u organizací v jejich působnosti,

b)

vykonávají dohled nad informační soustavou organizací ve své působnosti,

c)

poskytují pomoc orgánům státní statistiky při zemědělských soupisech a dalších zjišťováních u obyvatelstva.

(3) Národní výbory v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy 6) poskytují orgánům státní statistiky informace o věcných plněních a výkonech poskytovaných občany, kterým udělily povolení k této činnosti.

__________

6)

Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb. „.

 

22.

§ 16 se vypouští.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.

Šafařík v. r.

Pitra v. r.