Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

27/1989 Sb. znění účinné od 30. 3. 1989 do 14. 4. 1991

27

PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 2. novembra 1973 č. 135 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 14. apríla 1983 č. 47 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 21. decembra 1988 č. 212 Zb.

 

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a ostatných orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien.

§ 2

(1)

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky vykonáva pôsobnosť v oblasti cien, pokiaľ táto pôsobnosť nepatrí podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1 iným orgánom alebo organizáciám.

(2)

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

a)

podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej cenovej politiky Československej socialistickej republiky a na zabezpečovaní jej uskutočňovania v súlade s národohospodárskymi plánmi;

b)

predkladá vláde Slovenskej socialistickej republiky návrhy zásadných cenových opatrení v odvetviach riadených orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a stanoviská k zásadným cenovým opatreniam, ktoré pripravujú federálne orgány;

c)

určuje a mení ceny výrobkov, služieb, výkonov, prác (ďalej len „výrobky“) a nehnuteľností, prípadne navrhuje vláde Slovenskej socialistickej republiky na schválenie ceny alebo ich zmeny v prípadoch, v ktorých si to vláda vyhradí;

d)

metodicky riadi a koordinuje tvorbu cien, prípravu a realizáciu opatrení v oblasti cien v orgánoch Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách nimi riadených;

e)

vydáva v súčinnosti so zúčastnenými ústrednými orgánmi všeobecne záväzné právne predpisy, v ktorých podrobnejšie upraví postup orgánov a organizácií, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy a úlohy ostatných orgánov a organizácií pri tvorbe a kontrole cien․

(3)

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky vypracúva a s Federálnym cenovým úradom a s Výborom ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky koordinuje plán kontroly cien; metodicky riadi, koordinuje a vykonáva kontrolu cien na území Slovenskej socialistickej republiky, ukladá opatrenia na nápravu a dodatkové odvody a robí ďalšie opatrenia podľa cenových, prípadne iných predpisov.

(4)

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien môže poveriť určovaním cien výrobkov a ich zmien iné orgány Slovenskej socialistickej republiky. Ústrednú radu družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike a po predchádzajúcej dohode s nimi aj organizácie v ich pôsobnosti.

§ 2a

Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj v spolupráci s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky vykonáva rozbory vývoja a pôsobenia cien pre potreby plánovania vývoja cien, vypracúva smernicu na vypracovanie plánu vývoja cien Slovenskej socialistickej republiky a návrh plánu vývoja cien ako súčasť štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky.

§ 3

(1)

Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike predkladajú za organizácie v oblasti svojej pôsobnosti

a)

Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky návrhy cenových opatrení, podklady určené na zabezpečenie cenových opatrení včítane potrebných rozborov a zdôvodnení a svoje plány kontroly cien a správy o ich plnení,

b)

Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj návrhy pre plán vývoja cien.

(2)

Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike zabezpečujú v organizáciách v oblasti svojej pôsobnosti vykonávanie kontroly cien, ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.

(3)

Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy predkladajú Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odseku 1 za organizácie a zariadenia riadené alebo spravované národnými výbormi a za štátne podniky založené národnými výbormi (ďalej len „organizácie v ich pôsobnosti“), ako aj za národné výbory nižších stupňov.

(4)

Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

a)

určujú a menia ceny výrobkov

1.

organizácií v ich pôsobnosti,

2.

okresných priemyselných podnikov, prípadne nových podnikov z nich vzniknutých,

3.

družstevných organizácií, s výnimkou spotrebných družstiev,

4.

poľnohospodárskych organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky z nepoľnohospodárskej výroby,

b)

menia ceny výrobkov, okrem cien služieb, výkonov a prác, uvedených v odseku 5,

okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov1 iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.

(5)

Okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) určujú ceny výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác

a)

organizácií v ich pôsobnosti, okrem organizácií uvedených v ods. 4 písm. a) bode 2, a drobných prevádzkární národných výborov,

b)

spoločenských organizácií,

c)

dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi, okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov1 iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.

(6)

Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zabezpečujú v organizáciách uvedených v odseku 4 vykonávanie kontroly cien a okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) vykonávajú v organizáciách a u občanov uvedených v odseku 5 kontrolu cien, ukladajú im dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.

(7)

Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu poveriť

a)

výkonom svojej pôsobnosti podľa odsekov 4 a 6 národné výbory nižších stupňov,

b)

výkonom svojej pôsobnosti podľa odseku 4 po predchádzajúcej dohode i iné orgány Slovenskej socialistickej republiky a nimi riadené alebo založené organizácie.

(8)

Krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú kontrolu cien v organizáciách, ktoré majú v obvode ich pôsobnosti svoje sídlo. Na základe výsledkov kontroly ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov. Z poverenia Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky sa krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zúčastňujú kontroly cien vykonávanej inou finančnou správou.

§ 4

(1)

Pracovníci Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona, ktorí boli poverení kontrolou cien, sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, pokiaľ osobitné predpisy2 neustanovujú inak,

a)

vstupovať do všetkých priestorov organizácií;

b)

požadovať od pracovníkov orgánov a organizácií utvorenie podmienok nevyhnutných na výkon kontroly cien;

c)

požadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov, okrem orgánov ľudovej kontroly a ich pracovníkov.

(2)

Orgány, organizácie a ich pracovníci sú povinní na požiadanie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona alebo nimi poverených pracovníkov včas predkladať podklady potrebné na výkon kontroly cien, podávať presné a úplné ústne alebo písomné informácie a vysvetlenia, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať správy o plnení prijatých opatrení podľa záverov kontroly.

(3)

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iný orgán vykonávajúci kontrolu cien podľa tohto zákona môžu kontrolovaným orgánom a organizáciám ukladať, aby v dohodnutých lehotách zistili úplný rozsah porušenia cenových predpisov a vyčíslili neoprávnene získané prostriedky v kontrolovanej organizácii, prípadne aj v podriadených organizáciách.

§ 5

Zrušený

§ 6

Podrobnejšie vymedzenie úloh, zásad činnosti a organizácie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Zrušujú sa s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku:

1.

ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov;

2.

ustanovenia § 34, 35, 38, 46 až 49 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 89/1969 Zb., pokiaľ upravujú pôsobnosť orgánov Slovenskej socialistickej republiky;

3.

položka 60 prílohy A zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb., o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, nadobudol účinnosť 1. júlom 1983 a zákon Slovenskej národnej rady č. 212/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb., nadobudol účinnosť 1. januárom 1989.

V. Šalgovič v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 170/1980 Zb.). Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní. Zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy. Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.

Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 170/1980 Zb.). Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní. Zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy. Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.

Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 170/1980 Zb.). Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní. Zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy. Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.

Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 170/1980 Zb.). Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní. Zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy. Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu.

2

Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.