Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

68/1989 Sb. znění účinné od 29. 5. 1992 do 31. 12. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 625/1992 Sb.

1.1.1993

zrušeno

zákonem č. 230/1992 Sb.

29.5.1992

zákonem č. 82/1990 Sb.

1.4.1990

68

 

ZÁKON

ze dne 21. června 1989

o organizaci Československé státní dráhy

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Č Á S T I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-2)

Předmět úpravy

§ 1

Tímto zákonem se upravuje vznik, postavení, právní poměry, činnost, vnitřní členění a hospodaření státní organizace Československé státní dráhy (dále jen "Československé státní dráhy").

§ 2

Tento zákon upravuje též vztah specializovaných železničních organizací jako státních podniků k Československým státním dráhám.

Č Á S T I I

ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ DRÁHY (§ 3-15)

§ 3

Vznik Československých státních drah

(1)

Československé státní dráhy, jejichž sídlo je v Praze, vznikají splynutím organizací

a)

výrobní hospodářské jednotky Československé státní dráhy,

b)

výrobní hospodářské jednotky Železniční průmyslové opravárenství s výjimkou organizace Dodavatel technologických zařízení Martin-Vrútky,

c)

ČSD-Jídelní a lůžkové vozy v Praze,

d)

Výzkumný ústav železniční Praha,

e)

ČSD-Správa domovního majetku Praha,

f)

Mechanizace traťového hospodářství Praha,

g)

Mechanizace traťového hospodářství Martin-Vrútky.

(2)

Majetek a závazky organizací, uvedených v odstavci 1, přecházejí na Československé státní dráhy.

(3)

Československé státní dráhy se zapisují do podnikového rejstříku.

§ 4

Předmět činnosti

Základním předmětem činnosti Československých státních drah je

a)

zřizování a provozování celostátních drah,

b)

zřizování a provozování lanových drah,

c)

zřizování a provozování železniční telekomunikační sítě,

d)

poskytování přepravních služeb a výkonů,

e)

stavba a údržba železničních tratí, budov a zařízení,

f)

údržba a opravy dopravních prostředků, jakož i výroba, údržba a opravy speciálních strojů, zařízení a materiálu pro drážní potřeby,

g)

poskytování služeb v restauračních a kulturních zařízeních a služeb cestovního ruchu,

h)

zahraničně hospodářská činnost podle pravidel stanovených zvláštním zákonem, 1

i)

plnění úkolů a poskytování výkonů a služeb k zabezpečení potřeb obrany a bezpečnosti státu,

j)

spolupráce s mezinárodními organizacemi v oboru železnic,

k)

zvláštní zdravotní péče o pracovníky․

§ 5

Ústřední ředitel

(1)

V čele Československých státních drah je ústřední ředitel, který řídí jejich činnost a je za ni a za její výsledky odpovědný federálnímu ministerstvu dopravy a spojů. Ústředního ředitele zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností jeho zástupce.

(2)

Ústředního ředitele a jeho zástupce jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů Československé socialistické republiky po vyjádření příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí.

(3)

Ústřední ředitel jedná jménem Československých státních drah ve všech věcech.

§ 6

Vnitřní členění

(1)

Československé státní dráhy se člení na

a)

Ústřední ředitelství Československých státních drah,

b)

organizační jednotky 1. oblastní, pro zajišťování dopravního a přepravního procesu, údržby a provozu technické základny železnice ve vymezeném územním obvodu, 2. specializované, pro zajišťování vybraných odborných činností a přepravních systémů územně nevymezených, 3. účelové, pro zajišťování společných činností pro vnitřní potřebu Československých státních drah,

c)

Drážní správní úřad,

d)

Státní drážní technickou inspekci,

(2)

Oblastní organizační jednotky se člení na výkonné jednotky. Ostatní organizační jednotky se člení podle potřeby na závody nebo jiné organizační složky.

(3)

Organizační jednotky, u kterých to určí statut Československých státních drah, mohou v určeném rozsahu vystupovat v právních vztazích jménem Československých státních drah. Taková organizační jednotka se zapisuje do podnikového rejstříku; právní úkony činí její vedoucí, popřípadě další pracovníci, určení organizačním řádem.

(4)

Drážní správní úřad, Státní drážní technická inspekce a Sbor ozbrojené ochrany železnic vystupují ve věcech státní správy svým jménem.

(5)

V rozsahu pověření federálního ministerstva dopravy a spojů podle zvláštních předpisů 2 úkoly drážního správního orgánu plní Drážní správní úřad, úkoly orgánu státního odborného technického dozoru na dráhách plní Státní drážní technická inspekce.

§ 7

Statut Československých státních drah

(1)

Statut Československých státních drah schvaluje federální ministerstvo dopravy a spojů.

(2)

Statut Československých státních drah stanoví zejména

a)

podrobné vymezení organizačního uspořádání a předmětu činnosti Československých státních drah,

b)

způsob ustavení a působnost Rady Československých státních drah jako iniciativního, poradního a koordinačního orgánu ústředního ředitele,

c)

rozsah, v jakém organizační jednotky vystupují jménem Československých státních drah,

d)

vztahy mezi Ústředním ředitelstvím Československých státních drah a organizačními jednotkami,

e)

vzájemné vztahy mezi organizačními jednotkami,

f)

zásady vnitřního hospodářského řízení a ekonomického postavení organizačních jednotek,

g)

systém vnitřní kontroly.

§ 8

Organizační řády

(1)

Organizační uspořádání a vnitřní řízení Ústředního ředitelství Československých státních drah a jednotlivých organizačních jednotek stanovují organizační řády.

(2)

Organizační řád Ústředního ředitelství Československých státních drah vydává ústřední ředitel. Organizační řády organizačních jednotek vydává jejich vedoucí po schválení ústředním ředitelem.

§ 9

Orgán hospodářského řízení

(1)

Federální ministerstvo dopravy a spojů je vůči Československým státním dráhám orgánem hospodářského řízení. 3

(2)

Federální ministerstvo dopravy a spojů

a)

řídí a kontroluje hospodářskou a sociální činnost Československých státních drah, zejména kvalitu přepravy a rozvoj přepravních služeb,

b)

schvaluje roční účetní závěrku a potvrzuje splnění závazných výstupů státního plánu hospodářského a sociálního rozvoje v Československých státních dráhách,

c)

uplatňuje v Československých státních dráhách soubor hospodářských, technických, organizačních, kádrových, sociálních a dalších opatření směřujících k obnovení schopností Československých státních drah plnit stanovené hospodářské a sociální funkce v případě, že Československé státní dráhy svým hospodařením ohrožují nebo neoprávněně snižují své jmění nebo nejsou schopny plnit své odvodové nebo daňové povinnosti nebo nejsou schopny vytvářet povinné fondy ve stanoveném rozsahu nebo neodůvodněně zvyšují požadavky na dotace nebo neplní-li přepravní potřeby národního hospodářství a obyvatelstva; tato opatření jsou Československé státní dráhy povinny ve vymezené době splnit,

d)

rozhoduje o uložení útlumového programu v Československých státních dráhách na základě programu strukturálních změn národního hospodářství schváleného vládou Československé socialistické republiky,

e)

stanovuje, ve kterých případech a za jakých podmínek lze používat bezplatně vlaky osobní dopravy,

f)

stanoví tarif jízdného a přepravného pro přepravu pracovníků Československých státních drah a pracovníků organizací, podílejících se na zabezpečení činnosti, nebo přispívajících k zabezpečení činnosti Československých státních drah, poživatelů důchodů, jakož i jejich rodinných příslušníků.

(3)

Ministr dopravy a spojů Československé socialistické republiky jmenuje a odvolává vedoucího Drážního správního úřadu, vedoucího Státní drážní technické inspekce a velitele Sboru ozbrojené ochrany železnic.

§ 10

Fondy Československých státních drah

(1)

Československé státní dráhy vytvářejí

a)

fond rozvoje určený zejména k financování vědeckotechnického rozvoje, investic včetně modernizace a rekonstrukce a přírůstků zásob,

b)

rezervní fond určený k financování výkyvů hospodaření Československých státních drah,

c)

fond kulturních a sociálních potřeb určený zejména k zabezpečování potřeb sociálního rozvoje,

d)

fond odměn určený k osobní hmotné zainteresovanosti na výsledcích hospodářské činnosti Československých státních drah,

e)

fond rizikový určený ke krytí rizik a ztrát vzniklých z činnosti Československých státních drah,

f)

fond zdržného určený zejména ke krytí ztrát výnosů z přepravy.

(2)

Československé státní dráhy si mohou vytvářet též další fondy podle svého uvážení.

(3)

Prostředky fondů vytvořené Československými státními dráhami jim nelze odejmout; Československé státní dráhy o jejich použití rozhodují samostatně. Zůstatky jednotlivých fondů lze převádět do dalších kalendářních let bez omezení.

§ 11

Dotace a náhrady

(1)

K zabezpečení podmínek financování stanoví se Československým státním dráhám k úhradě nákladů na dopravní infrastrukturu a na přepravní služby a výkony v osobní dopravě ve státním plánu hospodářského a sociálního rozvoje objem a režim dotací.

(2)

Příslušné ústřední orgány jsou povinny poskytnout Československým státním dráhám náhrady nákladů vzniklých plněním přepravních a jiných výkonů uložených nebo vyžádaných těmito orgány, pokud tyto výkony přesahují rámec činností financovaných z provozních prostředků. Výši náhrad navrhuje ústřední ředitel. Tím není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu majetkové újmy podle zvláštních zákonů. 4

§ 12

Úvěr

(1)

Československé státní dráhy aktivně používají úvěru pro svou hospodářskou a sociální činnost.

(2)

V případech, kdy Československé státní dráhy z objektivních důvodů vzniklých po poskytnutí úvěru nemohou zabezpečit návratnost úvěru v dohodnuté lhůtě, předloží federální ministerstvo dopravy a spojů vládě Československé socialistické republiky návrh na rozhodnutí, kdo převezme záruku za splacení úvěru.

§ 13

Tarify a ceny

(1)

Československé státní dráhy poskytují přepravní výkony a služby za tarify a ceny stanovené, popřípadě sjednané podle cenových předpisů a vyhlášené v Přepravním a tarifním věstníku.

(2)

Československé státní dráhy předkládají federálnímu ministerstvu dopravy a spojů návrhy na tvorbu a změny tarifů a cen v železniční dopravě; návrhy na mezinárodní tarify zpracovávají na základě dohod se zahraničními železničními správami nebo na základě uzavřených mezinárodních dohod a smluv.

(3)

Československé státní dráhy stanovují a vyhlašují mimořádné tarify a ceny za nestandardní přepravní výkony a služby podle zásad stanovených příslušnými cenovými orgány.

(4)

Československé státní dráhy v rámci obchodní politiky stanovují a vyhlašují

a)

v osobní dopravě slevy akvizičního charakteru k dosažení vyššího využití dopravních kapacit,

b)

v nákladní dopravě slevy a přirážky podle zásad stanovených příslušnými cenovými orgány k optimalizaci přepravní práce a k rovnoměrnému využívání dopravních kapacit.

§ 14

Pracovníci Československých státních drah

(1)

Pro výkon práce v Československých státních dráhách se stanoví zvláštní zdravotní a odborné předpoklady, které musejí pracovníci splňovat.

(2)

Československé státní dráhy stanovují povinnost nebo oprávnění pracovníků Československých státních drah nosit stejnokroj nebo služební odznak.

§ 15

Použití zákona o státním podniku

Na postavení a řízení a na hospodářskou a sociální činnost Československých státních drah se obdobně vztahují ustanovení § 2 odst. 1, § 3, § 4, § 7, § 9, § 10, § 11 odst. 2, § 12, § 36 až § 39, § 41 až § 68 zákona o státním podniku. 5

Č Á S T I I I

SPECIALIZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ ORGANIZACE (§ 16-17)

§ 16

(1)

K zabezpečení plynulého, efektivního a kvalitního provozu a rozvoje Československých státních drah zakládá federální ministerstvo dopravy a spojů státní podniky jako specializované železniční organizace (dále jen "železniční organizace").

(2)

Železniční organizace poskytují výkony a služby především k zajištění činnosti Československých státních drah. Tyto výkony a služby vymezí federální ministerstvo dopravy a spojů jako povinný předmět činnosti (podnikání) železničních organizací v zakládací listině.

(3)

Pro železniční organizace platí předpisy pro výkon služby vydávané Československými státními dráhami.

§ 17

Pro pracovníky železničních organizací platí obdobně ustanovení § 14 tohoto zákona.

Č Á S T I V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 18-23)

§ 18

(1)

K řízení ve sporech rozhodovaných soudy, které se týkají některé z organizačních složek Československých státních drah uvedených v § 6 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je namísto obecného soudu Československých státních drah místně příslušný soud, v jehož obvodu má tato organizační složka sídlo.

(2)

Stejným způsobem se určuje místní příslušnost krajské státní arbitráže pro projednávání hospodářských sporů.

§ 19

Pokud se v obecně závazných právních předpisech užívá pojem správa dráhy, rozumí se jím oblastní organizační jednotka podle § 6 odst. 1 písm. b) bod 1 tohoto zákona.

§ 20

(1)

Vláda Československé socialistické republiky upraví nařízením finanční hospodaření Československých státních drah.

(2)

Vláda Československé socialistické republiky může rozhodnout na návrh ministra dopravy a spojů Československé socialistické republiky o začlenění další organizace do Československých státních drah nebo o vyčlenění organizační jednotky z Československých státních drah.

§ 21

(1)

Federální ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí republik upraví obecně závazným právním předpisem podmínky zdravotní způsobilosti pracovníků k výkonu práce v Československých státních dráhách.

(2)

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a spojů stanoví obecně závazným právním předpisem podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky podmínky a výši měsíčního příspěvku, který poskytují Československé státní dráhy a železniční organizace ke starobnímu a invalidnímu důchodu vybranému okruhu osob.

(3)

Federální ministerstvo financí upraví obecně závazným právním předpisem způsob financování podnikové společenské spotřeby Československých státních drah.

§ 22

Organizace a výkon zdravotnických služeb na železnici podle zvláštních předpisů 6 nejsou tímto zákonem dotčeny.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.

Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění č. 184/1988 Sb.).

§ 19§ 20 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.

§ 26a a násl. hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 26d§ 26e hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku.

§ 80 odst. 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění č. 184/1988 Sb.).

2

§ 19§ 20 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.

3

§ 26a a násl. hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 26d§ 26e hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku.

6

§ 80 odst. 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.