Čekejte, prosím...
A A A
69/1989 Sb. znění účinné od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 265/1994 Sb.

1.1.1995

 

69

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 15. června 1989

o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových

zemí od dovozního cla

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

(1)

Zbožím pocházejícím z rozvojové země se rozumí:

a)

užitkové nerosty vytěžené na území nebo pobřežní mělčině rozvojové země;

b)

rostlinné produkty vypěstované v rozvojové zemi;

c)

živá zvířata, která se narodila a byla chována v rozvojové zemi;

d)

výrobky získané z živých zvířat v rozvojové zemi;

e)

produkty lovu a rybolovu vyrobené v rozvojové zemi;

f)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty moře vytěžené loděmi rozvojové země, jakož i loděmi najatými rozvojovými zeměmi;

g)

výrobky zhotovené na palubách plovoucích závodů na zpracování ryb dané země, jakož i na palubách plovoucích závodů na zpracování ryb, které jsou rozvojovou zemí najaté, kromě produktů uvedených pod písmenem f);

h)

použité výrobky sebrané v rozvojové zemi, vhodné k opětovnému využití surovin;

i)

odpad a šrot vzniklý při výrobě v rozvojové zemi;

j)

zboží vyrobené v rozvojové zemi kromě produktů uvedených pod písmeny a) až i) tohoto odstavce;

k)

zboží, které je vyrobeno v rozvojové zemi při použití surovin, polotovarů nebo hotových výrobků pocházejících z jiné země nebo jejichž původ je neznámý za podmínky, že toto zboží bylo v rozvojové zemi dostatečnou měrou zpracováno nebo opracováno;

l)

zboží, které je vyrobeno v rozvojové zemi při použití surovin, polotovarů nebo hotových výrobků pocházejících z Československé socialistické republiky.

(2)

Zboží se považuje za dostatečně zpracované nebo opracované v rozvojové zemi, jde-li o:

a)

zboží zpracované nebo opracované v rozvojové zemi, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiné země nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více jak 50 % hodnoty zboží rozvojovou zemí vyváženého;

b)

zboží zpracované nebo opracované v několika rozvojových zemích, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiných zemí nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více jak 50 % hodnoty zboží vyváženého jednou z těchto rozvojových zemí;

c)

zboží vyrobené v jedné rozvojové zemi, které bylo zpracováno nebo opracováno v jiných rozvojových zemích.

(3)

Zboží se nepovažuje za dostatečně zpracované nebo opracované ve smyslu odstavce 2 pouze úkony souvisejícími s balením, tříděním, konzervováním, skladováním, značkováním, cejchováním, kompletováním, spojováním částí apod.

§ 4

(1)

Hodnota zboží pocházejícího z jiných zemí uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b) se stanovuje na základě celní hodnoty tohoto zboží určené rozvojovou zemí.

(2)

Za hodnotu zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b), jehož původ je neznámý, se považuje cena zaplacená za zboží na území rozvojové země.

§ 5

(1)

Osvobození od cla se vztahuje též na zboží dovážené a pocházející z rozvojové země zakoupené v době konání nebo po skončení výstavy či veletrhu v případě, že československá organizace oprávněná k zahraničně obchodní činnosti (dále jen "dovozce") zakoupila zboží v takovém stavu, v jakém bylo dodáno na výstavu či veletrh, zboží nebylo po odeslání na výstavu či veletrh využito k jiným účelům než výstavním a bylo během konání výstavy či veletrhu stále pod celní kontrolou.

(2)

Doklad o původu takového zboží musí být vyhotoven stejným způsobem jako v případě vývozu zboží z rozvojové země do Československé socialistické republiky s udáním názvu a doby trvání výstavní akce.

§ 6

(1)

Při dovozech zboží, na které se vztahuje osvobození od cla, předkládá dovozce orgánům celní správy při celním řízení osvědčení o původu zboží společně s ostatními průvodními doklady, s výjimkou malých zásilek s fakturační hodnotou zboží do 5 000 USD nebo jejího ekvivalentu. Osvědčení lze výjimečně předložit dodatečně, nejpozději však do 1 roku po dodávce zboží. Rozdíl mezi množství skutečně dodaným a množstvím uvedeným v osvědčení nesmí být větší než 5 %.

(2)

Osvědčení o původu zboží musí být vystaveno výrobcem nebo vývozcem zboží dováženého do Československé socialistické republiky podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce v jazyku českém nebo slovenském, nebo v jednom z těchto jazyků: v ruštině, angličtině, francouzštině, španělštině nebo němčině.

(3)

Osvědčení o původu zboží musí obsahovat tyto základní údaje:

a)

název a adresu vývozce spolu s označením vývozní země;

b)

název a adresu dovozce;

c)

způsob dopravy a dopravní cestu (pokud je známa);

d)

druh dováženého zboží, jeho obchodní název a označení v nomenklatuře československého celního sazebníku;

e)

označení a signa zásilky umožňující identifikaci zboží;

f)

množství dováženého zboží (brutto a netto hmotnost, popř. počet kusů, tuctů apod.);

g)

číslo a datum faktury na zasílané zboží;

h)

kritérium původu zboží;

i)

prohlášení vývozce nebo výrobce o správnosti údajů osvědčení, jeho razítko a podpis.

(4)

Kritérium původu zboží musí být u osvědčení o původu zboží uvedeno takto:

a)

značka "P" u zboží, uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) až j);

b)

značka "Y" s dodatkem, kolik procent z celkové hodnoty zboží vyváženého rozvojovou zemí tvoří hodnota zboží, jež pochází z jiných zemí nebo jehož původ je neznámý, u zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b);

c)

značka "PK" u zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. c).

(5)

Osvědčení o původu zboží musí být ověřeno obchodní komorou nebo podobnou institucí vývozní země, která je k tomuto úkolu pověřena příslušnými státními úřady.

(6)

Celní orgány mohou při celním řízení vyžadovat, aby dovozci zboží podle odstavce 1 předkládali kromě osvědčení o původu zboží i další doklady, z nichž vyplyne, že jde o zboží, na které se vztahuje osvobození od cla.

§ 7

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb․, o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla ve znění vyhlášek č. 40/1984 Sb. a č. 25/1987 Sb.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.

Ministr:

Ing. Štěrba v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 69/1989 Sb.

zrušena

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 69/1989 Sb.

zrušena

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 69/1989 Sb.

zrušena

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 69/1989 Sb.

zrušena

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 69/1989 Sb.

zrušena