Čekejte, prosím...
A A A
156/1980 Sb. znění účinné od 1. 1. 1981 do 14. 6. 1995

156

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 24. října 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků

 

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

Čl.I

Vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 zní:

"§ 2

 

(1) Uživatelé základních prostředků jsou povinni použít pro označení základních prostředků kódy uvedené v dokumentaci dodavatelů (na fakturách, dodacích listech apod.).

(2) Pro soubor předmětů nebo kombinovaný technologický a stavební celek, který se považuje za jediný základní prostředek, 5) je uživatel povinen určit kód takového základního prostředku, a to podle účelu, pro který je soubor nebo technologický a stavební celek určen.

(3) Změní-li se charakter nebo užití základního prostředku (např. při rekonstrukci nebo modernizaci), a je-li v důsledku toho nutno přeřadit základní prostředek do jiného oboru, provede uživatel změnu v evidenci základních prostředků ke dni opětovného uvedení základního prostředku do užívání. Jsou-li vynaložené náklady financovány z investičních prostředků, musí být změna v zatřídění základních prostředků provedena nejpozději v časové shodě s účetním zápisem převodu investičních nákladů do pořizovací ceny základních prostředků.".

2.

§ 3 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Zvýší-li se vlivem rekonstrukce nebo modernizace základního prostředku jeho technická úroveň, změní organizace ve své evidenci doplňující kód stupně technické úrovně podle odstavce 1, a to ode dne opětovného uvedení základního prostředku do provozu.".

3.

§ 4 zní:

"§ 4

 

(1) Dodavatelé základních prostředků uvedených v § 3 odst․ 1 jsou povinni označovat v hospodářských smlouvách dodávkových, v dodacích listech a na fakturách (při etapové fakturaci na poslední faktuře) vedle kódů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 7) i kódy stanovené touto vyhláškou včetně doplňujícího kódu technické úrovně základních prostředků.

(2) Stejnou povinnost mají dodavatelé rekonstrukcí a modernizací základních prostředků v případech, kdy se dodávkou změní stupeň technické úrovně rekonstruovaného nebo modernizovaného základního prostředku.".

4.

§ 7 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Případy dodatečného zatřídění předmětů (§ 5) do jednotného třídění základních prostředků provádí běžně Federální statistický úřad opatřeními publikovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a oznamovanými ve Sbírce zákonů.".

Čl.II

Příloha 1 k vyhlášce č. 95/1976 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Mění se názvy oborů:

a)

ve třídě 3 Energetické a hnací stroje a zařízení a ve třídě 6 Dopravní prostředky zní název oboru 429 Zařízení vzduchotechnická;

b)

ve třídě 4 Pracovní stroje a zařízení a ve třídě 6 Dopravní prostředky zní název oboru 463 Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních);

c)

ve třídě 5 Přístroje a zvláštní technická zařízení zní název oboru 383 Zařízení pro radiokomunikace, název oboru 397 Technika zdravotnická včetně přístrojů a název oboru 404 Zařízení návěstní a zabezpečovací;

d)

ve třídě 6 Dopravní prostředky zní název oboru 464 Lodě námořní a lodě smíšené plavby.

2.

Kódy a názvy oborů u třídy 1 Budovy (včetně příslušenství) zní:

"třídy

Kódy oboru

Název oboru

1

801

Budovy občanské výstavby

1

802

Haly občanské výstavby

1

803

Budovy pro bydlení

1

811

Haly pro výrobu a služby

1

812

Budovy pro výrobu a služby".

 

3.

Kódy a názvy oborů u třídy 2 Stavby (včetně staveb rozvodných) zní:

"třídy

Kódy oboru

Název oboru

2

813

Věže, stožáry, komíny

2

814

Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, zásobníky, jámy

2

815

Objekty pozemní zvláštní

2

821

Mosty

2

822

Komunikace pozemní a letiště

2

823

Plochy a úpravy území

2

824

Dráhy kolejové

2

825

Objekty podzemní (mimo důlní)

2

826

Objekty podzemní důlní

2

827

Vedení trubní dálková a přípojná

2

828

Vedení elektrická a dráhy visuté

2

831

Hydromeliorace

2

832

Hráze a objekty na tocích

2

833

Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály".

4.

V jednotném třídění základních prostředků se doplňují tyto položky:

třídy

Kódy oboru

Název oboru

3

336

Agregáty a prvky hydraulické

 

 

 

z tohoto oboru se zatřiďují pouze agregáty hydraulické ve skupině336 7 a nářadí s motorickým pohonem hydraulicky ovládané v podskupině336 89

4

479

Roboty a manipulátory průmyslové

5

545

Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení

 

 

 

z tohoto oboru se zatřiďují pouze přístroje expanzní ve skupině 545 4; zbraně ve skupinách 545 2 a 545 3 se zatřiďují do třídy 7

5

566

Bloky stavebnicové, komplexů stavebně technologických

 

 

 

kromě blokových zařízení pro automatickou regulaci potrubní dopravy ropy a jiných kapalných substrátů ve skupině 566 5

5

632

Sklo technické laboratorní

 

 

 

z tohoto oboru se zatřiďují celoskleněné přístroje, příp. jiné předměty ze všech skupin, pokud splňují znaky základního prostředku, zejména výrobky z taveného a slinutého čediče a křemene ve skupině 632 3 a sklo technické pro průmyslovou potřebu ve skupině 632 6

6

543

Dopravní prostředky drobné

7

545

Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná zařízení

 

 

 

z tohoto oboru se zatřiďují pouze zbraně ve skupinách 545 2 a 545 3, přístroje expanzní ve skupině 545 4 se zatřiďují do třídy 5

7

612

Prvky pro montované stavby ze dřeva a ostatních lehkých hmot

 

 

 

z tohoto oboru se zatřiďují jen mobilní buňky, stánky, maringotky, garáže, telefonní kabiny aj. uvedené v podskupině 612 54

7

697

Textilie bytové

 

 

 

z tohoto oboru se nezatřiďují skupiny 697 1 - tkaniny potahové, 697 2 - tkaniny závěsové a přehozové, 697 3 - textilie netkané potahové a závěsové a 697 7 - textilie bytové dvojplyšové

7

738

Potřeby školní a kancelářské

 

 

 

z tohoto oboru se zatřiďují pouze výukové pomůcky a zařízení jako jsou vyučovací stroje, trenažéry apod. ze skupiny 738 8 a spec. geodetické a kartografické pomůcky ze skupiny 738 9, pokud splňují znaky základního prostředku.

Čl.III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Předseda:

Ing. Kazimour CSc. v. r.