Čekejte, prosím...
A A A
2/1980 Sb. znění účinné od 1. 2. 1980 do 31. 12. 1994

2

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 13. prosince 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami

celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi

(vlečkové podmínky)

 

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

V § 5 odst. 1 se první věta nahradí dvěma novými větami, které zní:

Dojde-li k poškození železničního vozu na vlečce a za poškozeni odpovídá vlečkař, je povinen zaplatit ČSD, kromě náhrady (popřípadě paušální náhrady) škody způsobené na železničním voze, pokutu ve výši trojnásobku způsobené škody, popřípadě paušální náhrady škody. Mimoto zaplatí vlečkař náhradu ve výši dovozného včetně případného vlečného do opravny“.

 

2.

§ 9 zní:

§ 9

Podmínky přepravy

 

Pro přepravu vozových zásilek nakládaných nebo vykládaných na vlečce a přepravovaných po železnici platí ustanovení železničního přepravního řádu, pro přepravu kusových zásilek v mezinárodní přepravě platí Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS), Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Směrnice pro podej a výdej kusových zásilek v mezinárodní železniční přepravě, pokud vyhláška č․ 126/1964 Sb. nestanoví jinak. Podmínky pro přepravu zásilek při místních převozech a pro přepravu zásilek po vlečce stanoví tarif“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1980.

Ministr:

Ing. Blažek v.r.