Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

80/1980 Sb. znění účinné od 1. 9. 1980 do 31. 12. 1986

80

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 6. června 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb.,

kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství

 

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky podle § 7 zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:

Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 3 odstavec 4 zní:

(4) Ženám, které mají nebo vychovávají nejméně 3 děti, je možno povolit umělé přerušení těhotenství, i když jim již bylo v posledních 12 měsících těhotenství uměle přerušeno, jestliže od jeho přerušení uplynulo alespoň 6 měsíců.“.

 

2.

V § 3 v odstavci 5 se na konci věty připojují tato slova:

a výjimečně u prokázaných těžkých nevyléčitelných poruch tělesného nebo duševního vývoje plodu do konce 26. týdne těhotenství.“.

 

3.

V § 3 za odstavec 5 se vkládá odstavec 6, který zní:

(6) V případech, kdy k otěhotnění došlo v důsledku selhání intrauterinní antikoncepce nebo kdy těhotenství a porod může vést k podstatnému zhoršení tělesného nebo duševního zdraví ženy nebo k mimořádnému zhoršení sociální situace rodiny, se umělé přerušení těhotenství povolí, i když této ženě již bylo v posledních 12 měsících těhotenství uměle přerušeno․“.

 

4.

Bod 14 přílohy k vyhlášce včetně nadpisu zní:

14. GENETICKÉ

a)

Závažné dědičné choroby a vývojové vady, jejichž riziko postižení plodu převyšuje 10 %. U syndromů semiletálních nebo vedoucích k nutnosti azylového ošetřování výjimečně i při riziku nižším.

b)

Faktory s prokázanými mutagenními a teratogenními účinky pro plod (zejména prokázané užívání léků s mutagenním či teratogenním účinkem, profesionální expozice chemickým látkám s mutagenním a teratogenním účinkem a nadměrná expozice ionizujícímu záření).

Poznámka: Zhodnocení genetické prognózy provádí příslušné oddělení lékařské genetiky nemocnice s poliklinikou III. typu. K žádosti o umělé přerušení těhotenství podle písmene b) předloží žena potvrzení lékaře, který lék předepsal, s uvedením diagnózy, data vystavení receptu a předepsané dávky, při profesionální expozici a expozici ionizujícímu záření data a dávky expozice a dále vyplněnou zprávu o nežádoucím účinku léku.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.

První náměstek ministra:

Doc. MUDr. Jirouš CSc. v. r.