Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

132/1982 Sb. znění účinné od 1. 4. 1983 do 31. 12. 2013

132

 

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1982,

kterým se mění a doplňuje zákon o rodině

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 37 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat.“.

 

2.

§ 45 zní:

§ 45

 

(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiného občana než rodiče, jestliže občan poskytuje záruku jeho řádné výchovy․ Přitom soud vymezí rozsah jeho práv a povinností k dítěti. Takto je možno dítě svěřit i do společné výchovy manželům. Rozvodem manželství tato společná výchova zaniká; jestliže zemře jeden z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela.

(2) Dítě se může svěřit do pěstounské péče; podmínky stanoví zvláštní předpis.

(3) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.“.

 

3.

V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

(2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi sto osmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.“,

 

dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

4.

V § 68 odst. 1 písm. a) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „šesti měsíců“.

 

5.

V § 74 odst. 2 se na konci připojují tyto věty:

Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte.“.

 

6.

V § 92 odst. 1 větě první se slovo „nutnou“ nahrazuje slovem „přiměřenou“.

 

7.

§ 93 se vypouští.

 

8.

§ 95 odst. 1 zní:

(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu jednoho roku, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.“.

 

9.

V § 100 větě druhé se slova „dvacátého pátého“ nahrazují slovy „dvacátého šestého“.

 

10.

V § 103 se vypouštějí slova: „a v tomto rámci i výši ošetřovného“.

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o rodině, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.

Husák v. r.

 

Indra v. r.

 

Štrougal v. r.